Đề Xuất 12/2022 # Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Thực Hành Hoa Sen Năm Học 2022 – 2022 / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Thực Hành Hoa Sen Năm Học 2022 – 2022 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Thực Hành Hoa Sen Năm Học 2022 – 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

           Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường mầm non Thực hành Hoa Sen năm học 2019 – 2020

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Số : 02 /QĐHS/2019                                                                                                                             Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

                                      QUYẾT ĐỊNH

                      Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học năm học 2019-2020   – Căn cứ Pháp lệnh của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước;  – Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 Nghị định của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; – Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo dục về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường; – Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 quyết định ban hành Điều lệ trường MN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định chức năng quyền hạn của hiệu trưởng; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tổ chức thực hiện “Quy chế dân chủ” trong nhà trường năm học 2019 – 2020. Điều 2. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, những Quy chế dân chủ trước đây trái với Quy chế dân chủ này đều bị bãi bỏ.   Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG – Như Điều 3; – Lưu VP.                                                                                CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường

Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, viên chức, người học trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ cương trong Nhà trường.

Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động vủa nhà trường.

CHƯƠNG II  MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm

Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, của cán bộ, giáo viên, viên chức và của trẻ trong Quy chế này.

Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.

Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ: họp giao ban tháng, họp xét thi đua, họp sơ kết, họp tổng kết; Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.

Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức, người học.

Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường, như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập và những biểu hiện không dân chủ khác.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

Bảo vệ, giữ uy tín của nhà trường.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

Phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi ra quyết định, như: Kế hoạch phát triển nhà trường; Xây dựng nội quy quy chế; Các biện pháp tổ chức thi đua khen thưởng hàng năm; Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

 MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC Điều 4. Cán bộ, nhà giáo, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục. Cán bộ, nhà giáo, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình.

Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao, cán bộ, nhà giáo, viên chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm.

Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, nhà giáo, viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 5. Những việc cán bộ, nhà giáo, viên chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức.

Nội qui, quy định, qui chế làm việc của nhà trường.

Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

Các khoản đóng góp của trẻ, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí và quyết toán hàng năm.

Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.

Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế từng năm học.

Nhận xét đánh giá cán bộ, nhà giáo, viên chức theo chuẩn.

Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá viên chức hàng năm.

Điều 6. Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau

Niêm yết tại cơ quan. Thông tin qua website của nhà trường.

Thông báo tại Hội nghị cán bộ viên chức.

Thông báo bằng văn bản.

Thông báo cho tổ trưởng, nhóm trưởng để thông báo đến cán bộ, nhà giáo, viên chức.

Thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành công đoàn nhà trường.

MỤC III: NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN Điều 7. Cha mẹ trẻ được biết những nội dung sau

Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành và những quy định của nhà trường đối với trẻ.

Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch hoạt động của nhà trường hàng năm.

Điều 8. Những việc phụ huynh trẻ được ý kiến.

Những thông tin về công tác chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ và các khoản đóng góp theo qui định.

MỤC IV: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG Điều 9. Trách nhiệm của trường mầm non Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:

Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội qui, quy chế, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

Định kỳ 3 lần/năm (đầu năm học, giữa năm học, cuối năm học) tổ chức họp Ban phụ huynh trường, Đại diện ban phụ huynh các lớp, phụ huynh toàn trường để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của trẻ, thông báo về sự phát triển của trẻ.

Nhóm trưởng các lớp, Đại diện ban phụ huynh lớp thường xuyên tiếp thu ý kiến, kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng.

Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người học nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

MỤC V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG Điều 10. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 11: Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ trẻ trong trường

Ban đại diện cha mẹ trẻ có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ trẻ để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

Vận động các bậc cha mẹ trẻ thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà trẻ được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo qui định.

Vận động các bậc cha mẹ trẻ thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

 CHƯƠNG III QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Điều 12: Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên

Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.

Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý đối với cơ quan cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 13. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện và cụ thể hóa những quy định trong Quy chế cho phù hợp với thực tế của nhà trường.

Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể của Trường mầm non Thực hành Hoa Sen thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng; vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế được xem xét, sửa đổi bổ sung hàng năm.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                (Đã ký)                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thanh  

Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh / 2023

Chủ nhật – 22/06/2014 06:28

QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TrMN ngày 09/11/2013 của Hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh)

Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường. 2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể sư phạm, nhân viên trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường. 1. Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường. 2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành. 3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN – Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm. – Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định. – Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nguyễn Kim Hạnh

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Hạnh

Nguồn tin: Trường mầm non Bình Minh Thành phố Lào Cai

Quy Chế Làm Việc Của Trường Mầm Non Hoa Phượng / 2023

( Ban hành theo Quyết định số ngày tháng năm 2019 của Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phượng)

– Tiếp nhận và quản lý trẻ em trong độ tuổi từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi.

– Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn Phường Quang Trung.

– Quản lý giáo viên nhân viên;

– Chủ động kết hợp với cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội về nhằm giúp nhà trường thực hiện có hiệu quả chất lượng CS, nuôi dưỡng giáo dục trẻ;

– Tham gian hoạt động xã hội trong cộng đồng;

– Giúp đỡ các cơ sở mầm non tư thục khác trong địa bàn;

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

– Tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, chấn chỉnh việc thực hiện nề nếp CSGD, đảm bảo hiệu quả về số lượng và chất lượng.

– Tổ chức, điều hành các hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, khuôn khổ theo yêu cầu Điều lệ của trường mầm non. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường, nề nếp, kỉ cương trong mọi hoạt động, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Quản lý, chỉ đạo các tổ khối đoàn thể nhà trường thực hiện đúng nhiệm vụ, theo quy định.

– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, tôn trọng giúp đỡ đồng nghiệp có nếp sống lành mạnh, trung thực, thẳng thắn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

– Đại diện cho nhà trường về mặt pháp lý, có thẩm quyền cao nhất trong việc quản lý và chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng điều hành công việc của trường theo chế độ thủ trưởng. Do đó mọi kế hoạch hoạt động của các bộ phận, tổ chức trong nhà trường phải báo cáo cho Hiệu trưởng biết và thống nhất trước khi tổ chức thực hiện kế hoạch, đúng chủ trương của ngành, không vi phạm quy định pháp luật và để có chỉ đạo phối hợp thực hiện đồng bộ giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.

– Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho các phó Hiệu trưởng xử lý hoạt động thay Hiệu trưởng ở một số lĩnh vực theo quy định.

– Ngoài trách nhiệm chung, Hiệu trưởng nhiệm bí thư chi bộ nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường.

– Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn cấp trên, kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cho cả năm, từng học kì, từng tháng và hàng tuần và báo cáo với hiệu trưởng về kế hoạch; hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch được công khai tại văn phòng.

– Chỉ đạo thực hiện công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn.

– Chấm công, phân công và theo dõi việc dạy thay, dạy bù của giáo viên.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; kiểm tra hồ sơ, kế hoạch giáo dục và các hoạt động chuyên môn của GV.

– Ngoài những nhiệm vụ được phân công vào đầu năm học, các phó hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác do hiệu trưởng phân công thêm.

Điều 6. Chủ tịch công đoàn

– Vận động CBGV, NV thực hiện nhiệm vụ của GV,NV theo Điều lệ trường MN, thực hiện nghĩa vụ lao động và chế độ lao động qui định.- Chủ động, phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy hoạt động CSGD trẻ.

– Thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động CBGVNV xây dựng khối đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học an toàn, thân thiện, xanh sạch đẹp và thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của ngành và quy chế làm việc của nhà trường.

là hạt nhân và trung tâm đoàn kết của tổ, hướng dẫn tổ viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của ngành dưới sự quản lý và chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của P. Hiệu trưởng phụ trách và các nhiệm vụ khác trong BGH.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn và kiểm tra giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường, quản lý việc thực hiện phân phối chương trình Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và phó hiệu trưởng về những việc phân công.

– CSGD trẻ theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch GD, theo dõi đánh giá trẻ theo đúng quy định.

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, luôn quan sát, quản lý nhóm lớp. – Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường và các quy định về vệ sinh, phòng dịch, phòng chống tai nạn thương tích.

– Chịu trách nhiệm bảo vệ, quản lý, giữ gìn và chăm sóc toàn bộ tài sản: Cây xanh, vật liệu và các tài sản, thiết bị trong khuôn viên nhà trường, trong các phòng được giao khóa và bảo vệ an toàn trong các phòng khác; vệ sinh môi trường đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.

– Chịu trách nhiệm lập dự toán thu chi trình hiệu trưởng ký duyệt và tham mưu hiệu trưởng thực hiện quản lý, thu chi đúng quy định.

– Các chứng từ thu, chi phải thông qua hiệu trưởng ( chủ tài khoản) ký duyệt hoặc khi hiệu trưởng đi vắng thì kế toán phải báo cáo cụ thể vể nội dung, số tiền thu – chi và được thống nhất của hiệu trưởng thì phó hiệu trưởng được ủy quyền thực hiện ký.

– Lưu và bảo quản hồ sơ chứng từ kế toán theo quy định.

– Chịu trách nhiệm tham mưu hiệu trưởng thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với CBQL, GV và NV, học sinh theo quy định.

– Đối chiếu và báo cáo thu chi với hiệu trưởng sau khi quyết toán với kho bạc theo quý; đối chiếu sổ sách thu chi hàng tháng với thủ quỹ để trình hiệu trưởng ký duyệt.

– Có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo phụ trách thực hiện quy chế quản lý tài sản cơ quan, kế họach kiểm kê tài sản định kỳ (học kỳ, năm…có hệ thống sổ sách theo dõi tài sản cơ quan).

– Phối hợp Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trình lãnh đạo trước khi đưa ra lấy ý kiến thống nhất trong tập thể đơn vị và cùng hiệu trưởng tìm biện pháp tăng thu, giảm chi có hiệu quả và tiết kiệm nhất.

– Làm hồ sơ, thủ tục công khai tài chính trình hiệu trưởng ký duyệt và công khai tài chính đúng quy định .

– Theo dõi và kết hợp thủ quỹ thực hiện thu nộp các khoản phí vào kho bạc đúng theo quy định, không được phép giữ tiền mặt sai quy định. Khi phát hành phiếu thu, chi phải ghi thành 2 bản, một bản kế toán lưu, 01 bản thủ quỹ lưu.

– Các trường hợp tạm ứng tiền phải có chứng từ ký duyệt của hiệu trưởng.

Tham mưu trình hiệu trưởng kế hoạch mua và sử dụng văn phòng phẩm trong đơn vị đảm bảo hoạt động và tiết kiệm nhất.

– Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ, công văn đến, đi.vào sổ theo quy định, Kiểm tra và ghi nhận thời gian gởi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý chính xác. Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách khoa học.

– Chịu trách nhiệm về thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo ký phát hành công văn đi.

– Không tự ý mang ra khỏi phòng hoặc lưu giữ tại nhà riêng các hồ sơ lưu trữ. Không tự ý cho giáo viên mượn các loại hồ sơ cá nhân hoặc các loại hồ sơ lưu trử khác khi ban gíam hiệu chưa cho phép.

– Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng con dấu cơ quan đúng qui định. Không được tự ý mang con dấu ra khỏi đơn vị hoặc cá nhân khác mượn và sử dụng con dấu khi chưa có ý kiến của thủ trưởng đơn vị.

– Thực hiện các công việc cụ thể khác do lãnh đạo phụ trách phân công.

: Thực hiên theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT quy định về hoạt động y tế trong cơ sở giáo dục:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học vào đầu năm học trình Phó Hiệu trưởng phụ trách phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.

– Thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên nhà trường khi có bệnh hoặc tai nạn, thương tích,…và tiến hành chuyển bệnh nhân đến bệnh viện theo quy định.

– Xây dựng điều chỉnh thực đơn khẩu phần ăn cho trẻ bán trú đảm bảo cân đối giữa các chất, tham mưu lãnh đạo ký duyệt. Thực hiện kiểm thực 3 bước hàng ngày về VSATTP, lưu mẫu thức ăn, lập bảng kê thực phẩm…

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công và phối hợp với bộ phận văn thư in sao tài liệu công văn đi đến theo quy định và trang trí chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị cho các cuộc họp, hội nghị…

Thu và cấp phát tiền phải đảm bảo chính xác đúng đối tượng, đủ số lượng, theo đúng phiếu hay danh sách đã được chủ tài khoản ký duyệt. Tự chịu trách nhiệm quản lý cất giữ tiền quỹ. Nếu để xảy ra mất mát phải bồi thường.

– Chịu trách nhiệm công tác nấu ăn cho học sinh bán trú đảm bảo VSATTP; Thực hiện đúng nội quy về chế biến ATTP theo quy định của bếp ăn tập thể.

– Hội đồng trường, do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết định công nhận thành viên hội đồng trường theo giới thiệu của tập thể CBVC nhà trường

– Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng Khoa học; Hội đồng Tuyển sinh

Các Hội đồng Thi đua, khen thưởng và các hội đồng khác do hiệu trưởng thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

– Chi bộ Đảng nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động theo khuôn khổ pháp luật.

– Công đoàn cơ sở và Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo quy định pháp luật giúp nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, dưới sự chỉ chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ đảng nhà trường.

– Trường có 2 tổ chuyên môn, tổ văn phòng và tổ cấp dưỡng do hiệu trưởng thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

– Mọi thành viên trong nhà trường có nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường dưới sự chỉ đạo điều hành của hiệu trưởng.

– Việc quản lý thu chi tài chính của trường tuân theo quy định của nhà nước chấp hành đầy đủ chế độ thống kê, kế toán, nhân viên kế toán có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ này.

Do đặc thù đơn vị100% học bán trú nênnhà trường họp 01 tháng/ 01 lần vào trưa thứ sáu hoặc sáng thứ bảy tuần 1 đầu tháng. Khi cần hiệu trưởng sẽ triệu tập CBGVNV họp đột xuất có thể ngoài giờ hành chính.

– Hội đồng trường họp 02lần/ năm(đầu – cuối năm học).

– Hội phụ huynh học sinh họp 02 lần/1năm.

– Thời gian làm việc thực hiện ngày làm 8/giờ/ngày và 40 giờ/tuần.(Riêng với bảo vệ 24/24 giờ, hiệu trưởng bố trí sắp xếp nghỉ vào gìơ hành chính nếu thấy cần thiết).

– Đối với chế độ nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương:

Trường hợp nghỉ ốm, sau khi khỏi ốm phải có hồ sơ bệnh án và hưởng lương theo BHXH.

CBGVNV nghỉ khi ông bà nội ngoại, anh chị em ruột chết, bố mẹ kết hôn, anh chị em ruột kết hôn được nghỉ 01 ngày. Ngoài nội dung trên thì CBGVNV có thể xin phép thảo thuận với HT để nghỉ không hưởng lương. Hoặc có thể thỏa thuận nhờ đồng nghiệp làm giúp phần việc trong thời gian nghỉ của mình và có trách nhiệm hỗ trợ đồng nghiệp vào thời gian khác nhưng phải đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc thì không phải trừ lương nhưng không được nghỉ quá 03 ngày.

– Chế độ thực hiện trực trường vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hè của GVNV( nếu có), nhà trường sẽ sắp xếp cho GVNV nghỉ bù vào thời gian làm việc hàng ngày trong năm.

+ Giáo viên dạy lớp bán trú 2GV/lớp, mỗi tháng có 2 tuần ca sáng, 2 tuần ca chiều:

GV ca sáng; buổi sáng từ 6giờ30 phút đến 11 giờ( có 2,5 giờ thêm ca trưa); buổi chiều từ 1giờ30 phút đến 16 giờ( tổng cộng: có 6 giờ trực tiếp với trẻ, 2 giờ chuẩn bị cho CSGD trẻ).

GV dạy ca chiều: buổi sáng từ 7giờ 25phút đến 11 giờ ( có 2,5 giờ thêm ca trưa), buổi chiều từ 1g 30 phút đến 17 giờ khi hết trẻ(có 2giờ chuẩn bị lên lớp, 5giờ phút 35 trực tiếp dạy trẻ, còn 25 phút còn thiếu sẽ được tính để trừ vào thời gian trực hè, tết, hội họp…).

– Nhân viên y tế theo dõi ghi biểu đồ phân loại sức khỏe trẻ phải kịp thời, chính xác, không tẩy xóa, nếu sai hoặc tẩy xóa phải thay lại biểu đồ nhân viên y tế tự mua. Điều 18. Chếđộ báo cáo, thông báo:

– Thông báo của nhà trường, của lớp qua các hình thức: Thông báo trên bảng thông báo của trường, lớp; Thông báo trên trang Web; Thông báo bằng văn bản….

– Thực hiện theo đúng trang phục công sở, riêng NV cấp dưỡng, NV bảo vệ và GV trong giờ cho trẻ ăn trang phục theo đặc thù công việc.

– Tác phong, lề lối làm việc thực hiện theo đúng quy định trong Luật viên chức và bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường:

+ Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân, phụ huynh, đồng nghiệp và trẻ.

+ Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn, luôn thể hiện đúng tinh thần cộng tác, phối hợp về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, mọi phát ngôn, góp ý điều phải dựa theo các quy định hiện hành.

+ Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân, phụ huynh;

+ Chấp hành các quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động CSGD trẻ.

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, nhà trường, tổ chức, đoàn thể.

Điều 21. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác Điều 22. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Khi công dân (tổ chức) có yêu cầu giải quyết một công việc nào đó thì người tiếp công dân có trách nhiệm phải nghiên cứu kỹ nội dung và giải quyết theo đúng thẩm quyền. Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của nhà trường, quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động nhà trường đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đảm bảo chất lượng CSND, giáo dục; quyết định chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm như Hiệu trưởng trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành bằng văn bản hoặc bằng quyết định.

Là quan hệ phối hợp điều hành công việc của cơ quan trong công tác lãnh đạo, củng cố xây dựng đội ngũ CBQL,GV,NV và tạo điều kiện cho Chi bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hiệu trưởng khi giải quyết các vấn đề về nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm đều phải trao đổi trong chi uỷ.

Hiệu trưởng thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Chủ tịch Công đoàn cơ sở, để phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, giáo dục, động viên đội ngũ GV, viên chức đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của ngành cho toàn thể cán bộ, GV, viên chức thực hiện.

Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Mầm Non Trần Nguyên Hãn. / 2023

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TRẦN NGUYÊN HÃN

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Xét đề nghị của bộ phận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn gồm 8 chương, 22 điều.

Điều 2. Tập thể và cá nhân cán bộ, viên chức trường Mầm non Trần Nguyên Hãn có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35 /QĐ-MNTNH ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Trần Nguyên Hãn)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn.

2. Các thành viên của trường Mầm non Trần Nguyên Hãn. Hiệu trưởng, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc của trường mầm non Trần Nguyên Hãn.

1. Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò của lãnh đạo tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và từng bộ phận chuyên môn.

2. Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn trực tiếp Hiệu trưởng là người có thẩm quyền cao nhất trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo chung các hoạt động của trường, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện một số công tác kiêm nhiệm của ngành, địa phương phân công.

3. Trong phân công công việc, đầu việc được giao cho người phụ trách chịu trách nhiệm, cấp trên không làm thay việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay việc cho cá nhân và ngược lại… công việc được giao cho Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công chỉ đạo công tác chuyên môn chung của nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và cùng chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về phần nhiệm vụ được phân công.

Các tổ chuyên môn của trường chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động, theo dõi ngày giờ công của các tổ viên, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chuyên môn và chịu trách nhiệm chính về công việc của mình trước Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường.

5. Đề cao sự phối hợp công tác trao đổi thông tin, làm việc, đảm bảo dân chủ, minh bạch mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Nhà nước quy định.

Điều 3. Tổ chức bộ máy Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn gồm:

1. Cán bộ quản lý: Gồm 01 Hiệu trưởng và 03 phó Hiệu trưởng.

2. Tổ chức bộ máy nhân sự gồm các tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng.

3. Thành lập các Hội đồng: Hội đồng Chấm thi GVDG cấp trường; Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật.

4. Tổ chức chính trị – xã hội: Chi bộ Đảng, Công Đoàn, Chi đoàn thanh niên, chi hội Phụ nữ, chi hội Chữ thập đỏ.

5. Học sinh được tổ chức theo nhóm, lớp. Sĩ số bình quân 30 – 40 học sinh; mỗi nhóm có 2.0- 3.0 giáo viên được chia như sau:

a) Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi;

Chương III QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng

b) Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi;

c) Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi.

1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng.

3. Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành cảnh cáo, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.

4. Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng.

5. Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại. Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trong trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách (nếu có).

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng

6. Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy 02 giờ trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

7. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục;

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Tổ trưởng

8. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

1. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

2. Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền.

3. Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy 04 giờ trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Chương IV CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ VĂN PHÒNG, TỔ CHUYÊN MÔN

1. Chịu trách nhiệm điều hành công việc của tổ do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phân công. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường

3. Tham gia đánh giá, xếp loại, xét danh hiệu thi đua của các thành viên trong tổ theo luật định.

4. Chủ trì các buổi họp tổ theo định kỳ.

5. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ.

1. Tổ văn phòng gồm các nhân viên làm các công tác kế toán, y tế, văn thư, cấp dưỡng và bảo vệ.

2. Nhiệm vụ của Tổ văn phòng:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục và nuôi dưỡng của nhà trường;

b) Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định;

c) Bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

d) Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức;

e) Lưu trữ hồ sơ của trường.

3. Tổ văn phòng sinh hoạt định kì 01 tháng hai lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Tổ chuyên môn có tổ trưởng.

Chương V LỀ LỐI LÀM VIỆC Điều 9. Lề lối làm việc trong nhà trường

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo năm, tháng, tuần nhằm thực hiện chư­ơng trình GDMN, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và hoạt động giáo dục khác.

b) Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ chơi của các thành viên trong tổ lớp theo kế hoạch của nhà trường.

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và giới thiệu tổ trưởng.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 2 lần một tháng và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

1. Tất cả các thành viên trong trường đều phải có trách nhiệm xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết, nhất trí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương chíng sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành.

4. Tất cả các thành viên phải có mặt trước giờ làm việc 10 phút, không đi muộn, về sớm, không cắt xén thời gian dạy, không làm việc riêng trên lớp. Các hoạt động của lớp phải đảm bảo đúng thời gian quy định. Cụ thể:

Điều 10. Chế độ lập chương trình, kế hoạch công tác

5. Giáo viên lên lớp phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đúng phong cách nhà giáo, tác phong đi đứng, nói năng nghiêm túc, nhẹ nhàng, thực sự là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.

6. Luôn yêu thương, tôn trọng trẻ, tuyệt đối không phạt trẻ, không vi phạm đến thân thể và nhân cách trẻ em.

7. Cư xử với đồng nghiệp phải thân ái, đoàn kết. Với cha mẹ học sinh phải tế nhị, lịch sự. Không sử dụng những ngôn ngữ thiếu văn hóa làm ảnh hưởng đến nhân cách nhà giáo.

8. Tất cả các công việc trong trường đều phải đảm bảo nguyên tắc: Cấp dưới phục tùng cấp trên. Toàn thể giáo viên đều phải nghiêm túc tuân theo sự phân công và điều hành của Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn.

9. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không khiếu kiện nặc danh, vượt cấp, không hành động thiếu suy nghĩ hoặc vì động cơ cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

10. Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra, tắt điện, tắt quạt, van vòi nước, khoá chốt các cửa bảo đảm an toàn trường học.

1. Nghiên cứu nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT; Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch năm học mang tính khả thi.

2. Phân công cụ thể từng bộ phận (chuyên môn; cấp dưỡng, kế toán, văn thư, y tế học đường) tự xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm phù hợp với tình hình thực tế nhà trường; chú trọng đến tính cân đối giữa nội dung và biện pháp; việc đề ra các giải pháp đa dạng, phong phú, tích cực, thiết thực, thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể.

3. Chi bộ thể hiện vai trò chỉ đạo và hỗ trợ các đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động (tháng, năm) phù hợp với tình hình nhà trường; thể hiện sự phối hợp tốt với chính quyền thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Quy trình lập chương trình công tác: Soạn thảo kế hoạch (từ nhiệm vụ trọng tâm của ngành và dự thảo kế hoạch hoạt động của các bộ phận và đoàn thể); Thông qua dự thảo kế hoạch:

b) Tổ chức biểu quyết và thông qua trong Hội nghị Công chức, viên chức.

c) Hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch, báo cáo và trình Phòng GD&ĐT.

Mỗi cuộc họp do trường triệu tập phải có sự thống nhất của Hiệu trưởng. Qui định các cuộc họp thường xuyên trong tháng như sau:

– Họp BGH: Mỗi tuần 01 lần.

– Hội ý (BGH, CĐ, ĐTN, TTCM): Đột xuất hoặc định kỳ trước khi họp Hội đồng nhà trường (Mỗi tháng một lần).

– Họp hội đồng nhà trường (HĐSP): Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CBGV, NV đều tham dự. Họp vào tuần 1 hàng tháng, họp vào cuối giờ làm việc.

– Họp chuyên môn: (Có thể lồng ghép với họp hội đồng).

– Sinh hoạt tổ chuyên môn: 02 tuần/tháng. Họp theo từng tổ, các thành viên trong tổ phải tham dự. Họp vào tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.

– Tổ văn phòng họp mỗi tháng 02 lần, ngoài ra có thể có các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì đột xuất.

Các cuộc họp trên nếu có thay đổi về thời gian thì Hiệu trưởng sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 12 . Chế độ ban hành văn bản

1. Về ban hành văn bản

a) Kế hoạch chiến lược 05 năm; kế hoạch theo từng năm học; kế hoạch công tác hàng tháng; kế hoạch theo quý và theo tuần.

b) Kế hoạch công tác chính trị trường học; kế hoạch giáo dục pháp luật; kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí….

c) Ban hành Quyết định phân công nhân sự; thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; bổ nhiệm chức danh tổ trưởng.

d) Kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch về cơ sở vật chất, trường lớp; kế hoạch tuyển dụng nhân viên cấp dưỡng, nhân viên bảo vệ;

e) Ban hành các quy chế: Quy chế tổ chức hoạt động nhà trường; quy chế dân chủ; quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với các đoàn thể trong trường.

g) Ban hành các loại Quyết định: Tuyển sinh; Khen thưởng; Kỷ luật; Phân công nhiệm vụ; Ban hành Quy chế; Kiểm kê tài sản; Quyết định thành lập các hội đồng: Thi đua, Kiểm tra nội bộ, Ban bảo vệ sức khỏe …

2. Về thẩm quyền ký các văn bản

Thực thi theo khoản 4, điều 16 của Điều lệ trường Mầm non về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng.

Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo

1. Chế độ thông tin

2. Chế độ báo cáo

a) Các báo cáo của Tổ (khối tuổi, bộ phận) có trách nhiệm thực hiện để trình lãnh đạo trường gồm: Lịch công tác tuần (tổ văn phòng), kế hoạch giảng dạy tuần (tổ chuyên môn); chương trình công tác tháng, kế hoạch công tác của từng học kỳ, kế hoạch năm học (bộ phận phụ trách chuyên môn; đoàn thể).

b) Đối với mỗi báo cáo, đơn vị phải gửi hai bản: Bản chính trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách, bản còn lại lưu hồ sơ tổ.

c) Thời gian gửi báo cáo quy định như sau:

– Lịch công tác tuần phải hoàn thành vào thứ sáu hàng tuần;

– Báo cáo kết quả công tác tháng phải hoàn thành vào trước ngày 20 hàng tháng.

– Kế hoạch triển khai công tác của từng học kỳ phải hoàn thành chậm nhất trước học kỳ;

d) Thực hiện đúng nội dung và thời gian đối với các báo cáo cấp trên khi có yêu cầu.

Điều 14. C hế độ khen thưởng, kỷ luật

Chương VI CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 15. 1. Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang Quan hệ công tác của Hiệu trưởng

1. Khen thưởng

a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định và luật định (Luật thi đua khen thưởng);

b) Khen thưởng thi đua thường xuyên theo học kì (2 lần/năm): mức khen thưởng căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ và sự thống nhất trong hội nghị công chức, viên chức.

c) Khen thưởng thi đua theo chuyên đề: Gương điển hình trong các cuộc vận động lớn của ngành; Tham gia tích cực các phong trào thi đua các cấp và của trường nhân các ngày lễ lớn trong năm; Các hội thi…

2. Kỷ luật

a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm các quy định tại Điều lệ trường mầm non thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

b) Mức độ kỷ luật sẽ căn cứ theo Luật công chức, luật viên chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2012 về: Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

3. Đối với Ban đại diện CMHS

a) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT về tất cả các hoạt động của nhà trường theo quy định.

b) Chịu trách nhiệm với Phòng GD&ĐT về nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

c) Thực hiện nghiêm túc và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Ngành về công tác giáo dục đến đội ngũ theo luật định.

d) Làm tốt công tác tham mưu về: cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác; công tác xã hội hóa giáo dục.

e) Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo, thanh kiểm tra của ngành khi có yêu cầu.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng

a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để xây dựng và phát triển nhà trường.

b) Làm tốt vai trò tham mưu và chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh tại địa phương.

c) Kiến nghị với chính quyền, các đoàn thể ban ngành địa phương về đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực trường học, phòng chống dịch bệnh, bạo lực học đường và không để tệ nạn xã hội tác động, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện CMHS hoạt động và tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong năm cũ, đề ra kế hoạch hoạt động trong năm học mới và tổ chức bầu Ban đại diện CMHS của năm học.

b) Phối chặt chẽ với Ban đại diện CMHS trong việc giáo dục đạo đức và quản lý học sinh; chăm lo các điều kiện phục vụ cho việc học tập và phát triển toàn diện của trẻ.

c) Nhà trường cùng Ban đại diện CMHS tổ chức họp CMHS theo định kỳ để thông báo tình hình học tập, sức khỏe của học sinh và đưa ra giải pháp cùng phối hợp giáo dục trẻ.

6. Đối với các Tổ trưởng

d) Ban đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện CMHS do Bộ GD&ĐT ban hành và theo luật định.

e) Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của Ban đại diện CMHS, mạnh thường quân, các tổ chức để xây dựng cơ sở vật chất; trang bị phương tiện giảng dạy; khen thưởng trẻ có thành tích xuất sắc, khuyến học và hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

a) Phân công, phân nhiệm công việc cụ thể cho từng Phó Hiệu trưởng (đính kèm bảng phân công nhiệm vụ).

b) Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng, trực tiếp phụ trách các hoạt động chuyên môn của các tổ và một số lĩnh vực công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, giải quyết công việc đột xuất do Hiệu trưởng giao.

c) Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó Hiệu trưởng sử dụng quyền hạn thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc.

d) Giúp Hiệu trưởng điều hành công việc trong nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.

e) Được Hiệu trưởng uỷ quyền ký một số văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn.

g) Giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng khác khi Phó Hiệu trưởng đó vắng mặt nếu được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng.

a) Giúp hiệu trưởng chỉ đạo và kiểm tra các thành viên trong tổ về việc thực hiện nội quy cơ quan, thực hiện quy chế chuyên môn trường.

Điều 16. 1. Đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong nhà trường Quan hệ công tác của Phó Hiệu trưởng

b) Thông tin truyền đạt những vấn đề do Hiệu trưởng triển khai và phân công cho các thành viên trong tổ.

c) Triển khai các dự thảo kế hoạch; Qui chế hoạt động của trường và tập hợp ý kiến của giáo viên để báo cáo hoặc phản ánh cho Hiệu trưởng biết theo yêu cầu.

d) Các tổ trưởng báo cáo thường xuyên hoặc định kỳ về tình hình hoạt động chuyên môn nói chung hoặc báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2. Đối với Tổ trưởng

e) Tham gia đầy đủ các buổi họp theo yêu cầu triệu tập.

a) Nghiêm chỉnh chấp hành đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Quy định của ngành; nội quy cơ quan và quy chế chuyên môn.

b) Viên chức phải tự hoàn thiện và không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời hội nhập.

c) Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

3. Đối với viên chức trong nhà trường

d) Viên chức được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ, chính sách được quy định.

a) G iúp Hiệu trưởng phối hợp quản lý, nắm vững những vấn đề về chuyên môn do cấp trên qui định và hướng dẫn tổ chức thực hiện đi sâu vào nghiên cứu nội dung, chương trình, hướng dẫn, phương pháp giảng dạy đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cấp bách để Hiệu trưởng quyết định về chủ trương và có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Điều 17. 1. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Quan hệ công tác của Tổ trưởng

b) Chỉ đạo trực tiếp hoạt động đồng bộ của các tổ chuyên môn: Tổ chức Hội giảng, các chuyên đề, việc tổ chức dự giờ thăm lớp, tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng dạy và học, từ đó đúc kết rút kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Tham mưu Hiệu trưởng thông qua tổ chuyên môn, phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các phong trào thi đua.

c) Giải quyết công việc của Phó Hiệu trưởng khác khi Phó Hiệu trưởng đó vắng mặt và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

2. Đối với các tổ trưởng

d) Mối quan hệ giữa các Phó Hiệu trưởng cần thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận và nhất trí cao trong thực thi nhiệm vụ và đúng chức năng quyền hành theo quy định.

a) Chỉ đạo trực tiếp đến các thành viên Tổ trưởng chuyên môn về tổ chức thực hiện công tác chuyên môn được Hiệu trưởng phân công và ủy quyền.

3. Đối với nội bộ tổ

b) Tham gia đầy đủ các buổi họp tổ, sinh hoạt chuyên đề, Hội giảng dự giờ, hội thảo rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…

c) Triển khai và phân công các thành viên tham gia các hội thi do ngành và trường tổ chức.

d) Báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ các mẫu báo cáo, thống kê số liệu theo yêu cầu.

a) Thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; thi hành nhiệm vụ phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

b) Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác, vi phạm dân chủ, kỉ cương, nề nếp nhà trường.

a) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp về tất cả các hoạt động.

b) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ.

c) Thực hiện nghiêm túc quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

a) Quan hệ trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chương VII KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Điều 19. Khen thưởng

b) Trao đổi, học tập kinh nghiệm trên tinh thần xây dựng, đưa nhà trường phát triển đi lên.

a) Tạo sự đồng thuận và thống nhất về mặt tư tưởng nhận thức và hành động; biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết thân thiện trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

b) Phối hợp trong công việc trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo và phân công của cấp trên.

c) Thực hiện tốt việc phê và tự phê, mạnh dạn trong đóng góp ý kiến, xây dựng nhà trường; phát biểu đúng lúc, đúng nơi.

Điều 18. Quan hệ của viên chức trong nhà trường

1. Đoàn kết, thân thiện, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong công tác.

Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo phương thức tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn.

3. Nghiêm chỉnh chấp hành đúng đắn chủ trương của ngành; nội quy cơ quan và quy chế chuyên môn. Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

4. Khiêm tốn, thẳng thắn, trung thực trong công tác phê và tự phê, đóng góp xây dựng nhà trường.

Điều 22:

5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

1. Công chức, viên chức có thành tích và cống hiến trong công tác thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2 Công chức, viên chức được khen thưởng do công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ và của UBND Tỉnh.

1. Công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật theo quy định của Luật công chức, luật viên chức.

3. Hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý.

4. Quyết định kỷ luật được lưu vào hồ sơ viên chức.

Điều 21.

1. Quy chế được quán triệt trong Hội nghị Công chức viên chức, toàn thể Công chức, viên chức cần nghiêm túc thực hiện.

2. Định kỳ hàng tháng, học kỳ, cuối năm sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế.

Bản Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2019. Cán bộ viên chức,lao động trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Thực Hành Hoa Sen Năm Học 2022 – 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!