Đề Xuất 11/2022 # Thực Hiện Nghị Quyết Tw 04 Về Tự Phê Bình Và Phê Bình. / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Thực Hiện Nghị Quyết Tw 04 Về Tự Phê Bình Và Phê Bình. / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hiện Nghị Quyết Tw 04 Về Tự Phê Bình Và Phê Bình. / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Gần một năm qua, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 04. Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua 02 Nghị quyết quan trọng như:

   

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Gần một năm qua, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 04. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy, đây là việc không hề đơn giản, dễ dàng; trái lại, vô cùng khó khăn phức tạp, thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Nó đòi hỏi toàn đảng phải có nỗ lực cao, mỗi cá nhân và tập thể phải quyết tâm rất lớn, phấn đấu bền bỉ, kiên trì với những biện pháp thật kiên quyết và tích cực.

Những nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, giải pháp và tổ chức thực hiện đã được đề ra trong Nghị quyết khá đầy đủ. Tuy nhiên trong thực tế triển khai thực hiện vẫn còn những vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh làm hạn chế hiệu quả của đợt sinh hoạt chính trị trong đảng. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 04 đề ra là: “Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng, chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong đảng và nhân dân; động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng”.

Tuy nhiên Đảng muốn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi Đảng phải luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện để giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của một đảng cầm quyền trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, liên tục mang tính sống còn của Đảng ta. Để tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, cần có quan điểm nhận thức và cách làm phù hợp trong từng tổ chức đảng và mỗi cá nhân đảng viên.

Về nhận thức: Mỗi tổ chức đảng và cá nhân đảng viên phải coi đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04 là việc làm thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”, chỉ rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; trên tinh thần dân chủ, công khai, đoàn kết và vì mục đích chung của tập thể; tránh tình trạng kiểm điểm mang tính hình thức, qua loa, đại khái; song cũng không lợi dụng để nói xấu, bôi nhọ, đả kích và hạ bệ lẫn nhau.

Cần có cách nhìn nhận thực tế hơn trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đối với mỗi cá nhân và tổ chức đảng luôn có tâm lý không muốn bị phê bình, nhất là đối với cá nhân bị phê bình trước tập thể, vì lòng tự trọng của họ. Do vậy việc tự phê bình và phê bình phải thật sự tế nhị, có động cơ, mục đích trong sáng, rõ ràng, minh bạch; không vì mục đính cá nhân; việc góp ý phê bình phải đúng thời điểm, đúng nơi, đúng chỗ; với thái độ phê bình nghiêm túc, có tâm huyết, biết tôn trọng ngưởi khác. Phê bình góp ý phải nêu được điểm tốt, điểm mạnh của cá nhân và tập thể trước rồi mới góp ý cho những điểm yếu, điểm hạn chế cần khắc phục, sửa chữa trong cả thời gian trước mắt và lâu dài; có cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt thân thiện, chia sẻ và cảm thông; có như vậy tổ chức, cá nhân được phê bình, góp ý sẽ dễ cảm nhận được, tâm phục, khẩu phục và chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Tự phê bình và phê bình phải có nội dung cụ thể, không chung chung; nội dung phê bình về vấn đề gì? Có nghiêm trọng và cần thiết hay không? Việc phê bình phải đúng và trúng, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, với tư cách đạo đức nghề nghiệp và nhiệm vụ của người Đảng viên Cộng sản. Trên thực tế, không ai có thể hoàn hảo, không ai mà không có khuyết điểm; người phê bình trước hết phải tự phê bình chính bản thân mình và tiếp thu phê bình một cách nghiêm túc thì người được phê bình cũng sẽ chủ động tiếp thu phê bình một cách cầu thị.

Tự phê bình và phê bình cần thực hiện từ Trung ương xuống cơ sở, từ cấp trên xuống cấp dưới, từ tập thể đến từng cá nhân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùa cấp trên, làm gương cho cấp dưới noi theo và thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng ở các cấp; phát huy dân chủ trong đảng, làm tốt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; đổi mới công tác nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ..đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên… làm được như vậy là điều kiện quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

(Vũ Văn Dương – Phó trưởng phòng Đào tạo) 

Bản Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng / 2023

ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TH TRIỆU SƠN Triệu Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂMTự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Tôi tên là: Chức vụ: Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học Triệu Sơn.Tôi xin kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” như sau:

1./Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.-Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chấp hành theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đề ra. Tuyên truyền, vận động gia đình và xung quanh thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.-Bản thân luôn gương mẫu trong công tác, chấp hành theo sự phân công của cấp trên, có trách nhiệm cao với công việc, luôn tự học hỏi nâng cao tay nghề. Nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, đường lối chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà Nước, tích cực tham gia học tập nghị quyết các cấp. -Luôn đấu tranh chống mọi hành vi về suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, lối sống xa hoa, lãng phí. -Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người đảng viên. Ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47 QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”. -Luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Đóng góp ý kiến một cách trung thực, để khắc phục những khuyết điểm, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng chí, của đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. 2./Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý:Có ý thức trách nhiệm trong công tác không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt công việc đã được Chi bộ, nhà trường và đoàn thể giao phó. Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với chi bộ, cơ quan đang công tác và nơi cư trú. Luôn phát huy quyền làm chủ của quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Luôn tham gia các hoạt động do cơ quan, tổ chức đoàn thể và địa phương nơi cư trú tổ chức. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương và cơ quan đơn vị nơi cư trú và nơi công tác.3./Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giaoBản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cá nhân phụ trách. Bản thân luôn có nhiều cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, và gương mẫu với cượng vị là chủ tịch công đoàn nhà trường.Luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.Với cương vị là một đảng viên, một chủ tịch công đoàn nhà trường bản thân luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám hiệu về các hoạt động được giao và phụ trách. Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do chi ủy, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường

Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng. / 2023

ĐẢNG BỘ XÃ CƯKNIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Cưknia, ngày 04 tháng 12 năm 2012.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNHTheo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng.……………….

Họ và tên: Trương Duy SơnSinh ngày 01 tháng 04 năm 1984; vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 06 năm 2010, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Nguyễn Trãi.Chức vụ hiện nay: Giáo viên/ TPT đội.Với trách nhiệm là một đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Nguyễn Trãi, tôi xin tự kiểm điểm về các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI như sau:Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ Đảng viên.1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp ủy về tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.Ưu điểm: – Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.– Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.– Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng;– Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng;– Đoàn kết nội bộ cơ quan, đoàn kết trong Đảng;– Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng.Khuyết điểm:– Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp.1.2.Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình.a. Ưu điểm: – Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng; – Thực hành tiết kiệm đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng hết sức vì công việc được giao;– Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc thể hiện vai trò và trách nhiệm của một TPT đội trong công tác tham mưu, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại. luôn hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan– Bản thân luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chi bộ, chính quyền và tổ chức hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.– Trong hoạt động chi Đoàn với vai trò là Ủy viên BCH chi đoàn: luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của chi đoàn và của địa phương – Thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm.b. Khuyết điểm.– Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế do có sự khiêm nhường và tính tự giác chưa cao.– Trong công tác tại cơ quan cũng như ở địa phương đôi lúc còn chậm trễ thiếu sự cẩn thận, chắc chắn, một số công việc chưa làm đến nơi đến chốn, – Trong vai trò là : Giáo viên/ TPT đội bản thân chưa có sự linh hoạt trong phối hợp các hoạt động đội.– Chưa phát huy được tiềm lực của Phụ trách chi đội và đội viên, chưa lôi kéo thiếu nhi nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương.– Trong các buổi họp trao đổi công việc của địa phương đôi lúc còn vắng mặt.2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.2.1. Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng qui hoạch , bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhận xét đánh giá cán bộ thuộc các ban, ngành đoàn thể hoặc địa phương được phân công phụ trách.a. Ưu điểm: – Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên. b. Khuyết điểm:Bản thân chưa nhiệt tình hướng dẫn định hướng trong công tác đào tạo quy hoạch đoàn viên tiêu biểu. – Chưa có kế hoạch tham mưu với cấp ủy những gương mặt tiêu biểu để đào tạo thay thế chức vụ TPT đội sau này.

Đề Cương Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay” / 2023

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: …………………………………………………….. (in đậm)

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời căn cứ kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ …….(hoặc của tập thể lãnh đạo …….), ý kiến gợi ý kiểm điểm của đồng chí Bí thư ……(hoặc của người đứng đầu tập thể cơ quan, đơn vị), bản thân tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 như sau:

1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

a- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng: (nêu gắn gọn, những nội dung chủ yếu).

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:(nêu gắn gọn, những nội dung chủ yếu)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

a- Kiểm điểm về trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc ban, ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b- Kiểm điểm về trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

c- Kiểm điểm về trách nhiệm phụ trách các địa phương, đơn vị do Ban Thường vụ phân công:(nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tuy nhiên, kiểm điểm về nội dung trên, tự nhận thấy còn những yếu kém, khuyết điểm chủ yếu sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3- Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a- Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b- Cá nhân kiểm điểm về thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác theo quy định của Quy chế làm việc của Thành uỷ khóa XIV trên cả hai mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân (Cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề gì cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ).

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể ………, ý kiến tham gia của các tập thể, cá nhân và kiểm điểm nêu trên, cá nhân tôi xác định kế hoạch khắc phục như sau:

5.1- Kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5.2- Kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5.3- Kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách được giao.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 04 Về Tự Phê Bình Và Phê Bình. / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!