Đề Xuất 6/2023 # Quảng Ngãi: Kế Hoạch Triển Khai Xác Định Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Quảng Ngãi: Kế Hoạch Triển Khai Xác Định Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quảng Ngãi: Kế Hoạch Triển Khai Xác Định Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, ban ngành cấp tỉnh (cấp sở), UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của cấp sở; cấp huyện; cấp xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Công bố Chỉ số CCHC năm 2020 các cấp để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020 cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh;

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại Chỉ số CCHC, xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tiếp theo.

Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 01

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); Ban Thường vụ Thành, ủy đề ra kể hoạch tổ chức thực hiện như sau:

1. Làm cho cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

3. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chinh trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưảng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

– Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng.

– Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

– Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc bố trí thời gian giới thiệu từng chuyên đề cụ thể do cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị quyết định cho phù hợp với thành phần và đặc điểm của đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 03 hội nghị: Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố; Hội nghị cán bộ cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu và Hội nghị cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (có kế hoạch riêng).

– Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

– Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

+ Quán triệt nội dung cơ bản và mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết của đại hội đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Thành phần tham dự:

+ Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy;

+ Các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, đơn vị trực thuộc quận, huyện và tương đương trở lên;

+ Các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Có thể mở rộng đến bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, một số cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu sinh hoạt trên địa bàn và một số thành phần khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

– Thời hạn: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2016.

– Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ (ngoài các đồng chí đã tham dự các hội nghị do thành phố hoặc cấp trên cơ sở tổ chức).

+ Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chi tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 06 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020 đã nêu trong Nghị quyết.

+ Toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ, chi bộ;

+ Lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số quần chúng ưu tú của đảng bộ, chi bộ.

– Thời hạn: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

– Báo cáo viên phải là những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên, có vị trí công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận và triển khai Nghị quyết của Đảng, am hiểu sâu về các lĩnh vực trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

– Tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên;

– Tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở;

– Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng;

– Tài liệu hỏi – đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội và phổ biến trong nhân dân;

– Tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng;

Cấp ủy phải cung cấp tài liệu trước cho người học; tổ chức kiểm ưa, quản lý thành phần dự; sau hội nghị học tập, quán triệt tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung xem xét, phân tích chất lượng đảng viên.

– Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

– Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

– Bí thư, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ mình, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra; bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

– Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

– Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

– Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng như qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể; đồng thời, chỉ đạo cơ quan báo chí, bản tin, đài phát thanh, truyền hình,… của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

– Nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng căn cứ vào Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội và phổ biến trong Nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành.

– Các cơ quan báo chí thành phố, nhất là đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử,… cần chủ động xây dựng kế hoạch, tăng lượng tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục như hỏi – đáp, trao đổi, tọa đàm, đối thoại,… nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Các Hội Văn học, Nghệ thuật tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc kiếm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo íộ trình phù hơp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời.

– Sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cần có sơ, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả những nội dung đấ triển khai thực hiện cho cấp ủy cap fren, thông qua ban tuyên giáo cấp ủy.

– Chỉ đạo các sở, ban – ngành thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch trien khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, đơn vị; chương trình hành động, kế hoạch của ngành, đơn vị phải được sự thống nhất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra.

– Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ; hướng dẫn các quận, huyện, đơn vị cơ sở đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức thích hợp, hiệu quả, thuyết phục.

– Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Lựa chọn, xây dựng, thành lập tổ báo cáo viên để hỗ trợ cấp ủy cấp dưới, báo cáo về những nội dưng cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên các trang tin điện tử, các trang thông tin nội bộ,…

– Hướng dẫn, theo dõi kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy.

– Theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị khi cần thiết.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố.

– Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

– Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp mình xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên với các hình thức thiết thực, phù hợp điều kiện lao động, công tác, học tập.

– Chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong Nhân dân với những hình thức thích hợp, đa dạng, sinh động, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết ngay từ đầu. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện báo cáo kết quả cho cấp trên; báo cáo cần nêu rõ những chuyển biến nhận thức, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

– Thực hiện báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu rộng trong các cá nhân tiêu biểu thành viên Mặt trận Tổ quốc, trong đoàn viên, hội viên; lãnh đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, đánh giá nhận thức và những vấn đề cần tiếp tục bồi dưỡng về nhận thức và công tác tư tưởng trong Nhân dân, các giới về Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy). Hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Tất Thành Cang đã ký

Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 217

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÁNH LINHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/KH-LĐLĐ Tánh Linh, ngày 28 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 14/5/2014 của LĐLĐ tỉnh và Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 19/5/2014 của Huyện ủy về triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ” Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ” Quy định Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ” (sau đây gọi tắt là Quyết định 217,218 của Bộ chính trị).

Ban thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng Kế hoạch triển khai đến các CĐCS trực thuộc, Công đoàn Giáo dục để tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

2. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng; bằng các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ gắn với phát huy tính năng động, sáng tạo trong cách làm, tránh các biểu hiện làm hình thức.

II/ Nội dung, phương pháp và thời gian thực hiện:

1. Nội dung quán triệt, triển khai thực hiện:

– Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ” Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và Quyết định số 218 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về (Quy định Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính tri- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

– Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm tiếp thu góp ý của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền.

– Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 14/5/2014 của LĐLĐ tỉnh, Kế hoạch tiếp tục triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị.

– Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 19/5/2014 của Huyện ủy kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 217 và quyết định 218 của Bộ chính trị (khóa XI)

– Kế hoạch của LĐLĐ huyện về thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

2. Hình thức và thời gian tổ chức quán triệt:

2.1. Đối với LĐLĐ huyện:

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, UVUBKT, cán bộ LĐLĐ huyện.

Chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc, Công đoàn Giáo dục huyện.

* Thời gian: Tổ chức vào ngày 10/6/2014.

2.2. Đối với CĐCS trực thuộc:

* Đối tượng:

Công đoàn cơ sở phối hợp tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ được tham gia các lớp do cấp ủy cơ sở trực tiếp chủ trì triển khai thực hiện cho từng đối tượng theo quy định chung của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trường hợp, những CĐCS chưa có tổ chức Đảng thì BCH CĐCS có trách nhiệm phối hợp với Lãnh đạo doanh nghiệp (cty) tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên và người lao động.

Trường hợp những doanh nghiệp (Cty) chưa có tổ chức Đảng, chưa thành lập CĐCS, LĐLĐ huyện liên hệ, làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp (cty) để có giải pháp tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt tới người lao động.

: Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được cấp ủy Đảng tại cơ sở chủ trì triệu tập: theo quy định về thời gian của mỗi Cấp ủy tại cơ sở;

CNVCLĐ không thuộc đối tượng nêu trên LĐLĐ huyện tổ chức quán triệt vào tháng 7-8/2014.

2.3. Đối với công đoàn Giáo dục huyện:

* Đối tượng:

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, UVUBKT Công đoàn Giáo dục huyện, cán bộ phụ trách Công đoàn Giáo dục huyện.

Chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS trường học .

* Thời gian : chậm nhất đến ngày 20/6/2014.

Có kế hoạch hướng dẫn các CĐCS trường học thực hiện.

III/ Tổ chức thực hiện:

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các CĐCS, Công đoàn Giáo dục huyện có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm về mục đích yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian như đã quy định và gửi báo cáo về LĐLĐ huyện chậm nhất vào ngày 27/6/2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc yều câu các CĐCS trực thuộc, CĐ Giáo dục huyện phản ánh về LĐLĐ huyện để được trao đổi, hướng dẫn, xem xét giải quyết./.

: TM. BAN THƯỜNG VỤ

– Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh (báo cáo); CHỦ TỊCH

– Thường trực Huyện ủy;

– UBND huyện;

– Ban Dân vận Huyện ủy;

– UBMT huyện;

– Các Đ/c Ban chấp hành LĐLĐ huyện;

– Các CĐCS trực thuộc; Công đoàn Giáo dục huyện; Trần Thị Minh Thông

– Lưu.

Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 19 Của Chính Phủ

Theo đó, về công tác thanh tra, TTCP tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; nâng cao chất lượng thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra; áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong kết luận thanh tra. Xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN, tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; các quy định của Luật PCTN và nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết KN, TC và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý tham nhũng theo đúng quy định; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định; tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN và dự thảo sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật PCTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PCTN; chủ động thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; quản lý hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Phương Hiếu

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quảng Ngãi: Kế Hoạch Triển Khai Xác Định Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!