Đề Xuất 12/2022 # Quyết Định Giải Thể Chi Bộ / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quyết Định Giải Thể Chi Bộ / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quyết Định Giải Thể Chi Bộ / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu Quyết định giải thể chi bộ

ĐẢNG BỘ ….ĐẢNG ỦY ….

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI BỘ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY …………………….

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ vào Quy định số 29 – QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường vụ Đảnh ủy;

– Xét đề nghị của…………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể Chi bộ…

– Lý do giải thể:…………………………………………………………

– Kể từ ngày … tháng … năm….

– Chi bộ ……………………………….. có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên về tổ chức Đảng mới theo đúng quy định. Chuyển giao hồ sơ, sổ sách của chi bộ về chi bộ …………. và bàn giao con dấu của chi bộ về ……………………. quản lý.

Điều 2: Thi hành

Văn phòng, các ban của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ ……………… căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Ban tổ chức Tỉnh ủy;

– Lưu VP;

T/M BAN THƯỜNG VỤ

( Ký và ghi rõ họ tên)

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh / 2023

Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh, Ra Quyết Định Nhanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Thông Báo Giải Thể Chi Nhánh, Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Điểm Thi Giải Bài Toán Nhanh Của 20 Học Sinh Lớp 7a Như Sau, Sách 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu, Bí Quyết Giảm Cân Nhanh, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Thể, Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Giải Thể Chi Bộ, Quyết Định Dẫn Giải, Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Quyết Định Giải Quyết Đơn Tố Cáo, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Ra Quyết Định Giải Thế Hợp Tác Xã, Quy Định Thủ Tục Giải Quyết Cấp Điện, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng, Quyết Định Số 10 Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Quy Định Về Thành Lập Văn Phòng Dại Diện Và Chi Nhánh Trong Và Ngoài Nước, Quyết Định Khen Thưởng Giải Thể Thao, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quy Dinh Ve Trinh Tu Thu Tuc Trong Giai Quyet To Giac Tin Bao, Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Dinh 2677cua Bo Quốc Phong Ve De An Giao Dục Chinh Tri Trong Giai Doan Moi, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Mẫu Thông Báo Về Việc Lập Chi Nhánh Quy Định Tại Phụ Lục Ii 8 Thông Tư Số 01/2013/ttbkhĐt, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự,

Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh, Ra Quyết Định Nhanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Thông Báo Giải Thể Chi Nhánh, Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Điểm Thi Giải Bài Toán Nhanh Của 20 Học Sinh Lớp 7a Như Sau, Sách 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu, Bí Quyết Giảm Cân Nhanh, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Thể, Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Giải Thể Chi Bộ, Quyết Định Dẫn Giải, Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Quyết Định Giải Quyết Đơn Tố Cáo, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Ra Quyết Định Giải Thế Hợp Tác Xã, Quy Định Thủ Tục Giải Quyết Cấp Điện, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án,

Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh / 2023

Thời buổi các doanh nghiệp mở ra ồ ạt, kèm theo đó hàng nghìn chi nhánh được mở ra, tuy nhiên không phải chi nhánh nào cũng tồn tại và phát triển theo đúng nguyện vọng của chủ doanh nghiệp, vì một lý do nào đó mà họ buộc phải đưa ra quyết định giải thể chi nhánh.

Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh

Vậy hồ sơ xin giải thể chi nhánh công ty cần những gì và thủ tục giải thể chi nhánh công ty được thực hiện như thế nào? Kèm theo đó là những mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty.

Hồ sơ nộp kèm đơn xin giải thể chi nhánh công ty

Việc gửi đơn chỉ có thể được chấp thuận khi bạn đảm bảo thủ tục đã tiến hành qua các bước pháp luật quy định nếu không đơn sẽ không được chấp thuận, khi đó bạn không thể tiến hành việc giải thể được.

Chúng tôi cung cấp miễn phí cho quý khách hàng mẫu đơn xin giải thể chi nhánh công ty hy vọng quý khách có thể tham khảo. Ngoài mẫu đơn xin giải thể chúng tôi còn cung cấp các mẫu văn bản nội bộ khác như công văn, quyết định bổ nhiệm.

Giấy tờ trong hồ sơ xin giải thể chi nhánh công ty

Bước 1: Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp (Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế)

Văn bản đề nghị tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực chấm dứt mã số thuế chi nhánh (hay còn gọi thủ tục đóng mã số thuế) theo Mẫu số 24/ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC;

Mẫu quyết định giải thể

Mẫu thông báo giải thể

Biên bản họp giải thể chi nhánh của hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị (đối với chi nhánh công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần) về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp;

Nộp hồ sơ tại Chi cục thuế cấp quận, huyện.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 02-10 ngày làm việc.

Bước 2: Hồ sơ trả con dấu chi nhánh (nếu chi nhánh có khắc dấu)

Công văn trả lại con dấu của chi nhánh đang tiến hành giải thể;

Biên bản họp của công ty mẹ về việc trả lại con dấu chi nhánh doanh nghiệp;

Quyết định về việc trả lại dấu chi nhánh doanh nghiệp.

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ giải thể

Sau khi hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế, thủ tục giải thể tại cơ quan thuế và hoàn trả con dấu chi nhánh (nếu có), thì tiếp tục thực hiện hoàn tất nộp hồ sơ xin giải thể tại phòng Đăng ký kinh doanh như sau:

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp 2018;

Biên bản họp của hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị (đối với chi nhánh công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần)

Thông báo chấp thuận thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh của cơ quan thuế;

Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh doanh nghiệp;

Danh sách chủ nợ và người lao động của công ty;

Nộp hồ sơ xin giải thể trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Nội dung trong mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty

Khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ giải thể chi nhánh công ty, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) đưa ra quyết định theo biểu mẫu giải thể chi nhánh

Nội dung cần có của quyết định:

Tên chi nhánh cần chấm dứt hoạt động;

Ngày, tháng quyết định chấm dứt hoạt động;

Lý do chấm dứt hoạt động;

Cam kết đã hoàn thành các nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ thuế.

Khi thực hiện hồ sơ giải thể chi nhánh công ty thì mẫu thông báo cũng phải đảm bảo có các nội dung sau:

Tên chi nhánh cần chấm dứt hoạt động;

Số quyết định chấm dứt hoạt động;

Ngày tháng quyết định chấm dứt hoạt động;

Lý do chấm dứt hoạt động;

Cam kết đã hoàn thành các nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ thuế.

Quyết định giải thể là quyết định của chủ sở hữu, chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của công ty mẹ nơi chi nhánh trực thuộc.

Quyết định giải thể thể hiện sự tự nguyện của người quản lý doanh nghiệp khi không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty nữa bởi các lý do khác nhau.

Có thể là vì hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận, bị thua lỗ, có thể là do không đáp ứng được mục tiêu kinh doanh ban đầu đề ra hoặc cũng có thể là do chi nhánh không còn hoạt động tại địa chỉ đó.

Quyết định phải đảm bảo các nội dung như mẫu quyết định giải thể công ty nêu trên.

Có cần phải thông báo giải thể chi nhánh?

Hiện nay, khi tiến hành giải thể công ty thì bạn phải thực hiện đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thủ tục thông báo này không áp dụng đối với chi nhánh, có nghĩa là không phải thông báo giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi bạn nộp hồ sơ giải thể chi nhánh thì có kèm theo thông báo chứ không phải một thủ tục riêng biệt độc lập.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty theo Luật doanh nghiệp

Điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thủ tục giải thể chi nhánh gồm những giấy tờ sau:

1. Biên bản họp và quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp (Theo mẫu);

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan.

6. Xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

7. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

8. Giấy chứng nhận đã hủy mẫu dấu/ Văn bản xác nhận chưa khắc dấu/ Thông báo hủy mẫu dấu.

Bài viết gốc: chúng tôi

Nguồn: chúng tôi

Giải Thể Doanh Nghiệp Bài Viết Rất Chi Tiết 1/ Trước Khi Gửi Quyết Định Giải Thể Lên Bộ Phận 1 Cửa Thì Hủy Hóa Đơn +? / 2023

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Bài viết rất chi tiết

1/ Trước khi gửi quyết định giải thể lên bộ phận 1 cửa thì hủy hóa đơn + báo cáo hủy +báo cáo sử dụng hóa đơn + BCTC đến thời điểm có quyết định luôn, sau đấy mới nộp quyết định giải thể lên bộ phận 1 cửa ( tránh trường hợp bị gọi đi gọi lại nhiều lần, cũng là đề phòng trường hợp khi gửi quyết định giải thể trước thì bị khóa mã số thuế, ko đăng nhập và gửi bằng token được và phải nộp bản cứng). Trong thời gian này đi xin luôn công văn cam kết không nợ bảo hiểm, thuế XNK ( Nếu dn có đăng ký xnk).

2/ Bước này song song với bước 1 ( 1 số chi cục yêu cầu, 1 số chi cục không yêu câu): gửi quyết định + công bố tình trạng đang làm giải thể lên Sở kế hoạch.

Lưu ý là nên làm bước này, vì khi Sở kế hoạch cập nhật trạng thái đang trong quá trình giải thể, thì đơn vị sẽ ko phải nộp tờ khai trong quá trình giải thể nữa ( ví dụ đơn vị kê khai theo tháng, nộp quyết định giải thể ở tháng 6 mà đến tháng 8 mới xong thì cũng ko cần nộp tờ khai tháng 6 ,7 nữa).

3/ Một vài vấn đề cần để ý

3.1 Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02)

-Nếu như giá bán thấp hơn giá vốn, cần có sự chuẩn bị trong việc giải trình: hàng hóa kém phẩm chất, bánh thanh lý, do giá thị trường thay đổi …(nhất là các đơn vị nhận làm dịch vụ, nên để tâm đến chỗ này-nhiều khi thấy lỗ lũy kế âm gần vào vốn chủ thường yên tâm nên hay bỏ qua)

3.2 Hóa đơn đầu vào

-Kiểm tra lại 1 lượt các đơn vị có phát sinh mua hàng nhiều, kiểm tra xem đơn vị bán hàng còn hoạt động không. Những hóa đơn trên 20tr cần chuẩn bị đầy đủ: hợp đồng, phiếu giao nhận hàng, phiếu NX kho, chứng từ thanh toán, thanh lý hợp đồng (tránh bới bèo ra bọ thôi). Với những đơn vị có hợp đồng nguyên tắc (mua -bán trong 1 khoảng thời gian dài), cần thêm đơn đặt hàng có thể bằng văn bản hoặc bằng email. Nếu gặp các tình huống đơn vị bán hàng thuộc diện tạm ngừng hoạt động, cẩn thận nên xin xác nhận của cơ quan thuế quản lý đơn vị bán hàng xác nhận hóa đơn của đơn vị bán ra thời điểm đấy là hợp pháp

-Thời điểm thanh toán: Lưu ý thời điểm trước quý 4/2014 ( thời điểm tt151 có hiệu lực), xem cái thời điểm thực thanh toán và hạn thanh toán trên hợp đồng ra sao, tránh TH bị điều chỉnh tạm thời thuế GTGT đầu vào do thanh toán quá hạn phải điều chỉnh giảm rồi yêu cầu tạm nộp

Kiểm tra ý bên trên bằng cách xem số dư có 331 ở cuối mỗi năm, đối chiếu hợp đồng xem thời hạn thanh toán, nếu thanh toán chậm thì liên hệ bên bán xem có thể làm lại hợp đồng hoặc phụ lục gia hạn thanh toán được ko.

3.3 Tài sản, hàng tồn kho

-Nếu tại thời điểm doanh nghiệp giải thể đơn vị có lãi (tức 421 đang có số dư có), thì khi giải thể phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn. Bản chất của nghiệp vụ là nợ 421 có 111,112,155,156…

-Nếu tại thời điẻm giải thể doanh nghiệp lỗ thì không phải nộp gì nữa cả. Bản chất của nghiệp vụ là nợ 411 có 421 ( vốn chủ sở hữu bù đắp cho các khoản thua lỗ, còn bao nhiêu mới chia cho cá nhân góp vốn)

Lưu ý Hàng tồn kho: Nếu ko chọn phương án bán thanh lý hết hàng tồn kho mà chọn cách chia , thì thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng tôn kho sẽ ko được khấu trừ (ví ko phục vụ hoạt động sản xuất, kd đầu ra chịu thuế hoặc ko kê khai tính nộp thuế).

Nếu cá nhân góp vốn bằng tài sản cần đăng kí quyền sở hữu, thì khi giải thể chia lại cho cá nhân đó thì ko mất phí sang tên nữa

4. Quyết toán thuế TNCN

Nếu trong năm giải thể có phát sinh trả lương nhưng ko phát sinh khấu trừ thuế TNCN, đơn vị trả thu nhập k phải quyết toán thuế TNCN, chỉ cần gửi danh sách mẫu 05/DS thông tư 92/2015

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết Định Giải Thể Chi Bộ / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!