Đề Xuất 1/2023 # Những Biện Pháp Nhằm Hỗ Trợ Và Giải Quyết Việc Làm # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Những Biện Pháp Nhằm Hỗ Trợ Và Giải Quyết Việc Làm # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Những Biện Pháp Nhằm Hỗ Trợ Và Giải Quyết Việc Làm mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhà nước có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Có những biện pháp có thể giải quyết trực tiếp việc làm cho người lao động nhưng cũng có những biện pháp chỉ mang tính chất hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động.

Biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm như chương trình việc làm

Theo quy định của pháp luật lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chương trình việc làm ở địa phương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và người sử dụng lao động khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia chương trình việc làm. Chương trình việc làm nhằm hướng tới việc đảm bảo cho mọi người lao động có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc, tiến tới có việc làm đầy đủ, việc làm có hiệu quả, thông qua đó, giải quyết hợp lí mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế vối giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Chương trình việc làm được triển khai theo hai hướng cơ bản sau: (i) Tạo việc làm mới thông qua việc thúc đẩy phát triển kinh tế, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết việc làm; (ii) duy trì, đảm bảo việc làm cho người lao động, chống sa thải nhân công hàng loạt. Từng bước xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm như quỹ giải quyết việc làm

Hiện nay ở nước ta có 3 loại quỹ việc làm, đó là quỹ quốc gia về việc làm, quỹ giải quyết việc làm ở địa phương và quỹ việc làm cho người tàn tật. Quỹ quốc gia về việc làm là biện pháp pháp lí quan trọng của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm. Quỹ giải quyết việc làm được sử dụng theo đúng mục tiêu của chương trình giải quyết việc làm của địa phương. Quỹ việc làm cho người tàn tật được sử dụng vào mục đích: (i) cấp để hỗ trọ hoặc cho vay với lãi suất thấp cho một số cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tàn tật; (ii)các hoạt động phục hồi chức năng lao động cho người tàn tật.

Biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm như tổ chức dịch vụ việc làm

Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Trung tâm giới thiệu việc làm do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội thành lập là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phàn chi phí hoạt động. Các trung tâm này được nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, được hỗ trợ đầu tư từ nguồn nhân sách nhà nước về trang thiết bị, cơ sở vật chất tài chính. Các tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức dịch vụ việc làm được thu phí, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về phí, pháp luật về thuế (Khoản 2, 3 Bộ luật lao động năm 2012 ).

Biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm như dạy nghề gắn với việc làm

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở dạy nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Mục tiêu của dạy nghề là: đào tạo nhân lực kĩ thuật trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ dạy nghề, tiếp cận công nghệ tiên tiến cho người lao động thông qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được ơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức cá nhân được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh do họ thành lập. Hoạt động đưa người loa động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức sự nghiệp là hoạt động phi lợi nhuận.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Chuyên Đề Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Hỗ Trợ Giảm Nghèo

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Thành tựu xoá đói giảm nghèo trong những năm qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững và thực hiện công bằng xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu – nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đặc biệt là ở những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến cuối năm 2006, cả nước có 61 huyện (gồm 797 xã và thị trấn) thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách và dành nhiều nguồn lực để ưu tiên phát triển vùng này, nhưng mức độ chuyển biến còn chậm, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 3,5 lần bình quân cả nước. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các huyện này đều nằm ở vùng núi, địa hình chia cắt, diện tích tự nhiên rộng, nhưng diện tích đất canh tác ít; điều kiện thời tiết không thuận lợi, thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống; dân số gồm 2,4 triệu người, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phân tán, thu nhập thấp (bình quân 2,5 triệu đồng/người/năm) chủ yếu từ nông nghiệp nhưng trình độ sản xuất còn lạc hậu; cơ sở hạ tầng vừa thiếu, vừa kém; thu ngân sách trên địa bàn mỗi huyện bình quân 3 tỷ đồng/năm. Các nguồn hỗ trợ của Nhà nước còn phân tán, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp, chưa hỗ trợ đúng mức cho phát triển sản xuất; đội ngũ cán bộ cơ sở còn yếu và thiếu cán bộ khoa học, kỹ thuật; chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước ở một bộ phận cán bộ và dân cư còn nặng nên đã hạn chế phát huy nội lực và sự nỗ lực vươn lên.

Quyết Định Về Việc Hỗ Trợ Kinh Phí

Quyết Định Về Việc Hỗ Trợ Kinh Phí, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Chuyển Trụ Sở, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Tổng Cục Thống Kê, Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự; Kinh Tế; Lao Động, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Hỗ Trợ Kinh Phí, Quyết Định Làm Việc, Quyết Định Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Về Việc, Quyết Định Về Việc Lập Hồ Sơ Pccc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định Giao Việc, Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Theo Quyết Định 15, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Theo Quyết Định 48, Ra Quyết Định Trong Kinh Doanh, Quyết Định Sử Phạt Hợp Đồng Kinh Tế, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Ubnd Xã, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, 6 Yếu Tố Quyết Định Việc Chọn Trường Du Học, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Đinh Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Về Ngành Nghề Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Đối Ngoại, Quyết Định Số 10 Về Ngành Nghề Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, 9 Yếu Tố Quyết Định Điểm 10 Trong Kinh Doanh, Quyết Định Khen Thưởng Người Tốt Việc Tốt, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng ủy Y Tế, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể Trong Việc Hoạch Định Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Qua Các Thời K, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam, Cơ Sở Lý Luận Về Thông Tin, Dự Báo Và Quyết Định Quản Trị Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Số 03/2018 Của Thành ủy Hà Nội Về Việc Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Kế Hoạch Về Việc Triển Khai Quyết Định 673 Của Chính Phủ, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Thông Báo Của Sở Tài Chính Về Việc Thẩm Định Quyết Toán Vốn, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Quyết Định Khen Thưởng Sáng Kiến Kinh Nghiệm, Nhân Tố Quan Trọng Quyết Định Hiệu Quả Kinh Tế Hiện Nay, Hợp Đồng Kinh Tế Về Việc Giao Khoán Dt Ao Phát Triển Kinh Tế, Tiểu Luận Vai Trò Của Kinh Tế Thị Trường Đối Với Việc Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Tiểu Luận Về Việc Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo, Quản Lý Bộ Đội, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan,

Quyết Định Về Việc Hỗ Trợ Kinh Phí, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Chuyển Trụ Sở, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Tổng Cục Thống Kê, Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự; Kinh Tế; Lao Động, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Hỗ Trợ Kinh Phí, Quyết Định Làm Việc, Quyết Định Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Về Việc, Quyết Định Về Việc Lập Hồ Sơ Pccc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định Giao Việc, Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Theo Quyết Định 15, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Theo Quyết Định 48, Ra Quyết Định Trong Kinh Doanh, Quyết Định Sử Phạt Hợp Đồng Kinh Tế, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Ubnd Xã, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc,

Điều Kiện Hỗ Trợ Người Lao Động Mất Việc Làm Do Covid 19

Người lao động mất việc làm là một trong các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thủ tục, điều kiện hỗ trợ người lao động mất việc làm do covid 19 được quy định như thế nào? Hồ sơ gồm những gì?

Điều kiện hỗ trợ người lao động mất việc làm do covid 19

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau:

Người lao động phải có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.Cụ thể: Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Điều kiện hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do covid 19

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chuẩn bị các giấy tờ sau gửi đến UBND cấp xã :

Trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động mất việc làm do covid 19

Sau khi nhận được hồ sơ của người lao động, UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.

UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ cho người lao động mất việc làm do covid 19

(Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..

Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………

Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Ngày ……/……/2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……… đồng/tháng

Số sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do: …………………

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

Công việc chính: ……………………………………………………………….

Thu nhập hiện nay: …………………… đồng/tháng

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Những Biện Pháp Nhằm Hỗ Trợ Và Giải Quyết Việc Làm trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!