Đề Xuất 11/2022 # Niên Biểu Lai Châu 110 Năm / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Niên Biểu Lai Châu 110 Năm / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Niên Biểu Lai Châu 110 Năm / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Niên biểu Lai Châu 110 năm

Thứ tư – 17/07/2019 09:54

1.704

0

 

 

 

Tính từ ngày 15/3/2013 huyện Nậm Nhùn đi vào hoạt động cho đến nay tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là: thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Sìn Hồ, huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn, huyện Phong Thổ, huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên

Một góc thành phố Lai Châu

– Ngày 28 tháng 6 năm 1909, Toàn quyền Đông Dương Klobukowski ra Nghị định số 1532 về việc thành lập tỉnh Lai Châu. – Ngày 27 tháng 3 năm 1916, tỉnh Lai Châu lại chuyển thành Đạo Quan binh thứ 4 theo chế độ quân quản. – Năm 1948, Lai Châu và Sơn La hợp nhất thành tỉnh Sơn Lai. – Ngày 12 tháng 1 năm 1952, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 145-TTg tái lập hai tỉnh Sơn La và Lai Châu. – Ngày 26 tháng 1 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 134-SL thành lập khu Tây Bắc gồm Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. – Ngày 07 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Lai Châu được giải phóng. – Ngày 29 tháng 4 năm 1955, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành Sắc lệnh số 230-SL thành lập khu tự trị Thái – Mèo. – Ngày 27 tháng 10 năm 1962, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá II ra Nghị quyết đổi tên khu tự trị Thái – Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh trong khu là Lai Châu, Nghĩa Lộ, Sơn La. – Ngày 08 tháng 10 năm 1971 thành lập thị xã Lai Châu. – Ngày 27 tháng 12 năm 1975 khu tự trị Tây Bắc giải thể. – Ngày 18 tháng 4 năm 1994 thành lập thị xã Điện Biên phủ. – Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó có Lai Châu. – Ngày 01 tháng 01 năm 2004, tỉnh Lai Châu mới đi vào hoạt động. – Ngày 10 tháng 10 năm 2004, Chính phủ ra Nghị định số 176/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Lai Châu, thị trấn Tam Đường, thị trấn Phong Thổ. – Ngày 30 tháng 10 năm 2008 Chính phủ ra Nghị định số 40/NĐ-CP về chia tách thành lập huyện Than Uyên thành 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên. – Ngày 02 tháng 11 năm 2012 Chính phủ ra Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè để thành lập huyện Nậm Nhùn. – Ngày 01 tháng 02 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 140/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu.  Như vậy, đến ngày 15 tháng 3 năm 2013 huyện Nậm Nhùn đi vào hoạt động, tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính trực thuộc là: thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Sìn Hồ, huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn, huyện Phong Thổ, huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên./.

Tác giả bài viết: Cảnh Võ

Lai Châu 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 20 / 2023

Xác định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nổi bật thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh tế phát triển, tạo ra các lĩnh vực sản xuất mới, nâng cao đời sống mọi mặt cho các tầng lớp Nhân dân.

Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngay sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Giai đoạn 2012-2016, tỉnh đã triển khai thực hiện mới 46 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 34 nhiệm vụ cấp tỉnh, 12 nhiệm vụ thuộc các chương trình cấp Nhà nước.

Tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh từng bước được nâng lên, các thiết bị phục vụ cho chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, kiểm định, thử nghiệm đất, phân bón, giống, vật tư, nông, lâm nghiệp, chuyển giao công nghệ, lưu trữ, bảo tồn quỹ gien, giám định tư pháp kỹ thuật hình sự…. được quan tâm đầu tư. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào các ngành sản xuất trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của tỉnh. Các địa phương đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ tập quán canh tác nhỏ lẻ, lạc hậu; hình thành những vùng chuyên canh, đưa giống cây trồng, vật nuôi năng suất, hiệu quả cao vào sản xuất. Do đó, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đến nay toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 20,8% số xã), bình quân đạt 11,9 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cung cấp luận cứ cho các cấp, các ngành trong xây dựng chính sách thúc đẩy sự phát triển phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đã hỗ trợ đổi mới công nghệ cho 03 dây chuyền, thiết bị sản xuất: Dây chuyền thiết bị sản xuất tách màu chè để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm và năng suất lao động cho công nhân; dây chuyền ép gạch Tezzazo HtOP5 nâng cao hiệu suất sản xuất gạch không nung chất lượng phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh; dây truyền dưỡng lực sản xuất cột bê tông phục vụ cho việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa. Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm đặc trưng của địa phương như chè Tân Uyên, Chè Tam Đường, gạo Khẩu ký, gạo Nếp tan Co Giàng, gạo Tẻ râu, gạo Séng cù.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh đã chú trọng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và đào tạo cán bộ. Công tác tin học hoá hoạt động của các cơ quan Nhà nước với quá trình cải cách hành chính nhằm phục vụ lợi ích công cộng của Nhân dân, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hiện nay tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến với 8/8 huyện, thành phố. 100% các cơ quan Nhà nước ứng dụng CNTT trong hoạt động, công tác chuyên môn, 100% thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được công khai trên cổng thông tin điện tử. Toàn tỉnh có 136 đơn vị giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát triển khoa học và công nghệ còn tồn tại một số yếu kém: Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ còn thiếu các chuyên gia giỏi, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu; tổng nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ chưa đảm bảo 2% tổng chi ngân sách địa phương theo quy định. Công tác xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ còn hạn chế. Việc lồng ghép các đề tài, dự án khoa học và công nghệ với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể. Chưa thực hiện tốt hoạt động đầu tư, đổi mới quản lý công nghệ, công tác thẩm định, giám sát công nghệ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới, thiết nghĩ cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong đầu tư nâng cao tiềm lực cho khoa học và công nghệ của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng vào sản xuất, làm nền tảng vững chắc vào động lực mạnh mẽ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực; nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh theo phương thức “đặt hàng, tuyển chọn”. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án; tổ chức thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư, thực hiện tốt và kiểm tra định kỳ về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào những vấn đề cấp thiết của tỉnh, lồng ghép vào Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước bằng các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư phù hợp và thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ. Ưu tiên phát triển doanh nghiệp, thị trường khoa học và công nghệ để làm cầu nối cho ươm tạo, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên dành kinh phí cho đào tạo nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao trong các lĩnh vực cấp thiết của tỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học phát huy, cống hiến tài năng cho tỉnh và hưởng lợi ích xứng đáng với sự sáng tạo, cống hiến. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước tranh thủ nguồn vốn, tri thức, nhân lực, kinh nghiệm từ các tỉnh, thành trong nước, các nước tiên tiến để đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào quá trình phát triển của tỉnh./.

Tỉnh Ủy Lai Châu Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 37 / 2023

Sáng nay 31/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (viết tắt là Nghị quyết số 37-NQ/TW) về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW; Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Triệu Tài Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công thương; Lê Sơn Hải – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Trung ương; Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cùng đại diện Vụ địa phương Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng (theo dõi Lai Châu); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh.

Năm 2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW là thời điểm tỉnh Lai Châu vừa mới chia tách, thành lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết, vì vậy ngay khi Nghị quyết số 37-NQ/TW được ban hành, Tỉnh uỷ Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn và hằng năm, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Sau 15 năm thực hiện, Lai Châu đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển, từng bước trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Kinh tế phái triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao. Sản lượng lương thực tăng nhanh, an ninh lương thực được đảm bảo, một số vùng sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành và mở rộng; diện tích rừng tiếp tục được chăm sóc và bảo vệ tốt, tỷ lệ che phủ rừng hằng năm đều tăng; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Các ngành công nghiệp lợi thế được quan tâm phát triển, nhất là lĩnh vực thuỷ điện. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá, đặc biệt ngành du lịch và kinh tế cửa khẩu có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư và cải thiện rỏ rệt, nhất là hạ tầng giao thông.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh cho Nhân dân từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, xây dựng vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chủ quyền quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được củng cố, kiện toàn, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết các dân tộc.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương khẳng định sự nổ lực của Lai Châu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, đồng thời giai đoạn tiếp theo tỉnh cần đoàn kết, thống nhất, tập trung nguồn lực để phát triển trên cơ sở các lợi thế của tỉnh như phát triển: nông nghiệp, thuỷ điện, du lịch, kinh tế cửa khẩu, bảo vệ và trồng rừng, giảm nghèo bền vững, kết nối giao thông, thu hút đầu tư, giao lưu học hỏi kinh nghiệm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW đánh giá cao Lai Châu đã chuẩn bị tốt nội dung hội nghị tổng kết và được thực hiện nghiêm túc ở cả cấp huyện và cơ sở. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả đã làm cho đời sống kinh tế – xã hội Lai Châu có nhiều đổi thay; các chỉ tiêu của Nghị quyết Lai Châu đều đạt và vượt. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, tỉnh Lai Châu cần xác định thế mạnh, lợi thế của tỉnh với các địa phương lân cận và cả nước để tận dụng, đầu tư cho phát triển kinh tế; tập trung phát triển kinh tế rừng và trồng một số loại cây ăn quả, dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế mũi nhọn; hỗ trợ nông dân tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa; đặc biệt, quan tâm đến công tác y tế nhất là mạng lưới y tế cơ sở, công tác giáo dục và đào tạo nhất là đào tạo con em là đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn lực cho tỉnh; chú ý đến công tác dân tộc, tôn giáo để đảm bảo an ninh chính trị ngay từ cơ sở…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh cảm ơn đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện và tới dự hội nghị và khẳng định vai trò và hiệu quả của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với Lai Châu. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa; tập trung vào những khâu trọng tâm, đột phá, những việc mới, những việc khó; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, quy hoạch vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc./.

Thông Tin Thời Tiết Điện Biên Lai Châu Mới Nhất / 2023

Bạn đang đọc nội dung bài viết Niên Biểu Lai Châu 110 Năm / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!