Đề Xuất 3/2023 # Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh Bình Phước Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh Bình Phước Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh Bình Phước Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 955/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Quản lý

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 54/TTr-SGTVT ngày 27/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 709/TTr-SNV ngày 31/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi – P.Chủ tịch TT UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hồ Văn Hữu – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Phó CT TT;

3. Ông Trần Văn Mi – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Phó Chủ tịch;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT – Phó Chủ tịch;

5. Ông Nguyễn Chí Tuyến – PGĐ Sở Giao thông Vận tải – Ủy viên TT, kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

6. Ông Vương Đức Lâm – PCT. UBND Thị xã Đồng Xoài – Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Tuyến – PCT. UBND Thị xã Bình Long – Ủy viên;

8. Ông Hoàng Xuân Lương – PCT. UBND Thị xã Phước Long – Ủy viên;

9. Ông Trần Thanh Sơn – PCT. UBND huyện Chơn Thành – Ủy viên;

10. Ông Trương Văn Thưa – QCT. UBND huyện Hớn Quản – Ủy viên;

11. Ông Hoàng Nhật Tân – PCT. UBND huyện Lộc Ninh – Ủy viên;

12. Ông Đặng Thế Nhàn – PCT. UBND huyện Bù Đốp – Ủy viên;

13. Ông Bùi Quốc Minh – PCT. UBND huyện Bù Gia Mập – Ủy viên;

14. Ông Trịnh Công Sơn – PCT. UBND huyện Bù Đăng – Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Thanh – PCT. UBND huyện Đồng Phú – Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Trọng Tiến- PTP. KT ngành, VP UBND tỉnh – Ủy viên;

17. Ông Trần Văn Sang – PTP. Ngân sách, Sở Tài chính – Ủy viên;

18. Ông Trần Hùng Việt – TP.Kế hoạch & TC, Sở GTVT – Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Văn Muôn – TP. Phát triển kinh tế ngành, Sở KH& ĐT – Ủy viên.

Điều 2.

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.

Tỉnh Ủy Bình Phước Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

Thứ sáu – 03/01/2014 04:11

Sau 3 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Công tác tổ chức triển khai thực hiện đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng trong tỉnh, sự điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự đóng góp hiệu quả của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trong tỉnh.

Nhờ đó, khu vực nông thôn của tỉnh đã có nhiều khởi sắc rõ rệt, cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm từng bước được hoàn thiện, đời sống về vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn được giữ vững, các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy có hiệu quả. Về kết quả thực hiện các tiêu chí: Đến nay, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (được Ban Bí thư Trung ương chọn là 1 trong 11 xã của cả nước thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới) đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí. 91/91 xã đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch, đạt 100%, 69/91 xã đã hoàn thành phê duyệt đề án, đạt 76%. Đối với 20/20 xã chỉ đạo điểm của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 đã hoàn thành cả phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó: 08 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 09 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 03 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Nhìn chung, 91/91 xã triển khai xây dựng nông thôn mới của tỉnh đều có số tiêu chí đạt chuẩn tăng so với trước khi thực hiện chương trình; Tuy nhiên, khối lượng còn lại cần phải làm trong thời gian từ nay đến năm 2020 là rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 06/12/2013 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 – 2020. Nội dung Nghị quyết đã tóm tắt thành quả 3 năm (2011-2013), mục tiêu cho giai đoạn 2013-2020, đưa ra nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện. Nghị quyết là chỉ đạo, là kim chỉ nam cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh chung sức xây dựng, sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ có nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng nông thôn mới. Riêng UBND tỉnh sẽ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này./.

Tác giả bài viết: Lường Đình Hải

Nguồn tin: CCPTNT

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Phân Tích Diễn Biến Tâm Lí Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Xuân, Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Hãy Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Về Tiếp Xúc Cử Tri, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch 03 2010, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Có Thành Tích, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Bộ Công Anvoi Hội Ccb, Báo Cáo Tham Luận Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt-cp-ubtwmttqvn, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch 02/nqlt-tlĐ-nn&ptnt, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2002/nqlt, Nghi Quyết Liên Tịch Số 01 Giữa Hội Ccb Với Bộ Công An, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccbvn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001 Nqlt,

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Uoeng 4 Khóa Xi, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Phân Tích Diễn Biến Tâm Lí Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Của Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Xuân, Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Hãy Phân Tích Diễn Biến Tâm Trạng Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008,

Giải Thể Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thuộc Thẩm Quyền Thành Lập Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Cơ sở bảo trợ xã hội lập 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi đến Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long (số 76, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ công chức ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2:

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền. Trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội do cơ sở vi phạm pháp luật hoặc hoạt động kém hiệu quả thì cơ sở bảo trợ xã hội phải thực hiện phương án giải thể trong thời hạn 90 ngày.

Bước 3:

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long (số 76, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả; Công chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận; Người nhận kết quả, kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Cơ sở bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện quy định tại các điều 10, 11, 12 và 13 Chương II Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Chính phủ

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long

Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó nêu rõ lý do xin giải thể (theo Mẫu số 4 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP)

Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý

Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long

Lược đồ Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Vĩnh Long

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh Bình Phước Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!