Đề Xuất 12/2022 # Quán Triệt Sâu Sắc, Đưa Nghị Quyết 33 / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Quán Triệt Sâu Sắc, Đưa Nghị Quyết 33 / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quán Triệt Sâu Sắc, Đưa Nghị Quyết 33 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quán triệt sâu sắc, đưa Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng về văn hóa đi vào cuộc sống

Thứ tư – 20/08/2014 15:22

784

0

 

 

 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33 – NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Công tác tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết có vai trò hết sức quan trọng và là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả.

Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của văn hóa và nhân tố con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trải qua hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn coi trọng và đề ra nhiều chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Sự ra đời của Nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi bức thiết của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết có vai trò hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm được những nội dung cơ bản, nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, theo tinh thần Quyết định số 1327 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”. Để việc tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả, trong quá trình tuyên truyền, quán triệt cần tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm và những vấn đề mới của Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chúng ta đã biết, Nghị quyết số 33-NQ/TW là sự kế thừa những quan điểm, chủ trương, nội dung, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, tổng kết lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong những năm qua, nhất là từ việc chỉ ra những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, Đảng ta đã có sự đổi mới trong tư duy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Tên gọi của Nghị quyết là “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã thể hiện sự phát triển mới về tư duy của Đảng ta vừa kế thừa được nội hàm của Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa nêu được vấn đề mới mà Trung ương đặc biệt quan tâm, đó là nhân tố con người và sự phát triển bền vững đất nước. Chúng ta khẳng định, nói về văn hóa cũng là nói về con người, vì văn hóa là của con người, do con người, vì con người. Đặc biệt, Nghị quyết đã nhấn mạnh quan điểm phát triển con người, gắn phát triển văn hóa với sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa thì trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Ở đây xây dựng, phát triển văn hóa và con người luôn gắn kết chặt chẽ, tác động lẫn nhau, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhau nhằm đạt tới mục tiêu chung là văn hóa và con người đều được xây dựng, phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu chung của Nghị quyết tuy ngắn gọn nhưng có tính khái quát cao thể hiện tư tưởng nêu trong Cương lĩnh của Đảng về xây dựng, phát triển “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” gắn với mục tiêu phát triển con người, phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong đó, nhấn mạnh đến vấn đề “Xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”. Tư tưởng xây dựng nền văn hóa và con người phải “thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”, coi đây là các đặc trưng của nền văn hóa mà chúng ta phải xây dựng và phát triển là một luận điểm mới. Đó là sự kế thừa tinh thần của Đề cương Văn hóa năm 1943 để bổ sung, phát triển, hoàn thiện, vừa đúng với quan điểm lý luận, vừa đáp ứng đúng yêu cầu mới của thực tiễn. Đồng thời, trong mục tiêu chung về xây dựng và phát triển văn hóa, Nghị quyết đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong các mục tiêu cụ thể, Nghị quyết xác định rõ vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa với những luận điểm mới với việc “hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước”. Và “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, trong cộng đồng và gia đình” và “Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa”…. Đây là những vấn đề khá mới mẻ trong tư duy mới về xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta.

Để thực hiện mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết đã chỉ ra năm quan điểm chỉ đạo. Kế thừa và tiếp thu các quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII xác định vị trí, vai trò của văn hóa; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI của Đảng xác định quan điểm phát triển bền vững và đặt nhiệm vụ văn hóa gắn kết chặt chẽ với kinh tế, chính trị, Nghị quyết lần này thay cụm từ “phát triển kinh tế- xã hội” bằng cụm từ “phát triển bền vững đất nước” và đưa thêm nội dung “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” để thống nhất nhận thức trong tổ chức thực hiện; quan điểm 2, quan điểm 3 đều nói về tính chất của nền văn hóa; quan điểm 4 xác định lực lượng, vai trò của các chủ thể trong xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, Nghị quyết lần này bổ sung thêm vai trò của Nhà nước và nhân dân; quan điểm 5 nói về cách thức tiến hành, phương châm hành động, xử lý vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa trong thực tiễn được đưa vào nội dung nhiệm vụ và giải pháp.

Trong bốn nhóm giải pháp của Nghị quyết lần này có hai nhóm giải pháp mới: Nhóm giải pháp thứ nhất và nhóm giải pháp thứ ba. Trong đó, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chi rõ những khuyết điểm yếu kém trong xây dựng và phát triển văn hóa nước ta có nguyên nhân sâu xa từ nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí, đặc trưng của văn hóa nên cần thiết phải nhấn mạnh việc không ngừng nâng cao nhận thức, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và quản lý văn hóa, coi đó là khâu đột phá thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân để thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong tình hình mới. Thực tiễn cho thấy, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, việc xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ đạo, quản lý văn hóa ở các cấp chưa đạt kết quả như mong muốn, ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa. Để giải quyết khâu này, cần có giải pháp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất định chúng ta sẽ thổi được một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết Số 33 / 2023

Ðây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ trong phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; trong đó, có nhiệm vụ bảo vệ BGQG. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh chống phá ta về nhiều mặt, trong khi ở nhiều địa phương thuộc khu vực biên giới, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập; tình trạng di cư tự do, ô nhiễm môi trường qua biên giới, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại… tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, thiên tai, thảm họa ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái, làm thay đổi hiện trạng đường biên, mốc quốc giới. Ðặc biệt, không ít dự án đầu tư, hợp tác kinh tế được triển khai ở khu vực biên giới đối diện với Việt Nam đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến QP, AN và quản lý, bảo vệ BGQG.

Trên biển, đến nay, dù cơ bản đã xác định đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, chế độ pháp lý, quy chế quản lý, bảo vệ các vùng biển Việt Nam phù hợp Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, song, việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển và quản lý, bảo vệ các vùng biển còn nhiều khó khăn, thách thức. Chủ quyền biên giới, an ninh hàng hải, hàng không và phát triển kinh tế biển của Việt Nam có nguy cơ bị đe dọa. Không chỉ vậy, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề Biển Ðông để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác quản lý, bảo vệ BGQG…

Trước bối cảnh tình hình trên, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW (Nghị quyết 33) về Chiến lược bảo vệ BGQG. Ðây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ nhằm phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Mục tiêu chung của Chiến lược là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, BGQG; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng BGQG hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc BGQG; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, tăng cường QP, AN, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Chiến lược bảo vệ BGQG cũng xác định các quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc chiến lược, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp; trong đó, xác định rõ: Quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bộ đội biên phòng (BÐBP) là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững BGQG. Nghị quyết cũng đặt vấn đề phải ổn định tổ chức biên chế và xác định BÐBP là một Quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, BÐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong đó, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Cùng với đó, Nghị quyết tiếp tục khẳng định giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ BGQG; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ BGQG. Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Ðẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm QP, AN, xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp, trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BÐBP là lực lượng chuyên trách. Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ BGQG. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức, quản lý bảo vệ BGQG trong tình hình mới và xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG…

Đối với BÐBP, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ BGQG, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP xác định cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP tích cực, chủ động tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xây dựng và báo cáo Ban Tuyên giáo T.Ư triển khai kế hoạch quán triệt, học tập nghiêm túc Chiến lược bảo vệ BGQG trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng báo cáo Nhà nước, Chính phủ ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33. Trong đó, tập trung cho đầu tư xây dựng, phát triển các cụm dân cư biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố QP, AN và quản lý, bảo vệ BGQG. Ðồng thời, tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGQG, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, vùng biển; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố QP, AN, giữa xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển.

Hai là, tăng cường hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố có biên giới triển khai kế hoạch quán triệt, học tập và thực hiện Chiến lược bảo vệ BGQG; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng hệ thống chính trị các cấp ở khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt. Tăng cường chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm đường biên giới, phá hoại mốc quốc giới, bảo vệ Ðảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, QP, AN ở khu vực biên giới.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo phương châm nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt và BÐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ BGQG. Xây dựng BÐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình mới.

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm; nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc BGQG và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết 33 Và 35 Của Bộ Chính Trị / 2023

BHG – Ngày 27.2, Đảng bộ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, ngày 28.9.2018 của Bộ chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị Quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22.10.2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt Nghị quyết số 33 ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới Quốc gia; xây dựng biên giới Quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới Quốc gia, góp phần phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35, ngày 22.10.2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội…

Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết ở đơn vị đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 33 Và Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị / 2023

BHG – Chiều 17.1, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh đang công tác trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; Thường trực Huyện ủy các huyện, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng, phó các phòng thuộc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

​Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tá Tô Quang Hanh, Phó trưởng Phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phổ biến, quán triệt Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó đã nêu bật 6 mục tiêu, 5 nguyên tắc và 8 nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, phổ biến Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó đã nêu bật những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; với quan điểm và mục tiêu là gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao khả năng tự phòng, chống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong giai đoạn mới…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quán Triệt Sâu Sắc, Đưa Nghị Quyết 33 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!