Đề Xuất 12/2022 # Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cơ Cấu Lại Nsnn, Quản Lý Nợ Công / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cơ Cấu Lại Nsnn, Quản Lý Nợ Công / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cơ Cấu Lại Nsnn, Quản Lý Nợ Công / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

* Toàn văn Nghị quyết số 07.

(Chinhphu.vn) – Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Hướng tới cân bằng thu – chi NSNN

Trong Nghị quyết này, Bộ Chính trị đặt mục tiêu: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN) và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, Bộ Chính trị xác định: Tỉ lệ huy động vào NSNN giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 20-21% GDP, phấn đấu tổng thu ngân sách bằng khoảng 1,65 lần giai đoạn 2011-2015. Trong tổng thu NSNN, tỉ trọng thu nội địa khoảng 84-85%, tỉ trọng thu dầu thô và thu xuất nhập khẩu khoảng 14-16%; tỉ trọng thu ngân sách Trung ương 60-65%. Sau năm 2020, tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước so với GDP được duy trì ở mức ổn định, hợp lý.

Tỉ lệ chi NSNN giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 24-25% GDP. Trong tổng chi NSNN, tỉ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 25-26%; tỉ trọng chi thường xuyên dưới 64%; ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia. Sau năm 2020, quy mô chi xác định phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm an toàn nợ công.

Giữ vững an ninh tài chính quốc gia; bảo đảm cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỉ lệ bội chi NSNN, đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP, đến năm 2030 xuống khoảng 3% GDP, hướng tới cân bằng thu – chi NSNN. Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP. Đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Xóa bỏ cơ chế “xin – cho”

Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Chính trị xác định: Cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công phải đặt trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả, toàn diện, công bằng, bền vững, động viên hợp lý các nguồn lực. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; xác định tiết kiệm là quốc sách hàng đầu; chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – NSNN, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về thu, chi NSNN, sử dụng vốn vay và xử lý nợ công, hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế “xin – cho”.

Kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương; thu hút tối đa nguồn lực của xã hội. Điều chỉnh quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; tiết kiệm chi thường xuyên để tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong tổng chi NSNN và giảm bội chi NSNN. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực NSNN gắn với các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế.

Đổi mới công tác quản lý tài chính – NSNN phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đề ra 6 chủ trương và giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo nêu trên. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tổ chức thực hiện.

Hoàn thiện pháp luật về thu, chi NSNN

Cụ thể, Bộ Chính trị giao các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị. Xác định cụ thể nội dung cơ cấu lại NSNN trong phạm vi được giao theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, tổ chức sắp xếp lại bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, tập trung; đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công lập, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho phát triển. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết giao, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về quản lý thu, chi NSNN, nợ công, tài sản công; khu vực hành chính, sự nghiệp công lập; về quản lý giá, tài chính, đầu tư, kế toán, kiểm toán…; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương theo hướng tinh gọn, gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý NSNN và trả nợ công.

Ban Cán sự Đảng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, NHNN Việt Nam tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại đầu tư công.

Thứ ba, NHNN Việt Nam chủ trì triển khai thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; quản lý nợ nước ngoài tự vay, tự trả của các doanh nghiệp, bảo đảm nhất quán với việc quản lý nợ công, nợ quốc gia; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém.

Thứ tư, Bộ Nội vụ chủ trì, rà soát, đôn đốc, kiến nghị các giải pháp tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, xác định rõ trách nhiệm quản lý NSNN và trả nợ công, trách nhiệm quản lý tài  chính, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp.

Từ khóa: Bộ Chính trị , Chính phủ , nợ công , ngân sách , bội chi , tài chính , đầu tư , đơn vị sự nghiệp công lập , môi trường , quốc phòng , an ninh , tin giản biên chế

Ra Quyết Định Quản Trị Về Cơ Cấu Sản Xuất / 2023

Ví dụ: Công ty sản xuất 1 sản phẩm A cần 10 kg Nguyên vật liệu + 1 giờ nhân công + 1 giờ máy. Như vậy để sản xuất 10 sản phẩm A cần 100 kg nguyên vật liệu, 10 giờ nhân công, và 10 giờ máy. Nhưng công ty chỉ có 90 kg nguyên vật liệu, 12 giờ nhân công, và 12 giờ máy. Khi đó, nguyên vật liệu trở thành nguồn lực hay nhân tố giới hạn sản xuất của công ty. Công ty chỉ có thể sản xuất tối đa là 9 sản phẩm A.

Tóm lại thì nôm na các bạn cứ hiểu nhân tố giới hạn là nhân tố ngăn doanh nghiệp tối đa hoá sản xuất, tối đa hoá lợi nhuận đó.

Nếu doanh nghiệp sản xuất vượt quá công suất (khả năng) của nhân tố giới hạn, doanh nghiệp sẽ chỉ làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Mà không tạo ra lợi nhuận cho công ty.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì cuộc sống luôn phức tạp và sản xuất cũng thế. 1 công ty thường sản xuất nhiều loại sản phẩm. Vậy thì trong điều kiện nhân tố sản xuất bị giới hạn thì công ty nên ưu tiên sản xuất sản phẩm nào? Thứ tự ra sao để có thể sử dụng hết năng lực sản xuất và tối đa hoá lợi nhuận?

Phần 1. Ra quyết định quản trị về cơ cấu sản xuất khi có 1 nhân tố giới hạn

1. Các bước ra quyết định về cơ cấu sản xuất

– Bước 1. Xác định nhân tố giới hạn là gì?

– Bước 2. Lập bảng tính lãi trên biến phí trên 1 đơn vị nhân tố giới hạn của từng sản phẩm

– Bước 3. Sắp xếp thứ tự ưu tiên sản xuất. Nguyên tắc lựa chọn: Sản phẩm có giá trị Lãi trên biến phí/1 đơn vị của nhân tố giới hạn lớn nhất sẽ được ưu tiên sản xuất trước. Sản xuất hết sản phẩm này mới chuyển sang các sản phẩm khác theo thứ tự ưu tiên.

– Bước 4. Tính số lượng sản phẩm sản xuất của từng loại sản phẩm và lợi nhuận tương ứng

2. Ví dụ về dạng bài ra quyết định quản trị về cơ cấu sản xuất khi có 1 nhân tố giới hạn

Hãy xem tình huống: Câu 5.1 – Đề chẵn – Đề thi CPA môn Kế toán – Năm 2016

Để giải quyết tình huống này, chúng ta làm như sau:

– Bước 1. Xác định nhân tố bị giới hạn : là số giờ công lao động trực tiếp

– Bước 2. Lập bảng tính lãi trên biến phí trên 1 đơn vị giờ công lao động trực tiếp của từng sản phẩm

Bước 3. Sắp xếp thứ tự ưu tiên sản xuất.

Sản phẩm Y có tỷ lệ Lãi trên biến phí/giờ công cao hơn nên sẽ được ưu tiên sản xuất.

Bước 4. Xác định số lượng sản phẩm sản xuất cho mỗi loại sản phẩm và lợi nhuận tương ứng.

Sản phẩm Y sẽ mang lại lợi nhuận là 8.500 với số lượng sản phẩm là 450 sản phẩm.

Phần 2. Ra quyết định quản trị về cơ cấu sản xuất khi có 2 nhân tố giới hạn

1. Nguyên tắc làm

Bước 1. Xác định các nhân tố giới hạn là gì?

Bước 2. Lập các phương trình, bất phương trình từ các thông tin về nguồn lực bị giới hạn. Biến số là số lượng sản phẩm cần sản xuất của mỗi loại sản phẩm.

Bước 3. Vẽ đồ thị để giải quyết các phương trình, bất phương trình đã lập (dùng phương pháp đồ thị tuyến tính).

Bước 4. Xác định kết quả bằng cách xác định các cặp điểm trên đồ thị. Cặp điểm mang lại lợi nhuận tối đa chính là cơ cấu sản phẩm được chọn.

2. Ví dụ về dạng bài ra quyết định quản trị về cơ cấu sản xuất khi có 2 nhân tố giới hạn

Hãy xem tình huống: Câu 5.2 – Đề chẵn – Đề thi CPA môn Kế toán – Năm 2016

Để giải quyết tình huống này, chúng ta làm như sau:

– Bước 1. Có 2 nhân tố là số giờ công lao động trực tiếp và số giờ máy chạy

– Bước 2. Lập các bất phương trình từ thông tin về nguồn lực bị giới hạn

Gọi x và y là số lượng sp X và sp Y cần sx để tối đa hóa lợi nhuận.

Chúng ta cần tìm x và y để hàm số mục tiêu tổng lãi trên biến phí: F = (20 x + 30 y) đạt giá trị tối đa.

Ta có các bất phương trình biểu diễn tổng đơn vị 2 nhân tố giới hạn:

Nhân tố giới hạn giờ công: x/3 + y/3 <= 150 hay x + y <= 450 Nhân tố giới hạn giờ máy: x/4 + y/2 <= 120 hay x + 2 y <= 480 (thông tin về các hằng số 20,30… lấy ở Bảng phân bổ của câu 5.1 bên trên)

– Bước 3. Sử dụng phương pháp đồ thị tuyến tính để giải các bất phương trình trên.

Vẽ 2 phương trình x + y = 450 và x + 2y = 480 trên đồ thị.

Cách vẽ phương trình cho các bạn nào không còn nhớ.

Lần lượt thay x và y = 0 vào phương trình để tạo thành 2 cặp điểm. Như vậy, PT1 được vẽ bằng cách nối 2 cặp điểm (0;450) và (450;0). PT2 được vẽ bằng cách nối 2 cặp điểm (0;240) và (480;0).

– Bước 4. Xác định kết quả.

Sau khi vẽ đồ thị ta sẽ có các cặp điểm sau:

(Cặp điểm số 4 chính là điểm giao của 2 phương trình.)

Doanh nghiệp cần phải sx được 420 sp X và 30 sp Y thì lợi nhuận cao nhất và bằng 4.300 (= 9.300 – 5.000).

Nói chung thấy vẽ đồ thị thì ban đầu có thể các bạn sẽ thấy hơi lằng nhằng. Nhưng đọc kỹ chút thì thấy cũng đơn giản đúng không nào?

Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Công An / 2023

Tại hội nghị cũng sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đã công bố Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an…

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở…

Trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, quyết liệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là các phương án về an ninh, trật tự, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh; đấu tranh quyết liệt, phá vỡ âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước…

Báo cáo cũng nêu rõ: Trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy nã tội phạm được tăng cường.

Theo đó, đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 20.516 vụ; tội phạm kinh tế: 8.875 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 230 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về mội trường: 12.877 vụ.

Đặc biệt tội phạm ma túy, do tấn công mạnh, đánh trúng được nhiều đường dây, đối tượng cộm cán về ma túy, số vụ bắt giữ 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 10%, lượng ma túy thu được gần bằng cả năm 2017, trong đó phát hiện, xử lý 12.446 vụ, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, trao đổi các tham luận, phân tích làm rõ những kết quả nổi bật của lực lượng CAND từ đầu năm 2018 đến nay, những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế cũng như những phương hướng, nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Bộ Công an là một trong những Bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7 khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề an 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách khoa học, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, quan trọng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy CATW, Bộ Công an xác định rõ những việc cần làm ngay, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định của Chính phủ, sớm ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, tránh nhiệm, hiệu quả”.

Theo đó, tăng cường đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm núp bóng công ty, doanh nghiệp; tội phạm công nghệ cao; tội phạm ma túy…; thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng, chống cháy, nổ.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, việc chấp hành Điều lệnh CAND, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước…

Ngay sau hội nghị kết thúc, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo thông báo nhanh về nội dung hội nghị cũng như giới thiệu tóm tắt mô hình mới của Bộ Công an theo Nghị định 01 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6-8-2018.

Theo đó, theo Nghị định, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Đối với Công an địa phương sáp nhập 20 Cảnh sát phòng cháy chữa chay vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội…

Trước khi diễn ra hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy CATW và Bộ Công an đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đơn vị thuộc Bộ Công an theo cơ cấu tổ chức mới:

Trên cơ sở Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy của Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với tổ chức bộ máy cũ bỏ cấp Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng.

Cụ thể, các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ gồm: Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Bộ Công an; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Cục Tổ chức Cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác Đảng, công tác chính trị; Cục Truyền thông CAND; Cục Kế hoạch tài chính; Thanh tra; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Cục An ninh điều tra; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Văn phòng Cơ quan CSĐT; Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH; Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn; Cục Cảnh sát giao thông; Viện Khoa học hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát Quản lý giam giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Công nghệ Thông tin; Cục Y tế; Cục Hậu cần và một số Cục và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Nhìn Lại 25 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 10 Của Bộ Chính Trị, Khóa Vi Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp / 2023

về đổi mới quản lý kinh tế Nông nghiệp

Nhận thức luôn là một quá trình gian khổ để đi đến chân lý. Để có được Nghị quyết 10 Khóa VI mang tính “cởi trói” cho nông nghiệp thì Đảng đã trải qua những chặng đường nhận thức khác nhau với biết bao thăng trầm gian khó.

Từ tháng 1/1959, Hội nghị TW lần thứ 16 đã ra Nghị quyết về “Hợp tác hóa trong nông nghiệp” với mô hình xây dựng trên ba yếu tố là hình thức sở hữu tập thể, hình thức lao động tập thể, phân phối theo lao động. Tuy nhiên ngay từ buổi đầu sự yếu kém mô hình HTX đã bộc lộ rõ qua năng suất lao động thấp kém, nông dân ngày càng không mặn mà với hợp tác xã, dẫn tới nhiều nơi khoán hộ chui để nông dân thoát nghèo. Tiêu biểu như Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với sự lãnh đạo của đồng chí Kim Ngọc -Bí thư tỉnh ủy đã mạnh bạo ra Nghị quyết 68-NQ/TU “Về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong HTX hiện nay”. Kết quả thắng lợi lớn, sản lượng lúa thu được tăng từ 3 đến 5 lần. Chỉ sau vài vụ khoán, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã khởi sắc, xã viên phấn khởi lao động trên đất mình được giao. Điều đó chứng tỏ Nghị quyết 68-NQ/TU đi đúng quy luật và hợp lòng dân. Nhưng chủ trương đó, lúc bấy giờ không được nhân rộng, vì TW kết luận “việc khoán hộ ở Vĩnh Phúc….làm phai nhạt ý thức tập thể, phục hồi và phát triển lối ăn riêng lẻ, đẩy HTX vào con đường thoái hóa …” . Tới sau giải phóng Miền Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1976 đưa ra kế hoạch sản lượng lương thực phải đạt 21 triệu tấn vào năm 1980. Thế nhưng mô hình HTX đáng ra cần cải tiến thì lại vẫn duy trì, mở rộng quy mô, áp dụng cả vào thí điểm ở Miền Nam. Kết quả là sản lượng lương thực giảm sút, không đạt kế hoạch đề ra (Năm 1980 cả nước chỉ đạt 11,64 triệu tấn lương thực). Người nông dân trực tiếp sản xuất ra lương thực đã bị đói trên quy mô lớn, Nhà nước phải nhập khẩu lương thực, ngân sách quốc gia ngày càng cạn kiệt. Nhiều địa phương đã tự “phá rào”, “khoán chui “. Trước tình hình đó, Ban Bí thư đã khảo sát thực tiễn và đã ra Chỉ thị số 100-CT/TƯ về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong HTX nông nghiệp (còn gọi là nhóm 100). Chỉ thị đã thay đổi hình thức khoán và cho phép xã viên tự chủ trong khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và người nông dân được làm chủ sản lượng vượt khoán – Động lực của khoán 100 nằm ở điều này; Bởi thế, sản lượng lương thực tăng lên (từ 1980 chỉ đạt 11,64 triệu tấn thì đến 1980 đạt 16,9 triệu tấn, 1985 là 18,2 triệu tấn) và không ai có thể phủ nhận tác động tích cực của khoán. Tuy nhiên, khoán 100 vẫn là “nửa vời” nên chỉ có tác động tích cực những năm đầu. Đến cuối năm 1986 thì sản xuất nông nghiệp lại có nguy cơ chững lại và sa sút.. Chính thời điểm đó, Đại hội VI của Đảng (12.1986) đã thông qua đường lối đổi mới toàn diện và triệt để với tinh thần “Cách mạng và khoa học”.

Như vậy, so với chỉ thị 100 thì Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã có một bước đột phá trong tư duy quản lý kinh tế khi lần đầu tiên thừa nhận hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ khi người nông dân được trao quyền sử dụng đất và mức khoán lâu dài, chỉ có 1 điểm cần lưu ý là nghị quyết 10 có nội dung rất ngắn chỉ ngắn như một mệnh lệnh, cũng không có một công văn chỉ thị nào của chính phủ thể chế nghị quyết, mà từ chủ trương của Đảng đến thẳng dân “như một ngày hội của nông dân” theo cách nói của thủ tướng Phạm Văn Đồng . Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống bởi người nông dân đã khát khao chờ đợi điều đó quá lâu bởi không ít cơ sở “xé rào” làm theo cách đó từ trước. Sự “cởi trói” chính thức có ý nghĩa giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, đem lại sinh khí mới cho nền nông nghiệp nước nhà.

Kết quả thật kì diệu, sau đó chỉ một năm, từ một nước thiếu lương triền miên, đến năm 1989 sản lượng lúc gạo đạt con số 21,5 triệu tấn và lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu được 1,2 triệu tấn lúa gạo. Sau đó, con tàu nông dân Việt Nam vẫn phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng đã có phương hướng đúng để tiến lên. Sản lượng lúa của cả nước ngày càng tăng; trong năm 2012, Việt Nam đạt con số 43,7 triệu tấn, sản lượng gạo xuất khẩu 7,7 triệu tấn mang lại 3,5 tỉ USD, Việt Nam thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới (sau ấn độ). Có thể gọi nghị quyết 10 của Bộ Chính khoá VI là “cây đũa thần” làm chuyển biến mạnh mẽ nền nông nghiệp Việt Nam, góp phần quan trọng đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng và đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp đổi mới. Sau 25 năm nhìn lại ta có thể rút ra những bài học quý báu đó là:

Thứ nhất: Đường lối của Đảng có vai trò vô cùng quan trọng vì chính nó quyết định sự thành bại của cách mạng, sự sống còn của Đảng.

Thứ hai: Đường lối, chính sách của đảng phải phù hợp với thực tiễn, phải đúc kết từ cơ sở và người lãnh đạo phải nhạy cảm trước cái mới, biết đúc rút sự sáng tạo của quần chúng, nâng thành chủ trương để đưa vào cuộc sống, tạo ra hợp lực để phát triển đất nước.

Thứ ba: Mọi chủ trương chính sách của Đảng đều phải dựa vào nguyên tắc tôn trọng lợi ích nhân đân; phải gắn người lao động trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi của mình, phải lấy con người làm động lực phát triển; “đem của dân, sức dân, tài dân để làm lợi cho nhân dân” như Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Thứ tư: Không ngừng coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, công tác tư tưởng trên cơ sở bám sát thực tiễn để chủ trương chính sách đi trước mở đường mà không trở thành “vật cản” của thực tiễn và dự báo xu hướng phát triển của xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết định chính trị của Đảng nhà nước.

Minh Hiến , Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Sơn La

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Cơ Cấu Lại Nsnn, Quản Lý Nợ Công / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!