Đề Xuất 11/2022 # Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022 / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022 / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020

Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020

Nội dung

Số: 39 /QĐ-THBS : TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Số: 39 /QĐ-THBS Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 09 năm 2019 Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học ; Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Nay Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020 và các năm học tiếp theo. Điều 2 . Quy chế này thực hiện kể từ ngày ký. Những nội dung không phù hợp với quy chế này được bãi bỏ. Quy chế sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi theo nhu cầu cho phù hợp thực tế của đơn vị. Điều 3 . Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

– Website trường (c/khai); Đã ký

Lê Văn Hòa

File đính kèm

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành “Khác”

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Nhà Trường Năm Học 2022 / 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế làm việc của nhà trường năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 2 BẮC GIANG

Căn cứ Điều lệ trường THPT; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường THPT Hiệp Hoà số 2 Bắc Giang;Thực hiện nghị quyết của Hội nghị CB-CC-VC năm học 2016-2017,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chế làm việc của nhà trường năm học 2016-2017.Điều 2. Quy chế này được áp dụng đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo năm học.Điều 3. BGH nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn trường, Tổ trưởng chuyên môn và văn phòng và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 2 (Ban hành kèm theo QĐ số 66 /QĐ-THPTHH2 ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Trường THPT Hiệp Hòa số 2)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, Tổ trưởng, cán bộ, giáo viên và sự phối hợp công tác giữa các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.2. Quy chế này được áp dụng đối với Hiệu trưởng; P. Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn trường; Tổ trưởng các tổ chuyên môn và văn phòng, Trưởng Ban thanh tra nhân dân; Hội cựu chiến binh; Hội chữ thập đỏ; Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.Điều 2. Nguyên tắc làm việc1. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân cấp quản lý, tạo tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm, đảm bảo sự công bằng, dân chủ và đoàn kết thống nhất trong nhà trường, thực hiện giải quyết công việc đúng phạm vị trách nhiệm, đúng thẩm quyền được giao.2. Giải quyết công việc theo chương trình, kế hoạch đã duyệt và phải đảm bảo đúng nghị quyết của chi bộ, của hội đồng trường, của liên tịch và văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Chương IVGIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC QUY CHẾ NÀYQuy chế này được thông qua Hội nghị CB-CC-VC và được biểu quyết thực hiện;Căn cứ vào kết quả thực hiện Quy chế của các tổ CM-VP và giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, Hiệu trưởng có hình thức khen thưởng và hình thức kỷ luật theo thẩm quyền quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phải báo cáo hiệu trưởng để cùng giải quyết.

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Nhà Trường / 2023

UBND HUYỆN XUÂN LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN HỮU CẢNH Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: 75/ QĐ-NHC Xuân Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2013

Về việc ban hành quy chế làm việc nhà trường

Căn cứ nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;Căn cứ Điều 19, ch­ương II điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ GD-ĐT ban hành Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 và điều 20, điều lệ Trường Tiểu học theo thông tư 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Xuân Lộc;Xeùt ñeà nghò cuûa ban giám hiệu tröôøng TH, THCS Nguyeãn Höõu Caûnh,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của đơn vị trườ ng tiểu học, THCS Nguyễn Hữu Cảnh.

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học THCS Nguyễn Hữu Cảnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG– Phòng GD&ĐT Xuân Lộc;– Đảng ủy, UBND Xuân Thành;– Các tổ, khối CM; – Công khai website Trường TH&THCS Nguyễn Hữu Cảnh; – Lưu VT.

Mai Hữu San

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chỉ Đạo / 2023

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ CÔNG TÁC BẢO VỆ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Số: 1394/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 5 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌCăn cứ quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 812/TT-CAT(ANCTNB) ngày 15/5/2013 của Công an tỉnh,

– TTTU, HĐND tỉnh;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– CVP, các PCVP;

– UBND các huyện, thị, thành;

– Lưu: VT, NC2 (35b).

Nguyễn Đình Cúc

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ CÔNG TÁC BẢO VỆ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Số: 1394 /QĐ-BCĐ Phú Thọ, ngày 5 tháng 6 năm 2013

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

(Ban hành kèm theo Quyết định số1394/QĐ-BCĐ ngày 5 tháng 6 năm 2013

của Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ)

Điều 1. Chức năng của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ:

Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ ( sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

– Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch và cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, các nghị định, thông tư hướng dẫn và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; gắn công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ nội bộ, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

– Phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch để chống phá; đánh giá thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, lộ lọt bí mật nhà nước… để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước.

– Áp dụng các biện pháp công tác đấu tranh có hiệu quả với hoạt động thu thập bí mật nhà nước để chống phá; kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp làm lộ, lọt bí mật nhà nước.

– Nghiên cứu, đề xuất tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho các cấp, các ngành. Phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, đầu tư kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác.

– Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị biện pháp khắc phục hoặc xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế để có hướng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Điều 3. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

– Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch năm về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

– Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

– Theo dõi tiến độ, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác do Ban Chỉ đạo đề ra và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; trường hợp có những vấn đề phát sinh trong việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để có hướng giải quyết.

– Thực hiện chế độ thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; gửi chương trình, kế hoạch công tác, văn bản thể hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện.

– Chuẩn bị văn bản báo cáo để đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biện pháp xử lý, chấn chỉnh những vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước sau khi có ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

– Giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ để báo cáo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Chính phủ.

Có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc thực hiện các công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo phát huy tối đa trách nhiệm của các thành viên và hiệu quả công tác.

Quyết định các chương trình, kế hoạch công tác và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ký các văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành.

2. Ông Nguyễn Chi Lăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng ban thường trực:

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Chính phủ và của UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ( Công an tỉnh). Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.

Chỉ đạo công tác phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước và tiến hành các biện pháp để khắc phục hậu quả.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Phó Trưởng ban:

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Chính phủ và của UBND tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Ông Hà Văn Quế – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Thành viên:

Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả các vụ lộ lọt, mất bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Ông Điêu Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Thành viên:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ tới các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện.

Hướng dẫn công tác quản lý, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận thiết yếu, cơ mật, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước hoặc có điều kiện tiếp xúc với bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

6. Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên:

Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Công an tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh quyết định kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; dự trù kinh phí hàng năm phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong dự toán chi ngân sách của tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

7. Ông Vũ Như Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – thành viên:

Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 8. Kinh phí hoạt động:

Trích từ nguồn kinh phí hàng năm ( từ ngân sách tỉnh) phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo cần phản ánh kịp thời qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ( Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Đình Cúc

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!