Đề Xuất 12/2022 # Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh 2022 / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh 2022 / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

.

Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết như sau:

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án sau đây:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp tháng 12/2019).

Điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9);

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10).

Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Kỳ họp thứ 9:

Trình Quốc hội thông qua:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Luật Thanh niên (sửa đổi);

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Trình Quốc hội cho ý kiến:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

Luật Biên phòng Việt Nam;

Luật Thỏa thuận quốc tế;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Kỳ họp thứ 10:

Trình Quốc hội thông qua:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

Luật Biên phòng Việt Nam;

Luật Thỏa thuận quốc tế;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Trình Quốc hội cho ý kiến:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính pháp lý, chính xác, đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo, kỹ thuật lập pháp rõ ràng, từ ngữ trong sáng; không trình dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng; khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầuvới cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra;phát huy trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban, tập thể Hội đồng Dân tộc, Ủy ban trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra và trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo; theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản đó sau khi được thông qua, trong đó có nhiệm vụ giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương chuẩn bị các dự án luật để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch đã đề ra, sớm xem xét, đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh  năm 2019 và 2020.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những văn bản quy phạm pháp luật khác có vướng mắc, bất cập để kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổsung, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền bảo đảm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

(TTXVN/Vietnam+)

Nghị Quyết 78/2019/Qh14 Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 Do Quốc Hội Ban Hành / 2023

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Sau khi xem xét Tờ trình số 386/TTr-UBTVQH14 ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Báo cáo số 409/BC-UBTVQH14 ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

d) Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp tháng 12/2019).

2. Điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9);

b) Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10).

3. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Điều 2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

1. Kỳ họp thứ 9:

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Luật Thanh niên (sửa đổi);

3. Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

4. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

9. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

2. Luật Biên phòng Việt Nam;

3. Luật Thỏa thuận quốc tế;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

6. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

2. Kỳ họp thứ 10:

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

2. Luật Biên phòng Việt Nam;

3. Luật Thỏa thuận quốc tế;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

6. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

2. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính pháp lý, chính xác, đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo, kỹ thuật lập pháp rõ ràng, từ ngữ trong sáng; không trình dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng; khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.

4. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầu với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra; phát huy trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban, tập thể Hội đồng Dân tộc, Ủy ban trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra và trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo; theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản đó sau khi được thông qua, trong đó có nhiệm vụ giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

6. Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương chuẩn bị các dự án luật để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch đã đề ra, sớm xem xét, đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 2020.

7. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những văn bản quy phạm pháp luật khác có vướng mắc, bất cập để kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền bảo đảm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Kiến Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 / 2023

    Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, sáng 21/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội.

    Trình bày đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, trong năm 2019, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 20 luật, nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với một pháp lệnh.

    Trong năm 2020, theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 của Quốc hội, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 16 dự án luật. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang đề nghị điều chỉnh Chương trình, nếu được chấp thuận thì trong năm 2020, Chính phủ sẽ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 24 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Quang cảnh Phiên họp

    Trình bày Báo cáo thẩm tra đề nghị, kiến nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, đại diện Ủy ban Pháp luật nêu, trong năm 2019, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 luật, 4 nghị quyết và cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 3 nghị quyết.

    Theo Chương trình đã được quyết định, tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10/2019) và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình năm 2021; đồng thời, cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác.

    Tính đến hết tháng 3/2020, có 9/10 dự án luật trình Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; một dự án còn lại sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2020. Đối với 7 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, có 2 dự án luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, một dự án được Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi Chương trình; 3 dự án dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2020; một dự án còn lại chưa có dự kiến đưa vào Chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

    Về chương trình năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ việc bổ sung vào Chương trình năm 2020 (Kỳ họp thứ Mười) đối với 2 dự án luật, một dự thảo nghị quyết của Quốc hội và một pháp lệnh. Tán thành bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười (tháng 10/2020); đưa ra khỏi Chương trình năm 2020 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; lùi thời gian trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khoá XIV (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2021). Như vậy, sau khi điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra như trên, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 là, tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5/2020), trình Quốc hội: thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật (không bao gồm dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh được đề nghị rút ra khỏi Chương trình theo ý kiến của Ủy ban Về các vấn đề xã hội). Tại Kỳ họp thứ Mười (tháng 10/2020), trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 4 dự án luật (trong đó một dự án luật đã có trong Chương trình và 3 dự án luật mới được bổ sung). Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội một dự án pháp lệnh (tháng 8/2020) và một dự thảo nghị quyết.

    Căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2021 và các năm tiếp theo, trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ; đó là đưa 7 dự án luật vào Chương trình năm 2021, trong đó có 2 dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười, thông qua tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV (tháng 3/2021); 5 dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021); tán thành với đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc bố trí thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại Kỳ họp thứ Mười một (tháng 3/2021). Tán thành với Ủy ban Về các vấn đề xã hội việc bố trí thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV (tháng 3/2021) sau khi đã được Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười; trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2021), thông qua tại Kỳ họp thứ Ba (muộn hơn một kỳ so với Chính phủ đề nghị).

    Như vậy, dự kiến Chương trình năm 2021 cụ thể như sau: Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khoá XIV (tháng 3/2021): thông qua 4 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười; không cho ý kiến dự án nào. Tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khoá XV (tháng 7/2021) thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 theo quy trình tại một kỳ họp; không cho ý kiến về dự án nào. Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XV (tháng 10/2021) cho ý kiến 6 dự án luật.

                                                                                            Vũ Khuyên

Nghị Quyết 59/2018/Qh14 Về Chương Trình Giám Sát Của Quốc Hội Năm 2022 / 2023

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019

QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 272/TTr-UBTVQH14 ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: Điều 1

Năm 2019, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây:

– Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

– Giám sát chuyên đề ” Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018“.

– Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

– Giám sát chuyên đề ” Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018″.

Điều 2

Căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban. Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội: chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!