Đề Xuất 5/2022 # Quan Điểm, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Việt Nam Về Tôn Giáo # Top Like

Xem 14,850

Cập nhật nội dung chi tiết về Quan Điểm, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Việt Nam Về Tôn Giáo mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,850 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đảng Ủy Xã Thanh Xuân Tổ Chức Hội Nghị Quán Triệt, Triểm Khai Các Văn Bản Của Btv Tỉnh Ủy, Btv Huyện Ủy
 • Những Yêu Cầu Về Thể Thức Vb Của Đảng
 • Kỹ Thuật Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quản Lý Hành Chính
 • Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi: Khắc Phục Tình Trạng Đã Có Hiệu Lực Nhưng Vẫn Phải Chờ Nghị Định, Thô
 • Luật An Ninh Mạng: Khoảng Trống Về Điện Toán Đám Mây
 • Nghiên cứ u Tôn giáo. Số 10 – 2022

  128

  ̣ U SÁCH

  GIỚI THIÊ

  QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

  VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

  Tác giả: chúng tôi Nguyễn Hồng Dương

  Nxb. Khoa hội Xã hội, Hà Nội, 2022, khổ 16 x 24cm

  Nghiên cứ u Tôn giáo. Số 10 – 2022

  129

  Chương 2: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam về

  tôn giáo từ năm 1954 đến năm 1975

  Tác giả đã trình bày bối cảnh lịch sử giai đoạn này như việc thực hiện

  các đường lối chiến lược ở hai miền Bắc – Nam của Đảng Cộng sản Việt

  Nam nhằm xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đánh đuổi đế quốc

  Mỹ và bè lũ tai sai giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Tác giả đã

  cho thấy bối cảnh chính trị chung trong nước và quốc tế tác động đến chủ

  trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế, chính

  trị – xã hội, tôn giáo Miền Bắc những năm đầu giải phóng và tình hình

  tôn giáo Miền Nam những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

  Qua phần trình bày của tác giả chúng ta thấy rõ rằng: nếu như trước năm

  1954, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tập hợp quần chúng trong đó có

  quần chúng tôn giáo trong một mặt trận để tiến hành cuộc đấu tranh giải

  phóng dân tộc thì đến giai đoạn này, do Đảng đã trở thành một chính

  đảng cầm quyền nên một mặt Đảng Cộng sản Việt Nam phải có quan

  điểm, đường lối đúng đắn để tập hợp được đông đảo quần chúng tín đồ

  tham gia xây dựng Miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng

  Miền Nam thống nhất nước nhà. Nhưng mặt khác, quan trọng hơn là làm

  thế nào để quan điểm, đường lối đúng đắn đó phù hợp với thực tiễn cách

  mạng Việt Nam mà không bị sức ép từ phía mô hình quản lý tôn giáo của

  một quốc gia nào trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt

  Nam đã xác định một mô hình quản lý tôn giáo thông qua Hiến pháp và

  pháp luật với một nguyên tắc bất di bất dịch là Hiến pháp và pháp luật

  phải đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và tôn trọng

  quyền tự do ấy; đồng thời còn phải thể chế hàng loạt điều khoản, trong đó

  có điều khoản chế tài để bảo đảm việc thực hiện pháp luật được nghiêm

  túc và có hiệu quả.

  Trong chương này, tác giả trình bày những nguyên tắc chung về quan

  điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Đó là: Nguyên

  tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý đối với tôn giáo; Nguyên tắc tôn trọng

  tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, nghiêm cấm mọi sự

  xâm phạm quyền tự do này; Nguyên tắc đoàn kết tôn giáo, đoàn kết lương

  giáo; Nguyên tắc quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình

  thường theo pháp luật; Nguyên tắc chống lợi dụng tôn giáo vào hoạt động

  phá hoại an ninh trật tự, mê tín dị đoan. Do đặc thù lịch sử giai đoạn này đất

  nước chia cắt thành hai miền Nam, Bắc nên Đảng và Nhà nước Việt Nam

  cũng có quan điểm, chính sách đối với tôn giáo ở Miền Nam. Tác giả cũng

  130

  Nghiên cứ u Tôn giáo. Số 10 – 2022

  đã trình bày về chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng, Trung ương

  Cục Miền Nam đối với vấn đề tôn giáo.

  Chương 3: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam

  về tôn giáo từ năm 1975 đến năm 1990

  Bối cảnh lịch sử của giai đoạn này là: Miền Nam đã giải phóng, đất

  nước thống nhất, cả nước bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh Miền Nam vừa giải phóng,

  nhiều tôn giáo có những biến động lớn thời gian đầu sau giải phóng như

  Công giáo, Tin Lành và một số tôn giáo khác. Thời gian đầu sau giải

  phóng, ở Miền Nam nổi lên nhiều hoạt động chống đối cách mạng của

  một số chức sắc tôn giáo làm cho tình hình chính trị ở Nam Bộ trở nên

  phức tạp. Những vấn đề này đã có tác động không nhỏ đến chủ trương,

  chính sách đối với tôn giáo của Đảng thời kỳ này.

  Trong bối cảnh như vậy, chủ trương, chính sách của Đảng đối với tôn

  giáo đã có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Điều này được

  thể hiện qua các kỳ Đại hội của Đảng và các văn bản khác của Đảng.

  Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam cũng đã thể hiện rõ

  quan điểm,chính sách đối với từng tôn giáo cụ thể. Nội dung này được

  tác giả trình bày chi tiết trong nội dung chương này.

  Chương 4: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam

  về tôn giáo từ năm 1990 đến nay

  Trong chương này tác giả đã cho thấy tình hình tôn giáo thế giới và

  Việt Nam thập niên cuối thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI; Những

  đặc điểm về chính trị – xã hội, tôn giáo ở Việt Nam từ những năm đầu sau

  Đổi Mới đến nay. Đặc biệt, tác giả đã cho thấy nghị quyết số 24-NQ/Tw

  là một trong những bước ngoặt trong đổi mới quan điểm, chính sách đối

  với tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo đó là các Chỉ thị

  37-CT/Tw và Nghị quyết 25-NQ/TW. Quan điểm, đường lối chính sách

  của Đảng, Nhà nước Việt Nam còn được thể hiện qua Cương lĩnh và Báo

  cáo Chính trị các kỳ đại hội của Đảng và các văn bản khác mang tính đặc

  thù đối với một số tôn giáo như Tin Lành (Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của

  Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành ngày

  4/2/2005…); Islam giáo trong dân tộc Chăm (Thông báo số 119- TB/Tw

  ngày 30/9/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Thông báo ý kiến

  Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với Hồi giáo trong tình hình

  mới…); Phật giáo Nam tông Khmer (Chỉ thị số 68-CT/Tw về công tác ở

  Nghiên cứ u Tôn giáo. Số 10 – 2022

  131

  vùng đồng bào dân tộc Khmer, ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung

  ương Đảng), v.v..

  Có thể thấy, thời kỳ này đổi mới công tác tôn giáo của Đảng Cộng sản

  Việt Nam thể hiện cơ bản trên hai bình diện: thứ nhất là quan điểm nhìn

  nhận đánh giá về bản chất, vai trò cũng như sự tồn vong của tôn giáo; thứ

  hai là đổi mới về chính sách cụ thể đối với tôn giáo mà nổi bật là việc

  xem xét, công nhận các giáo hội và các hệ phái tôn giáo, nếu có đường

  hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, có tôn chỉ mục đích, điều lệ phù hợp

  với luật pháp Nhà nước, có tổ chức thích hợp và có bộ máy nhân sự đảm

  bảo tốt về hai mặt đạo, đời.

  Chương 5: Tôn giáo thời kỳ đổi mới ở nước ta và những vấn đề đặt ra

  Chương này cho thấy tôn giáo thời kỳ đổi mới ở nước ta với những

  nét nổi trội trong đời sống tôn giáo như thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng

  và tôn vinh những người có công với làng, nước và thờ tổ tiên (gọi tắt là

  thờ Tổ). Năm 2014, ở Việt Nam đã có 13 tôn giáo và 40 tổ chức tôn giáo

  được công nhận, tuy nhiên, vẫn còn một số tôn giáo và hàng chục tổ chức

  tôn giáo chưa được công nhận dẫn đến hiện tượng không gian tôn giáo

  trở nên đa dạng và phức tạp. Nhiều vùng, miền trước đây, không gian chủ

  yếu là của một tôn giáo thì nay tiếp tục bị phân tách. Hiện tượng tôn giáo

  mới không chỉ gia tăng về số lượng mà còn phức tạp về hoạt động.

  Trong chương này, tác giả dành nhiều tâm huyết cho việc trình bày

  những ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống xã hội trong thời kỳ mới

  với các nội dung như sau: Tôn giáo là một nguồn lực để phát triển xã hội;

  Tín ngưỡng, tôn giáo vẫn giữ vai trò trong việc giữ gìn và phát huy bản

  sắc văn hóa dân tộc; Các thế lực phản động tiếp tục sử dụng tôn giáo như

  một vũ khí lợi hại thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

  Tác giả cũng phân tích cho những vấn đề đặt ra trong việc tiếp tục đổi

  mới, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tôn giáo

  dưới góc độ lý luận và những chủ trương cụ thể.

  Có thể thấy, qua 258 trang sách, tác giả đã cung cấp cho người đọc

  một cách tổng quát và khá toàn diện về quan điểm, đường lối, chính sách

  của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo từ năm 1930 đến nay.

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Về Chính Sách Tôn Giáo Của Đảng
 • Sinh Con Thứ 3: Đảng Viên, Công Chức, Viên Chức Cần Biết
 • Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ Ba
 • Đảng Viên Muốn Sinh Con Thứ 3 Phải Biết Quy Định Này
 • Gd Hn: Soạn Thảo Vb Của Đảng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Quan Điểm, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Việt Nam Về Tôn Giáo trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100