Đề Xuất 1/2023 # Niêm Yết Iso: Kiểm Soát Dạng Văn Bản (Tài Liệu, Hồ Sơ) # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Niêm Yết Iso: Kiểm Soát Thông Tin Dạng Văn Bản (Tài Liệu, Hồ Sơ) # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Niêm Yết Iso: Kiểm Soát Dạng Văn Bản (Tài Liệu, Hồ Sơ) mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức soạn thảo, phê duyệt, phân phối và quản lý các thông tin được lập thành văn bản (dạng tài liệu và hồ sơ) thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Sở nhằm đảm bảo:

            + Phê duyệt tài liệu đảm bảo đúng quy định pháp luật trước khi ban hành;

            + Xem xét, cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu;

            + Đảm bảo nhận biết các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu;

            + Đảm bảo các văn bản của tài liệu thích hợp sẵn có ở nơi sử dụng;

            + Đảm bảo tài liệu luôn rõ ràng, dễ nhận biết;

            + Đảm bảo các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài được nhận biết và việc phân phối chúng được kiểm soát. Ngăn ngừa việc sử dụng các tài liệu lỗi thời và áp dụng các dấu hiệu nhận biết thích hợp nếu chúng được giữ lại với mục đích nào đó.

            + Sắp xếp, quản lý khoa học, thống nhất hồ sơ lưu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Hướng dẫn kiểm soát thông tin lập thành văn bản chỉ áp dụng để kiểm soát các tài liệu và hồ sơ thuộc hệ thống chất lượng bao gồm:

            + Chính sách, mục tiêu chất lượng

            + Các quy trình; quy định

            + Hướng dẫn công việc

            + Biểu mẫu

            + Kết quả công việc đã thực hiện

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (điều 7.5)

Bản mô tả mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT

            Thông tin dạng văn bản: thông tin yêu cầu phải được kiểm soát và được duy trì bởi một tổ chức và phương tiện được trình bày hoặc lưu trữ (dưới bất kỳ định dạng và phương tiện nào và từ bất kỳ nguồn nào).

Tài liệu: là các thông tin dạng văn bản phục vụ cho việc hoạch định và kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm Chính sách, mục tiêu chất lượng, các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu và các tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài như các văn bản pháp luật, tài liệu kỹ thuật, các tài liệu do các tổ chức, nhà xuất bản ban hành được sử dụng để thực hiện các hoạt động trong hệ thống chất lượng.

Hồ sơ: là các thông tin dạng văn bản dùng để công bố các kết quả hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện của Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm những văn bản hành chính, chuyên ngành, những văn bản, biểu mẫu đã ghi chép phát sinh trong thực hiện những quy định của hệ thống quản lý chất lượng hoặc bằng chứng cho việc thực hiện những quy định đã đề ra.

Chú thích:

            + Hồ sơ chất lượng có thể được sử dụng để lập tài liệu về xác định nguồn gốc và để cung cấp bằng chứng về kiểm tra xác nhận hoặc hành động khắc phục.

+ Hồ sơ không thuộc diện kiểm soát sửa đổi.

HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng.

5. NỘI DUNG 

5.1 Kiểm soát thông tin lập thành văn bản (dạng tài liệu)

TT

Hoạt động

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

A.

Tạo lập và cải tiến tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng

1

Xác định tài liệu hệ thống cần tạo lập:

+ Chính sách chất lượng

+ Mục tiêu chất lượng

+ Bản mô tả hệ thống và phạm vi áp dụng

+ Các quy trình, quy định, hướng dẫn dùng để vận hành và kiểm soát HTQLCL.

+ Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

+ Các phụ lục, biểu mẫu.

Ban chỉ đạo ISO

Thường xuyên

(BM-HT-01-01)

2

Phân công trách nhiệm biên soạn, soát xét, phê duyệt

Tài liệu hệ thống sau khi được xác định, tiến hành tổ chức phân công soạn thảo, trong đó:

Trưởng ban chỉ đạo

Sau khi xác định tài liệu

 

TT

Loại tài liệu

Người viết

Kiểm tra

Phê duyệt

1

Chính sách chất lượng

Thư ký Ban chỉ đạo ISO

Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO

Trưởng ban chỉ đạo ISO

2

Mục tiêu chất lượng

Cán bộ được phân công  

Lãnh đạo phòng

Trưởng ban chỉ đạo ISO

3

Văn bản mô tả hệ thống và phạm vi áp dụng

Thư ký Ban chỉ đạo ISO

Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO

Trưởng ban chỉ đạo ISO

4

Quy trình/hướng dẫn

Cán bộ được phân công 

Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO

Trưởng ban chỉ đạo ISO

4

Triển khai tạo lập và hoàn thiện tài liệu hệ thống quản lý chất lượng 

Cán bộ được phân công

Lãnh đạo Sở

Theo thời gian được phân công

Thông tin lập văn bản (các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn)

4.1 Bố cục các tài liệu (Đối với Quy trình/ Quy định/ Hướng dẫn sẽ bao gồm các mục sau):

MỤC ĐÍCH: nêu mục đích ra đời của tài liệu.

PHẠM VI ÁP DỤNG: nêu đối tượng tác động hoặc bị tác động của tài liệu.

ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT: giải thích các từ, các từ viết tắt

NỘI DUNG: mô tả chi tiết cách thức thực hiện hoặc quy định cần phải tuân thủ

HỒ SƠ CẦN LƯU: quy định loại hồ sơ, thời gian và trách nhiệm lưu hồ sơ.

4.2 Mã số tài liệu được quy định:

Loại tài liệu

Ký hiệu

Quy trình

QT.XX.nn

Quy định

QĐ.XX.nn

Hướng dẫn

HD.XX.nn

Biểu mẫu

BM.XX.nn.mm

Trong đó:

nn là số thứ tự tài liệu được ban hành bởi các phòng soạn thảo tài liệu, bắt đầu từ 01, được đánh theo thứ tự liền nhau.

mm là ký hiệu của biểu mẫu trong một Quy trình.

Bộ phận

Ký hiệu

Văn phòng Sở

VP

Thanh tra Sở

TTr

4.3 Phiên bản tài liệu:

Phiên bản tài liệu được quy ước: xx/yy. Trong đó xx là ký hiệu lần ban hành, yy là ký hiệu lần sửa đổi.

Ví dụ :

01/00: lần ban hành là 01, ban hành lần đầu là 00.

01/01: lần ban hành 01, lần sửa đổi 01.

Khi số lần sửa đổi đến 05 thì sẽ biên soạn lại và ban hành lần tiếp theo.

5

Phân phối tài liệu:

– Tài liệu kiểm soát thuộc hệ thống chất lượng do Ban ISO chịu trách nhiệm kiểm soát và phân phối có thể bằng bản giấy hoặc bằng bản mềm (file điện tử: word, excel hoặc pdf,…).

– Thư ký ban chỉ đạo thiết lập sổ theo dõi phân phối tài liệu (bằng văn bản giấy hoặc bằng bản mềm) để theo dõi.

– Các phòng chuyên môn tổ chức phổ biến thấu hiểu đến cán bộ, công chức  

Thư ký ban chỉ đạo

Các phòng chuyên môn

Tài liệu sau hoàn thiện

Sổ theo dõi phân phối tài liệu HTQLCL

(BM-HT-01-02)

6

Viết mới và sửa đổi tài liệu

Trong quá trình sử dụng nếu thấy tài liệu cần viết mới hoặc sửa đổi thì thiết lập phiếu đề nghị, những nội dung sửa đổi phải được xem xét phê duyệt bởi các cấp trước đó như khi viết tài liệu ban đầu. Trình tự sửa đổi tài liệu được thực hiện theo 5 bước trên.

Nội dung thay đổi được ghi trong Bảng theo dõi thay đổi tài liệu, cập nhật ở trang thứ nhất của mỗi tài liệu. Phần nội dung thay đổi phải được in chữ nghiêng để dễ nhận biết.

Người quản lý tài liệu có trách nhiệm cập nhật tài liệu đã sửa đổi cho những người sử dụng, đồng thời phải thu hồi tài liệu cũ để tránh sử dụng nhầm lẫn. Loại tài liệu cần cập nhật là: các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu.

Tài liệu thu hồi sẽ được huỷ bỏ, bản gốc tài liệu cũ được giữ lại để tham khảo (nếu cần), các phòng gạch chéo hoặc đưa về file lưu, đánh nhãn “Tài liệu lỗi thời” để tránh sử dụng nhầm tài liệu lỗi thời.

Thư ký ban chỉ đạo

Các phòng chuyên môn

Khi có nhu cầu viết mới hoặc sửa đổi tài liệu HTQLCL

Phiếu đề nghị viết/sửa đổi tài liệu HTQLCL

(BM-HT-01-03)

B.

Quản lý các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài

7

– Đối với các tài liệu tiếp nhận theo đường văn thư: kiểm soát theo quy định về quản lý công tác văn thư hiện hành.

– Đối với các tài liệu download từ internet về máy, các phòng khởi tạo các Forder và sắp xếp khoa học.

Ghi chú:

Tất cả các phòng chuyên môn      

Thường xuyên

(BM-HT-01-04)

C.

Soạn thảo văn bản và quản lý văn bản đi, đến

8

Công tác tổ chức soạn thảo và phát hành văn bản tuân thủ thể thức trình bày theo quy định (Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).

Văn thư, các phòng chuyên môn tổ chức quản lý văn bản đi đến theo đúng quy định nghiệp vụ văn thư lưu trữ (có đầy đủ sổ theo dõi công văn đi, sổ theo dõi công văn đến hoặc qua các phần mềm xử lý văn bản, lưu trữ đầy đủ các thông tin …).

Các phòng chuyên môn, Văn thư

Thường xuyên

5.2 Kiểm soát thông tin lập thành văn bản (dạng hồ sơ)

TT

Hoạt động

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

1

Phân loại hồ sơ:

Các phòng có trách nhiệm phân loại toàn bộ hồ sơ:

+ Hồ sơ đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

+ Hồ sơ về xem xét của lãnh đạo.

+ Hồ sơ về việc giải quyết rủi ro và cơ hội.

+ Hồ sơ về quản lý tài sản, trang thiết bị.

+ Hồ sơ về giải quyết đầu ra không phù hợp.

+ Hồ sơ về giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

+ Hồ sơ chuyên môn cho các lĩnh vực.

Tất cả các phòng chuyên môn  

Thường xuyên 

(BM-HT-01-05)

2

Sắp xếp hồ sơ:

Phương pháp sắp xếp và quản lý hồ sơ tuân thủ theo các yêu cầu tại các văn bản pháp luật hiện hành, trong đó:

+ Hồ sơ sắp xếp phải đảm bảo tính khoa học dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm.

+ Hồ sơ phải đảm bảo tính đồng nhất về phương pháp sắp xếp, nhãn mác cặp, file, túi, bìa sơ mi, phân định rõ loại hồ sơ, bộ phận quản lý.

Ghi chú: Trường hợp lưu trữ hồ sơ dạng file số dữ liệu phải thực hiện theo đúng quy định và tuân thủ ứng dụng CNTT.

Tất cả các phòng chuyên môn   

Thường xuyên 

3

Sử dụng hồ sơ

– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu hồ sơ, khi đề xuất phải có sự phê duyệt của Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý. Người quản lý hồ sơ cung cấp đúng và đủ cho người đến nghiên cứu hồ sơ đã được duyệt; kiểm tra tình trạng hồ sơ khi trả phải đảm bảo đúng như khi cho mượn.

Tất cả các phòng chuyên môn   

Thường xuyên 

4

Hủy bỏ hồ sơ

– Hồ sơ sau khi hết hạn lưu phải được hủy hoặc chuyển về kho lưu trữ. Trình tự hủy hồ sơ phải theo các quy định hiện hành.

– Thời gian lưu hồ sơ theo quy định văn bản pháp luật hiện hành cho từng loại/lĩnh vực.

Thư ký ban chỉ đạo ISO

Tất cả các phòng chuyên môn

Theo các quy định hiện hành

6. BIỂU MẪU 

TT

Ký hiệu biểu mẫu

Tên biểu mẫu

1

BM-HT-01-01

2

BM-HT-01-02

Sổ phân phối tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

3

BM-HT-01-03

Phiếu yêu cầu viết, sửa đổi tài liệu

4

BM-HT-01-04

5

BM-HT-01-05

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

  TT            STT

Tên hồ sơ

Trách nhiệm

Thời gian lưu

1

Tất cả các phòng chuyên môn  

Sau 01 năm khi có thay đổi

2

Sổ phân phối tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

Thư ký ban chỉ đạo ISO   

3 năm, sau đó lập sổ mới

3

Phiếu yêu cầu viết, sửa đổi tài liệu

Thư ký ban chỉ đạo ISO  

3 năm

4

Tất cả các phòng chuyên môn

Sau 01 năm khi có thay đổi

5

Tất cả các phòng chuyên môn

Sau 01 năm khi có thay đổi

Thông Tin Dạng Văn Bản Iso 9001: 2022

Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 đã không còn sử dụng thuật ngữ “tài liệu” và “hồ sơ”. Cả 2 loại văn bản này đã được gộp chung thành ”thông tin dạng văn bản”

Tài liệu và Hồ sơ

Những yêu cầu trong tiêu chuẩn yêu cầu “duy trì thông tin dạng văn bản” là nói đến tài liệu và yêu cầu “ lưu giữ thông tin dạng văn bản” là nói đến hồ sơ. Biểu mẫu là một tài liệu, khi biểu mẫu được điền vào nó sẽ trở thành một bản ghi. Hầu hết các tài liệu và hồ sơ đều được kiểm soát theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 được đề cập trong điều 7.5.

Các yêu cầu đối với tài liệu trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là gì?

Thông tin dạng văn bản của bạn phải bao gồm các tài liệu và hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn và cần thiết để hoạt động tổ chức của bạn có hiệu quả. ISO 9001: 2008 yêu cầu sáu thủ tục cụ thể để tuân thủ. ISO 9001: 2015 không còn yêu cầu các thủ tục, nhưng nếu tổ chức của bạn cần chúng để có hiệu quả, bạn phải có chúng.

Thông tin dạng văn bản được sử dụng làm bằng chứng về sự phù hợp, cung cấp tính nhất quán về cách một quy trình được thực hiện, hỗ trợ đào tạo và ngăn ngừa mất kiến thức. Nếu bạn có một quy trình phức tạp hoặc không nhất quán, bạn nên ghi lại quy trình đó. Ngoài ra, hãy xem xét việc ghi lại bất kỳ quy trình nào mà chỉ một nhân viên biết cách thực hiện. Điều này bảo vệ tổ chức khỏi bị mất kiến thức trong trường hợp nhân viên đó không còn làm việc tại tổ chức.

Tiêu chuẩn 9001 vẫn yêu cầu các thông tin dạng văn bản sau:

– Chính sách chất lượng.

– Mục tiêu chất lượng.

– Phạm vi QMS.

Kiểm soát thông tin dạng văn bản có nghĩa là bạn có một quy trình để xác định, xem xét và phê duyệt tài liệu cũng như sử dụng định dạng và phương tiện thích hợp cho nội dung của thông tin dạng văn bản. Bạn cần đảm bảo thông tin dạng văn bản có sẵn cho những người cần truy cập, được bảo vệ, phiên bản được kiểm soát và các phiên bản cũ / không hoạt động phải được xử lý đúng cách.

Bạn có thể choáng ngợp khi biết thông tin dạng văn bản nào cần đưa vào QMS của bạn và tốn nhiều thời gian để phát triển. Một chuyên gia tư vấn giỏi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn cách thức xây dựng và thực hiện để đạt được chứng chỉ iso thành công. Liên hệ ngay Viện UCI để được hỗ trợ tư vấn.

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 không còn sử dụng các thuật ngữ “tài liệu” và “hồ sơ”. Cả hai hiện được gọi là “thông tin dạng văn bản”. Theo định nghĩa ISO 9001: 2015, thuật ngữ thông tin dạng văn bản đề cập đến thông tin phải được kiểm soát và duy trì. Do đó, nó hy vọng rằng bạn cũng duy trì và kiểm soát phương tiện cũng như thông tin.

Thời Hạn Niêm Yết Văn Bản Thừa Kế

Xin Luật sư cho tôi hỏi thời gian niêm yết thừa kế bất động sản thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã là bao nhiêu ngày?

Tôi ở Đắk Lắk, xin Luật sư cho tôi hỏi thời gian niêm yết thừa kế bất động sản thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã là bao nhiêu ngày? tại phòng công chứng thì áp dụng Nghị định 29/2015/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết luật công chứng thì quy định 15 ngày nhưng áp dụng tại phòng, văn phòng công chứng. Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn không quy định thời gian niêm yết thừa kế. Vậy thực hiện công chứng tại Ủy ban nhân dân thì áp dụng thời gian bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư./.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định tại Nghị định 29/2015/NĐ-CP thì:

“Điều 18. Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

1. Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.”

Như vậy, bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản đều có thể tiến hành công chứng. Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai trong thời hạn 15 ngày tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản. Sau thời hạn 15 ngày niêm yết, nếu không có tranh chấp, khiếu nại thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế theo quy định của Luật Công chứng 2014.

Thời Hạn Niêm Yết Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Pháp Luật

THỦ TỤC NIÊM YẾT VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng năm 2014

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: ” 1. Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản. Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Như vậy, bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có di sản đều có thể tiến hành công chứng. Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai thông báo khai nhận di sản thừa kế:

– Cơ quan tiếp nhận niêm yết: Ủy ban nhân dân xã(phường) nơi thường trú hoặc tạm trú cuối cùng; và Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi có di sản hoặc bất động sản

III. LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Công ty Luật Hải Nguyễn với đội ngũ Luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG , ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,…

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Niêm Yết Iso: Kiểm Soát Dạng Văn Bản (Tài Liệu, Hồ Sơ) trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!