Đề Xuất 5/2022 # Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở An Tây B Năm Học 2022 # Top Like

Xem 15,444

Cập nhật nội dung chi tiết về Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở An Tây B Năm Học 2022 mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,444 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ
 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Thực Hành Hoa Sen Năm Học 2022 – 2022
 • Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Bộ Phận Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Ubnd Xã Xuân Giang
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Phổ Thông Dtnt Thcs Huyện Duyên Hải
 • LĐLĐ  THỊ.XÃ BẾN CÁT                    CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CĐCS AN TÂY B                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          An Tây, ngày  02  tháng 01  năm 2022

  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AN TÂY B

  NĂM HỌC 2022-2021

  Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012.

  – Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CĐGD ngày 16/12/2013 của Công đoàn GD thị xã Bến Cát

  – Căn cứ vào tình hình thu chi nguồn quỹ công đoàn. CĐCS An Tây B  ban hành quy chế như sau :

  I.NGUỒN THU :

  1.Thu kinh phí : Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP  ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiêu về tài chính Công đoàn và Căn cứ quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “V/v Ban hành Quy chế về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn “.

           Thu  70% KPCĐ = 7.221.077 đồng /quý

  2. Thu đoàn phí : Căn cứ hướng dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí Công đoàn

           Thu 60% đoàn phí:  3.094.747 đồng/ quý

          Tổng thu 1 năm  : 10.315.824 x 4 quý = 41.263.296 đồng

  3. Thu khác : Nguồn thu theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ, bao gồm :

  + Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công đoàn cơ sở, kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như : Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi…của đoàn viên công đoàn và người lao động và con đoàn viên công đoàn và người lao động.

  + Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

  + Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán, thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi, cổ tức, thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt.

  II.NỘI DUNG CHI :

  CĐCS được sử dụng 70% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau :

  – Phụ cấp cán bộ công đoàn  không chuyên trách : 30 %

  – Chi quản lý hành chính 10%

  – Chi hoạt động phong trào, hỗ trợ du lịch, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi 60 %

  1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách 30%

  :  12.378.988

  đồng

  Chủ tịch công đoàn : 0.2 x mức lương cơ bản x 1 người      

  UV BCH : 0.12 x mức lương căn bản x 2 người                  

  Kế toán : 0.1 x mức lương cơ bản x 1 người x 12 tháng

  Thủ quỹ: 120.000 tháng x 12 tháng

  Thư ký : 90.000  tháng  X 12 tháng

     chúng tôi quản lý hành chính 10% :  4.126.330đồng

  – Chi họp (hội nghị) Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm: Nước uống, in tài liệu.

  – Chi đại hội CĐCS, công đoàn bộ phận bao gồm: Trang trí, in tài liệu, âm thanh …Nước uống 30.000đồng/người/ngày,

  Quà chia tay BCH nhiệm kỳ cũ 200.000đ/ người.

  .

  – Chi mua văn phòng phẩm, tài sản công đoàn…(Trên tinh thần tiết kiệm, trách lãng phí).

  3. Chi hoạt động phong trào 60 %:     24.757.977 đồng

  – Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao : 1.000.000 đồng/ lần

  – Chi tặng quà trung thu cho con em giáo viên : 2.800.000 đồng

  – Chi tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 : 600.000 đồng

  – Chi tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 : 2.800.000 đồng

  – Chi tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 : 2.800.000 đồng

  – Tặng quà tết CĐV (28 người x 100.000 đồng/ người ) = 2.800.000 đồng

  – Tặng quà tết Gv khó khăn; 3 người x 200.000= 600.000đồng

  – Tặng quà chia tay giáo viên chuyển trường: 2 người x 300.000= 600.000đ

  – Tặng quà chia tay giáo viên về hưu: 2 người x 500.000= 1000.000đ

    * Tổng cộng: 15.000.000đ

  – Thăm hỏi : 7.000.000 đồng, gồm :

           + Thăm hỏi ốm đau : 

             Bản thân CĐV : 200.000 đồng/lần (mỗi CĐV 1 năm thăm không quá 2 lần), dự kiến trong năm thăm hỏi CĐV 5 lần x 200.000 đồng : 1.000.000 đồng.

             Bản thân CĐV mắc bệnh hiểm nghèo 500.000đ/lần ( thăm 1 lần/năm)

             + Thăm hỏi hiếu, hỉ :

           Quà sinh nhật CĐV 50.000/ người 28 người: 1.400.000 đồng

           Viếng đám tang (GV) : 1000.000 đồng/lần. Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ

           Viếng đám tang Cha mẹ, con, chồng,vợ ( GV): 300.000đ./lần.  Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ

            Mừng cưới (GV) : 500.000 đồng/ lần, dự kiến trong năm 1 lần x 500.000 đồng : 500.000 đồng

              Thăm hỏi CĐV hộ sản : 200.000 đ/lần, dự kiến trong năm thăm hỏi 1 lần x 200.000 đồng : 200.000 đồng

            + Thăm hỏi khác:  ( CĐV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh kéo dài, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro, thiên tai…) tối đa 200.000 đồng/trường hợp, dự kiến trong năm thăm hỏi 3 lần x 200.000 đồng : 600.000 đồng

  * Chi động viên, khen thưởng : 2.757.977 đồng

       

  – CĐV xuất sắc:     50.000

  – LĐLĐ TX khen : 100.000

  – LĐLĐ Tỉnh khen:  150.000

  – Thưởng GV đạt hai  giỏi GVN-ĐVN 5 năm: 100.000đ/ người

       + Chi khen thưởng tập thể tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác : 150.000 đồng/tổ, dự kiến khen thưởng 2 tổ : 300.000 đồng

  III/ MUÏC TIEÂU CUÛA QUY CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ :

   

  • Thöïc haønh tieát kieäm, ñaûm baûo nguyeân taéc coâng khai daân chuû vaø quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa

   công đoàn viên.

  • Chi tiêu hợp lý, đúng quy định

  • Coâng khai giaùm saùt, baùo caùo kòp thôøi vôùi BCH

   công đoàn

   caùc khoaûn chi tieâu haøng thaùng, quyù ñeå coù höôùng ñieàu tieát cho hôïp lyù.

  • Laøm vieäc coù keá hoaïch cuï theå, keát hôïp vaø vaän duïng thôøi gian phuø hôïp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc.

  • Thaønh phaàn theo doõi ngu

   ồn kinh phí công đoàn

   goàm :  Ch

   ủ tịch c

   oâng ñoaøn, Keá toaùn, Thanh tra, caùc boä phaän khaùc coù lieân quan.

  • Quy cheá chi tieâu noäi boä

   công đoàn

   ñöôïc thoâng qua toaøn toaøn theå

   công đoàn viên

   ñöôïc bieát.

  TM. BAN CHẤP HÀNH                                                      

            CHỦ TỊCH                                                                                          Người lập

                              

           Nguyễn Ngọc Anh                                                         Nguyễn Thị Danh

  LĐLĐ THỊ XÃ BẾN CÁT      

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    

  CĐCS AN TÂY B

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     An Tây, ngày 02 tháng 01  năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở An Tây B

  Năm: 2022

  BAN CHẤP HÀNH CĐCS AN TÂY B

          

  Căn cứ hướng dẫn số 1356/HD-TL Đ ngày 17/08/2006 của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan công đoàn

          – Thực hiện theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thị xã Bến Cát

          - Theo đề nghị của Ban Tài chính CĐCS An Tây B

  QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1:

  Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế chi tiêu nội bộ”của CĐCS An Tây B

        Điều 2:

  Ban tài chính, Ủy ban kiểm tra và CBCCVCLĐ của CĐCS An Tây B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

        Điều 3 :

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận :

                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

  Như điều 3

                                                                                      CHỦ TỊCH

  – C Đ cấp trên                                                                                                                          

  – Lưu ( TC, UBKT)

                                                                  

                                                                      Nguyễn Ngọc Anh

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Công Đoàn Cơ Sở.
 • Quy Chế Chuyên Môn Mầm Non
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cùa Sở Tài Chính
 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Bảo Vệ
 • Quy Chế Bệnh Viện Và Hướng Dẫn Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Chức Trách Trong Bệnh Viện.
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Đoàn Cơ Sở An Tây B Năm Học 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100