Đề Xuất 5/2022 # Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Thcs Bình Trị Đông # Top Like

Xem 15,147

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Thcs Bình Trị Đông mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,147 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường
 • Quy Chế Làm Việc Của Hội Trường
 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Mầm Non Trần Nguyên Hãn.
 • Quy Định Về Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Mầm Non
 • Quy Chế Làm Việc Của Trường Mầm Non Hoa Phượng
 • QUẬN BÌNH TÂN

  TRƯỜNG THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG

  Số: /BC/TrH-BTĐ

  Bình Trị Đông, ngày 15 tháng 01 năm 2013

  V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

  Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-UB-TC ngày 16/4/1999 của UBND Huyện Bình Chánh về việc thành lập trường THCS Bình Trị Đông

  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐTngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học:

  Căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường,

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kèm theo quyết định này bản Điều 1. Quy chế của trường THCS Bình Trị Đông

  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày tháng năm

  Điều 3. Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG (Ban hành theo quyết định số của trường THCS Bình Trị Đông được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân phê duyệt ngày tháng năm ) Chương I Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn Điều 1.- Vị trí: ngày 15 tháng 01 năm 2013 Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn:

  Trường THCS Bình Trị Đông là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

  Trường THCS Bình Trị Đông có những nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp trung học cơ sở do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

  2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

  3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường;quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

  5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

  6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

  7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

  8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

  Chương II Tổ chức bộ máy Điều 3.- Tổ chức bộ máy Trường THCS Bình Trị Đông: 1.- Hiệu trưởng – Phó hiệu trưởng

  9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  2.- Tổ chuyên môn và Tổ văn phòng

  Trường THCS Bình Trị Đông có Hiệu trưởng và hai Phó Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ

  Tổ chuyên môn: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

  Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

  Tổ Văn phòng: G ồm viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên khác. Tổ Văn phòng có tổ trưởng và tổ phó, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

  3.- Hội đồng trường:

  Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

  Hội đồng trường gồm đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng.

  4.1/ Hội đồng thi đua và khen thưởng

  Hội đồng trường có Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác. Tổng số thành viên của Hội đồng trường từ 9 đến 13 người

  4.2/ Hội đồng kỷ luật

  Được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng thành lập và làm Chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

  a) Được thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm Chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường;

  b) Được thành lập để xét và đề nghị xử lí kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Được thành lập vào đầu mỗi năm học, chức năng của Hội đồng là nghe Hiệu trưởng trình bày kế hoạch công tác hoặc vụ việc; góp ý, tư vấn cho Hiệu trưởng để Hiệu trưởng quyết định hoặc tham khảo. Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm Chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

  5.- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong tr­ường Chương III Quyền và trách nhiệm của Cán bộ quản lý Điều 4.- Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng.

  Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng này do Hiệu trưởng quy định.

  1) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

  2) Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3, Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  3) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

  4) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  5) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác; kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  6) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh; ký xác nhận học bạ, ký xác nhận quá trình học tập của học sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  7) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

  8) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

  Điều 5.- Quyền và trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng

  9) Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với các hoạt động của nhà trường;

  1) Thực hiện sự phân công của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

  2) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được phân công;

  Điều 6.- Quyền và trách nhiệm của Tổ trưởng

  3) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

  1) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch công tác; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ viên căn cứ kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của các cấp quản lý giáo dục và của nhà trường;

  2) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; đánh giá, xếp loại tổ viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

  3) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó để Hiệu trưởng bổ nhiệm;

  Điều 7.- Quyền và trách nhiệm của Tổ phó

  4) Đề xuất với Hiệu trưởng về việc khen thưởng, kỷ luật tổ viên.

  1) Thực hiện một số công tác do Tổ trưởng phân công

  Chương IV Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Văn phòng, Tổ chuyên môn. Điều 8.- Tổ Văn phòng

  2) Là Tổ trưởng Công đoàn của Tổ, thực hiện việc chăm lo đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong tổ

  1) Tổ chức các hình thức thi đua trong tổ, đánh giá các thành viên trong tổ theo nội dung thi đua của nhà trường. Vận động các thành viên thực hiện tốt kế hoạch năm học của nhà trường; hưởng ứng các cuộc vận động trong ngành; tham gia các công tác đoàn thể, xã hội

  2) Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động: ngày giờ công công tác, họp Hội đồng sư phạm, họp tổ; học, họp do Phòng, Sở tổ chức. Kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan của các thành viên trong tổ;

  3/ Kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong tổ;

  4 ) Đảm bảo quy chế sinh hoạt tổ hai tuần một lần ;

  Điều 9.- Tổ chuyên môn

  5) Đề xuất kinh phí, quyết toán kinh phí hoạt động của tổ ;

  1) Tổ chức các hình thức thi đua trong tổ, đánh giá các thành viên trong tổ theo nội dung thi đua của nhà trường. Vận động các thành viên thực hiện tốt kế hoạch năm học của nhà trường; hưởng ứng các cuộc vận động trong ngành; tham gia các công tác đoàn thể, xã hội

  2) Kiểm tra việc thực hiện ngày giờ công lên lớp, họp Hội đồng sư phạm, họp tổ; học, họp chuyên môn do Phòng, Sở tổ chức. Kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan của các thành viên trong tổ

  3/ Phân công tổ viên phát hiện và phân công tổ viên bồi dưỡng, phụ đạo học sinh giỏi, học sinh yếu.

  4 ) Đảm bảo quy chế sinh hoạt tổ hai tuần một lần

  Chương V Lề lối làm việc Điều 10.- Lề lối làm việc trong nhà trường:

  5) Đề xuất kinh phí, quyết toán kinh phí hoạt động của tổ

  Mọi hoạt động của trường phải tuân thủ các quy định của Luật viên chức, Điều lệ trường trung học và các quy định khác của pháp luật, tuân thủ Quy chế của nhà trường. Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường phải thực hiện và giải quyết công việc theo chức trách đúng trình tự, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền.

  2/ Trong phân công công tác, mỗi việc có người phụ trách chính chịu trách nhiệm về công việc được giao.

  3/ Trong thực hiện công tác phải bảo đảm tính nguyên tắc, dân chủ, công khai và hiệu quả

  4/ Viên chức được Hiệu trưởng cử đi họp, sau khi dự họp viên chức đó phải viết báo cáo gởi Hiệu trưởng với nội dung: cơ quan, tổ chức họp; thời gian, địa điểm, nội dung họp;

  6/ Viên chức nghỉ bệnh: a/ Trường hợp nhập viện:

  5/ Viên chức được được cấp trên triệu tập họp thường kỳ, đột xuất thì viên chức đó phải báo cáo tổ trưởng để bố trí người dạy thay, hay người công tác thay. Sau khi dự họp viên chức đó phải viết báo cáo gởi Hiệu trưởng với nội dung: cơ quan, tổ chức họp; thời gian, địa điểm, nội dung họp.

  – Trước hoặc ngay ngày nhập viện: Viên chức điện thoại (hoặc nhờ người nhà điện thoại) cho tổ trưởng; tổ trưởng bố trí người dạy thay hoặc công tác thay và báo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn;

  b/ Trường hợp đi khám bệnh:

  – Sau ngày nhập viện 1 ngày: Viên chức viết đơn (hoặc nhờ người nhà viết) nêu lý do, dự kiến số ngày nghỉ gởi cho Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn

  – Trước hoặc ngay ngày đi khám: Viên chức điện thoại (hoặc nhờ người nhà điện thoại) cho tổ trưởng, tổ trưởng bố trí người dạy thay hay công tác thay và báo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn

  7/ Viên chức nghỉ việc riêng:

  – Sau khi khám bệnh: Viên chức gởi đơn cho Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn

  Điều 11.- Chế độ lập chương trình, kế hoạch công tác 11.1/ Các bộ phận và cá nhân sau đây có trách nhiệm lập chương trình, kế hoạch công tác năm, học kỳ, tháng:

  Viên chức gởi đơn trước 1 ngày trong trường hợp đặc biệt thì điện thoại (hoặc nhờ người nhà điện thoại) cho tổ trưởng; tổ trưởng bố trí người dạy thay hay công tác thay và báo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn. Sau thời gian nghỉ viên chức gởi đơn cho Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn

  – Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường;

  – Tổ trưởng chuyên môn; Tổ trưởng Văn phòng

  – Các Phó Hiệu trưởng; Các GV bộ môn; Các GVCN; Tổng phụ trách; Giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý; Giáo viên phụ trách công tác khuyến học

  11.2/ Các loại kế hoạch, báo cáo công tác:

  – Người phụ trách các tổ, ban công tác (do Hiệu trưởng phân công vào đầu mỗi năm học)

  – Người phụ trách Công đoàn; Chi đoàn; Chi hội Chữ thập đỏ

  – Kế hoạch công tác năm học; Báo cáo tổng kết công tác năm học

  Điều 12.- Chế độ hội họp

  – Kế hoạch công tác tháng; Báo cáo sơ kết công tác tháng

  – Kế hoạch công tác học kỳ; Báo cáo sơ kết công tác học kỳ

  Họp Hội đồng trường: mỗi quý 1 lần (vào tuần cuối của tháng cuối quý)

  1. Chào cờ vào ngày thứ hai hàng tuần: lúc 7 giờ (đối với khối sáng); tiết cuối (đối với khối chiều), toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự

  Điều 13.- Chế độ ban hành văn bản 13.1/ Về ban hành văn bản: 1/ Văn bản thuộc thẩm quyền nhà trường ban hành gồm các loại:

  2. Sinh hoạt các câu lạc bộ học sinh: Theo điều lệ câu lạc bộ được nhà trường phê duyệt

  Các sinh hoạt, hội họp khác: nếu không nằm trong quy chế này thì người tổ chức phải báo cáo với Hiệu trưởng trước khi tiến hành

  + Loại không có tên gọi: gọi chung là Công văn

  + Loại có tên gọi gồm: thông báo, báo cáo, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, các loại giấy (giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình…)

  13.2/ Về thẩm quyền ký các văn bản:

  Thẩm quyền của nhà trường chỉ được ban hành các văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính thông tin, điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể như báo cáo với các cơ quan cấp trên; thông báo, trao đổi công việc với các bộ phận, tổ chức trong nhà trường; trao đổi công việc với cơ quan cùng cấp.

  2/ Phó Hiệu trưởng:

  3/ Văn bản phải được trình bày theo hướng dẫn số 01/2011/TT-BNV ngày 19tháng 01năm 2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  1/ Hiệu trưởng: ký các văn bản nói ở điểm 1, mục 13.1, điều 13 nói trên

  a) Ký xác nhận học bạ, xác nhận trình độ học lực của học sinh

  Điều 14.- Chế độ thông tin báo cáo. 14.1/ Chế độ thông tin: 1/ Thông tin đến:

  b) Trong trường hợp được Hiệu trưởng ủy quyền thì Phó Hiệu trưởng được ủy quyền được ký các loại văn bản theo nội dung ủy quyền

  2/ Thông tin đi:

  c) Đối với các lãnh vực được phân công, Phó Hiệu trưởng chủ trì soạn văn bản, ký tên lập văn bản và trình Hiệu trưởng ký

  Mọi công văn gởi đi đều phải chuyển cho nhân viên văn thư nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, vào sổ đúng quy định sau đó văn thư chịu trách nhiệm gởi đến nơi nhận ghi trong công văn

  Trường hợp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cần thông tin cho tập thể, cá nhân trong trường có nội dung: phân công, đôn đốc, trả lời, giải thích, yêu cầu, thông báo, …, thì Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chủ trì soạn công văn và gởi cho bộ phận văn thư thực hiện

  Trường hợp tập thể, cá nhân trong nhà trường thông tin cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có nội dung: chất vất, khiếu nại, đề nghị, kiến nghị, phản ánh tình hình…, nếu không qua văn thư thì Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phải lập biên bản tiếp nhận

  a) Đối với Cán bộ quản lý: vào ngày cuối của tuần trước phải lên lịch công tác tuần sau niêm yết trước văn phòng trường

  14.2/ Chế độ báo cáo:

  b) Đối với nhân viên văn phòng: vào ngày cuối của tuần trước phải lên lịch công tác tuần sau niêm yết tại văn phòng trường

  c) Đối với giáo viên bộ môn: vào ngày cuối của tuần trước phải lên lịch giảng dạy tuần sau niêm yết tại phòng Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công chuyên môn

  a) Báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên :

  b) Báo cáo theo yêu cầu của Cán bộ quản lý nhà trường:

  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên được Hiệu trưởng phân công phụ trách công tác phải báo cáo công tác mình phụ trách theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên đúng thời gian, đúng yêu cầu.

  Điều 15.- Chế độ khen thưởng, kỷ luật 15.1/ Khen thưởng:

  Nếu Phó Hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên được Hiệu trưởng phân công phụ trách công tác có vấn đề đột xuất cần báo cáo hay có vấn đề cần xin ý kiến, chỉ thị của cấp trên thì chủ trì soạn công văn, ký tên, trình Hiệu trưởng ký

  Các bộ phận, cá nhân thực hiện báo cáo định kỳ hay đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải báo cáo đúng thời gian, đúng yêu cầu.

  a) Tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có thành tích đóng góp xây dựng tập thể, xây dựng nhà trường, tùy theo thành tích sẽ được đề nghị các cấp khen thưởng với hình thức khen thưởng xứng đáng theo Luật thi đua – khen thưởng hiện hành.

  15.2/ Kỷ luật:

  Các cá nhân được khen thưởng ngoài mức khen thưởng và các ưu đãi theo Nghị định hướng dẫn Luật thi đua – khen thưởng còn được hưởng các ưu đãi khác ghi trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường

  Chương VI Các mối quan hệ công tác Điều 16.- Quan hệ công tác của Hiệu Trưởng. 1/ Đối với Quận Ủy, UBND Quận Bình Tân:

  b) Tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có thành tích qua các đợt thi đua, tùy theo thành tích sẽ được nhà trường tuyên dương, khen thưởng

  Nhà trường chủ động phối hợp với Đảng Ủy, UBND Phường Bình Trị Đông để thực hiện, xây dựng sự nghiệp giáo dục tại Phường theo yêu cầu nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị với Đảng Ủy, UBND Phường huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh trong Phường góp phần thực hiện sự nghiệp giáo dục chung của Quận Bình Tân và Thành phố Hồ Chí Minh

  5/ Đối với các Phó Hiệu trưởng:

  Chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS trường; hàng năm tổ chức tốt đại hội CMHS trường, lớp; trao đổi với Ban đại diện CMHS trường, lớp để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.

  6/ Đối với các tổ trưởng:

  Quan hệ trên tinh thần hợp tác cùng lãnh đạo nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao

  7/ Đối với viên chức trong nhà trường:

  Hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra công tác của các Phó Hiệu trưởng để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, giúp các Phó Hiệu trưởng hoàn thành công tác được phân công

  Điều 17.- Quan hệ công tác của Phó Hiệu trưởng 1/ Đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong nhà trường:

  Quan hệ trên tinh thần đồng đội. Hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra công tác của tổ trưởng để nắm tình hình chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng; đánh giá việc vận hành bộ máy nhà trường; đôn đốc tổ trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ; hỗ trợ, tư vấn để tổ trưởng giải quyết tốt công việc được giao; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướn mắc của tổ

  2/ Đối với Tổ trưởng:

  Quan hệ trên tinh thần đồng đội. Hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra công tác của viên chức nhà trường theo chuyên đề để nắm tình hình thực hiện kế hoạch năm học; qua kiểm tra Hiệu trưởng điều chỉnh kế hoạch, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, giúp các viên chức hoàn thành nhiệm vụ

  3/ Đối với viên chức trong nhà trường:

  Phó Hiệu trưởng quan hệ với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng khác trên tinh thần hợp tác; báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ của viên chức, tập thể mình phụ trách; tư vấn cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng khác các biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhau; chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng; cùng Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng khác thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

  Điều 18.- Quan hệ công tác của Tổ trưởng : 1/ Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:

  Phó Hiệu trưởng quan hệ với tổ trưởng trên tinh thần đồng đội. Phó Hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra công tác của tổ trưởng các tổ mình phụ trách để nắm tình hình thực hiện kế hoạch nhà trường; chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ, tư vấn cho các tổ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướn mắc của tổ

  2/ Đối với các tổ trưởng:

  Quan hệ trên tinh thần đồng đội. Phó Hiệu trưởng thực hiện việc kiểm tra công tác của viên chức thuộc bộ phận mình phụ trách để nắm tình hình thực hiện công tác; báo cáo Hiệu trưởng kết quả kiểm tra và đề nghị, tư vấn cho Hiệu trưởng điều chỉnh kế hoạch

  3/ Đối với nội bộ tổ:

  Quan hệ trên tinh thần đồng đội. Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. Báo cáo, phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ cho Phó Hiệu trưởng; xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nếu có khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Điều 19.- Quan hệ công tác của Tổ phó 1/ Đối với Tổ trưởng:

  Quan hệ trên tinh thần hợp tác, học tập lẫn nhau; chia sẻ biện pháp, kinh nghiệm công tác

  2/ Đối với nội bộ tổ:

  Quan hệ trên tinh thần đồng đội, dân chủ, lắng nghe, tôn trọng; chú trọng xây dựng bầu không khí thân thiện trong tổ; vận động tập thể tổ ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, có biện pháp thích hợp hỗ trợ tổ viên tháo gỡ khó khăn trong công tác; ghi nhận phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các vấn đề của tổ viên, tập thể tổ đặt ra.

  Điều 20.- Quan hệ của viên chức trong nhà trường

  Quan hệ trên tinh thần hợp tác, cùng tổ trưởng chia sẻ công tác, trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ; cùng tổ trưởng thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ; phản ánh, tư vấn kịp thời cho tổ trưởng các biện pháp xây dựng tập thể, các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch của tổ

  Quan hệ trên tinh thần đồng đội; sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tổ viên tháo gỡ khó khăn trong công tác; ghi nhận và phản ánh với tổ trưởng các vấn đề vướn mắc của tổ viên.

  Quan hệ của viên chức trong nhà trường là quan hệ đồng đội, hợp tác. Trong quan hệ viên chức cần lưu ý:

  – Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong tập thể;

  – Có ý thức trách nhiệm; thực hiện đúng nội quy cơ quan, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường

  Chương VII Khen thưởng, Kỷ luật Điều 21.- Khen thưởng:

  – Sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  Điều 22.- Kỷ luật:

  – Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

  Chương VIII Tổ chức thực hiện

  Tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức chấp hành và thực hiện tốt Quy chế này sẽ được ghi nhận và đề nghị các cấp có hình thức khen thưởng

  Điều 25.- Hiệu lực thi hành:

  Điều 23.- Quy chế này đã được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường và được sự phê duyệt của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ngày tháng năm

  Điều 24.- Bãi bỏ Quy chế làm việc của nhà trường số 48/QĐ/TrH-BTĐ ngày 25 tháng 10 năm 2011.

  PHÊ DUYỆT

  Quy chế này có hiệu lực từ ngày tháng năm

  Các cán bộ, công chức, viên chức trường THCS Bình Trị Đông chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này

  CỦA TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  QUẬN BÌNH TÂN

  ………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………..

  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

  ………….,ngày tháng năm 20.. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG …………. Chương I Vị trí , nhiệm vụ và quyền hạn

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chương II

  ………………………………………………………………………………………………..

  Chương III Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý

  ……………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………..

  (Căn cứ vào điều lệ mỗi cấp học)

  ………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………….

  Chương IV Chức năng, nhiệm vụ của Tổ hành chính-quản trị, Tổ chuyên môn.

  ………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Chương V

  ………………………………………………………………… ……………………..

  ……………………………………………………………………………….. ………………

  …………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  1/ Về ban hành văn bản :

  ……………………………………………………………………………………….

  2/ Về thẩm quyền ký các văn bản :

  ………………………………………………………………………………………

  1/ Chế độ thông tin :

  …………………………………………………………………………………………

  2/ Chế độ báo cáo :

  Chương VI Các mối quan hệ công tác

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  1/ Đối với UBND (quận, huyện)……………………………………………………..

  2/ Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện…………………………………..

  3/ Đối với Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi trường hoạt động .

  ……………………………………………………………………………………….

  4/ Đối với Ban ĐD CMHS, PHHS:…………………………………………………

  5/ Đối với các Phó Hiệu trưởng :

  ………………………………………………………………………………………

  6/ Đối với các tổ trưởng :

  ………………………………………………………………………………………..

  7/ Đối với viên chức trong nhà trường.

  ……………………………………………………………………………………….

  1/ Đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong nhà trường.

  ……………………………………………………………………….. ……………

  2/ Đối với Tổ trưởng.

  ……………………………………………………………………………………..

  3/ Đối với viên chức trong nhà trường.

  ………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………… ……………

  2/ Đối với các tổ trưởng.

  ……………………………………………………………………………………….

  3/ Đối với nội bộ tổ.

  …………………………………………………………………………………………

  1/ Đối với Tổ trưởng

  ………………………………………………………………………………………

  2/ Đối với nội bộ tổ

  Chương VII Chương VIII

  ……………………………………………………………………………………..

  (Mọi sự điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung những qui định trong quy chế này phải có ý kiến chấp thuận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo).

  ………………………………………………………………………………………….

  Quy chế này đã được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường và được phê duyệt của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ngày tháng năm

  Căn cứ Luật giáo dục được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam điều chỉnh, thông qua ngày 14/6/2005

  Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 ban hành

  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐTngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (sửa đổi) được Hội nghị CBCC năm học 2011 – 2012 thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2011

  Căn cứ Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2011 – 2012 ngày 22 tháng 10 năm 2011

  Tr ường THCS Bình Trị Đông ban hành quy chế sau đây:

  Tải file đính kèm: Quy chế hoạt động của nhà trường.docx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Tiểu Học Tân Thịnh Nhiệm Kỳ 2022
 • Tổng Hợp Tổng Hợp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Địa Phương Số 09/2015/qđ
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Tại Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Kon Tum
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Thcs Bình Trị Đông trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100