Đề Xuất 11/2022 # Quy Trình Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập, Tư Thục / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Quy Trình Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập, Tư Thục / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Trình Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập, Tư Thục / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

MỤC ĐÍCH

PHẠM VI

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

NỘI DUNG QUY TRÌNH

BIỂU MẪU

THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Ngọc Chung

Cao Khánh Toàn

Ngô Quang Khánh

Chữ ký

Chức vụ

CC. Văn hóa – Xã hội

Phó Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Số phiếu yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

MỤC ĐÍCH: Quy trình này quy định cách thức thực hiện giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục cho tổ chức/công dân.

PHẠM VI

Áp dụng đối với tổ chức/ công dân có nhu cầu giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục tại UBND phường

Cán bộ, công chức và lãnh đạo UBND phường

 • TÀI LIỆU VIỆN DẪN

  Văn bản pháp luật quy định tại Mục 5.8 quy trình này;

  Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

  Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện hành.

 • ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

  – Quyết định giải thể trường hợp 1;

  – Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trường hợp 2.

  Hồ sơ TCCD: Là các giấy tờ phải nộp tại Mục 5.2

              UBND phường:         Ủy ban nhân dân phường.

              CCVHXH:                  Công chức Văn hóa – Xã hội.

              VT:                                          Văn thư.

              LĐ:                                          Lãnh đạo.

              TCCD:                                    Tổ chức/ công dân.

 • NỘI DUNG QUY TRÌNH

  5.1

  Điều kiện thực hiện TTHC

  Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

  5.2

  Thành phần hồ sơ

  Bản chính

  Bản sao

  1.  Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

  01

  5.3

  Số lượng hồ sơ

  01 bộ

  5.4

  Thời gian xử lý

  15 ngày

  5.5

  Nơi thực hiện quy trình

  Ủy ban nhân dân phường.

  5.6

  Lệ phí

  Không

  5.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình tự

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/Kết quả

  Bước 1

  Tiếp nhận hồ sơ:

  – Nếu hồ sơ chưa  đầy đủ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình;

  – Nếu hồ sơ đầy đủ:

  + Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

  + Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

  +Chuyển bước tiếp theo.

  Một cửa

  Giờ hành chính

  – Hồ sơ TCCD;

  – Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

  – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

  – Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

  – Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

  Bước 2

  Thẩm định hồ sơ:

  CCVHXH

  13,5 ngày

  – Hồ sơ TCCD;

  – Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

  – Biên bản kiểm tra;

  – Kiểm tra thực tế tại Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

  Đại diện UBND phường, Đại diện Phòng GDĐT cấp thị xã

  – Hồ sơ phù hợp và biên bản kiểm tra xác nhận nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục không đảm bảo điều kiện theo Điều lệ trường mầm non,  dự thảo Quyết định giải thể(trường hợp 1);

  – Hồ sơ không phù hợp hoặc biên bản kiểm tra xác nhận nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục đảm bảo điều kiện theo Điều lệ trường mầm non, dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp 2);

  – Chuyển bước tiếp theo.

  Bước 3

  Xem xét và phê duyệt

  – Không đồng ý, chuyển lại bước 2.

  Lãnh đạo UBND

  0,5 ngày

  – Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

  Bước 4

  Vào sổ, đóng dấu và chuyển CCVHXH

  VT

  0,5  ngày

  – Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

  Bước 5

  Trả kết quả cho TCCD, lưu hồ sơ và kết thúc quy trình:

  CCVHXH

  0,5 ngày

  Trường hợp 1:

  – Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả cho TCCD;

  – Trả Quyết định giải thểcho TCCD.

  – Lưu hồ sơ và kết thúc quy trình.

  – Hồ sơ TCCD;

  – Quyết định giải thể;

  – Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

  – Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

  – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  Trường hợp 2:

  – Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

  – Trả hồ sơ cho TCCD và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

  – Lưu hồ sơ, kết thúc quy trình.

  – Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

  – Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

  – Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

  – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  5.8

  Cơ sở pháp lý

  – Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  – Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

               

 • BIỂU MẪU

  TT

  Tên biểu mẫu

  Trích dẫn

   

  Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc

  Theo biểu mẫu của Phần mềm Một của điện tử;

 •  

  Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

  Theo mẫu số 01 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 •  

  Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

  Theo mẫu số 06 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 •  

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

  Theo mẫu số 03 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 •  

  Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

  Theo mẫu số 02 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 • THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU:

  TT

  Tên các loại giấy tờ lưu

  Trường hợp 1

   

  Quyết định giải thể;

 •  

  Biên bản kiểm tra;

 •  

  Hồ sơ TCCD;

 •  

  Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

 •  

  Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

 •  

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 •  

  Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

  Trường hợp 2:

 •  

  Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

 •  

  Biên bản kiểm tra (nếu có);

 •  

  Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

 •  

  Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ(nếu có);

 •  

  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 •  

  Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

  Lưu tại Bộ phận Văn hóa xã hội không quá 01 năm, sau đó chuyển hồ sơ xuống phòng lưu trữ của UBND phường và lưu trữ theo quy định hiện hành.

  Nhóm Vận Động Từ Việt Nam Tới Hoa Kỳ / 2023

  Một nhóm người gồm thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ và các blogger nổi tiếng từ Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận về quyền con người.

  Theo họ, đây là chuyến đi diễn ra trong dịp Việt Nam đang có chân trong hội đồng nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.

  Qua sự sắp xếp của luật sư Trịnh Hội và các thành viên trong tổ chức thiện nguyện VOICE, họ đã đưa được cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, và mẹ của anh Đinh Nguyên Kha đến Hoa Kỳ.

  Dự kiến cả nhóm sẽ ra điều trần tại Ủy ban nhân quyền, Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/1 này.

  Trong nhóm đi vận động và đến được Hoa Kỳ hôm nay, còn có cả ký giả Đoan Trang và sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, người nổi tiếng trong vụ “yêu cầu công an khởi tố chính mình” vì có cùng quan điểm như luật sư Cù Huy Hà Vũ.

  Tất cả đều phải đi “lách” qua những con đường xuất cảnh tuy hợp pháp nhưng rất khó khăn vì cấm đoán của nhà chức trách ở Việt Nam. Ban đầu họ âm thầm đến một trong những nước có chính sách miễn thị thực với Việt Nam trong khối Đông Nam Á, rồi từ đó họ xin visa vào Hoa Kỳ và Âu Châu theo sự tư vấn và giúp đỡ của tổ chức VOICE.

  Mẹ đi theo con

  Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha còn cho biết cá nhân bà hiện nay cũng đã trở thành một con người tranh đấu sau khi con trai bị bắt.

  “Từ một bà mẹ quê, vì cứu con mà tôi đã trở thành blogger và biết dùng cả Facebook”, bà chia sẻ với mọi người trong một cuộc họp báo tại trụ sở báo Người Việt hôm 14/1/2014 ở Quận Cam, California.

  Bà Kim Liên cũng nói lên lời mạnh mẽ rằng, bà nhận biết bây giờ đấu tranh cho dân chủ tự do ở Việt Nam là một sứ mệnh không chỉ giải cứu con trai bà mà còn cứu rất nhiều người có cùng cảnh ngộ.

  Trong chuyến đi này, bà đã làm bạn với mẹ của luật sư Lê Quốc Quân và thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức.

  Ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức cũng nói rằng ông không còn cảm thấy đơn độc để tranh đấu cho con trai của riêng mình mà phải tiếp tục con đường tranh đấu một xã hội dân chủ và công bằng cho Viêt Nam.

  Nói tiếng Anh tốt, ông Trần Văn Huỳnh sẽ điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ và tiếp tục lên đường sang Geneve để vận động với dư luận Âu Châu.

  Trải nghiệm và hướng đi mới

  Đến với Quận Cam, nơi có cộng đồng người Việt đông nhất ở hải ngoại, chuyến sang Mỹ bất ngờ này đã trở thành một trải nghiệm đặc biệt cho mọi người.

  Ký giả Đoan Trang cũng đến Hoa Kỳ trong sự trải nghiệm đó và còn tạo nên sự bất ngờ về mặt thời điểm.

  Được biết, Đoan Trang dự kiến sẽ nêu ra các ví dụ về việc nhà báo bị sách nhiễu ra sao và cách báo chí ở Việt Nam bị cấm đoán như thế nào.

  Sự xuất hiện của những nhân vật có dấu ấn xã hội, mang tính chứng nhân bị đàn áp ở Việt Nam xuất hiện các diễn đàn quốc tế cũng tạo nên tiếng nói mới cho phong trào tranh đấu cho tự do nhân quyền cho Việt Nam vừ bước sang một giai đoạn thiết thực theo mô hình hoạt động của các nhóm NGO thuộc các tổ chức phi chính phủ.

  Trước đây các phái đoàn điều trần vận động quốc hội Hoa Kỳ phần đông đều do các nhân vật trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đảm trách.

  Bài do nhà báo tự do Trần Đông Đức gửi tới BBC từ California.

  Giáo Án Bài Nhàn Lớp 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm Chi Tiết Nhất / 2023

  Giáo án bài Nhàn lớp 10 giúp học sinh hiểu đúng quan niệm sống nhàn và cảm nhận được vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

  Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết

  – Tên bài học: NHÀN (Giáo án bài Nhàn lớp 10 )

  – Hình thức dạy: Dạy học trên lớp

  – Chuẩn bị của GV và HS:

  + Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án/thiết kế bài học. Các slides trình chiếu (nếu có). Các phiếu học tập, bao gồmcác bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá HS trong quá trình đọc hiểu.

  + Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà theo các yêu cầu sau: Đọc trước bài trong ; Soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu cuối bài. Các sản phẩm chuẩn bị được giao (diễn kịch, thực hiện hoạt động nhóm trong dạy học dự án…)

  Quan niệm sống nhàn và cảm nhận được vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

  Bước 3: Xác định mục tiêu bài học

  – Hiểu đúng quan niệm sống nhàn và cảm nhận được vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

  – Biết cách đọc một bài thơ kết hợp giữa trữ tình và triết lí có cách nói ẩn ý, thâm trầm và sâu sắc.

  2. Về kĩ năng (Giáo án bài Nhàn lớp 10 )

  a. Về kĩ năng chuyên môn

  – Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu một tác phẩm thơ trung đại.

  b. Về kĩ năng sống

  – Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm.

  3. Về thái độ, phẩm chất (Giáo án bài Nhàn lớp 10 )

  – Thái độ: Trân trọng nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm, lựa chọn một cách sống tích cực.

  – Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm…

  – Năng lực chung:

  + Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

  – Năng lực riêng:

  + Năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày

  + Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học

  + Năng lực vận dụng kiến thức văn học vào cuộc sống…

  Bước 4: Thiết kế tiến trình bài học (Giáo án bài Nhàn lớp 10 )

  – Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết của bài học. – Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết nhiệm vụ. – Có thái độ tích cực, hứng thú.

  Gợi ý: – Từ Nguyễn Trãi cho đến Nguyễn Bỉnh Khiêm đều tìm về cuộc sống thanh đạm, hoà hợp vói tự nhiên nhưng nhàn thân nhưng không nhàn tâm. Tuy gắn bó, hoà mình với cuộc sống nơi thôn dã nhưng xét đến cùng ông vẫn đầy trăn trở trong lòng về thời cuộc rối ren, về việc con người dễ sa ngã vào vòng danh lợi. Nhàn là lối sống tích cực, là thái độ của giới trí thức thời Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với thời cuộc để cố gắng giữ mình trong sạch, không bị cuốn vào vòng đấu giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến.Triết lý “nhàn dật” của Nguyễn Bỉnh Khiêm với hạt nhân “vô sự” chưa phải là giải pháp tối ưu để định hướng cho xã hội phát triển và đó cũng không phải là lối thoát của xã hội phong kiến Việt Nam thế kỉ XVI. Tuy nhiên, triết lý ấy đã thể hiện được nỗ lực cứu vãn xã hội của tầng lớp trí thức đương thời. Đó là điều đáng trân trọng.

  1. Dại khôn Làm người có dại mới nên khôn, Chớ dại ngây si, chớ quá khôn. Khôn được ích mình, đừng rẽ dại, Dại thì giữ phận chớ tranh khôn. Khôn mà hiểm độc là khôn dại, Dại vốn hiền lành ấy dại khôn. Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại, Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn. 2. Khuyên đời Mảng chê người ngắn, cậy ta dài; Hơn kém dù ai cũng mặc ai. Mùi nọ có bùi không có ngọt; Màu kia chày thấm lại chày phai. Đã hay phận định đành an phận; Dẫu có tài hơn chớ cậy tài. Quân tử ngẫm xem cơ xuất xứ; Ắt là khôn hết cả hoà hai. 3. Điền viên thú bài 2 Tóc đã thưa, răng đã mòn, Việc nhà đã phó mặc dâu con. Bàn cờ cuộc rượu vầy hoa trúc, Bó củi cần câu trốn nước non. Nhàn được thú vui hay nấn ná, Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon. Chín mươi thì kể xuân đã muộn, Xuân ấy qua thì xuân khác còn

  Vai Trò Của Luật Sư Trong Hoạt Động Tố Tụng Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022 / 2023

  Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng tại phiên tòa nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, giúp giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật

  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được ban hành với nhiều quy định tiến bộ, khẳng định rõ và nâng cao vị thế, vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng , nhất là vai trò tranh tụng. Bài viết này bàn luận về vai trò của luật sư, đặc biệt là vai trò tranh tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như quyền tham gia tố tụng, quyền bình đẳng với những người tham gia tranh tụng tại phiên tòa, chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo… Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu lên một số yêu cầu cần bảo đảm để nâng cao vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng tại phiên tòa.

  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều quy định tiến bộ nhằm nâng cao vị thế, vai trò và quyền của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng nói riêng. Cụ thể:

  (i) Vai trò tranh tụng của luật sư theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

  Luật sư với vai trò đại diện cho bị can, bị cáo quyền bào chữa, quyền gỡ tội, thay mặt cho bị can, bị cáo đưa ra những lý lẽ chứng minh những yếu tố làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đồng thời, khi tham gia tố tụng luật sư còn cung cấp bổ sung chứng cứ (gỡ tội) cho cơ quan tiến hành tố tụng.

  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều điểm tiến bộ, khẳng định rõ vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng nói riêng như: Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, được gặp bị can, bị cáo, thu thập và xuất trình tài liệu, đồ vật, nghiên cứu hồ sơ vụ án…. Tuy nhiên, không phải lúc nào, nơi nào, luật sư cũng được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các quyền của mình đã được pháp luật quy định.

  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng ghi nhận quyền bình đẳng của luật sư với những người tham gia tranh tụng tại phiên tòa một cách cụ thể hơn so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện cho kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, những người tham gia tố tụng khác thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình và tranh tụng dân chủ, bình đẳng trước Tòa án.

  Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thẩm quyền và vị thế của luật sư tranh tụng tại phiên tòa được nâng cao, luật sư có quyền bình đẳng với cơ quan tiến hành tố tụng khác: “Hội đồng xét xử phải lắng nghe, ghi nhận đầy đủ ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người tham gia tranh luận tại phiên tòa để đánh giá khách quan, toàn diện sự thật của vụ án. Trường hợp không chấp nhận ý kiến của những người tham gia phiên tòa thì hội đồng xét xử phải nêu rõ lý do và được ghi trong bản án” (Khoản 4 Điều 322 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015), đây là điểm mới so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

  Trong hoạt động tố tụng, luật sư có chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo luôn đối lập với chức năng buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng về mặt ý nghĩa pháp lý lại đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được khách quan công bằng, đúng pháp luật, tránh cách nhìn phiến diện một chiều luôn buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc quy định bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết quả đánh giá chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Mọi chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự để xác định tội danh, quyết định hình phạt, mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo, xử lý vật chứng và những tình tiết khác có ý nghĩa giải quyết vụ án đều phải được trình bày, tranh luận, làm rõ tại phiên tòa. Bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết qủa kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết qủa tranh tụng tại phiên tòa”. Luật sư khi tham gia tranh tụng tại phiên tòa có quyền bình đẳng với cơ quan tiến hành tố tụng khác, đưa ra chứng cứ, lý lẽ, suy đoán có cơ sở pháp lý, đúng pháp luật làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án hình sự, nhằm giảm nhẹ hình phạt hoặc gỡ tội cho bị can, bị cáo. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là trung tâm đánh giá chứng cứ, đối chất giữa những người tham gia tố tụng một cách công bằng, dân chủ, đó cũng là nguyên tắc cơ bản trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về ghi nhận và “bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo”. Vai trò của luật sư dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền bào chữa của bị can, bị cáo, luật sư là người tham gia tố tụng, có vai trò thực hiện chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo góp phần giúp cho vụ án được giải quyết một cách khách quan, toàn diện, không làm oan, sai cho người vô tội.

  Có thể khẳng định rằng, vai trò của luật sư được thể hiện rõ nét nhất thông qua việc tranh tụng tại phiên tòa. Điều này đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, không lệ thuộc vào ý chí chủ quan của người tiến hành tố tụng, không còn định kiến như quan niệm trước đây là “án tại hồ sơ”, mọi kết luận đều dựa trên hồ sơ của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc xác định sự thật của vụ án được quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.

  (ii) Nâng cao vai trò của luật sư trong hoạt động tranh tụng tại phiên tòa

  Tranh tụng của luật sư tại phiên tòa là nguyên tắc quan trọng trong tố tụng hình sự , Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 tiếp tục ghi nhận, nâng cao vai trò tranh tụng của luật sư tại phiên tòa. Để đảm bảo việc tranh tụng hiệu quả, thuyết phục được những người tiến hành tố tụng tại phiên tòa, bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho thân chủ, chúng tôi cho rằng luật sư cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

  Thứ hai, cần gặp gỡ trao đổi với bị can, bị cáo, đặt ra các câu hỏi để hướng bị can, bị cáo nhớ, tường thuật lại tình tiết xảy ra trong vụ án, trả lời một cách trung thực, khách quan; bên cạnh đó cũng cần phải có kiến thức, kinh nghiệm trong việc hỏi, lấy lời khai khi tham gia tiếp xúc gặp gỡ bị can, bị cáo; có kinh nghiệm sử dụng các thiết bị để lưu trữ các thông tin do bị can, bị cáo cung cấp.

  Thứ tư, trong quá trình tham dự phiên tòa luật sư phải có chiến thuật trong việc nêu câu hỏi và đặt câu hỏi hướng vào các tình tiết khách quan, chứng cứ có lợi cho thân chủ được bảo vệ. Hình dung được kịch bản cho việc hỏi, đối thoại với bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Luật sư phải thực sự linh hoạt, ứng biến trong các tình huống diễn biến tại phiên tòa; luật sư có chiến thuật vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức pháp lý vận dụng theo hướng có lợi nhất để bảo vệ cho thân chủ; có chiến thuật trong việc đưa ra các câu hỏi cho người làm chứng để họ cung cấp các thông tin một cách chính xác, khách quan, chất vấn những tình tiết trong vụ án có tính chất mâu thuẫn bất hợp lý vận dụng để bảo vệ cho thân chủ.

  Thứ năm, luật sư cần phải được đào tạo kỹ càng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tranh tụng. Nhà nước có chính sách hợp lý, đãi ngộ chú trọng công tác đào tạo luật sư giỏi, để làm thay đổi nhận thức hiện nay đối với giới luật sư. Kiến tạo được cán cân công bằng giữa luật sư phải thực sự bình đẳng với cơ quan tiến hành tố tụng khác, có như vậy mới khách quan, công bằng, tránh được những vụ án oan sai như báo chí đưa ra trong thời gian gần đây.

  Để vai trò của luật sự thực sự phát huy được hiệu quả trong hoạt động xét xử, các cơ quan có thẩm quyền cũng cần phải sớm xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tranh tụng của luật sư tại phiên tòa, trong đó cần quy định điều kiện thuận lợi để cho luật sư được thực hiện đầy đủ các quyền của mình đã được pháp luật quy định.

  Phạm vi hành nghề của luật sư trong lĩnh vực hình sự:

  Bài viết thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Thị Yến – Trưởng chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Luật TNHH Everest

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

  Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các luật sư, chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Trình Giải Thể Hoạt Động Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập, Tư Thục / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!