Đề Xuất 12/2022 # Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 11 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 11 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 11 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ðại hội Ðảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 đến ngày 07 tháng 8 năm 2015.

1/ Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 – lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, phát triển quận, hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 và các chương trình trọng điểm nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân Quận đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, đề ra các chủ trương thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Thành ủy, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng điểm theo nghị quyết, đạt được 13/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Về kinh tế duy trì tốc độ phát triển hợp lý, thực hiện đạt chỉ tiêu của Đề án quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng phát triển thương mại – dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao; cân đối tốt thu – chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm về phát triển, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các công trình văn hóa – xã hội, trụ sở cơ quan, trường học; phê duyệt và công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và chi tiết, quy hoạch hẻm giới; phối hợp thực hiện tốt chương trình giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch cho Nhân dân. Thực hiện tốt việc đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn được kéo giảm.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp ba môi trường giáo dục, công tác phổ cập giáo dục. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật được thực hiện tốt; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở gắn với “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho các đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hoàn thành chương trình trọng điểm “Giảm nghèo – Tăng hộ khá” trước thời hạn, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2014-2015 và chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Quận ủy, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt các chỉ tiêu của chương trình đề ra; lực lượng vũ trang thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ và chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm; nâng cao được chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Nhân dân. Tập trung lãnh đạo nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường; thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho cán bộ công chức, viên chức, hạn chế tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt đi cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường đạt kết quả tốt, góp phần kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình kiểm điểm tập thể, cá nhân theo nghị quyết và chỉ đạo của Thành ủy; xây dựng và thực hiện tốt kết luận về thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đạt 100% các đầu việc đề ra, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và các cơ quan Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quận ủy về công tác tư tưởng trong tình hình mới; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kịp thời đấu tranh, phê phán với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quan điểm nhận thức sai trái của một số ít cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp. Tập trung thực hiện tốt Chương trình trọng điểm “Quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”; tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát quy trình, tiêu chuẩn chức danh cán bộ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo, rèn luyện, thử thách.

Quan tâm lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức tốt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Công tác đánh giá, thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ đúng thực chất. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm.

Thường xuyên nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong công tác vận động Nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy được vai trò của các đoàn thể, Nhân dân trong thực hiện giám sát xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt chất lượng, số lượng. Thực hiện đạt kết quả tốt chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn để đề ra chỉ tiêu thực hiện huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, phổ cập giáo dục bậc trung học chưa sát thực tế và chỉ tiêu của cấp trên. Một số hộ nghèo ra khỏi chương trình nhưng chưa thật sự bền vững; tình trạng việc làm của lao động nghèo thiếu ổn định.

Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; một số ít cán bộ, công chức chưa thể hiện tốt ý thức, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, trình độ ở một bộ phận còn hạn chế về chuyên môn; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lĩnh vực chưa đạt yêu cầu dẫn đến một số cán bộ có sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong một số cấp ủy, đơn vị chưa sâu sắc. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, trách nhiệm công dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được đồng bộ, phát triển phong trào chưa đều.

Việc triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cơ sở đảng còn hạn chế; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Nhân dân chưa được sâu rộng; việc chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về đạo đức, làm theo, chọn làm điểm và triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế ở một vài đơn vị chưa sát với thực trạng tình hình, hiệu quả đạt chưa cao.

Chưa kịp thời xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể nên có khó khăn trong bố trí, đề bạt cán bộ; việc luân chuyển cán bộ công tác đảng, chính quyền sang công tác đoàn thể còn ít và ngược lại; việc bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng còn hạn chế. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị có mặt hạn chế, còn lúng túng trong việc đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề. Một số ít cơ sở đảng chưa thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát để đơn vị xảy ra sai phạm, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, đảng viên chưa có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Một số cấp ủy đảng chưa tập trung lãnh đạo tốt công tác vận động Nhân dân, đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch theo quy định. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu, có lĩnh vực còn hành chính hóa.

Trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết có lúc chưa thật tập trung quyết liệt; trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo có mặt hạn chế, có lúc chưa theo kịp với yêu cầu của tình hình.

Vai trò người đứng đầu của một số đơn vị chưa thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ sự nỗ lực, tự giác rèn luyện.

Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy; tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với Nhân nhân ở địa bàn dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển, chỉnh trang đô thị, đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, con người. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm; doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân 14%/năm (theo giá cố định năm 2010).

(2) Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước thành phố giao hàng năm. Đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận hàng năm. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.

(3) Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 98% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

(4) Hàng năm số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt từ 85% trở lên; 30 -35% phường được công nhận phường văn minh đô thị; 80% khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 90% chung cư được công nhận chung cư văn hoá; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Có từ 28 – 33% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.

(5) Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm, trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

(6) Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 1%/năm.

(7) Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Hàng năm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố đề ra, nhất là án cướp, cướp giật, trộm cắp, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; hàng năm phấn đấu kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu 90% phường, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “an toàn về an ninh – trật tự”. Giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của cá nhân, tổ chức đạt 90%. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để ùn tắc giao thông quá 15 phút.

(8) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm. Kết nạp 650 đảng viên.

(9) Có 100% cán bộ, công chức diện Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy định của Thành ủy.

1/ Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2015 – 2020: Mục tiêu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quận tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin), từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

2/ Chương trình “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2015 – 2020: Mục tiêu phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, vệ sinh môi trường, mở rộng hẻm,…), đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại khu Trường đua Phú Thọ.

(1) Tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế; tuyên truyền, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại – dịch vụ trên các tuyến đường lớn, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp nhà cao tầng, mở rộng hệ thống bán lẻ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, chi ngân sách.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự lòng lề đường. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất – kinh doanh.

(3) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục, coi trọng việc giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên. Giữ vững tỷ lệ phổ cập mầm non, các bậc học, huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí, không để học sinh nghỉ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế; phấn đấu nâng dần tỷ lệ học sinh học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện “Đề án mạng lưới trường lớp” đã được phê duyệt; đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy – học, chuẩn hóa các trường theo quy định. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thiết chế văn hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của quận, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và từng gia đình. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình ở khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Nhà văn hoá Lao động quận, Nhà văn hoá phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, chú ý các loại hình văn hóa trong đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, phòng khám bác sĩ gia đình; phấn đấu các Trạm Y tế phường có bác sĩ. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh đến các khu phố, tổ dân phố; vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước về công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình. Tập trung giải quyết tốt an sinh xã hội, vấn đề bức xúc xã hội, chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người có việc làm và thu nhập ổn định; huy động các nguồn lực để chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều theo chỉ đạo của Thành phố; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo của người dân trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn vốn trong xã hội, cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Định kỳ tổ chức sàn giao dịch việc làm; tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cán bộ chuyên môn cho Trung tâm Dạy nghề quận, gắn kết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nhu cầu người lao động trên địa bàn. Xây dựng phường lành mạnh không còn tệ nạn ma túy – mại dâm, thực hiện tốt chương trình quản lý sau cai nghiện.

(4) Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao nhất, chủ động đấu tranh, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhằm hạn chế gia tăng các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các biện pháp tổng hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới; tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt diễn tập hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ hàng năm.

(5) Nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của quận, phường; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp điều kiện, chức năng, nhiệm vụ chính quyền đô thị. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cơ chế liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết hồ sơ hành chính cho dân. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch hoạt động theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức; kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sai phạm, phát hiện, xử lý cán bộ, công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định trong tiếp công dân, đi cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp; đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức tốt các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị; rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xây dựng mối quan hệ, quy chế làm việc trong từng tổ chức, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; mỗi năm thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động cấp ủy, sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ hàng năm đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng ở địa bàn dân cư, đoàn viên thanh niên, người Hoa, nhất là ngành giáo dục, y tế và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, xây dựng thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ; quy trình quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ, quan tâm bố trí cán bộ nữ, trẻ, người Hoa vào các chức danh cán bộ chủ chốt. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc khoa học. Thường xuyên đi cơ sở, duy trì việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận với Nhân dân.

(7) Tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, khắc phục hành chính hoá, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, công tác vận động người Hoa, người có uy tín trong cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế – xã hội của quận.

8/ Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khoá X. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong nhiệm 2015 – 2020.

10/ Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 42 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

11/ Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực trong đời sống Nhân dân Quận 11.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015-2020

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và xây dựng Quận 8 giai đoạn 2015 – 2020 nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Năm năm qua, tình hình kinh tế – xã hội địa phương tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã phát huy được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân với tinh thần “Đồng tâm vượt khó, chung sức tiến lên” lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng (dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch); dịch vụ, thương mại phát triển mạnh đạt mức tăng trưởng bình quân 39,92%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 8,83%/năm.

Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, từng bước chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng giao thông đô thị; thực hiện các công trình trọng điểm, cấp bách của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho các gia đình chính sách, không còn hộ gia đình chính sách trong diện hộ nghèo; kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; không để bùng phát dịch bệnh; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Các hoạt động văn hóa – xã hội có tiến bộ; nâng chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị vượt chỉ tiêu; xây mới và sửa chữa nhiều trường học đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp bệnh viện quận phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, nâng chất lượng chính trị trong dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tổ chức nghiêm túc việc học tập các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh có hiệu quả chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phản bác các quan điểm sai trái, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã nâng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, kịp thời kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở những nơi yếu kém, mất đoàn kết nội bộ; tập trung xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ, tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kéo giảm tỷ lệ tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật Đảng so nhiệm kỳ trước. Tập trung công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy, tăng cường kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng; công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người. Công tác Dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị quận và cơ sở được củng cố, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác giám sát, phản biện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; nâng chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X còn những hạn chế, khuyết điểm sau:

Việc triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội còn 6/13 chương trình, công trình trọng điểm và 5/18 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Tăng trưởng kinh tế của quận chưa đảm bảo tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng; thu ngân sách đạt thấp so với yêu cầu. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có một số thiết chế hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự chưa được kéo giảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận còn hạn chế một số mặt; công tác tư tưởng chưa đủ sức giải đáp những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: về khách quan do chịu sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu; nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, ngưng hoạt động, giải thể hoặc chuyển hướng đầu tư; hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách thành phố do phải cân đối cho nhiều công trình trọng điểm khác nên không đáp ứng đầu tư cho quận; tình hình bất động sản đóng băng; do tái cơ cấu nền kinh tế, nguồn vốn vay từ ngân hàng khó khăn đã ảnh hưởng việc kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và chỉnh trang đô thị; việc đấu giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước dư dôi nhằm tạo nguồn vốn xây dựng trụ sở các cơ quan, các công trình theo Nghị quyết Đại hội khó thực hiện. Về chủ quan do chưa lường hết được sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, chưa chủ động, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch và biện pháp trong lãnh đạo, điều hành.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận rút ra một số bài học kinh nghiệm:

1- Luôn xây dựng và phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong Đảng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải năng động, sáng tạo trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xây dụng tác phong, phong cách “gần dân, sát dân”.

3- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bố trí sử dụng đúng chuyên môn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4- Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở thực sự vững mạnh; phát huy dân chủ, lắng nghe và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo cơ sở xây dựng các phong trào hành động cách mạng của Nhân dân.

5- Tăng cường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả nhằm tranh thủ tốt sự lãnh đạo, hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành thành phố là nhân tố đảm bảo, là điều kiện cần thiết, là động lực quan trọng thúc đẩy quận tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn còn nhiều biến động khó lường, kinh tế thế giới dần hồi phục; kinh tế vĩ mô đất nước dần ổn định và phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển đối với quận, huyện còn khó khăn, nhất là về hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị…, nhằm hoàn thành mục tiêu “Đi trước, về đích trước” trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quận có nhiều thuận lợi để đẩy nhanh sự phát triển, song các khó khăn, thử thách vẫn còn nhiều, cần nỗ lực khắc phục vượt qua.

1- Đến năm 2020, nâng tỷ trọng dịch vụ – thương mại chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 25%.

2- Hàng năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so chỉ tiêu pháp lệnh. Đến năm 2020, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

3- 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

4- Đến năm 2020, 97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

5- Đến năm 2020, cơ bản đạt các chỉ tiêu theo chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên.

6- Đến năm 2020, không còn nhà vệ sinh thải trực tiếp ra kênh, rạch; 100% hộ dân và tổ chức đăng ký đổ rác; 100% chất thải rắn được xử lý theo quy định.

7- Đến năm 2020, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn và chính trị, được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ít nhất 1 lần/ năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

8- Đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 86,8%; duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở mức 100%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt 95% trở lên; đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non: 80%, Tiểu học: 98%, Trung học cơ sở: 80%.

9- Đến năm 2020, xây dựng ít nhất 85% (82 khu phố) khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; phấn đấu 50% phường đăng ký được công nhận “phường văn minh đô thị”; phấn đấu mật độ cây xanh/người từ 1,7-2m2/người.

10- Ðến năm 2020, trên 97% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục – thể thao thường xuyên là 33% trở lên.

11- Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1% so với tổng dân số.

13- Hàng năm phấn đấu kéo giảm 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương.

14- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đúng theo tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; công tác phân tích chất lượng đảng viên cuối năm đạt tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ 99% trở lên.

15- Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.200 đảng viên mới trở lên; trong dân quân đạt 20% trở lên; trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên; trong giáo viên đạt 35% trở lên.

16- Đến năm 2020, thành lập mới từ 10 chi bộ trở lên; kết nạp trên 85 đảng viên; thành lập trên 15 chi đoàn thanh niên; trên 25 Chi hội Liên hiệp thanh niên và thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ điều kiện.

1- Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch (tập trung dọc tuyến Kênh Đôi), cải tạo các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp (tập trung chung cư Phạm Thế Hiển phường 4).

2- Hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ cảng sông Phú Định, trung tâm thương mại Bình Điền.

3- Đến năm 2020, cơ bản chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và khu dân cư.

4- Hỗ trợ hình thành trên 5 trung tâm thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận.

5- Hoàn thành các công trình giao thông: cầu Rạch Cát; đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Ba Đình, bến Bình Đông. Phấn đấu hoàn thành cầu, đường Bình Tiên; đường An Dương Vương.

6- Hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ít nhất 30 trường học.

7- Hoàn thành mở rộng Bệnh viện quận; xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa quận và Trạm y tế phường 10, 11, 12.

Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của quận, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch; thực hiện tốt quy hoạch chung và quy hoạch mạng lưới chợ – siêu thị – trung tâm thương mại. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư; ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường trục chính; thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Nâng cao chất lượng hoạt động, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao; bảo đảm an sinh xã hội. Làm chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục – đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Tích cực thực hiện chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tăng cường đầu tư ngân sách, vận động có hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2015 – 2020; nâng thu nhập, điều kiện sống hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách; người khuyết tật, người già neo đơn.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”. Tập trung nâng chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá án; chủ động phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, tội phạm ma tuý.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; nâng chất lượng thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới, nâng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương người đứng đầu trong công tác, trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính công trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ; chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Quận ủy khoá X. Từ những kinh nghiệm của khoá X, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XI, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, năng động, sáng tạo, đồng tâm, chung sức khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 8 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Bình Thạnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

Đại hội khẳng định 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những thuận lợi, khó khăn, phức tạp. Song với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đề ra.

Duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại – dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hàng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Thương mại – dịch vụ – sản xuất”. Thu ngân sách nhà nước luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Công tác quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận; các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; hoàn thành Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009-2015) trước 2 năm và hoàn thành giai đoạn 2014-2015. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và y tế được cả hệ thống chính trị và Nhân dân quan tâm, tiếp tục có nhiều tiến bộ, đạt được kết quả tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác quân sự – quốc phòng địa phương được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên; chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể phát động tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng gắn với việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đạt kết quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất. Phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Về công tác vận động Nhân dân và xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với cơ sở; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào hành động cách mạng được phát động phù hợp với yêu cầu thực tiễn cuộc sống; phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện các chính sách, chăm lo an sinh xã hội.

Kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa thu hút đầu tư của các doanh nghiệp quy mô lớn; công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội đôi lúc thiếu tập trung nên hiệu quả đạt được chưa đảm bảo căn cơ và bền vững. Việc thực hiện các chương trình và công trình trọng điểm còn chậm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự chưa thực sự căn cơ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời và sâu sát. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ thiếu căn cơ; công tác quản lý, đánh giá cán bộ chưa sát. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chưa đạt. Công tác kiểm tra, giám sát của một vài cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội có lúc, có nơi chưa thật sự đạt hiệu quả.

Một là, phải thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu.

Trong năm năm tới, dự báo tình hình thế giới vẫn có nhiều biến động khó lường: kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình hình an ninh chính trị, tình hình biển Đông, vấn đề thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình trong nước có những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số chương trình, công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận như: khu đô thị sinh thái Bình Quới – Thanh Đa, Khu bờ Tây sông Sài Gòn, chương trình di dời, tổ chức lại các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch, một số dự án nhà ở hoàn thành sẽ thu hút một lượng lớn người dân đến sinh sống tại địa bàn quận, từ đó sẽ tác động nhất định đến sự phát triển của quận trong giai đoạn 2015-2020. Từ tình hình trên, với định hướng xây dựng quận từng bước trở thành quận trung tâm thành phố và phát triển bền vững; Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhất trí với mục tiêu xây dựng quận trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đảng bộ quận quyết tâm phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu cơ bản chủ yếu sau:

1. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng bình quân 11%/năm.

2. Phấn đấu hàng năm thu ngân sách tăng từ 5% đến 8% so với dự toán và đảm bảo tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục, văn hóa xã hội từ 40% trở lên.

3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

4. Hàng năm xây dựng trên 80% khu phố văn hóa, 80% tổ dân phố – mặt trận văn hóa, 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ, giữ vững 03 phường và xây dựng từ 5 đến 7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 33% người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

5. Giới thiệu và giải quyết việc làm từ 15.000 – 16.000 lượt người/năm. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trên tổng số lao động làm việc; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

6. Phấn đấu đạt 90% bảo hiểm y tế toàn dân và 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 37% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

7. 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

8. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020) bình quân 1%/năm, nâng thu nhập của hộ nghèo vào năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2011.

9. Phấn đấu đạt 90% phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; từ 60 – 70% khu phố, tổ dân phố an toàn không có tội phạm ẩn náu hoạt động, nếu có được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời.

10. Hàng năm, kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự không quá 8,6 vụ/10.000 dân; phấn đấu hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; án cướp giật, trộm cắp kéo giảm hàng năm, khám phá án trộm đạt trên 55%; chuyển hóa địa bàn trọng điểm; trên 90% tin báo tố giác tội phạm được xử lý đúng quy trình. Hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt theo chỉ tiêu của Ban An toàn giao thông thành phố.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm ở 2 cấp; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2% trở lên. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 20% trở lên, đoàn viên 70% trở lên.

12. Phát triển 1.100 đảng viên mới, trong đó có trên 60% là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

13. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo tiêu chí phân loại chất lượng cơ sở Đảng hàng năm do Trung ương quy định; không có cơ sở Đảng yếu kém.

14. Cuối nhiệm kỳ có 60% tổ dân phố – mặt trận có tổ trưởng hoặc tổ phó là đảng viên.

15. Thành lập 20 tổ chức Đảng, 30 chi đoàn, 40 chi hội thanh niên và 100% tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện. Tập hợp 65% thanh niên vào tổ chức đoàn, hội và 80% phụ nữ được tập hợp vào tổ chức hội.

Đại hội đề ra 02 Chương trình và 06 nhóm công trình trọng điểm:

– Thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung chương trình di dời, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Văn Thánh và rạch Xuyên Tâm, chung cư lô số và lô chữ cư xá Thanh Đa (Phường 27).

– Thực hiện Đề án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân sống trên và ven kênh rạch trên toàn địa bàn quận Bình Thạnh trong thời gian chưa thực hiện di dời.

– Trường học: đầu tư xây dựng 15 trường: Mầm non 5, 6, 7A, 12, 26, Tiểu học Phường 12 (23 Trần Quý Cáp), Tiểu học Bình Lợi Trung (Phường 13), Tiểu học Phường 17 (139 Xô Viết Nghệ Tĩnh), Trung học cơ sở Đống Đa và Trung học phổ thông Gia Định (Phường 25), Trung học cơ sở Phường 12, Trung học cơ sở Cửu Long (Phường 22); Trung học phổ thông Phường 26 (79/81 Nguyễn Xí); mở rộng trường Tiểu học Tầm Vu (Phường 26); nâng cấp trường Tiểu học Yên Thế (Phường 5)

– Đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân các Phường: 6, 7, 11, 13, 17, 19, 26, 28.

– Đầu tư xây dựng Trạm y tế các Phường: 1, 5, 7, 12, 15, 17, 22, 26, 27.

– Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận, kho lưu trữ Ủy ban nhân dân quận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

– Đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Thể dục thể thao, công viên cây xanh Phường 12.

– Hoàn thành công tác bồi thường, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng: đường nối đường trục Phường 13, thông tuyến đường D3 (nối ra D1 và D2), thông tuyến D2 (từ đường Ung Văn Khiêm đến VK102) Phường 25, hẻm 5 Nơ Trang Long thông qua hẻm 8 Hoàng Hoa Thám Phường 7, cầu đường Phan Chu Trinh (từ Rạch Lăng đến Nơ Trang Long) Phường 13; đoạn 2, 4 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

– Tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận.

(3) Về phát triển giáo dục – đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần Nhân dân; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao gắn với phong trào rèn luyện sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi; tập trung phát triển các môn thể thao phong trào, phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao; thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

(4) Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường cải cách tư pháp: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn quận. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội.

(5) Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị.

– Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020. Khai thác và phát huy lợi thế của các ngành, lĩnh vực được xác định là thế mạnh của quận để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp lý và bền vững trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ tài chính – ngân hàng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phát triển thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống hàng gian, hàng giả, chống gian lận thương mại…

– Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản hàng năm. Tập trung đôn đốc, khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – xã hội; củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự thật sự vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong việc kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn. Tập trung giải quyết việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo để ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội sâu rộng trong Nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác và tự giác của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm phối hợp tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội với cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảm bảo dân chủ, phong cách quần chúng, nói đi đôi với làm, luôn lắng nghe ý kiến Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ quận ủy, Thường trực quận ủy; tham mưu đề xuất và giải quyết công việc đúng theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được phân công; bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật phát ngôn trong sinh hoạt. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý văn bản của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng quận ủy và các cơ quan tham mưu nhằm xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo tiến độ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các đoàn thể. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu kết nạp đảng và tạo nguồn quy hoạch cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI gồm 43 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 10 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ thành ủy, Ủy ban Kiểm tra thành ủy, Ban Tổ chức thành ủy và Văn phòng thành ủy quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

25/09/2020

nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI được tiến hành từ ngày 23/9/2020 đến ngày 25/9/2020 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,

 

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2020 – 2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội lần thứ XI:

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 – 2020

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi, An Giang cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.1. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp nguồn lực địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm đạt 5,25%. Quy mô nền kinh tế tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,803 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 127.360 tỉ đồng (tăng trên 27.970 tỉ đồng so giai đoạn 2010 – 2015). Tổng thu ngân sách nhà nước 05 năm đạt 31.345 tỉ đồng (tăng trên 5.180 tỉ đồng). Kim ngạch xuất khẩu 05 năm đạt 4,18 tỉ USD.

Xác định đầu tư hạ tầng trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế, Tỉnh tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng sản xuất nông nghiệp, giao thông (nhất là giao thông kết nối các khu du lịch) và hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nông nghiệp khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Nét nổi bật là Tỉnh đã tìm giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển, nhất là về thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn 01 năm so với Nghị quyết.

Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Thế mạnh về du lịch được phát huy, công tác quảng bá hình ảnh du lịch An Giang được chú trọng. Công nghiệp chế biến tăng trưởng ổn định; phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giáo dục – đào tạo phát triển về quy mô, chất lượng; mạng lưới trường, lớp học được đầu tư rộng khắp. Triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn gắn với nhu cầu xã hội.

Các chính sách an sinh xã hội huy động sự tham gia của cộng đồng, đời sống người dân được cải thiện, hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,93% (giảm 1,5%/năm).

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; mạng lưới, dịch vụ y tế phát triển; nâng cao năng lực y tế dự phòng, ngăn chặn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng. Đảy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt trách nhiệm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Bộ máy hành chính được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

1.2. Tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ được tăng cường. Giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Công tác nội chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến.

1.3. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần nâng cao trách nhiệm, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận; đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng phong cách dân vận chính quyền dân chủ, công khai, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân.

Phương thức hoạt động của các cấp ủy ngày càng nền nếp, khoa học, bám sát quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Nguyên nhân kết quả đạt được:

Đảng bộ giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Những chủ trương, chính sách của Tỉnh luôn hướng đến việc chăm lo lợi ích, cải thiện đời sống Nhân dân nên tạo sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong nội bộ và Nhân dân.

Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; sự giúp đỡ trách nhiệm, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như:

(1) Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo Nghị quyết, ảnh hưởng sự phát triển chung. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét; năng suất lao động thấp. Việc thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn. 

Hạ tầng kinh tế – xã hội còn yếu kém. Nông nghiệp vẫn còn sản xuất nhỏ, manh mún, sức cạnh tranh thấp. Công nghiệp chậm phát triển. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hiệu quả chưa cao. Du lịch phát triển nhưng chưa đủ sức trở thành mũi nhọn của nền kinh tế.

Rào cản về tiếp cận đất đai chưa được giải quyết căn cơ. Nguồn lực đầu tư cho phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp còn chậm.

(2) Trật tự xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa sâu rộng. 

(3) Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng một số nơi thiếu kiểm tra, giám sát. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn lúng túng. Việc tự kiểm tra, phòng ngừa sai phạm về tham nhũng, lãng phí một số nơi chưa thường xuyên. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội có lúc chưa cao; chậm đúc kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận.  Ngoài những nguyên nhân khách quan thì những hạn chế nêu trên về chủ quan là do:

Năng lực dự báo, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu của Tỉnh còn hạn chế. Một số chủ trương phát triển kinh tế – xã hội chỉ mới triển khai, chưa huy động hoặc chưa bố trí được nhiều nguồn lực thực hiện. Một số cấp ủy chưa chủ động tìm giải pháp đột phá cho phát triển. Khâu phối hợp, trách nhiệm tổ chức thực hiện các chủ trương vẫn là khâu yếu.

Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận. Quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ có nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên, năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, giữ vững, phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển địa phương. Thứ hai, quá trình lãnh đạo của Tỉnh ủy luôn đảm bảo kết hợp giữa giữ nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng với sự linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện các chủ trương phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thứ ba, xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng; vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, nhất là của cán bộ chủ chốt các cấp là yếu tố quyết định đoàn kết nội bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ tư, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn; phát huy nội lực và tranh thủ tối đa ngoại lực để tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

2. Mục tiêu, phương hướng chủ yếu 5 năm 2020 – 2025

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và trong nước, nhận định thời cơ, thách thức, xác định quan điểm phát triển, Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

2.2. Các khâu đột phá: (1) Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; (2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; (3) Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

2.3. Chỉ tiêu phát triển chủ yếu

– Giai đoạn 2020 – 2025: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% – 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương từ 2.563 – 2.626 USD; tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt 41.303 tỉ đồng; tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 55%; tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1% – 1,2%/năm; đến năm 2025, có 11 bác sĩ/01 vạn dân và 28 giường bệnh/01 vạn dân; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75% – 80% tổng số xã toàn Tỉnh, có từ 30 – 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm 02 huyện đạt huyện nông thôn mới, có 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; tỉ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%; tỉ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%.

Hằng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có 80% ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém.

– Giai đoạn 2025 – 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% – 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59 – 115,280 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 220 – 227 nghìn tỉ đồng.

2.4. Giải pháp chủ yếu

2.4.1. Về phát triển kinh tế – xã hội

(1) Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản An Giang. Chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp với phương châm “thị trường hóa hoạt động nông nghiệp để ổn định đầu ra cho nông sản; công nghiệp hóa và công nghệ hóa nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng; dịch vụ hóa nông nghiệp để tăng cường chuyên môn hóa và cải thiện hiệu quả; nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.  Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo giá trị sản xuất cao gắn với thị trường. Phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

(2) Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Tái cơ cấu ngành Công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản công nghệ cao, năng lượng sạch. Đến năm 2025, phần lớn các sản phẩm nông nghiệp đều qua chế biến trước khi ra thị trường.

(3) Phát huy mạnh mẽ thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ du lịch, dịch vụ tín dụng, dịch vụ y tế, dịch vụ đô thị. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử và có lộ trình phát triển kinh tế số. Phát triển các trung tâm tập kết trung chuyển hàng hóa, các loại hình dịch vụ logistics.

Phát huy vai trò của các cửa khẩu quốc tế trong việc kết nối đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Phnôm Pênh (Campuchia), đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế biên giới.

Phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh – sinh thái – nghỉ dưỡng. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khuyến khích những loại hình văn hóa, giải trí về đêm… thu hút, giữ chân du khách.

(4) Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị. Xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, tập trung các ngành kinh tế mũi nhọn. Huy động nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông trọng điểm, kết nối các khu tập trung dân cư, vùng sản xuất, khu công nghiệp, khu du lịch… Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 tỉ lệ đô thị hóa của Tỉnh đạt 43%. 

(5) Nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, phát huy vai trò kinh tế tư nhân trở thành động lực cho phát triển. Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, an toàn, minh bạch. Kêu gọi đầu tư, hình thành các doanh nghiệp lớn dẫn dắt, liên kết mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, du lịch.

(6) Phát triển giáo dục – đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh. Đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025. Phát huy tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học An Giang, nâng chất Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế; tạo điều kiện đưa vào hoạt động phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

(7) Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở. Tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế – dân số. Huy động nguồn lực đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa theo lộ trình.

(8) Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người An Giang. Đẩy mạnh quảng bá, phát huy bản sắc đặc trưng, khơi dậy truyền thống văn hóa, con người An Giang. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong xã hội. Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch.

(9) Quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội. Ưu tiên đầu tư cho phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, vùng dân tộc. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

(10) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tích tụ đất đai để thu hút đầu tư; quản lý chặt chẽ đất công.

(11) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Xây dựng chính quyền An Giang thân thiện, năng động, trách nhiệm với Nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số.

2.4.2. Đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại

Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Làm tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Tăng cường đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định. Hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới; tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện hy sinh trên đất bạn Cam-pu-chia.

2.4.3. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chú trọng công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị – tư tưởng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo lan tỏa về khát vọng đổi mới, ý tưởng đột phá, sáng tạo cho sự phát triển.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra…, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lí nghiêm minh sai phạm.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, báo chí, cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận hướng tới sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển, trí tuệ, trách nhiệm của Nhân dân. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị. Đổi mới việc quán triệt, sơ kết, tổng kết và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

II. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Từ kinh nghiệm của những khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tiếp tục giữ vững đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 48 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chuẩn y theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI xây dựng Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, chương trình hành động cụ thể hóa và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân. Toàn hệ thống chính trị đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

          ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH            LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 11 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!