Đề Xuất 5/2022 # Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học # Top Like

Xem 16,731

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 16,731 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Quản Lý Thu
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng
 • BCH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CĐSP ĐẮK LẮK

  Số: ……/QĐ – HKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đắk Lắk, ngày 04 tháng 4 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế hoạt động của BCH Hội Khuyến học

  – Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

  – Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-HKH ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Hội Khuyến học tỉnh về việc thành lập Hội khuyến học trường CĐSP Đắk Lắk;

  Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Khuyến học trường họp ngày03/4/2019 nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường CĐSP Đắk Lắk , Khoá I, Nhiệm kỳ 2022 – 2024;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường CĐSP Đắk Lắk , Khoá I, Nhiệm kỳ 2022 – 2024 ;

  Điều 2. Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ vàcác ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học trường, các chi hội trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

  CHỦ TỊCH

  – Các đ/c BCH;(Đã ký)

  – Các chi hội

  – Lưu VP. Nguyễn Ngọc Thành

  QUY CHẾ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-HKH ngày … /…/2019 của Ban chấp hành Hội Khuyến học trường CĐSP Đắk Lắk)

  Ch ươ ng I

  QUYĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường CĐSP Đắk Lắk (sau đây gọi là Ban Chấp hành) đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường CĐSP Đắk Lắk và tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn của Hội Khuyến học Tỉnh Đắk Lắk.

  Điều 4. Hội Khuyến học trường gồm 8 chi hội trực thuộc. Các chi hội trực thuộc có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Khuyến học trường.

  Trường hợp phải xin ý kiến của Ban Chấp hành, nhưng do điều kiện không tổ chức được hội nghị thì lấy ý kiến tham gia của các ông (bà) Ủy viên Ban chấp hành bằng văn bản, tổng hợp xây dựng Nghị quyết, ban hành thực hiện.

  – Các Uỷ viên Ban Chấp hành có quyền và trách nhiệm tham gia các hội nghị của Ban Chấp hành Hội Khuyến học trường, tham gia xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, hằng năm và 6 tháng; được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội. Tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác của Hội trong phạm vi, lĩnh vực được phân công bằng văn bản.

  – Trên cương vị, lĩnh vực được phân công, các Uỷ viên Ban Chấp hành chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở lĩnh vực được phân công; có trách nhiệm đề xuất, tham mưu giúp Hội khuyến học trường về nội dung, biện pháp thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

  Ch ương III

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  CỦA BAN THƯỜNG VỤ

  Điều 7 . Ban Thường vụ gồm các ông (bà) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên do Ban Chấp hành bầu. Ban Thường vụ Hội Khuyến học trường (gọi tắt là Ban Thường vụ) chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và có nhiệm vụ báo cáo trước Ban Chấp hành về kết quả hoạt động theo Nghị quyết của Ban Chấp hành; điều hành các hoạt động của Hội Khuyến học trường giữa hai kỳ họp. Ban thường vụ có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

  – Nghị quyết phân công, đề bạt cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo quy định của Điều lệ Hội

  – Ban hành Nghị quyết công nhận Ban Chấp hành các Chi hội trực thuộc theo quy định của pháp luật.

  – Nghị quyết khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi quyền hạn được phân cấp và đề nghị cấp trên khen thưởng, kỷ luật các cá nhân và Chi hội Hội trực thuộc.

  – Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Thường vụ.

  – Các thành viên Ban Thường vụ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của Hội; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo công việc đã được Ban Thường vụ phân công.

  Chương IV

  MỐI QUANHỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Tỉnh
 • Quyết Định Quy Chế Làm Việc Của Trường
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
 • Quy Chế Làm Việc Của Trường Mầm Non Hoa Phượng
 • Quy Định Về Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Mầm Non
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100