Đề Xuất 12/2022 # Thanh Hóa Phấn Đấu Đến Năm 2025, Grdp Người Đạt 5.200 Usd Trở Lên / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Thanh Hóa Phấn Đấu Đến Năm 2025, Grdp Người Đạt 5.200 Usd Trở Lên / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thanh Hóa Phấn Đấu Đến Năm 2025, Grdp Người Đạt 5.200 Usd Trở Lên / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm GRDP đạt 11% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 9,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên; đến năm 2025, GRDP/người đạt 5.200 USD trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD; 17 đơn vị cấp huyện, 88% số xã đạt nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu…

Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để đạt mục tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù; xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng; phát triển mạnh các thành phần kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển và ven biển, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững;…

Trong đó, phát triển ngành công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành và phát triển một số cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực.

Cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp theo hướng tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông tin, dữ liệu, sản xuất những sản phẩm mà xã hội cần nhằm tăng cơ hội kinh doanh mới và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực.

Ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để đạt hiệu quả cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao;..

Phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm 3 vùng kinh tế – xã hội theo hướng: Phát triển bền vững vùng miền núi, là vùng có vai trò bảo đảm an ninh môi trường sinh thái; an ninh nguồn nước; quốc phòng, an ninh và đại đoàn kết các dân tộc; 2- Phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng và trung du, là vùng đóng vai trò trung tâm với 3 cực tăng trưởng là thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Lam Sơn; 3- Phát triển đột phá và bền vững vùng ven biển và hải đảo với 2 cực tăng trưởng là thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn.

Thanh Hóa Phấn Đấu Là Tỉnh Kiểu Mẫu, Phát Triển Toàn Diện / 2023

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc thành phố Thanh Hóa

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm GRDP đạt 11% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 9,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên; đến năm 2025, GRDP/người đạt 5.200 USD trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD; 17 đơn vị cấp huyện, 88% số xã đạt nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu;… Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để đạt mục tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù; xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng; phát triển mạnh các thành phần kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển và ven biển, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững;…

Trong đó, phát triển ngành công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành và phát triển một số cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực.

Cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp theo hướng tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông tin, dữ liệu, sản xuất những sản phẩm mà xã hội cần nhằm tăng cơ hội kinh doanh mới và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực.

Ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để đạt hiệu quả cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao;..

Phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm 3 vùng kinh tế – xã hội theo hướng: Phát triển bền vững vùng miền núi, là vùng có vai trò bảo đảm an ninh môi trường sinh thái; an ninh nguồn nước; quốc phòng, an ninh và đại đoàn kết các dân tộc; 2- Phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng và trung du, là vùng đóng vai trò trung tâm với 3 cực tăng trưởng là thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Lam Sơn; 3- Phát triển đột phá và bền vững vùng ven biển và hải đảo với 2 cực tăng trưởng là thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang: Phấn Đấu Đưa Huyện Trở Thành Thị Xã Sau Năm 2030 / 2023

Cùng dự có nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Cần; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ và 284 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.300 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng Cờ của BTV Tỉnh ủy tặng Đảng bộ huyện Lạng Giang vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiều thành tựu nổi trội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Huyện ủy Tạ Huy Cần trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, trong đó khẳng định: Kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước, 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lạng Giang đã phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, thực sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sáng tạo, linh hoạt và có nhiều đột phá.

Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng nhanh, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 17,4%/năm; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ năm 2020 đạt 7.600 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước có tiến bộ vượt bậc. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 32.950 tỷ đồng, vượt 10.950 tỷ đồng so với mục tiêu đại hội.

Lạng Giang là huyện có đột phá mạnh mẽ trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với việc xây dựng mới 4 tuyến đường trọng điểm, kinh phí gần 800 tỷ đồng. Là đơn vị khởi nguồn của cơ chế hỗ trợ 100% xi măng làm đường giao thông nông thôn của tỉnh, trong nhiệm kỳ đã cứng hóa gần 800km.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển tích cực. Lạng Giang là huyện đầu tiên của tỉnh có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 69,5 triệu đồng/năm. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ huyện có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có sự phối hợp thống nhất, bảo đảm giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ ngày càng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Lạng Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm trước hơn 1 năm so với kế hoạch.

Đó là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường sống; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đưa huyện Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng với các đại biểu dự Đại hội.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch của huyện để phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông tạo tiền đề phát triển KT-XH của huyện. Tăng cường kêu gọi đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Hương Sơn và Tân Hưng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch; phát triển các khu dân cư tập trung có tính chất đô thị ở nông thôn; xây dựng thị trấn Vôi đủ tiêu chí đô thị loại IV; thị trấn Kép tiệm cận tiêu chí đô thị loại IV; xã Tân Dĩnh đủ tiêu chí đô thị loại V; các xã: Thái Đào, Nghĩa Hòa, Tiên Lục, Tân Hưng, Mỹ Thái, Xương Lâm tiệm cận tiêu chí đô thị loại V.

Thứ hai, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 50% số xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; 35% số thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ ba, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng bộ máy hành chính trong huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và uy tín để lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Phấn đấu đưa Lạng Giang trở thành thị xã sau năm 2030

Dự và chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng, khẳng định: Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng để đi đến những quyết định căn bản đối với sự phát triển của huyện trong 5 năm tới.

Những kết quả của Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để địa phương có những bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí gợi ý và nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần tập trung cao trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là huyện phải tập trung cao trí tuệ và thực hiện thật tốt công tác lập quy hoạch 10 năm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của địa phương giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, phải xác định rõ mục tiêu xây dựng địa phương phát triển theo mô hình nào trong ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn? Với xuất phát điểm hiện tại thì trong ngắn hạn huyện vẫn phải tập trung phát triển nông nghiệp là chính.

Về dài hạn, khi tích lũy đủ các điều kiện sẽ từng bước chuyển dịch cơ cấu sang phát triển công nghiệp với mục tiêu phấn đấu Lạng Giang trở thành thị xã sau năm 2030. Tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH căn bản, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm.

Trong phát triển công nghiệp cần quy hoạch mở rộng không gian phát triển công nghiệp trên cơ sở gắn với quy hoạch hệ thống đường giao thông, bảo đảm đến năm 2030 huyện có khoảng 1.500-2.000 ha đất hình thành khu, cụm công nghiệp. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với nông nghiệp, quan tâm đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong phát triển dịch vụ quan tâm phát triển thế mạnh dịch vụ vận tải, thu hút đầu tư các siêu thị, thương mại. Với đặc điểm của huyện Lạng Giang, xu hướng đô thị hóa ở các vùng nông thôn diễn ra rất nhanh nên huyện cần nghiên cứu quy hoạch xây dựng các vùng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

Tập trung cao thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát triển thủy sản là một trong những thế mạnh của huyện Lạng Giang.

Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái trong Đảng. Tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Cờ của BTV Tỉnh ủy tặng Đảng bộ huyện Lạng Giang vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc.

Thu Phong- Vân Anh

Nghị Luận: “Trước Khi Phấn Đấu Sống Thành Công, Hãy Phấn Đấu Sống Có Ích” / 2023

Nghị luận: “Trước khi phấn đấu sống thành công, hãy phấn đấu sống có ích”

Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, tất cả điều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể. Thành công trong cuộc sống là điều ai cũng mong muốn. Nhưng ” trước khi phấn đấu sống thành công, hãy phấn đấu sống có ích”.

Thành công là gì?

Thành công là đạt đến được những dự định đã vạch ra, là đạt được điều mong muốn. Thành công cũng có nghĩa là đạt lấy được lợi ích vật chất nào đó trong công việc hoặc trong đời sống tinh thần. Thành công là điều ngược lại với thất bại. Thành công là một hành trình chứ không phải là nơi đến. Nghĩa là để đạt được thành công, ta phải kiên trì, bền bỉ và phải trải qua nhiều điều khắc nghiệt, đấu tranh trong cuộc sống mới có thể đạt được.

Sống có ích là gì?

Sống có ích là sống tốt, sống đẹp và biết giúp đỡ người khác. Người sống có ích cũng là người có nhân cách, đạo đức tốt đẹp, như vậy mới có thể gạt bỏ sự ích kỉ, kiêu căng để giúp đỡ người khác, để làm những công việc nhỏ nhặt một cách tốt nhất. Vì vậy người sống có ích luôn được mọi người tôn trọng, tin yêu.

Vì sao “trước khi phấn đấu sống thành công, hãy phấn đấu sống có ích”?

Hãy sống một cuộc sống đầy hữu ích trước khi sống một cuộc đời thành công. Vì ta có thể thấy rằng trước khi thành công để làm những công việc lớn thì phải sống có ích để làm việc nhỏ nhặt trước. Khi làm những việc nhỏ nhặt ta có thể giúp đỡ người khác, tạo cho họ sự tin tưởng vào mình rồi ta mới có thể làm việc lớn để đạt được sự thành công trong sự ngưỡng mộ, thán phục của bao người.

Ngoài ra, trong cuộc sống thực tế, ta có thể thấy được mỗi học sinh giỏi có thể giúp ích cho mỗi bạn học yếu hơn thì họ nhận được sự tin yêu của từng người một. Từ đó, họ có sự động viên, khích lệ để tham gia những cuộc thi lớn, đạt được giải thưởng trong sự ngưỡng mộ của bao người. Hay trong một công ty lớn, mỗi nhân viên mới đều phải tự nỗ lực, năng nổ giúp đỡ người khác, thì họ mới nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp, của các sếp lớn, rồi từ đó họ được thăng chức, đạt được thành công vang dội.

Sống có ích không phải là một việc làm khó, ai cũng có thể làm được điều đó ngay chính trong cuộc sống bình thường của mình. Hãy bắt đầu bằng việc dọn giường khi bạn ngủ dậy mỗi sáng và bắt đầu một ngày mới với một suy nghĩ mới. Vì khi bạn dọn giường thì bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ. Từ đó bạn có động lực để làm những nhiệm vụ tiếp theo. Một suy nghĩ mới trong ngày mới tiếp tục tăng cường cho bạn sức sống và niềm tin vào cuộc sống.

“Sống có ích” là sống như thế nào?

Hãy dành sự quan tâm và tình cảm mến yêu đối với những người khác trong cuộc sống của chúng ta. Ta có thể giúp các bạn trong học tập, giúp đỡ một cụ già qua đường, quyên góp giúp đỡ đồng bào miền bão lũ hay giúp đỡ người nghèo khó trong xã hội….

Trong cuộc sống này, còn rất nhiều tấm gương sáng trong việc sống có ích. Điển hình là một học sinh lớp 12 ở Nghệ An – Nguyễn Văn Nam – cậu ấy đã hi sinh bản thân mình để cứu lấy 5 em nhỏ bị nước xiết cuốn, cậu ấy đã sống một cuộc sống có ích, để tiếng thơm vang xa đến mãi sau này. Hay là những hội khuyến học, tiền để dành của học sinh cho trẻ em nghèo, cho đồng bào gặp lũ lụt. Từng việc làm nhỏ nhoi đó đã chứng minh ta đã sống có ích, không phí một giây một phút nào trên cuộc đời này.

Mặt khác, có những người lựa chọn cuộc sống ích kỉ, chỉ biết bản thân mình mà không giúp đỡ người khác. Hay là có những người đầy lòng nhiệt huyết giúp đỡ mọi người, nhưng vì sự thiếu hiểu biết của họ mà đã phá hoại việc đó, gây tác dụng ngược lại. Mọt kẻ phá hoại không bao giờ sống một cuộc đời hữu ích cho xã hội mà chỉ ăn bám, gây hại đói với người khác.

Hoặc là vấn đề nan giải của xã hội ngày nay đó là việc “giết thời gian” của một số học sinh hư hỏng. Thay vì dùng trò chơi điện tử để giải trí, họ lại nghiện nó, phụ thuộc vào trò chơi ma quỷ ấy và không quan tâm đến thế giới thực nữa. Họ lạc bước vào cuộc sống ảo và vô cảm với những gì đang diễn ra ở xung quanh. Những học sinh này cũng không thể có ích cho đời.

Tóm lại, trước khi phấn đấu sống thành công thì phải sống có ích trước là một câu nói hay, đúng đắn. Trước khi thành công để làm việc lớn thì ta phải sống có ích để làm việc nhỏ. Đừng nên bám theo danh vọng hão huyền mà hãy sống thực tại, giúp ích cho gia đình, bạn bè mình rồi mới có thể ra ngoài xã hội khẳng định chính mình. Quan trọng hơn là hãy trau dồi kiến thức cho chính bản thân mình để khi muốn giúp ích người khác thì không gây nguy hại cho họ. Hãy luôn sống có ích hì mới đạt được thành công.

Ý nghĩa của câu nói giúp ta tỉnh ngộ lại trong cuộc đời mình. Là một học sinh, ta hãy bắt đầu sống có ích bằng việc giúp gia đình, bạn bè mình trước, rồi sau đó mới đạt được thành công đích thực. Từ đó ta mới có thể làm chủ đất nước, xây dựng quê hương mình.

Thành công dẫn đến thành công. Người sáng suốt trong mọi sự việc sẽ dễ dàng thành công. Muốn thành công thì phải siêng năng làm việc. Trên con đường thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng. Một người thành công thực sự là giúp đỡ được người khác đi đến các thành công. Nghĩa là phải luôn làm những điều hữu ích, sống có ích để có thể thành công.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thanh Hóa Phấn Đấu Đến Năm 2025, Grdp Người Đạt 5.200 Usd Trở Lên / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!