Đề Xuất 5/2022 # Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí # Top Like

Xem 15,741

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,741 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Qđ Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022
 • ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC SANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

  Số : 01- QĐ/CB Phước Sang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi bộ Trường Tiểu học Phước Sang CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC SANG

  Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

  Căn cứ kết quả đại hội chi bộ ngày 21 tháng 3 năm 2022;

  Xét đề nghị của Chi ủy chi bộ Trường Tiểu học Phước Sang,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi bộ Trường Tiểu học Phước Sang nhiệm kì 2022 – 2022.

  Điều 2. Quy chế chi tiêu nội bộ nhiệm kì 2022 – 2022 của Chi bộ Trường Tiểu học Phước Sang có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2022

  Điều 3. Chi ủy, Bí thư, phó bí thư và đảng viên trong chi bộ trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  TM.CHI BỘ

  : BÍ THƯ

  – Đảng bộ xã ;

  – UBKT Đảng ủy;

  – Chi ủy chi bộ;

  – Lưu: VT.

  Nguyễn Hồ Phương

  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC SANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 01- QĐ/CB ngày 25/3/2015 của Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Phước Sang) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích yêu cầu Phước Sang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

  ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC SANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  – Tạo quyền chủ động trong công tác quản lý và chi tiêu tài chính cho Bí thư chi bộ và chi ủy chi bộ.

  – Tạo động lực cho đảng viên trong Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong Chi bộ; Thực hiện kiểm soát của Đảng bộ cấp trên,.

  Điều 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  – Sử dụng tài chính đúng mục đích, có hiệu quả.

  – Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

  – Căn cứ vào các văn bản quy định của Đảng các cấp.

  – Phù hợp với hoạt động đặc thù của Chi bộ trường học.

  Điều 3. Một số nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  – Đảm bảo cho Chi bộ, đẳng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong tập thể Chi bộ.

  1. Sử dụng văn phòng phẩm.

  2. Chi tiêu hội nghị, tổng kết công tác cuối năm.

  3. Công tác phí, đi xác minh lý lịch quần chúng.

  4. Chi Đảng vụ khác.

  Điều 4. Căn cứ pháp lý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

  5. Chi thăm ốm đau, hiếu, hỉ trong chi bộ.

  6. Chi hỗ trợ đảng viên trong Chi bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chi bộ.

  Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định về “Chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”;

  CHƯƠNG II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 5. Nguồn tài chính

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản về cơ chế quản lý tài chính của Đảng và Nhà nước hiện hành;

  Hướng dẫn 21-HD/VPTW về Chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

  1. Chi vật tư văn phòng cho chi ủy, thư ký chi bộ

  – Đảng phí do đảng viên đóng hàng tháng sau khi trích nộp cho Đảng bộ xã.

  – Các ngồn tài chính hợp pháp khác (nếu có)

  – Đối với Văn phòng phẩm: Giấy A 4, bút bi, bút chì, tẩy, bút xoá, kim bấm, kim kẹp, bấm giấy, dây thun, bì bóng, dây nhựa… 150 000 đồng/quý

  – Chi photo các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ thanh toán theo hóa đơn thực tế, chi in các bảng hội nghị….

  2. Chi Hội nghị, Đại hội Chi Bộ

  3. Công tác phí, đi xác minh lý lịch quần chúng.

  – Chi in ấn tài liệu, hoa tươi, trang trí phục vụ Hội nghị theo thực tế (có kế hoạch duyệt trước khi thực hiện)

  – Tiền nước uống : 50.000đ/người/ngày.

  Trên 20 km cả đi và về được hỗ trợ 50.000 đồng/lần.

  – Trên 50 km cả đi và về được hỗ trợ 100.000 đồng/lần.

  – Trên 100 km cả đi và về được hỗ trợ 200.000 đồng/lần.

  4. Chi Đảng vụ khác.

  – Các trường hợp khác cần có sự trao đổi bàn bạc trong chi ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

  Tất cả các trường hợp được hỗ trợ tiền đi đường phải có chứng từ hợp pháp kèm theo mới được duyệt chi.

  Chi theo thực tế có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo.

  5. Chi thăm ốm đau, hiếu, hủy trong chi bộ.

  – Chi thăm bệnh nặng, phẩu thuật…. khi nằm viện tuyến huyện: 50.000 đồng/người/lần.

  – Chi thăm bệnh nặng, phẩu thuật…. khi nằm viện tuyến tỉnh: 150.000 đồng/người/lần.

  CHƯƠNG III CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ Điều 7. Các biện pháp tổ chức thực hiện qui chế 1. Về nguồn thu

  – Chi thăm hiếu gia đình đảng viên: 200.000 đồng/lần.

  2. Thực hiện công khai, dân chủ

  – Chi quà tết hàng năm: 100.000 đồng/người.

  3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

  Trên cơ sở đảng phí của đảng viên, phân công cán bộ phụ trách thu, phải theo dõi thường xuyên thu đúng, thu đủ tránh trường hợp bỏ sót.

  4. Quá trình thực hiện có điều chỉnh phù hợp với tình hình cụ thể

  Hàng tháng Chi ủy phải công khai các nguồn thu và chi trong các cuộc họp theo định kỳ hàng tháng và Hội nghị tổng kết năm.

  Điều 8. Tổ chức thực hiện

  Chi ủy tự kiểm tra các hoạt động của chi bộ và cử một đảng viên trong chi bộ tham gia giám sát quá trình thực hiện.

  Trong quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp sẽ tiếp tục điều chỉnh và trình cấp trên phê duyệt

  TM.CHI BỘ : BÍ THƯ

  Quy chế chi tiêu nội bộ của chi bộ nhiệm kì 2022 – 2022, được lấy ý kiến rộng rãi từ đảng viên và được thông qua trong đại hội chi bộ vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 để lấy ý kiến.

  Quy chế chi tiêu nội bộ của chi bộ nhiệm kì 2022 – 2022,được áp dụng từ ngày 30 tháng 11năm 2022 và thay thế cho quy định, Nghị quyết trước đây của Chi bộ.

  Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề chưa hợp lý, Chi ủy tiếp tục xây dựng bổ sung và thông qua toàn đảng viên chi bộ để lấy ý kiến, đồng thời công khai trong cuộc họp thường kì ./.

  – Đảng bộ xã ;

  – UBKT Đảng ủy;

  – Chi ủy chi bộ;

  – Lưu: VT.

  Nguyễn Hồ Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100