Đề Xuất 7/2022 # Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X) # Top Like

Xem 94,743

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X) mới nhất ngày 06/07/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 94,743 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Tw 5 (Khoá X): Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Đối Với Nhà Nước
 • Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi).
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5
 • Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii
 • PV: Thưa ông, xin ông đánh giá khái quát kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị hơn 20 năm qua?

  Ông Trương Tấn Sang: Phương thức lãnh đạo của Ðảng là phương pháp, cách thức, con đường, biện pháp để thực hiện vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Phương thức lãnh đạo là vấn đề có ảnh hưởng, tác động lớn đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Chất lượng, hiệu quả lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào sự đúng đắn của quan điểm, đường lối mà còn phụ thuộc vào sự đúng đắn, khoa học, phù hợp của phương thức lãnh đạo. Qua hơn 20 năm đổi mới, Ðảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Ðảng và ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Cương lĩnh năm 1991 và văn kiện các đại hội gần đây của Ðảng đã xác định Ðảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, đề ra quan điểm, chủ trương, đường lối định hướng cho hoạt động của Nhà nước và toàn xã hội; bằng việc giới thiệu đảng viên vào giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của bộ máy nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị; bằng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; thông qua tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, của các tổ chức đảng và đảng viên này. Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong những năm qua đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

  Những đổi mới về quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là định hướng chính trị cho đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị nước ta những năm qua. Ðảng đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội trong các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; định hướng cho việc ban hành cơ chế, chính sách, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Ðảng lãnh đạo nhưng không làm thay Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

  Ðảng đã lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, thực hành công khai, dân chủ trong Ðảng và trong xã hội; phát huy và thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Những đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, giới thiệu những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị; củng cố tổ chức cơ sở đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với tổ chức đảng và đảng viên, đã có tác động tích cực đến việc giữ vững và nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và đảng viên đã có đổi mới theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát cơ sở hơn.

  Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đó đã góp phần tích cực vào những kết quả của công tác xây dựng Ðảng nói riêng, vào những thành tựu của đất nước đạt được trong những năm đổi mới vừa qua nói chung.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương cũng nhận định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, mà trọng tâm là đối với Nhà nước vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực còn chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó vẫn còn có tình trạng nhiều cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Nhiều quy định cụ thể về phương thức Ðảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; về mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chậm được ban hành; còn thiếu những quy định cụ thể để thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ trong Ðảng và trong xã hội.

  Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ đổi mới còn chậm; chậm cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho từng chức danh ở các cấp, các ngành; chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ còn nhiều hạn chế; chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập. Nhiều cấp ủy đảng và đảng viên chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tình trạng họp nhiều, nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gương mẫu còn diễn ra ở nhiều nơi… Những hạn chế, yếu kém này cùng với yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước đòi hỏi Ðảng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

  PV: Xin ông cho biết mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mà Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã đề ra để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới?

  Ông Trương Tấn Sang: Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã chỉ ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Ðảng với nhân dân; đồng thời nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tính năng động, sáng tạo, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng và trong xã hội, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

  Về quan điểm chỉ đạo, Hội nghị đề ra bốn quan điểm lớn mà khi nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết cần phải nắm vững.

  Thứ nhất là, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Ðảng, đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Ðảng, với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng bộ với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với đổi mới kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

  Thứ hai là, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành dân chủ rộng rãi trong Ðảng và trong xã hội, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

  Thứ ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là công việc hệ trọng, đòi hỏi phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm.

  Thứ tư là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành vừa phải quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành.

  PV: Thưa ông, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị thì nhiệm vụ và giải pháp sắp tới là gì?

  Ông Trương Tấn Sang: Nghị quyết đã đề ra một hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng (của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư) đối với hoạt động của Nhà nước, bao gồm hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch nước, hoạt động quản lý kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Chính phủ, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đối với công tác cán bộ; và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Nghị quyết nêu lên thì nhiều, song phương hướng chung của những nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục xác định rõ hơn, cụ thể hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp) trong xây dựng các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; trong thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các tổ chức của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trong việc giới thiệu cán bộ, đảng viên của Ðảng vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị, theo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị, có phân công, phân cấp hợp lý, đồng thời tôn trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ và kiểm tra hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan này để giữ vững, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tình hình mới.

  Một vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn cao trong các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đề ra là tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu của Ðảng từ Trung ương đến địa phương. Ðó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của Ðảng theo hướng khoa học, khách quan, thực sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, nói đi đôi với làm, làm có kết quả; làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Cải tiến các thủ tục hành chính trong Ðảng, xác định rõ thời gian xử lý, trả lời đối với từng loại công việc, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và ứng dụng các thành tựu mới của công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ðảng. Ðổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Giảm bớt hội họp, các nghi thức lễ tân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị. Cấp ủy dành nhiều thời gian chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…

  Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và học tập cách làm của Trung ương, đề nghị các đồng chí lãnh đạo và các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các tổ chức đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình.

  PV: Xin cảm ơn ông!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đánh Giá Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X) trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×