Đề Xuất 12/2022 # Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Phổ Thông Dtnt Thcs Huyện Duyên Hải / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Phổ Thông Dtnt Thcs Huyện Duyên Hải / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Phổ Thông Dtnt Thcs Huyện Duyên Hải / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủ

Kế hoạch – Quy chế – Quyết định

Quy chế cơ quan

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI

PHÒNG GD&ĐT DUYÊN HẢI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THCS HUYỆN DUYÊN HẢI

                                                                               Ngũ Lạc, ngày 31 tháng  12 năm 2016

             

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021, mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ Trường, với Hiệu trưởng và với các bộ phận chức năng của trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải.

Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

          Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

– Căn cứ Thống tư số 12/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học.

– Quyết định số 315/QĐ-PGDĐT  ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Duyên Hải  về việc thành lập hội đồng trường  Trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải giai đoạn 2016 – 2021.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

          Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

           2.1 Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và  phát triển của trường trong từng giai đoạn và từng năm học.

           2.2  Quyết nghị về tổ chức , nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường , giới thiệu người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

           2.3  Giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện qui chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:

           3.1   Hội đồng trường gồm có 11  thành viên Hội đồng, do Phòng GD&ĐT huyện Duyên Hải  ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải.

           3.2  Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.  

Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh

           3.3 Thư ký Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường ra quyết định công nhận.

Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.

3.4  Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.

Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của trường.

CHƯƠNG II

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 4. Nguyên tắc chung:

          Hội thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra quyết định.

Điều 5. Chế độ hội họp:

          Hội đồng trường họp thường kỳ 03 lần /năm. Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, của Hiệu trưởng, hoặc của trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng trường bất thường.

          Các cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự.

          Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời thêm đại diện của các cơ quan, tham gia biểu quyết.

Điều 6. Quyết nghị của Hội đồng:

          Mỗi kỳ họp của Hội đồng đều phải thông qua Quyết nghị về những vấn đề mà Hội đồng 2/3  tổng số thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

          Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng được thực hiện bằng biểu quyết.

          Các thông qua các quyết nghị của Hội đồng. Những thành viên có ý kiến khác với quyết nghị của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với những quyết nghị của Hội đồng đã thông qua.

          Quyết

Điều 7. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

          Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Thư ký tập hợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

          Công văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài phải được quyết nghị, kết luận của Hội đồng hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, thư ký hội đồng dự thảo công văn đi và trình Chủ tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo:

          Các thành viên của Hội đồng được các bộ phận chức năng của Trường thông báo tình hình hoạt động của Nhà trường và các thông tin cần thiết. Nếu trong các phiên tài liệu, thông tin trước khi họp ít nhất 03 ngày để có thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

          Các bộ phận chức năng của Trường có trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng để các thành viên Hội đồng trường có

Điều 9. Điều kiện và kinh phí hoạt động:

          Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường thực hiện trong kinh phí hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi bộ trường:

          Chi bộ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương của Đảng,, Nghị quyết của Đảng uỷ xã và của chi ủy, chi bộ trường.

Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng:

          Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng trường. Nếu không nhất trí với quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến của Phòng GD&ĐT huyện Duyên Hải

          Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Nhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các bộ phận chức năng cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí  để Hội đồng trường hoạt động bình thường.

          Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp công tác, thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường THCS .

.Điều 12. Điều khoản thi hành:

          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thông qua. Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi và trình Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

          Quy chế này được Hội đồng trường trường phổ thông DTNT THCS huyện Duyên Hải nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT

- Các thành viên HĐT;

- Lưu :VT.

TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã kí) 

   

HT: Lê Thanh Liêm

Tin khác

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân Năm học 2020 – 2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của nhà trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Duyên Hải

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG QUĨ KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI

Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Tiểu Học Tân Thịnh Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH

Số: 58 B /KH-HĐTTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Thịnh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

​ ​ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH NHIỆM KỲ 2017-2022 ​ ​ CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường Trường Tiểu học Tân Thịnh; mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ Trường, với Hiệu trưởng và với các bộ phận chức năng của Trường Tiểu học Tân Thịnh.

Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

– Điều lệ trường Tiểu học, Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

– Quyết định số 359/QĐ-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóavề viêc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học Tân Thịnh;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;

b. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

d. Quyết nghị về tổ chức, nhân sự theo qui định và có quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu tr­ưởng, Phó hiệu trưởng.

e. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:

3.1. Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, thư ký và các thành viên Hội đồng, do Phòng Giáo dục & Đào tạo trình UBND huyện Định Hóa ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường Tiểu học Tân Thịnh.

3.2. Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu cử và UBND huyện Định Hóa ra Quyết định bổ nhiệm.

3.3. Thư kí hội đồng do Chủ tịch hội đồng chỉ định và ra quyết định công nhận.

Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường; dự thảo các nghị quyết trước cuộc họp.

3.4. Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.

Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường Tiểu học Tân Thịnh.

Điều 5. Chế độ hội họp:

Hội đồng trường họp thường kì ít nhất ba lần trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.

Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng được thực hiện bằng biểu quyết.

Điều 7. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Thư ký tập hợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

Công văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài do Thư ký dự thảo; quyết nghị, kết luận của Hội đồng hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng.

Điều 9. Điều kiện và kinh phí hoạt động:

Hội đồng trường có văn phòng và các phương tiện làm việc do Nhà trường bố trí và trang bị. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG III MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi bộ trường:

Chi bộ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ xã Tân Thịnh.

Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại Điều 23, khoản 3 của Điều lệ Trường Tiểu học. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với Quyết nghị của Hội đồng trường thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Nhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các bộ phận chức năng cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội đồng hoạt động bình thường.

Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp công tác, thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường Tiểu học.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thông qua. Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi và trình Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

Quy chế này được Hội đồng trường Trường Tiểu học Tân Thịnh nhất trí thông qua./.

​ ​

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải / 2023

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường) và mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Trường).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện cam kết và tài chính của Trường;

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

3. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

4. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

5. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường (nếu có). Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, quyết định;

Điều 3. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu là 15 người; có 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các ủy viên hội đồng.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng trường gồm:

a) Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường;

b) Đại diện cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của một số Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn và một số đơn vị chức năng trực thuộc Trường.

c) Đại diện Bộ Giao thông vận tải;

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng trường.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường do Hội đồng trường bầu trong số các thành viên Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách Hội đồng trường đồng ý. Chủ tịch Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

2. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín về khoa học và trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; có năng lực quản lý và kinh nghiệm tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

b) Có trình độ tiến sĩ;

c) Có sức khoẻ tốt; độ tuổi khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ (05 năm).

3. Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Triệu tập và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng trường;

b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ trì các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng trường;

c) Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học và theo quy chế này.

Điều 5. Thư ký Hội đồng trường

1. Thư ký Hội đồng trường do Chủ tịch Hội đồng trường giới thiệu trong số thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm khi được Hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng trường biểu quyết đồng ý bằng hình thức giơ tay.

2. Thư ký Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng trường:

a) Tổng hợp thông tin về hoạt động của Trường báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng trường; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng trường giao.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng trường

1. Các thành viên Hội đồng trường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 7. Thủ tục giới thiệu thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trình tự, thủ tục giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng trường trong nhiệm kỳ tiếp theo (hoặc bổ sung hoặc thay thế nhân sự cho Hội đồng trường) được thực hiện theo các thủ tục sau đây:

Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp liên tịch (thành phần gồm Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ trường, các Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên) để dự kiến:

1. Tổng số thành viên Hội đồng trường;

2. Số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường;

3. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cử đại diện tham gia Hội đồng trường;

4. Danh sách các thành viên bên ngoài không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường.

5. Đối với thành phần đương nhiên, đại diện Bộ Giao thông vận tải, thành phần bên ngoài Trường thì không phải bầu.

6. Đối với các thành phần đại diện cho các Khoa, Bộ môn, Cơ sở đào tạo, Phòng, Ban, Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp của Trường thì phải tổ chức bầu. Căn cứ số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng trường đại diện cho các Cơ sở đào tạo, Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn, các đơn vị sự nghiệp của Trường đã quyết định tại Bước 1, Điều 7 của Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai tổ chức Hội nghị cán bộ, giảng viên cấp cơ sở và Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường:

a) Hội nghị cán bộ, giảng viên cấp cơ sở: Các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức hội nghị cán bộ, giảng viên cấp cơ sở để giới thiệu nhân sự đại diện cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường, trong đó:

– Trưởng các Khoa tổ chức hội nghị cán bộ, giảng viên chủ chốt cấp khoa (thành phần gồm: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn trực thuộc Khoa, đại diện Hội đồng khoa học, các giảng viên chính, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có uy tín trong Khoa) để giới thiệu nhân sự đại diện cho khối giảng viên, nghiên cứu viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường.

– Trưởng các Bộ môn trực thuộc Trường tổ chức hội nghị toàn thể giảng viên (thành phần: các giảng viên trong Bộ môn) để giới thiệu nhân sự đại diện cho khối giảng viên, nghiên cứu viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường.

– Giám đốc Cơ sở đào tạo Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (thành phần: Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ, giảng viên từ cấp phó trưởng phòng, phó trưởng bộ môn trực thộc cơ sở đào tạo trở lên), Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, giảng viên (thành phần: tất cả cán bộ, giảng viên trong đơn vị) để giới thiệu nhân sự đại diện cho khối văn phòng tham gia ứng cử thành viên hội đồng trường.

b) Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường: Căn cứ danh sách ứng viên tham gia bầu cử hội đồng trường do Hội nghị cấp cơ sở giới thiệu, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường để bầu thành viên hội đồng trường, trong đó:

– Hội nghị bầu thành viên hội đồng trường đại diện khối giảng viên, nghiên cứu viên: thành phần tham gia gồm Bí thư đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên các Khoa, Bộ môn từ Trưởng bộ môn trực thuộc Trường trở lên.

– Hội nghị bầu thành viên hội đồng trường đại diện khối văn phòng: Thành phần tham gia gồm: Bí thư đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và các cán bộ, giảng viên từ trưởng phòng, phó trưởng phòng trực thuộc Trường hoặc tương đương trở lên.

c) Nguyên tắc bầu:

– Bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

– Danh sách bầu thành viên tham gia hội đồng trường được lập theo từng khối riêng (khối giảng viên, nghiên cứu viên và khối văn phòng) và nên có số dư tối thiểu 20%.

– Thành viên tham gia Hội đồng trường phải được trên 50% phiếu đồng ý và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo dự kiến. Trường hợp số lượng thành viên bầu không đủ so với dự kiến, thì việc tổ chức bầu lại trong số thành viên dưới 50% để lấy đủ số lượng thành viên Hội đồng trường hay không tổ chức bầu lại do hội nghị quyết định và được thực hiện theo quy định.

Báo cáo danh sách thành viên Hội đồng trường.

7. Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) danh sách tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ tiếp theo (kèm theo lý lịch cá nhân hoặc một số thông tin chính như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, chức vụ, đơn vị công tác…)

8. Sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Giao thông vận tải về danh sách các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm tổ chức họp các thành viên trong danh sách đã được Bộ Giao thông vận tải đồng ý để bầu Chủ tịch Hội đồng trường cho nhiệm kỳ tiếp theo.

9. Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm do các thành viên Hội đồng trường bầu trong số các thành viên của Hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách thành viên Hội đồng trường đồng ý.

Thủ thục đề nghị công nhận danh sách thành viên và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

10. Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) quyết định công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

11. Hồ sơ đề nghị công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, trong đó nêu rõ các bước đã thực hiện;

b) Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng trường;

c) Văn bản đồng ý tham gia của các thành viên không phải là công chức, viên chức của Trường;

d) Biên bản cuộc họp, biên bản kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng Trường và bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

e) Căn cứ tờ trình của Hội đồng trường, Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải quyết định công nhận danh sách thành viên Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

Trường hợp đặc biệt khi không có Chủ tịch Hội đồng trường thì Hiệu trưởng sẽ chủ trì tổ chức triển khai các quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường theo quy chế này.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường.

1. Thành viên Hội đồng trường có thành tích đóng góp cho hoạt động của Hội đồng trường được khen thưởng; thành viên vi phạm các quy định hoạt động của Hội đồng trường sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

2. Thành viên của Hội đồng trường bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản đề nghị của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng trường;

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà không có khả năng phục hồi sức khỏe để đảm nhiệm công việc;

d) Đang chấp hành bản án của tòa án;

e) Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

f) Nghỉ hưu, chuyển công tác không còn phù hợp với vị trí tham gia thành viên Hội đồng trường.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường tự nguyện xin thôi làm Chủ tịch Hội đồng trường hoặc không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường thì Hiệu trưởng chủ trì triển khai các công việc sau:

a) Báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trường.

b) Sau khi được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng trường để bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

4. Trong trường hợp số lượng thành viên Hội đồng trường giảm so với quy định, Hội đồng trường phải bổ sung theo quyết nghị của Hội đồng trường. Thời hạn để tổ chức bổ sung thành viên Hội đồng trường tối đa là 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Quy trình bổ sung thành viên Hội đồng trường được thực hiện như sau:

a) Hội đồng trường họp để thống nhất giới thiệu danh sách bổ sung tham gia Hội đồng trường. Sau khi thống nhất danh sách tham gia bổ sung Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường triển khai:

– Đối với thành phần bên ngoài Trường: có văn bản mời tham gia Hội đồng trường;

– Đối với thành phần tham gia là các viên chức thuộc Trường (trừ thành phần đương nhiên): tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường. Thành phần tham gia bầu theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này .

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, quyết định khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thay thế, bổ sung các thành viên Hội đồng trường theo quy định của pháp luật.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Trường để triển khai các công việc của hội đồng trường.

3. Về cơ chế uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng trường:

a) Chủ tịch Hội đồng trường không thể chủ trì cuộc họp Hội đồng trường thì uỷ quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên Hội đồng trường để điều hành cuộc họp của Hội đồng trường.

b) Văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng trường phải được gửi đến Bộ Giao thông vận tải và thông báo công khai trước các thành viên Hội đồng trường. Người được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng trường những nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 10. Chế độ họp của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất 06 tháng một lần và họp bất thường trong các trường hợp: có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên Hội đồng trường hoặc theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch Hội đồng trường.

2. Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng trường được xác định theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng trường. Các cuộc họp bất thường được xác định khi triệu tập cuộc họp Hội đồng trường.

3. Cuộc họp của Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng trường tham dự.

4. Nội dung các cuộc họp Hội đồng trường phải được ghi vào sổ biên bản và được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trường, đồng thời gửi đến Bộ Giao thông vận tải chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Chủ trì và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng trường.

Điều 11. Quyết nghị của Hội đồng trường

2. Việc thông qua quyết nghị của Hội đồng trường tiến hành tại cuộc họp theo 1 trong 2 hình thức biểu quyết: giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Chủ trì cuộc họp Hội đồng trường quyết định).

3. Đối với các thành viên Hội đồng trường không dự họp, nếu thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể xin ý kiến biểu quyết thông qua lấy ý kiến trước bằng văn bản hoặc gọi điện trực tiếp (Thư ký cuộc họp ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng trường). Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng trường phải được dán kín, chỉ được mở trước các thành viên Hội đồng khi kiểm phiếu.

Điều 12. Chế độ thông tin của Hội đồng trường

Điều 13. Quản lý văn bản, tài liệu của Hội đồng trường

1. Văn bản, tài liệu của các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài Trường gửi đến Hội đồng trường được bộ phận văn thư của Trường vào sổ theo dõi và chuyển đến Thư ký Hội đồng trường để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường xem xét, giải quyết.

Điều 14. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội đồng trường

1. Hội đồng trường được bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, các trang thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định của Nhà nước và của Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kinh phí, cơ sở vật chất, các trang thiết bị và phương tiện làm việc đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường.

3. Chủ tịch Hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương hiệu trưởng; thư ký hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trưởng phòng. Phụ cấp chức vụ cho các thành viên trong hội đồng trường được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường.

Điều 15. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy Trường

Điều 16. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu

1. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu là quan hệ phối hợp công tác, được thực hiện theo các quy định của Pháp luật và Quy chế này.

2. Ban Giám hiệu và Hội đồng trường thống nhất tổ chức thực hiện nghị quyết của Trường theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo với Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

3. Hiệu trưởng báo cáo Hội đồng trường phê duyệt chủ trương, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường.

4. Hội đồng trường có trách nhiệm quyết nghị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

Điều 17. Quan hệ giữa Hội đồng trường với các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường

Hội đồng trường thông qua Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường với tư cách là thành viên của Trường để phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể và cá nhân thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chưa hợp lý, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Quyết Nghị Của Hội Đồng Trường Thcs Vạn Hòa Năm Học 2022 / 2023

Căn cứ Điều 20 về việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường của Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Biên bản họp thống nhất của Hội đồng trường THCS Vạn Hòa ngày 17 tháng 9 năm 2016; Hội đồng trường trường THCS Vạn Hòa nhất trí thông qua nghị quyết như sau: QUYẾT NGHỊ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH– Các TV.HĐT – Lưu VT.

Phùng Thị Dung

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Phổ Thông Dtnt Thcs Huyện Duyên Hải / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!