Đề Xuất 11/2022 # Quy Định Về Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Trên Môi Trường Điện Tử / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Quy Định Về Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Trên Môi Trường Điện Tử / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Định Về Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Trên Môi Trường Điện Tử / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP gồm 32 điều quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không bị điểu chỉnh bởi Nghị định này.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền và không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP quy định những hành vi không được làm, theo đó tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018, Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định này là việc thực hiện chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử. Theo quy định tại Nghị định, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.

Trong đó, bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.

Đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai hình thức: cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, điều chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử để đáp ứng các quy định tại Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Toàn văn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 36A Về Chính Phủ Điện Tử / 2023

Văn phòng Chính phủ đã có bản báo cáo tình hình thực hiện một số giải pháp của Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử tới hết quý I/2016 trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a), Văn phòng Chính phủ cho biết về kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ; tính đến ngày 24/3/2016 đã có 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chính thức liên thông (gửi/nhận) văn bản điện tử với UBND chúng tôi hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xỷ lý văn bản giữa 2 cơ quan.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ mở rộng liên thông văn bản điện tử tới các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Cụ thể, trước ngày 1/6/2016 sẽ hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và chúng tôi thử nghiệm tích hợp dịch vụ công trực tuyến ở cấp tỉnh; trên cơ sở đó lập phương án xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 6/2016 và hoạt động chính thức từ tháng 9/2016.

Ngoài ra, việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang được Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/7/2016.

Cùng với đó là tích cực thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a; thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 theo danh sách do Văn phòng Chính phủ ban hành.

(Theo Báo chính phủ điện tử)

Quy Định Mới Về Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính / 2023

Nghị định này quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia quy định tại Luật Hải quan.

Nguyên tắc thực hiện

Lấy sự hài long của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tổng cục và tương đương, cục thuộc bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.

Tại cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của cơ quan mình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Tại cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND cấp huyện, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện.

Tại cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.

Cách thức giải quyết

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính gồm: 1- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; 2- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 3- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Đối với hồ sơ được nhận theo cách thức 1,2 ở trên thì cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương. Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức, các nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được thực hiện các hành vi: gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cản trở việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; dùng các thủ đoạn khác để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nai, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, không có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xúc phạm danh dự của cơ quan có thẩm quyền; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, không trung thực, không đúng pháp luật, không đúng thực tế với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính không được cản trở quá trình giải quyết thủ tục hành chính; lừa dối cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, người thuê, người ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, tại cấp Bộ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Vnpt / 2023

Chú ý khi làm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1. Chi cục thuế Quận Cầu Giấy và Huyện Quốc Oai – Hà Nội, yêu cầu NNT nộp qua mạng quyết định sử dụng hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn, mẫu hoá đơn.

2. Chi cục thuế Quận Đống Đa: Nộp hồ sơ cả bản giấy và qua mạng bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn, Mẫu hóa đơn

1.1.1 Hồ sơ giấy gửi Cơ quan thuế gồm 2 file bên dưới:

1. quyetdinhphathanh.docx

2. mau hoa don.pdf

Tải 2 file Tại đây .

1.1.2 Cách tạo quyetdinhphathanh.docx

– File 1 – quyetdinhphathanh.docx: Doanh nghiệp tải file Tại đây và thay đổi thông tin doanh nghiệp tại những nội dung có màu nền vàng. Tuyệt đối không sửa những thông tin khác. Sau khi thay đổi thông tin xong, khách hàng bỏ mầu nền vàng, giống với màu nền nội dung khác trong file.

Chú ý: Ngày bắt đầu sử dụng = Ngày quyết định + 2 ngày

1.1.3 Cách tạo mau hoa don.pdf

1.1.3.1 Tạo Quyết định phát hành hóa đơn tạm thời

Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

Bước 3. Chọn tạo mới

[Nên]Nếu nhấn Lưu thì Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử chưa được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì vẫn sửa được.

[Không Nên]Nếu nhấn Lưu và Gửi thì Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử đã được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì không thể sửa được.

1.1.3.2 Tạo Thông báo phát hành hóa đơn tạm thời

Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

Bước 3. Chọn tạo mới

[Nên]Nếu nhấn Lưu thì Thông báo phát hành hóa đơn điện tử chưa được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì vẫn sửa được.

[Không Nên]Nếu nhấn Lưu và Gửi thì Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì không thể sửa được.

1.1.3.3 Tạo file mau hoa don.pdf

Khách hàng bắt buộc phải cài sẵn phần mềm Foxit Reader để tạo file PDF

Nếu khách hàng chưa cài đặt phần mềm tham khảo Tại đây .

Bước 1 chọn Nghiệp vụ, Bước 2 chọn Quản lý thông báo phát hành, Bước 3 chọn Chi tiết,

1.1.3.4 Nộp hồ sơ: Nộp 2 bộ hồ sơ tới bộ phận một cửa cơ quan thuế, sau khi có kết quả,

thì xin 1 bản về lưu trữ.

1.1.3.5 Nếu có phản hồi yêu cầu sửa mẫu hóa đơn từ Cơ quan thuế,

liên lạc lại Phòng bán hàng VNPT, thiết kế lại mẫu hóa đơn,

và thực hiện lại Bước 1.1 Gửi hồ sơ giấy Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tới

Cơ quan thuế.

Chú ý: Sau khi đã nộp bản giấy ở bước 1.1 và được cơ quan thuế xác nhận hồ sơ giấy không có vấn đề gì, đóng dấu trả lại kết quả thì thực hiện tiếp bước 1.2 và 1.3

1.2 Nộp thông báo để làm Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng trên phần mềm VNPT

1.2.1 Quyết định phát hành hóa đơn

Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

Bước 3. Chọn tạo mới

và gửi đến server VNPT)

1.2.2 Thông báo phát hành hóa đơn

Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

Bước 3. Chọn tạo mới

và gửi đến server VNPT)

1.3 Gửi hồ sơ Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng tới Cơ quan thuế

1. 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml

2. mau hoa don.docx

1.3.2 Cách tạo file

File 1: 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml

Bước 1 chọn Nghiệp vụ, Bước 2 chọn Thông báo phát hành hóa đơn, Bước 3 chọn Chi tiết,

Lưu ý:

Sau khi Thực hiện Bước 1.2 Nộp thông báo để làm Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng trên phần mềm VNPT, thì mới hiện Thông báo phát hành hóa đơn.

Nếu Thông báo phát hành hóa đơn không hiện ra, Vui lòng thực hiện lại Bước 1.2 ở trên.

File 2: mau hoa don.docx

Khách hàng bật file mau hoa chúng tôi đã tạo ở bước 1.1.3 bằng phần mềm Foxit Reader

1.3.3 Nộp hồ sơ

Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Bước 1 Khách hàng vào Nộp tờ khai, Bước 2 chọn Nộp tờ khai XML, Bước 3 chọn Chọn tệp tờ khai, duyệt tìm file 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml đã lưu trước đó, Bước 4 chọn Ký điện tử, Bước 5 chọn Nộp tờ khai

+ Bước a: Điền thông tin doanh nghiệp vào file Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, in, ký đóng dấu đầy đủ.

(Cách Tải file mẫu Quyết định và Điền thông tin – Tham khảo bước 1.1 Gửi hồ sơ giấy Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế)

+ Bước b: Chụp ảnh hoặc Scan lại Quyết định sử dụng đã được đóng dấu ở Bước a.

+ Bước c: Copy ảnh đã chụp ở Bước b, Dán và file Word, lưu lại thành file Quyet dinh su dung hoa don.docx

+ Bước d: Thực hiện lại các bước 6,7,8,9,10 của mục 1.3.3 để nộp đính kèm dạng phụ lục (Nộp dạng đính kèm phụ lục tương tự như Mau hoa don.docx)

Xin trân trọng cám ơn khách hàng đã theo dõi Thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT qua mạng !

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Định Về Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Trên Môi Trường Điện Tử / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!