Đề Xuất 11/2022 # Thông Báo Hủy Giấy Chứng Nhận / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Thông Báo Hủy Giấy Chứng Nhận / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Hủy Giấy Chứng Nhận / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông báo: Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 08:53 Thông báo Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kiện Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Lên Cơ Quan Nào? / 2023

Thưa luật sư, tôi đang gặp vấn đề cần được tư vấn. Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Vụ việc như sau: Năm 2008, hàng xóm của gia đình tôi được cấp sổ đỏ. Lúc đó, khi người ta tiến hành đo đạc đất đai thì gia đình tôi đang đi du lịch ở tỉnh xa. Đến năm nay, tôi có mượn sổ đỏ của họ để xem thì phát hiện ra một phần diện tích đất trong cái sổ đỏ ấy bị cấp chồng lấn trên sổ đỏ gia đình tôi. Nay tôi muốn kiện hủy sổ đỏ ấy thì phải kiện cơ quan nào?

Tôi xin cảm ơn!

– Luật đất đai năm 2003.

– Luật khiếu nại năm 2011.

– Luật đất đai năm 2013.

– Luật tố tụng hành chính năm 2015.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

– Về việc cấp sổ đỏ:

Theo thông tin bạn cung cấp, sổ đỏ nhà hàng xóm được cấp năm 2008, do vậy việc cấp sổ đỏ tại thời điểm đó được áp dụng theo Luật đất đai năm 2003, cụ thể:

” Điều 52. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ t quy định tại khoản 1 Điều này được uỷ quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp.

Chính phủ quy định điều kiện được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Theo quy định trên, có thể xác nhận rằng UBND cấp huyện là cơ quan cấp sổ đỏ cho gia đình hàng xóm.

– Về việc kiện hủy sổ đỏ:

Xác định theo Luật đất đai năm 2003:

” Điều 4. Giải thích từ ngữ

20. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.”

Cũng như Luật tố tụng hành chính:

” Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

Như vậy, có thể thấy trong trường hợp của bạn, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà hàng xóm là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp huyện) ban hành để chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà hàng xóm. Vậy nên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính theo Luật tố tụng hành chính.

Khi gia đình bạn cho rằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kia gây ảnh hưởng bất lợi đối với việc sử dụng đất của mình thì có thể kiện ra cơ quan có thẩm quyền. Lúc này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trở thành đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

– Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu:

Như đã nói ở trên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính do UBND cấp huyện ban hành. Vậy nên, trong trường hợp bạn kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần kiện ra TAND có thẩm quyền.

Việc xác định thẩm quyền tòa án được xác định theo Điều 30, 31, 32 Luật tố tụng hành chính như sau:

” Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.”

” Điều 31. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện

Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.”

” Điều 32. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh

Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

4. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.”

Như vậy, từ những quy định nêu trên, có thể kết luận rằng TAND cấp tỉnh sẽ là cơ quan giải quyết yêu cầu của bạn.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Mẫu Quyết Định Về Việc Hủy Bỏ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp / 2023

Phụ lục V-10 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số: …………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ……, ngày ……tháng ……năm …… QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ Thông báo số ; Căn cứ QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ (các) lần đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của doanh nghiệp sau: Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Các lần đăng ký thay đổi bị hủy bỏ: 1. Lần thứ…. Do: Cấp ngày: / / Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: Do Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: Quốc tịch: Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: ……./…../…… Ngày hết hạn: …../…./….. Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Điện thoại: ……………………………………. Fax: Email: …………………………………………. Website: Là người đại diện theo pháp luật. Có các đơn vị phụ thuộc: Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: 2. Lần thứ…. Do: ……………………………………………Cấp ngày: …../……../ Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: …………………………………… Fax: Email: ………………………………………… Website: Do Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: ……./…../…… Ngày hết hạn: …../…./……. Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Điện thoại: ………………………………… Fax: Email: ……………………………………. Website: Là người đại diện theo pháp luật. Có các đơn vị phụ thuộc: Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………………… Điều 2. Khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần thứ …. (hoặc đăng ký lần đầu): Do……………………………………………………Cấp ngày…./…./….. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: ……………………………………. Fax: Email: …………………………………………. Website: Do Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: ……./…../……… Ngày hết hạn: …../…./…… Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Điện thoại: ……………………………………. Fax: Email: …………………………………………. Website: Là người đại diện theo pháp luật. Có các đơn vị phụ thuộc: Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……/…../…… các Ông/Bà …………………………… và ………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận:- Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN;- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;- Các Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;- ………;- Lưu: …….. TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trường Hợp Nào Sẽ Bị Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (Sổ Đỏ). / 2023

Trường hợp nào sẽ bị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Xin luật sư cho biết, trong những trường hợp nào hộ gia đình sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nếu hủy GCNQSDĐ không có căn cứ, thì người dân có quyền khởi kiện ở đâu? trình tự để thực hiện?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư

Hoang

Chào bạn

Theo quy định của luật đất đai thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi GCNQSDĐ trong các trường hợp sau: – Thu hồi GCNQSDĐ đã cấp trái pháp luật.

– Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sạt lở tự nhiên đối với cả thửa đất; có thay đổi ranh giới thửa đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai;

– Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất Trường hợp nếu các quyết định thu hồi GCN không có căn cứ thì bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan mà đã thu hồi GCN của bạn.

Trong trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì bạn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền cấp trên trực tiếp giải quyết hoặc có thể khởi kiện ra Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Trân trọng chào bạn.

Luật sư BÙI CÔNG THÀNH

chào bạn! Theo quy định tại khoản 2 Điều 42, NĐ 181/2004/NĐ -CP thì việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp sau đây: 1) Thu hồi GCNQSDD trong trường hợp cấp đổi, sạt lỡ tự nhiên đối với cả thửa đất, có thay đổi gianh giới thửa đất mà phải cấp mới 2) Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai; Nếu việc thu hồi GCNQSDD không có căn cứ thì bạn có thể khiếu nại tới cơ quan đã ra quyết định thu hồi. Nếu không đồng ý với quyết định này bạn có thể khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã ra quyết định thu hồi hoặc khởi kiện ra tòa án. Trân trọng! Chuyên viên: Lê Văn Tùng VPLS GIA ĐỊNH VÀ CỘNG SỰ số 08 Đặng văn Bi, P.Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM ĐT: 0908 559 880 Email: levantung31@gmail.com

Chuyên viên: Lê văn Tùng

VPLS GIA ĐỊNH VÀ CỘNG SỰ

số 08 Đặng văn Bi, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: 0908 559 880

Email: levantung31@gmail.com

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư BÙI CÔNG THÀNH – Giám đốc Công ty Luật PLF

Tầng 12, Fideco Tower ; 81-85 Hàm Nghi, quận 1, Tp. HCM

ĐT: +84 (8) 38 21 21 61 – Fax: +84 (8) 38 21 21 65

Email: info@plf.vn ; Website: chúng tôi Email: info@plf.vn Skype name: plflawfirm

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Hủy Giấy Chứng Nhận / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!