Đề Xuất 12/2022 # Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Ra Đề Thi Hki Năm Học 2022 / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Ra Đề Thi Hki Năm Học 2022 / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Ra Đề Thi Hki Năm Học 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủ

VĂN BẢN

CHUYÊN MÔN

Lượt xem: 1154

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2019-2020

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG

TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH

Số:  39/QĐ-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng ra đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ I

Năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH

          Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2019 của UBND tỉnh Hà giang về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

          Căn cứ Hướng dẫn số 1128/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 09 năm 2019 của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020;

          Căn cứ Hướng dẫn số 1618/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc Hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2019-2020;

          Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-THPT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của trường THPT Quang Bình, Kế hoạch Tổ chức ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2019-2020;

          Căn cứ tiến độ thực hiện chương trình dạy và học của nhà trường;

          Xét năng lực, phẩm chất của giáo viên và xét đề nghị của Ban chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Thành lập 01 Hội đồng ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2019-2020, gồm các ông (bà) có tên sau:

(Có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Hội đồng ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2019-2020 có trách nhiệm:

          – Tổ chức phân công ra đề thi, đảm bảo nguyên tắc: khách quan, bảo mật tuyệt đối, chính xác, phù hợp với thực tiễn hoạt động học tập của học sinh trong trường.

          – Ra đề phục vụ tổ chức kiểm tra tập trung với 09 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, GDCD.   

– Nội dung và hình thức đề thi đảm bảo đúng theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Giang.

          – Số lượng đề kiểm tra 02 đề/01 khối, 02 đề kiểm tra có các câu hỏi hoàn toàn khác nhau có giá trị sử dụng như nhau.

– Mỗi đề thi đều được soạn thảo, thống nhất theo một mẫu chung, có phản biện, kiểm tra, soát lỗi trước khi lựa chọn để sử dụng. Đề kiểm tra trước khi nộp cho HĐ ra đề phải có đủ 2 chữ ký của người ra đề và người phản biện đề ở góc phải phía dưới sau ký tự cuối cùng trên các trang của đề thi.

          – Mỗi đề kiểm tra chất lượng học kỳ do giáo viên ra phải kèm theo 01 ma trận và 01 hướng dẫn chấm, có thang điểm chi tiết đến 0,25 điểm.

– Hạn nộp đề thi cho Hội đồng ra đề trước 10 giờ 00 phút ngày 19/12/2019.

– Hội đồng ra đề họp thống nhất duyệt kết quả phản biện đề thi vào 14 giờ 00 chiều ngày 19/12/2019 và lựa chọn các đề thi chính thức phục vụ kỳ thi.

          – Bộ phận in, photo và sắp xếp đề đủ để sử dụng cho các phòng thi, buổi thi, sau đó niêm phong bảo mật để sử dụng trong kỳ thi, xong trước ngày 21/12/2019.

          – Hội đồng tự giải thể khi kết thúc kỳ thi.

          Điều 3: Các ông bà có tên tại điều 1, Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, tổ hành chính, kế

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban giám hiệu (CĐ);

- Tổ trưởng chuyên môn (CĐ)

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Cường

DANH SÁCH

Phân công các thành viên trong Hội đồng ra đề thi kiểm tra chất lượng

học kỳ I – Năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-THPT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của trường THPT Quang Bình)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Nông Việt Chì

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Mạnh Cường

P. Hiệu trưởng

P. Chủ tịch HĐ

3

Khuất Thị Thanh Dung

P. Hiệu trưởng

P. Chủ tịch HĐ

4

Nguyễn Thu Hương

Thư ký HĐSP

Thư ký HĐ, Ra 01 đề thi Ngữ văn 12, phản biện 01 đề Văn khối 11 của đ/c Mai, 01 đề Văn khối 12 của đ/c Điệp.

5

Mai Thị Điệp

GV Văn

Ra 02 đề Văn: K10, 12, phản biện đề văn K10 của đc Oanh

6

Phạm Thị Phương Mai

GV Văn

Ra 01 đề Văn: K11, Phản biện đề văn K 11 của đc Oanh, đề Văn 10 của đc Điệp

7

Sùng Thị Oanh

GV Văn

Ra 01 đề Văn: K10, 11, Phản biện đề Văn K12 của đc T. Hương

8

Phạm Văn Lý

GV Tiếng Anh

Ra 02 đề Tiếng Anh: K11, 12, Phản biện đề Tiếng Anh K10 của đc Hiền, K10 đc Hưng

9

Ngô Thu Hiền

GV Tiếng Anh

Ra 02 đề Tiếng Anh: K10, 11, Phản biện đề Tiếng Anh K12 của đc Hưng, đề Tiếng Anh 11 của đc Lý

10

Hoàng Văn Hưng

GV Tiếng Anh

Ra 02 đề Tiếng Anh: K10, 12; Phản biện đề Tiếng Anh K12 của đc Lý và K 11 của đc Hiền

11

Nguyễn Thị Hồng Hương

GV Toán

Ra 02 đề Toán: K11, K12, Phản biện đề Toán 10 của đc Tuấn

12

Linh Thị Dung

GV Toán

Ra 01 đề Toán: K12, Phản biện đề Toán 12 của đc H. Hương và đề Toán 12 của đc Lý

13

Điệp Hùng Tuấn

GV Toán

Ra đề Toán 10 và phản biện đề Toán 11 của đc H.Hương và đề Toán 12 của đc Lý

14

Nguyễn Thị Lý

GV Toán

Ra 02 đề Toán: K10, K11, Phản biện đề Toán 12 của đc L. Dung

15

Linh Thị Loan

GV Vật lý

Ra 03 đề Vật lý: K10, K11, K12, phản biện chéo đề Vật lý K10, 11, 12 của đc Hiếu

16

Nguyễn Thị Hiếu

GV Vật lý

Ra 03 đề Vật lý: K10, K11, K12, , phản biện chéo đề Vật lý K10, 11, 12 của đc Loan

17

Bùi Thị Hồng Hạnh

GV Hóa học

Ra 03 đề Hóa học: K10, 11, 12, phản biện chéo đề Hóa học K10, 11, 12 của đc Thương

18

Vũ Thị Thương

GV Hóa học

Ra 03 đề Hóa học: K10, 11, 12, phản biện chéo đề Hóa học K10, 11, 12 của đc Hạnh

19

Hoàng Thị Bằng

GV Sinh học

Ra 03 đề Sinh học: K10, 11, 12, phản biện chéo đề Sinh học K10, 11, 12 của đc Nhật

20

Ngô Công Nhật

GV Sinh học

Ra 03 đề Sinh học: K10, 11, 12, phản biện chéo đề Sinh học K10, 11, 12 của đc Bằng

21

Nguyễn Thị Kim

GV Lịch sử

Ra 03 đề Lịch sử: K10, 11, 12, phản biện chéo đề Lịch sử K10, 11, 12 của đc P. Hương

22

Phùng Kim Hương

GV Lịch sử

Ra 03 đề Lịch sử: K10, 11, 12, phản biện chéo đề Lịch sử K10, 11, 12 của đc Kim

23

Lương Thị Hương

GV Địa lý

Ra 03 đề Địa lý: K10, K11, K12

24

Phúc Thị Huệ

GV GDCD

Ra 03 đề GDCD: K10, 11, 12, phản biện chéo đề GDCD K10, 11, 12 của đc Khánh

25

Hoàng Văn Khánh

GV GDCD

Ra 03 đề GDCD: K10, 11, 12, phản biện chéo đề GDCD K10, 11, 12 của đc Huệ

26

Hoàng Thị Thứ

CB Văn thư

In, sao đề

27

Hoàng Thị Phượng

Y tế

In, sao đề

28

Hoàng Ngọc Sơn

CB Bảo vệ

In, sao đề, bảo vệ đề thi

(Ấn định danh sách 28 đồng chí) Tải xuống file word

Tweet

Tin khác

Quyết định thành lập HĐ coi, chấm thi HKI năm học 2019-2020

(44 Lượt xem )

Kế hoạch Tổ chức ôn tập và thi HKI năm học 2019-2020

(38 Lượt xem )

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2014 / 2023

Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT HUYỆNĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Sô: 01/QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 6 tháng 9  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG

        – Căn cứ điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

        – Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2014-2015 và cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 của trường mầm non Hồng Thái Đông gồm có các ông, bà ( có tên trong danh sách kèm theo)

Điều 2:Hội  đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại điều lệ trường mầm non hiện hành.

Điều 3: Các ông bà có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, Hồ sơ TĐKT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu

Danh sách Hội đồng Thi đua khen thưởng trường mầm non Hồng Thái Đông

Năm học 2014-2015

( Kèm theo quyết định số   /QĐ-TĐKT ngày 6  tháng 9  năm 2013 của Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Đông)

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng – Bí thư

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Thị Miền

Phó hiệu trưởng

PCT H§

3

Lê Thị Hạnh

Phó hiệu trưởng

PCT H§

4

Nguyễn Thị Huân

CT Công đoàn

Thành viên

6

Nguyễn Thu Hà

Tổ trưởng tổ MG

Thành viên

7

 Lưu Mai Lan

Tổ trưởng tổ NT

Thành viên

8

 Nguyễn Thị Nhung

KT – Tổ trưởng tổ VP

Thành viên

9

Lê Thị Mận

Tổ trưởng tổ nuôi

Thành viên

10

Nguyễn Thị Hà

Chi hội trưởng phụ nữ

Thành viên

(Danh sách này có 10 người)

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                            Nguyễn Hoài Thu

Quyết Định Thành Lập Tổ Ra Đề Thi Gki / 2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ RA ĐỀ THI GKI

PHÒNG GD&ĐT LỘC NINH TRƯỜNG TH LỘC THUẬN A Số: / QĐ-TH LTA 2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Lộc Thuận, ngày 28 tháng 9 năm QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ ra đề thi Kiểm tra định kì GKI Năm học : 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THUẬN A Căn cứ vào Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 Thông tư Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ Trường tiểu học. Xét đề nghị của PHT phụ trách chuyên môn. Xét đạo đức , năng lực cán bộ giáo viên. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Tổ ra đề Kiểm tra định kì GKI – Năm học : 2010 – 2011, gồm các ông ( bà ) có tên sau: 1. Ộng Trần Văn Đồng PHT Tổ trưởng 2. Ông Lê Văn Tá KTK5 Thành viên 3. Ông Võ Công Thành KPK5 Thành viên 4. Bà Lê Thị Phương KTK4 Thành viên 5. Bà Nguyễn Thị Huyền KPK4 Thành viên 6. Ông Võ Ngọc Dũng KTK3 Thành viên 7. Bà Thái Thị Lợi KPK3 Thành viên 8. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Loan KTK2 Thành viên 9. Bà Nguyễn Thị Lệ KPK2 Thành viên 10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh KTK1 Thành viên 11. Bà Dương Thị Kim Hoa KPK1 Thành viên Điều 2 : Tổ ra đề thi Kiểm tra định kì GKI có trách nhiệm ra đề kiểm tra theo đúng qui chế. Thời nộp đề : ngày 4 tháng 10 năm 2010 Điều 3 : Bộ phận văn thư, bộ phận chuyên môn Tr ường TH Lộc Thuận A và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: -Như Điều 1; -Lưu: VT. Nguyễn Sĩ Dương PHÒNG GD&ĐT LỘC NINH TRƯỜNG TH LỘC THUẬN A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011 Căn cứ vào Quyết định số /QĐ-THLTA ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường TH Lộc Thuận A về việc thành lập Tổ ra đề KTĐK GKI năm học 2010 – 2011, nay phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau : 1. Tổ trưởng : Trần Văn Đồng – Hướng dẫn ra đề thi. – Chọn đề thi chính thức. – Sao chép các bản phụ của đề thi chính thức (đề thi phát cho học sinh). 2. Các thành viên còn lại : – Ra đề thi, đáp án, biểu điểm theo đúng chuẩn KT-KN và đảm bảo cấu trúc theo hướng dẫn tại cuốn Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học. – Riêng các thành viên : Lê Văn Tá, Lê Thị Phương, Võ Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Thanh Loan, Nguyễn Thị Mỹ Linh thêm nhiệm vụ kiểm tra lại đề thi chính thức trước khi nộp lại cho tổ trưởng sao chép thành các bản phụ. 3. Thời gian nộp đề cho tổ trưởng : Ngày 4 tháng 10 năm 2010 *Lưu ý : Các thành viên phải bảo đảm tính bảo mật của …

Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua / 2023

V/v Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật năm học 2018 – 2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH LƯ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Điều 19 điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật trường THCS Bình Lư năm học 2018 – 2019 gồm các ông, bà có tên sau:

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỉ luật có nhiệm vụ:

Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động thi đua, khuyến khích động viên mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành có hiệu quả và chất lượng cao các nhiệm vụ công tác được giao.

Đánh giá kết quả công tác năm học 2018 – 2019, xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để Hiệu trưởng khen thưởng, kỉ luật hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, kỉ luật.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT NĂM HỌC 2018 – 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ- HĐTĐKT ngày 20/8/2018 của Hiệu trưởng trường THCS Bình Lư )

Bà: Phạm Thị Hiệp – Hiệu trưởng.

Ông: Hoàng Đình Biên – Chủ tịch công đoàn – Thường trực thi đua nhà trường

Ông: Hoàng Xuân Nhật – Phó hiệu trưởng

III. THƯ KÝ

Bà: Chìu Nhục Kín – Giáo viên

THÀNH VIÊN

Ông: Nguyễn Tiến Bình – Tổ trưởng tổ tự nhiên

Bà: Trần Thị Thu Quỳnh – Tổ trưởng tổ xã hội

Bà: Trần Thị Hoan – Tổ trưởng tổ Văn Phòng

Ông: Trần Trung Hiếu – Bí thư chi đoàn – Tổng phụ trách đội

Tag: ty qđ mẫu cơ ban cụm chào mừng đại tiểu mầm non thpt bệnh viện kỷ đẳng tỉnh bạc liêu phường mỹ hưng đảng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Ra Đề Thi Hki Năm Học 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!