Đề Xuất 4/2023 # Nghị Định 37 Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch: “Gỡ” Nút Thắt Hành Chính # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 4/2023 # Nghị Định 37 Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch: “Gỡ” Nút Thắt Hành Chính # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghị Định 37 Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch: “Gỡ” Nút Thắt Hành Chính mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật Quy hoạch đã được ban hành năm 2017 và đã có tác động đáng kể đến môi trường kinh doanh của Việt Nam. Luật này đã cải thiện chất lượng và hiệu quả của hoạt động điều chỉnh quy hoạch và quy hoạch hiện tại theo hướng thị trường và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo đó, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP được ban hành vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch với một số quy định đáng chú ý:

Một là, quy hoạch quốc gia về xây dựng và hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ được thiết lập và vận hành dưới hình thức cổng thông tin kết nối các bộ, cơ quan bộ trưởng và Ủy ban nhân dân các tỉnh để phục vụ các mục đích xây dựng, tìm hiểu, thông báo và cung cấp thông tin về quy hoạch, và giám sát và đánh giá thực hiện. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch trong phạm vi quản trị lên hệ thống quốc gia trực tuyến không quá 10 ngày kể từ ngày phê duyệt quy hoạch.

Hai là, giới hạn thời gian để xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng là 30 tháng. Trong đó, hợp phần quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng sẽ được xây dựng trong vòng 18 tháng. Ngoài ra, đối với quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh, thời hạn là 24 tháng kể từ ngày phê duyệt quy hoạch.

Việc ban hành và hiệu lực của Nghị định 37 sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện của hàng trăm dự án và các công trình khác đang bị chậm lại, cũng như loại bỏ các vấn đề trong hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Ba là, với mục tiêu đến năm 2020, dự kiến các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể cạnh tranh với các công ty toàn cầu và đạt được sự phát triển bền vững, Chính phủ đặt mục tiêu tăng tính công khai, rõ ràng, minh bạch của các quy định và nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách đơn giản hóa các thủ tục để rút ngắn thời gian phê duyệt và cấp phép.

Ngoài ra, do quy hoạch quận đã được tích hợp với quy hoạch của tỉnh và tổng số quy hoạch được ký hợp đồng theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định 37. Theo đó, thủ tục nộp hồ sơ dự án được đơn giản hóa và hiệu quả hơn. Do đó, đã tiết kiệm được thời gian, chi phí và nguồn lực mà doanh nghiệp phải bỏ ra, để yên tâm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới.

Với việc cung cấp một hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia như một cổng thông tin kết nối các thực thể đa phương tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thẩm định dự án, khiến cho quá trình này minh bạch và hiệu quả hơn.

Vì thông tin và cơ sở dữ liệu phải được cập nhật trong vòng 10 ngày bởi các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi quản trị của họ. Theo đó, việc phổ biến dữ liệu giữa các cơ quan và doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ có quyền truy cập tốt hơn vào tất cả các phê duyệt quy hoạch, thông báo dự án và thông báo qua cổng.

Trước khi ban hành Nghị định 37, một số quy hoạch ở cấp quốc gia, quy hoạch khu vực và quy hoạch của tỉnh đã được xây dựng theo Điều 58 của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, những quy hoạch này không được chuẩn bị đúng theo hướng dẫn chi tiết về nội dung và trình tự lập kế hoạch, lấy ý kiến và thẩm định theo Nghị định 37. Do đó, nếu Chính phủ và chính quyền các tỉnh quyết định tổ chức thực hiện lại các quy hoạch này, sẽ có tác động đến các nguồn lực và kéo dài thời gian lập kế hoạch.

Luật Quy hoạch quy định quy hoạch tổng thể quốc gia làm cơ sở để thiết lập quy hoạch không gian hàng hải quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, hệ thống quy định trong Luật Quy hoạch khác với hệ thống quy hoạch được phát triển cho giai đoạn 2011-2020.

Ngoài ra, một số quy hoạch chưa bao giờ được thực hiện như quy hoạch tổng thể quốc gia hoặc quy hoạch không gian biển quốc gia. Do đó, hiện tại không có phân vùng thích hợp và định hướng khu vực cho quy hoạch vùng. Nếu quy hoạch vùng và tỉnh được thực hiện sau khi quy hoạch tổng thể quốc gia được phê duyệt, điều này có thể không đảm bảo tiến độ cần thiết cho cấp quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030.

Bởi, Luật Quy hoạch và cả Nghị định 37 đều không quy định việc điều chỉnh quy hoạch trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi các quy hoạch khu vực, tỉnh và quốc gia được phê duyệt. Do đó, nếu không có cơ chế trong giai đoạn chuyển đổi này, các dự án đang áp dụng quy hoạch bổ sung có thể phải chờ ít nhất một đến hai năm, nghĩa là đến năm 2021, mới được phê duyệt.

Lưu Ý Về Quy Định Mới Của Luật Quy Hoạch Theo Nghị Định 37/2019/Nđ

Luật quy hoạch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đến ngày 07 tháng 05 năm 2019 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đã có hiệu lực. Nghị định này chỉ điều chỉnh một số điều của Luật quy hoạch gồm các Điều: Điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và 49 của Luật Quy hoạch.

Theo đó, về thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không được quá 30 tháng, kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh, thời hạn là 24 tháng.

Nghị định cũng quy định nội dung quy hoạch phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Bản tóm tắt nội dung quy hoạch phải được đăng tải tối thiểu 01 lần trên trang nhất một tờ báo in hoặc trên trang chủ của báo điện tử trong thời gian ít nhất là 30 ngày; Nội dung quy hoạch phải được công bố, thông báo trên các chương trình thời sự, kênh truyền hình của đài phát thanh, truyền hình quốc gia hoặc đài phát thanh truyền hình tỉnh.

Việc công bố nội dung quy hoạch còn được thực hiện thông qua các hình thức: trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch; tổ chức hội nghị, hội thảo phố biến nội dung quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch; các ấn phẩm như sách, át -lát, video giới thiệu…

Nghị định quy định chi tiết năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn quy hoạch tổ chức này không thuộc cơ quan nhà nước. Theo luật quy hoạch năm 2017, thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch gồm có: Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Thủ tướng Chính phủ tổ chức lập quy hoạch vùng; Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên cơ quan lập quy hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương được phân công phải lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Về tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có tư cách pháp nhân và phải đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của Chính phủ, cụ thể các điều kiện về năng lực chuyên môn được quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2019/NĐ-CP gồm các điều kiện sau:

Tổ chức đáp ứng những yêu cầu trên có thể tiến hành tư vấn lập quy hoạch cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập quy hoạch. Tại chương II Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định về vấn đề lập quy hoạch, trong chương này quy định về trách nhiệm của các cơ quan lập quy hoạch, đối với từng quy hoạch sẽ quy định chi tiết trách nhiệm các cơ quan cụ thể như:Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng; Trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch và cơ quan lập hợp phần quy hoạch… quy định về thời hạn, nhiệm vụ, nội dung lập quy hoạch, tuy nhiên nội dung lập quy hoạch phải tuân theo định hướng, quan điểm và mục tiêu phát triển của không gian kinh tế- xã hội, không gian vùng, hạ tầng xã hội, kỹ thuật… theo quy định tạo sự đồng bộ thống nhất và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nghị định còn quy định về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tại Chương V Nghị đinh, cụ thể gồm các nội dung về thông tin và cơ sở dữ liệu như sau:

Các thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là thông tin, cơ sở dữ liệu được số hóa, liên kết, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm định theo quy định của pháp luật.

Quy mô tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện; sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN – 2000 cho tất cả các loại thông tin, cơ sở dữ liệu bản đồ.

Thông tin, cơ sở dữ liệu được thu thập để xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm:

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và được lưu trữ theo quy định tại Điều 44 của Luật Quy hoạch;

Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên;

Thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch khác.

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Nghị Định 161, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Định Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Văn Bản Hướng Dẫn Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kế Toán 2015, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Số 27 Về Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Kỷ Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Kỷ Luật Viên Chức, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức 2011, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Nghị Định 161, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Định Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Văn Bản Hướng Dẫn Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kế Toán 2015, Nghị Định 99 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Du Lịch 2017, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định 78 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quốc Tịch, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Nghị Định 60 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh 2018, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định 04 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Chứng, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Công An Nhân Dân, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Nghị Định 40/2019/nĐ-cp Về Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hàn, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự 2015, Nghị Quyết 01 Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2015, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 202 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Quyết Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Nghị Quyết Hướng Dẫn Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Nghị Định Số 47 Luật Đất Đai, Nghị Định Mới Về Luật Đất Đai, Nghị Định Số 34 Về Xử Lý Kỷ Luật, Nghị Định Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Nghị Định 100, Nghị Định Luật Đất Đai, Nghị Định 91 Về Luật Đất Đai, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật, Nghị Định Luật Nhà ở, Nghị Định Luật Đầu Tư, Luật Nhà ở Nghị Định 71, Nghị Định Số 35 Về Xử Lý Kỷ Luật, Nghị Định 43 Luật Đất Đai, Luật Mới Nghị Định 100, Luật Nhà ở Nghị Định 99, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Gia Đình, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014, Nghị Định Luật Quy Hoạch,

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai, Nghị Định Số 71 Hướng Dẫn Luật Nhà ở, Luật Nhà ở Nghị Định Hướng Dẫn, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Thương Mại, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Ch, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định 51 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Báo Chí, Nghị Định 88 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cơ Yếu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Hải Quan Mới, Nghị Định Số 63 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng, Nghị Định 84 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 31 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Cư Trú, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Nghị Định 90 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Số 86 Hướng Dẫn Luật Thanh Tra, Nghị Định Số 85 Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Nghị Định 98 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Di Sản, Nghị Định 81 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định 76 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo, Nghị Định 71 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Viên Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Rừng, Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Nhà ở, Nghị Định 79 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dược, Nghị Định Số 60 Hướng Dẫn Luật Ngân Sách, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Nghị Định 70 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hôn Nhân, Nghị Định 63 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 12 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thương Mại, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 75 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khiếu Nại, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Dqtv, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cạnh Tranh, Nghị Định 86 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thanh Tra, Nghị Định 85 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghị Định 37 Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch: “Gỡ” Nút Thắt Hành Chính trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!