Đề Xuất 11/2022 # Sở Tư Pháp Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Sở Tư Pháp Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sở Tư Pháp Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 23/8/2019, Đảng uỷ Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, vào thời điểm cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các kết luận của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội; về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ-TW về chiến lược biên giới quốc gia, Chỉ thị số 32-CT/TW về quan hệ đối ngoại của đảng;  Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kết luận số 53 về xử lý thông tin xấu, độc trên mạng; Kết luận 49, 50, 51, 52 về khuyến học, khuyến tài; về phát triển KHCN; về đổi mới GDĐT; về xây dựng đội ngũ trí thức.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; dành thời gian để nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 / 2023

Ngày 19/11/2019, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần IDICO-IDI (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Lê Anh

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35 / 2023

Đồng chí thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị thuộc Cục.

Tại Hội nghị, CBCS các đơn vị đã nghe Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết.

Thông qua quá trình học tập Nghị quyết, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ thuộc cục cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên Cảnh sát giao thông trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề nóng về lĩnh vực giao thông mà dư luận đang quan tâm qua đó khẳng định bản lĩnh người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ chiến sĩ cũng được đồng chí Đại tá Ngô Tường Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục trình bày quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Đức Thắng

Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 58 / 2023

– Sáng ngày 31/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội nghị được triển khai trực tuyến ở 38 điểm cầu cấp huyện và 327 điểm cầu các xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Ngày 5/8/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 58 “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, được triển khai rộng rãi trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh để toàn thể cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân Thanh Hóa nắm được những vấn đề cốt lõi quan trọng nhất của Nghị quyết. Qua việc triển khai lần này để Thanh Hóa thống nhất về nhận thức và hành động của Đảng bộ và toàn xã hội, để cổ vũ động viên Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ chính trị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh , với nhiều lợi thế của vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa với di chỉ khảo cổ Đông Sơn, vùng đất địa linh nhân kiệt. Thanh Hóa đã trải qua rất nhiều thời kỳ, trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, Thanh Hóa luôn luôn hoàn thành rất tốt trọng trách của mình trước Đảng và Nhà nước. Từ khi bắt đầu công cuộc phát triển kinh tế, Thanh Hóa cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, song nhiều thế hệ tiền nhiệm của Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng. Với trăn trở đưa Thanh Hóa phát triển đi lên, trở thành tứ giác phát triển của Tổ quốc . Kỳ vọng của Bộ chính trị với Thanh Hóa rất lớn. Trong đó nội dung chính là Thanh Hóa phát triển trở thành một tỉnh giàu đẹp văn minh và kiểu mẫu, người dân có mức sống cao hơn bình quân của cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới. Rất vinh dự nhưng phải thôi thúc trong chúng ta phải quyết tâm thực hiện bằng được.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của nghị quyết, để từ đó phát huy được năng lực, trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với các nội dung: Lý do Bộ Chính trị lại quyết định ban hành Nghị quyết về Thanh Hóa, ý nghĩa của Nghị quyết đối với Thanh Hóa, nội dung Nghị quyết 58 . Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa là một tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và các nước về công nghiệp năng lượng và chế tạo; nông nghiệp giá trị tăng cao… một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc… Tầm nhìn đến năm 2045 Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫucủa các nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Toàn cảnh hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương triển khai Nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và Phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: Thanh Hóa phải vươn mình đứng dậy để thực sự cùng với các địa phương, cùng với cả nước, Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn và tin tưởng rằng với quyết tâm nỗ lực cao Thanh Hóa sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 58 đã đề ra .

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo , đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa trong suốt thời gian qua; đặc biệt trong việc ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “Về xây dựng và phảt triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sở Tư Pháp Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!