Đề Xuất 9/2022 ❤️ Phê Duyệt Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Sau Khi Huỷ Thầu ❣️ Top Like | Athena4me.com

Đề Xuất 9/2022 ❤️ Phê Duyệt Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Sau Khi Huỷ Thầu ❣️ Top Like

Xem 99,495

Cập nhật nội dung chi tiết về Phê Duyệt Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Sau Khi Huỷ Thầu mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 99,495 lượt xem.

Một Số Quy Định Về Lập Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu

Thẩm Quyền Thẩm Định Và Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Công Việc Khảo Sát, Lập Đồ Án Quy Hoạch Chi Tiết?

Nếu Thực Hiện Hủy Thầu Thì Bên Mời Thầu Có Phải Đăng Tải Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu (Khlcnt) Trên Mạng Đấu Thầu Quốc Gia Hay Không ?

Quy Định Về Đăng Tải Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Lên Mạng Đấu Thầu

Quy Trình Thực Hiện Thông Báo Hủy, Gia Hạn, Điều Chỉnh, Đính Chính Các Đã Đăng Tải Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi huỷ thầu. Sau khi hủy thầu, đấu thầu lại có cần phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Đấu thầu lại sau khi huỷ thầu.

Theo Điều 17 luật đấu thấu năm 2013 thì các trường hợp hủy thấu được quy định như sau

2. Quy trình đấu thầu lại sau khi huỷ thầu

Việc đầu thấu lại sau khi đã có căn cứ về việc hủy thầu tại Điều 17 luật đấu thầu năm 2013 thì quy trình đấu thầu thực hiện lại như cũ tại điều 20 đấu thầu rộng rãi của luật đấu thầu như sau:.

1.Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

2. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.

Các trường hợp không được áp dụng các gói thầu, dự án bao gồm các trường hợp sau về đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp,tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu, nhà thầu đầu tư trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện cộng động.

3. Có cần phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi huỷ thầu?

Điều 34. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án

– Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên.

Như vậy sau khi có căn cứ về việc hủy thầu theo quy định của điều 17 của luật đấu thầu thì việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được lựa chọn lại như cũ theo quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo điều 34 luật đấu thầu năm 2013.

Tháng 6/2016, Bệnh viện tôi có đấu thầu dịch vụ bảo vệ với hình thức đấu thầu rộng rãi, do Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng kết quả là không lựa chọn được nhà thầu do hồ sơ dự thầu không đáp ứng điều kiện tiên quyết. Xin Luật sư cho hỏi sau khi hủy thầu theo khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu 2013 thì quy trình đấu thầu lại phải thực hiện như thế nào? Tháng 11/2016, muốn tổ chức đấu thầu lại, xin hỏi có phải phê duyệt l5i kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có điều chỉnh?

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

– Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Vì thông tin bạn đưa ra không đầy đủ về phương thức đấu thầu một túi hồ sơ hay đấu thầu hai túi hồ sơ nên theo Luật đấu thầu 2013 thì trình tự, thủ tục đấu thầu rộng rãi theo hai phương thức sau:

Cụ thể Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trường hợp thứ hai, đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồi sơ theo quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2013:

Cụ thể Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

– Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

– Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

+ Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.”

Như vậy, khi đấu thầu rộng rãi lại thì thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải điều chỉnh.

Luật sư tư vấn vấn đề lựa chọn nhà thầu qua tổng đài: 1900.6568

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi đấu thầu lại thì nếu trường hợp vẫn giữ nguyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũ thì sẽ không phải phê duyệt lại. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung có điều chỉnh, bổ sung theo Điều 9 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT như sau:

“Điều 9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung.

1. Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đà Nẵng: Hủy Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Công Trình Nhà Máy Nước Nghìn Tỷ Đồng

Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu?

Hướng Dẫn Đăng Tải Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Trên Mạng Đấu Thầu

Quảng Trị: Hủy Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Gói Thầu Số 9

Bộ Giao Thông Vận Tải Hủy Thầu Thi Công Đoạn Nghi Sơn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phê Duyệt Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Sau Khi Huỷ Thầu trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2361 / Xu hướng 2451 / Tổng 2541 thumb
🌟 Home
🌟 Top