Đề Xuất 12/2022 # Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Quán triệt quan điểm, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX); Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Luật DQTV… Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành và toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” và chống âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, LLVT và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sỹ; hoàn thành các chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, coi trọng giáo dục, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của LLVT tỉnh gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… nhằm xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai và phối hợp thực hiện tốt quy trình trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và làm tốt công tác đăng ký tuổi 17, sơ, khám tuyển, thâm nhập, chốt quân số, bàn giao thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ cho các đầu mối đơn vị nhận quân bảo đảm 100% chỉ tiêu; chất lượng giao quân không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DBĐV trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh DBĐV và các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng DBĐV; xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV.

Lực lượng DQTV huyện Ý Yên luyện tập SSCĐ.

Việc tổ chức phúc tra, báo động, kiểm tra quân số sẵn sàng động viên, huấn luyện cho quân nhân dự bị được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch nên chất lượng xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV không ngừng được nâng lên, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp cho LLVT tỉnh. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”; kiện toàn 229 Ban CHQS xã, phường, thị trấn, 68 Ban CHQS cơ quan, tổ chức. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; qua đó đã nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng cũng như khả năng cơ động của LLVT. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực PCLB-TKCN, qua đó bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao khả năng cơ động SSCĐ và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được huy động. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã mở 744 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 89.561 đồng chí thuộc các đối tượng; 26 lớp cho 3.349 nhà tu hành, chức việc và 12 lớp cho 1.869 tín đồ phật tử, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho 706.980 lượt học sinh THPT và 310.966 lượt sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn; cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu tổ chức 4 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 6 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 2 cuộc diễn tập sở, ngành; tổ chức 125 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan, 176 cuộc diễn tập phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và TKCN, 267 cuộc diễn tập chiến đấu trị an…

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP hằng năm của LLVT tỉnh đã góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ QS, QPĐP, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ LLVT tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ QS, QPĐP. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ

Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” / 2023

Ngày 12.4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3. Cùng dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Văn Toàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chu Anh Thuyên, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ Quân khu 3, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quán triệt, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX). Trong đó nổi bật như: Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiềm lực khu vực phòng thủ huyện ngày càng được củng cố vững mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Tổ chức sắp xếp biên chế, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ cơ động. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn. Làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện đầy đủ các khâu, quy trình trong tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đẩy mạnh xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng LLVT an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, vững mạnh toàn diện, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Thược ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, nhất là quan điểm của Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX), Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới cho cán bộ đảng viên, nhân dân và LLVT tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ; phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2003-2013.

Lê Hiếu

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khoá Ix) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới / 2023

Căn cứ Chương trì nh hành động số 16-CTr/TU ngày 15/10/2003 của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) và tình hình thực tế tại địa phương; Quận ủy Tân Bình đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như sau :

Gi ữ vững ổn định chính trị, trật tự an toà n xã hội trên địa bàn quận nhằm góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế đ ộ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền vă n hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đ ất nước theo định hướng XHCN.

1/ Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chúng tôi (khoá IX), nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và nhân dân nắm vững và nhất trí cao với những nhận định, dự báo tình hình, những quan đ iểm, phương châm chỉ đạo, mục tiê u, nhiệm vụ cơ bản và giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2/ Tăng cường quốc phò ng an ninh :

– Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tì nh hình mới; kịp thời điều chỉnh bổ sung những phương án, kế hoạch về an ninh trật tự cho phù hợp với tình hình; phối hợp tổ chức tốt phương án diễn tập phòng thủ hàng năm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với nền an ninh nhân dân, tạo thế chủ đ ộng đấu tranh phò ng ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt độn g phá hoại của bọn phản động và các thế lực thù địch.

– Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thà nh ủy về lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

– Tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân và lực lượng vũ trang từ quận đ ến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng được y êu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

– Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”; nâng cao hiệu quả công tác đ iều tra khám phá án, phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 65-70%, trong đó án nghiê m trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.

3/ Xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh :

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; định kỳ hàng năm các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở kiểm điểm phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viê n cần thực hiện nghiêm túc, chú trọng kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại đ ơn vị, địa phương mình; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt vững vàng về chín h trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yê u cầu tình hình; bảo đ ảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; giữ vững ổn định chính trị xã hội. Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng đều đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém.

4/ Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội :

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn quận; tạo đ iều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển theo định hướng XHCN; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện có hiệu quả chương trình XĐGN theo tiê u chí mới của thành phố giai đ oạn 2003-2010; chăm lo dạy nghề, giải quy ết việc làm cho người lao đ ộng, đặc biệt đối với gia đì nh chính sách, số thanh niên hoàn thành NVQS trở về; từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội nhằm tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần để xây dựng và bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

5/ Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể :

Đẩy mạnh thực hiện Chương trì nh hành động 43-CTr/QU ngày 23/5/2003 của Quận ủy Tân Bình thực hiện 3 Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đ ại đoà n kết dân tộc; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở cần mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, thực hiện đ ại đoàn kết, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, cổ vũ động viê n các thành viên tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đ ẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoà n kết xây dựn g đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hoá, khu phố, phường văn hoá; đến năm 2010 số khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hoá chiếm tỷ lệ từ 60-70%, số phường đạt tiêu chuẩn phường văn hoá chiếm tỷ lệ từ 50% trở lê n.

1/ Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ Chương trình hành động của Quận ủy và đ ặc điểm tì nh hình cụ thể của đ ịa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trì nh hành động và tổ chức thực hiện chậm nhất là đến cuối tháng 2/2004.

2/ Giao cho Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với các Ban Đảng và Văn phò ng Quận ủy tổ chức kiểm tra, theo dõi, đ ôn đốc việc triển khai thực hiện chương trì nh hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Quận ủy.

Ninh Phước: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (KhóA Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong TìNh HìNh Mới / 2023

Thứ năm, 23/05/2019 21:23

Sau 5 năm triển khai Chương trình hành động số 238-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng, qua đó tiềm lực quốc phòng được tăng cường củng cố. Đến nay, có 7/9 chi bộ quân sự có cấp ủy; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên chiếm 19,14%.

Hằng năm, lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập đạt quân số trên 90%, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có chuyển biến rõ rệt; cấp ủy Đảng các cấp phát huy tốt năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu cao đã góp phần nâng cao sức chiến đấu trong khu vực phòng thủ của huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từng bước xây dựng các thành phần thế trận trong thời bình; kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Kim Thanh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!