Đề Xuất 12/2022 # Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

-Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Các trường hợp dẫn đến giải thể doanh nghiệp tư nhân

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn thêm

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân

Bị thu hồi giấy Chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

THÔNG BÁO Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau: Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: …………….. ngày ……….. /……… /…………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân / 2023

Việc ra quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 201 và Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014.

Nội dung quyết định giải thể doanh nghiệp phải có:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tiến hành tổ chức thanh lý tài sản khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Các khoản nợ của doanh nghiệp phải được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; (ii) Nợ thuế; (iii) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Chủ doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mẫu Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023

08/07/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

1. Luật sư tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp không còn mục tiêu hoạt động hoặc quá trình hoạt động không hiệu quả dẫn đến việc doanh nghiệp tiến hành hoạt động giải thể. Khi giải thể, doanh nghiệp cần hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể hoàn tất thủ tục trên.

Nếu doanh nghiệp của bạn đi đến quyết định giải thể mà còn băn khoăn về thủ tục, giấy tờ trong quá trình này, hãy gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia qua Email hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp sau đây để có thêm thông tin, quy định tham khảo soạn thảo quyết định giải thể trên thực tế.

TÊN CÔNG TY/DN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………… Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

……, ngày………… tháng……… năm………..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ………………………

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………………

– Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………….

– Số Đăng ký kinh doanh……ngày cấp…… ……nơi cấp ………………………………………..

– Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……………………………..

– Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

( Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

( Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán)

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ……….( nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày / / . ( Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngđược doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm ( ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến như sau:Câu hỏi – Điều kiện và thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn?

E vừa thành lập công ty TNHH từ ngày 15/11/2017. Tuy nhiên công ty vừa mới thành lập và gặp 1 chút trục trặc với công ty bên nước ngoài nên chưa ký được hợp đồng và cũng chưa có hàng hóa để bán, có khả năng là sẽ không ký được hợp đồng, Em đã nộp thuế môn bài rồi và treo biển công ty rồi, nhưng em chưa mua chữ ký số, chưa làm đặt in hóa đơn, chưa mở tk ngân hàng cho doanh nghiệp, bây giờ em muốn làm thủ tục tạm ngừng hoạt động để tìm hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình thì em cần làm những thủ tục gì ạ ? Em cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết gì và nộp lên đâu ạ ?

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

Theo đó, trường hợp công ty không hoạt động thì sẽ phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp và nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư để giải quyết.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Giải Thể Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì? Tư Vấn Giải Thể Từ A / 2023

Trong số những thắc mắc của khách hàng về dịch vụ giải thể doanh nghiệp thì câu hỏi giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì xuất hiện với tần suất khá dày. Vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cụm từ giải thể doanh nghiệp trong tiếng anh. Điều này tuy không phải là vấn đề lớn nhưng cũng rất ý nghĩa để bạn có thêm sự hiểu biết về lĩnh vực mà mình quan tâm.

Giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Không để các bạn phải đợi chờ lâu, chúng tôi sẽ giải đáp luôn giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì. Anh ngữ không có từ nào đúng nghĩa 100% với cụm từ giải thể doanh nghiệp. Vì vậy nếu hỏi giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì, chúng tôi chỉ có thể đưa ra cho các bạn những có nghĩa tương tự để các bạn tham khảo. Những từ ngữ này chỉ mang tính tham khảo vì chúng cũng có nghĩa tương đồng với việc giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

Công cụ đầu tiên các bạn có thể vận dụng để tra khảo giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì chính là “anh bạn thân” google dịch. Nếu bạn tra google dịch bạn sẽ thấy đáp án là (dissolution of the enterprise). Cụm từ này cũng có thể hiểu là giải thể doanh nghiệp. Ngoài ra giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì cũng có thể tham khảo cụm từ: (wind up a business). Bên cạnh đó, Dissolve ngoại động từ cũng có thể hiểu là giải thể, tan rã, giải tán… nếu như áp dụng cho việc giải thể doanh nghiệp bằng tiếng anh.

Như vậy, giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì mà chúng tôi gợi ý cho các bạn tham khảo kể trên chưa phải là những từ ngữ chính xác được quy định trong từ điển. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể tham khảo để đưa ra đáp ứng gần nhất đối với nghĩa của từ giải thể doanh nghiệp.

Lưu ý khi dịch giải thể doanh nghiệp sang tiếng anh

Vì ngoài giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì, còn nhiều từ ngữ khác cũng cần phải dịch ra tiếng anh đúng nghĩa như thanh lý tài sản, quyết định giải thể, quyết định tuyên bố giải thể, biên bản họp giải thể, hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014, giải thể doanh nghiệp theo luật, thủ tục giải thể doanh nghiệp…. Tất cả những từ ngữ này đều cần được dịch thuật viên chuyên Anh ngữ giúp đỡ thì các bạn mới biết được chính xác các từ này trong tiếng anh là gì.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín Nam Việt Luật

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về vấn đề giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì thì hãy liên hệ tới Nam Việt Luật để được các Luật sư, dịch thuật viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong nghề tư vấn cụ thể hơn. Lời khuyên của chúng tôi cho các bạn là hãy lựa chọn dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói uy tín Nam Việt Luật để không phải lo lắng mỗi khi có vấn đề phát sinh như việc phải chuyển hồ sơ song ngữ, hay những phát sinh khác trong thủ tục, hồ sơ giải thể. Mọi khó khăn của các bạn gặp phải khi giải thể doanh nghiệp đều được công ty Nam Việt Luật tháo gỡ và giải quyết nhanh gọn chính xác. Vì vậy bạn hoàn toàn an tâm có thể giải thể doanh nghiệp của mình tiết kiệm, nhanh và hiệu quả khi đồng hành cùng Nam Việt Luật.

Công ty tư vấn luật uy tín hàng đầu hiện nay Nam Việt Luật sẽ là người bạn đồng hành tin cậy để giúp chủ doanh nghiệp giải thể công ty nhanh nhất theo đúng quy định của pháp luật. Không chỉ giúp các bạn giải thể doanh nghiệp nhanh nhất, Nam Việt Luật còn tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh công ty, thành lập công ty mới…. chất lượng, nhanh gọn và chính xác. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!