Đề Xuất 11/2022 # Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022 / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủ

Văn bản

Quy chế dân chủ năm học 2020-2021

UBND HUYỆN QUẢN BẠ

TRƯỜNG MN QUẢN BẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/QĐ-TrMN

    Quản Bạ, ngày 05 tháng 10  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế  thực hiện dân chủ năm học 2020-2021

 

          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân

Căn cứ kết quả thảo luận họp HĐSP nhà trường ngày 29/9/2020 của tập thể CBGV trường mầm non xã Quản Bạ;

 Căn cứ Công văn số 223/PGDĐT-MN ngày 30/9/2020 của phòng GD&ĐT Quản Bạ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020- 2021;

  Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-TrMN ngày 05/10/2020 của trường MN xã Quản Bạ về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành quy chế thực hiện dân chủ của Trường Mầm non Quản Bạ năm học 2020-2021. ( Có quy chế kèm theo)

Điều 2. Quy chế có hiệu lực từ ngày ký và  áp dụng trong suốt năm học 2020-2021.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường Mầm non Quản Bạ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                 

– Như điều 3;  

– Tổ CM;    

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Hồng Thư

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG  NHÀ TRƯỜNG

( Ban hành kèm theo QĐ số 15 /QĐ-TrMN ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Trường Mầm non xã Quản Bạ)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         

          Điều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

          1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường, thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục,làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.

          2. Nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường theo Luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

          Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

          1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.           2. Sử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

           Điều 3. Phạm vi điều chỉnh:

          Quy chế của nhà trường và các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là nhà trường).

Chương II: THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CỦA NHÀ TRƯỜNG. MỤC 1: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

          Điều 4. Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động  của nhà trường. Hiệu trưởng có có trách nhiệm.

          1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

          2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong quy chế.

          3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có những biện pháp giải quyết theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, Quy chế, Điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.

           4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ: Họp giao ban, họp Hội đồng giáo dục, Hội  nghị cán bộ công chức hàng năm.

           5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với CB,GV,NV và học sinh.

          6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, dấu diếm, bưng bít, làm trái sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.

          7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

          8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

          9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

          10. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm 1 lần theo quy định của nhà nước.

          Điều 5. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định.

          1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.

          2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy của nhà trường trong năm học.

           3. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường.

          4. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

          5. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức.

MỤC 2: TRÁCH NHIỆM CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Điều 6. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Chủ tịch UBND Huyện bổ nhiệm. Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 1. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

          2. Điều hành hoạt động của  nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.           3. Dự các lớp  bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, tham gia các hoạt động giaó dục.

4. được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.    MỤC 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 7. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm.

          1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của luật.

          2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 QC này.

          3. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.

          4. Thực hiện đúng những quy định pháp lệnh cán bộ, giáo viên, nhân viên pháp lệnh chống tham nhũng: pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

          5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức tôn trọng đồng nghiệp và học sinh bảo vệ uy tín của nhà trường.

          Điều 8.  Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết, tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

           1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán  bộ, công chức.

          2. Những quy định về tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.           3. Những việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

          4. Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

          5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên cho người học.

          6. Vịêc thực hiện thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng kỷ luật.

          7. Báo cáo sơ kết, tổng kết nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

MỤC 4: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

          Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục.

          Điều 9. Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây.

          1. Phổ học, trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ trong nhà trường.

          2. Công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế các hội thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

          3. Định kỳ ít nhất trong một năm có 3 lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, thông báo tình hình sức khoẻ và kết quả học tập của trẻ.

           4. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của các bậc cha mẹ để phản ánh cho Hiệu trưởng.

          5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người học, cán bộ công chức trong nhà trường.

          6. Đặt hòm thư góp ý và các hình thức góp ý khác để cá nhân và tổ chức đoàn thể trong nhà trường thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

          7. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

MỤC 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG TRƯỜNG

          Điều 10.  Các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường như Tổ chuyên môn về nuôi dạy, Tổ hành chính, các tổ chức quần chúng như Tổ Công đoàn, Chi hội phụ nữ là người đại diện cho đơn vị có trách nhiệm:

          1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.

          2. Chấp hành và tổ chức thực hiện những quy định của Quy chế này.           3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường.

          Điều 11. Trách nhiệm của đoàn thể, tổ chức trong nhà trường:           Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm

           1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường..

          2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

          3. Ban thanh tra nhân dân các trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo lên cấp có thẩm quyền trong phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

          Điều 12. Trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha, mẹ học sinh trong nhà trường.

          1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của các bậc cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết những việc sau đây:          

           - Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

           - Vận động các bậc cha mẹ học sinh thự hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

          2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.     

Chương III: QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

          Điều 13. Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên:

          1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.

          2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

          3. Phản ánh những việc chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý kiến phê bình với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

          Điều 14. Quan hệ của nhà trường với chính quyền địa phương:

          Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của học sinh.

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIÊN

          Điều 15. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này, nếu thực hiện tốt tuỳ theo mức độ sẽ được xét khen thưởng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.

          Điều 16. Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.           trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung thì tình hình thực tế của nhà trường.

          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mầm non Quản Bạ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này./.                   

                                                     

Tweet

Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022 / 2023

Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020

Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020

Nội dung

Số: 39 /QĐ-THBS : TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Số: 39 /QĐ-THBS Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 09 năm 2019 Thanh Tuyền, ngày 03 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học ; Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Nay Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020 và các năm học tiếp theo. Điều 2 . Quy chế này thực hiện kể từ ngày ký. Những nội dung không phù hợp với quy chế này được bãi bỏ. Quy chế sẽ điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi theo nhu cầu cho phù hợp thực tế của đơn vị. Điều 3 . Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

– Website trường (c/khai); Đã ký

Lê Văn Hòa

File đính kèm

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành “Khác”

Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở / 2023

Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) về thực hiện QCDC ở cơ sở, ban dân vận các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở chỉ đạo phổ biến, quán triệt tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở như: Kết luận số 120 – KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 60/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 16 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 120- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Hướng dẫn số 01- HD/BCĐ của BCĐ tỉnh về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Đồng thời tham mưu kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của BCĐ. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở (từ năm 2011 đến 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC tại 49 đơn vị thuộc các loại hình cơ sở) và tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở (từ năm 2011 đến 2016, đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho trên 1.127 lượt cán bộ) làm công tác dân vận, thực hiện QCDC từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ và tổ chức sơ kết đánh giá 6 tháng, tổng kết năm về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở, chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.

     Ban Dân vận Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở; tham mưu và triển khai thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 – 2015, đã đạt được một số kết quả như: biên tập, xuất bản sổ tay thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn, nội dung đăng các văn bản của Trung ương, của tỉnh về QCDC ở cơ sở, các gương điển hình trong thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh xây dựng Đề cương bài giảng Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011- 2015 để thống nhất áp dụng trong việc giảng dạy, tập huấn về QCDC ở cơ sở trong hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn tỉnh và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài PT-TH Hưng Yên xây dựng chuyên mục QCDC ở xã, phường, thị trấn; ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ của BCĐ tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đánh giá chất lượng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Từ thực trạng số trưởng thôn chưa là đảng viên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực triển khai thành lập điểm Tổ dân vận ở thôn, khu phố. Qua khảo sát các năm (từ 2011 đến năm 2014), Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về thực trạng thôn có nhiều chi bộ, đến tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/TU và giao các ngành chức năng tham mưu thực hiện thí điểm thành lập Đảng bộ bộ phận tại thôn có nhiều chi bộ, đông đảng viên do đồng chí đảng ủy viên cấp xã làm Bí thư Đảng bộ bộ phận. Đồng thời, tham mưu sơ kết 3 năm, 5 năm, tổng kết 10 năm, 17 năm việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

     Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, địa phương; đưa nội dung thực hiện QCDC vào chương trình công tác hàng năm và là tiêu chí xếp loại thi đua, công nhận tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; gắn thực hiện QCDC với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào đổi mới công tác điều hành của chính quyền, đặc biệt cán bộ, công chức nhà nước phải sát dân, lắng nghe ý kiến chính đáng của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng các chương trình phát triển kinh tế – xã hội… phục vụ cho lợi ích của nhân dân, thay đổi phương thức và lề lối làm việc của chính quyền theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để chỉ đạo thực hiện; tích cực chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ sở. Các ngành trong khối nội chính thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế để tồn đọng đơn thư gây bức xúc trong nhân dân. UBND các cấp, các ngành đều tổ chức tiếp dân, phân công các đồng chí lãnh đạo luân phiên thường trực để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hướng dẫn cụ thể đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo.

     MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện giám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội… ; phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy các cấp tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34/2007 thông qua các hội thi, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền trên Website, bản tin của các hội, đoàn thể. Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công; quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phản ánh ý kiến và nguyện vọng của nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền; tham gia góp ý kiến nhận xét cán bộ, đảng viên. Phối hợp tổ chức đúng quy trình việc bầu trưởng thôn, trưởng khu phố và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Qua đó, chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được nâng lên; vai trò đại diện nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy. Chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri và phản ánh những ý kiến của cử tri với Quốc hội và HĐND các cấp. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên trong việc giám sát đầu tư cộng đồng đến năm 2015 và những năm tiếp theo (theo Thông báo 689-TB/TU ngày 12/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Thông qua hoạt động của mình, MTTQ và các đoàn thể kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị, giải quyết những vấn đề bức xúc, quan tâm của nhân dân, thật sự là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở còn những hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền nhất là ở cơ sở chưa thường xuyên chỉ đạo gắn việc thực hiện QCDC vào chương trình công tác hàng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện QCDC chưa thường xuyên. Nhận thức về thực hành dân chủ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế; hoạt động của một số BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ trong lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Một số địa phương, cơ sở còn chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.

     Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là: Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ- CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn.

     Hai là, tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02- ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016 – 2020”. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chương trình xây dựng nông thôn mới; dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp.

     Ba là, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Thông báo số 227-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; tham mưu kiện toàn BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ, rà soát bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ; duy trì tổ chức họp BCĐ; tổ chức các lớp tập huấn thực hiện QCDC cho cán bộ ở cơ sở.

     Bốn là, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở; bổ sung chương trình, kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thường xuyên phối hợp với các thành viên trong BCĐ tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ hoà giải tại cơ sở; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218- QĐ/TW của Bộ chính trị và Quyết định số 184-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Năm là, tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện QCDC, chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng.

                                                                                                  Nguồn: TTDV Hưng Yên số 39/2016

Bcđ Quy Chế Dân Chủ, Công Tác Tôn Giáo Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 / 2023

Chiều ngày 23- 1, Ban Dân vận- Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Quy chế dân chủ, Công tác tôn giáo và các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo huyện; đồng chí Lê Bá Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Bá Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen các tập thể và cá nhân.

Năm qua các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Giữ yên được tình hình ở một số nơi có dấu hiệu phức tạp; giải quyết cơ bản xong việc giao đất, giao rừng tại xã Đèo Gia, cùng nhiều dự án giải phóng mặt bằng. Nổi bật là kết quả xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, đã đưa xã Giáp Sơn và thôn Đồng Quýt xã Tân Mộc về đích đúng kế hoạch; cứng hóa 279 km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh trị giá trên 200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 80 tỷ đồng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao… Qua đó góp phần tăng cường mối đoàn kết giữa cộng đồng dân cư.

Công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu các cấp với cán bộ, nhân dân được thực hiện bài bản, đã tổ chức được 96 cuộc đối thoại kể cả thường kỳ và đột suất; việc thực hiện giám sát theo quyết định 217 đã giúp các cấp ngành kịp thời giải quyết bức xúc, khó khăn trong nhân dân; công tác phối hợp với các ngành, lực lượng vũ trang chặt chẽ, bài bản; công tác tôn giáo được quan tâm thực hiện, không để phát sinh điểm nóng mới…

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, đó là việc phát hiện nắm tình hình, chế độ báo cáo nhiều nơi còn chậm muộn; một số cơ sở còn để  xuất hiện những vấn đề phức tạp, khó khăn; một số địa phương chưa tích cực và chưa vận động hiệu quả xây dựng nông thôn mới; việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở một số xã, một số nơi chưa tích cực.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã khen thưởng 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo và phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018./.

Quang Huấn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!