Đề Xuất 3/2023 # Ngành Giáo Dục Đồng Phú Đổi Mới Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Ngành Giáo Dục Đồng Phú Đổi Mới Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ngành Giáo Dục Đồng Phú Đổi Mới Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hằng năm Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú phát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm kh ơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, quản l ý, viết và áp dụng sáng kiến; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình và mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học. Từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong từng c ơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.

Ngoài gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của từng trường, Ph òng GD-ĐT còn ban hành văn bản hướng dẫn nội dung thi đua và tiêu chí đánh giá chung của từng phong trào. Trên c ơ sở đó, các trường cụ thể hóa nội dung thi đua và tiêu chí đánh giá phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng đơn vị.

Định kỳ hằng qu ý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các trường lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học để tuyên truyền, biểu d ương, khen thưởng kịp thời. Đồng thời gửi bài viết, h ình ảnh của cá nhân điển hình tiên tiến đi đầu trong thực hiện phong trào về Phòng GD-ĐT để tuyên d ương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành bằng h ình thức đưa lên website của tr ường, của ph òng và Sở GD-ĐT, phát trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và làm căn cứ để đề nghị xét khen thưởng. Bên cạnh đó, tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành tham gia viết và áp dụng sáng kiến để có những sáng kiến vào thực tế thiết thực, có giá trị và hiệu quả cao, có phạm vi ảnh h ưởng trên địa bàn huyện, tỉnh, hướng đến phạm vi toàn quốc.

Trưởng ph òng GD-ĐT huyện Đồng Phú Hoàng Thanh Sỹ cho biết: Để phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh thì việc khen th ưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy tr ình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu g ương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng x ã hội.

Các cá nhân xuất sắc của ngành giáo dục Đồng Phú vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2019

Không chỉ tuyên d ương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua bằng h ình thức trao bằng khen, giấy khen mà còn th ường xuyên tuyên dương, khen bằng lời nói trực tiếp, trong các đợt tổng kết hội thi và các đợt hội họp, tập huấn đông người để khích lệ tinh thần. Đối với học sinh, ngoài phần thưởng tổng kết năm học, các hội thi th ì trong các tiết dạy hằng ngày, giáo viên th ường xuyên động viên, khen đúng người, đúng việc để khuyến khích các em nỗ lực hơn trong học tập. Trong các hội thi và phong trào thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và khen thưởng giáo viên, học sinh, tập thể lớp có thành tích tốt. Phần thưởng có thể không lớn, tùy điều kiện của trường, của ngành nhưng tổ chức trao thưởng trang trọng tạo dấu ấn cho học sinh, là động lực giúp các em tiếp tục phấn đấu và làm gương để các học sinh khác noi theo.

Ngoài ra, ngành giáo dục luôn làm tốt công tác tham mưu hội khuyến học các cấp tuyên dương khen thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và gia đ ình, dòng họ hiếu học. Từ đó tạo động lực giúp học sinh nỗ lực phấn đấu trong học tập; cha mẹ học sinh được vinh dự, tự hào tiếp tục đồng hành với ngành giáo dục địa phương thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm nhằm ngăn chặn, phòng ngừa sai sót, lệch lạc trong ngành.

Nhờ đổi mới, linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua nên kết quả dạy và học được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, huyện có trên 98,9% học sinh tiểu học lên lớp, 97% trở lên học sinh THCS lên lớp; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 99,4%; tỷ lệ học sinh tiểu học bỏ học d ưới 0,1%, học sinh THCS bỏ học dưới 0,37%. Giáo viên, học sinh tham gia các hội thi cấp tỉnh luôn đạt kết quả cao, tiêu biểu như: Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học đạt giải nhất toàn đoàn, thi “Bé thông minh vui khỏe” đạt giải nh ì toàn đoàn, giao l ưu tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số đạt giải nh ì toàn đoàn. Từ năm 2015 đến nay, toàn ngành có 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 2 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 22 tập thể, 259 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 tập thể, 6 cá nhân được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen; 717 chiến sĩ thi đua cơ sở, 12 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1.099 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện. Đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương là Tr ường mầm non Thuận Phú, Trường THCS Tân Tiến, Trường tiểu học Tân Tiến, Trường tiểu học Tân Phú.

Hà Thị Cúc

Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGSố: 174/QĐ-MNMHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Năm học 2018 – 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNGCăn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013;– Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019; – Thực hiện kế hoạch số 141/KH-MNMH ngày 30/8/2018 về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường Mầm non Mỹ Hưng;QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 – 2019 gồm các đồng chí có tên sau:STTHọ và tênChức danh, chức vụNhiệm vụ

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, tổ chức bình xét thi đua theo quy định về công tác thi đua khen thưởng. Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như điều 3;– Cơ quan chủ quản (để b/c);– Lưu: VP./. HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 175/KH-MNMHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCHCông tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2018 – 2019

Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013;Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019; Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 như sau:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Mục đích:Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành ” Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, ” Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ” Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu xã hội năm 2018 – 2019 và kế hoạch 5 năm 2015 – 2020 của Huyện Thanh Oai về kế

Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng

Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Khen Thưởng, Nghị Định 91 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Luật Thi Đua Khen Thưởng, Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Xét Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng, Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Hiệp Y Khen Thưởng, Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng Đột Xuất, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Ddieeuf187 Quy Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Đoàn Thanh Niên, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng Thành Tích, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng Tặng Kỷ Niệmchuwowng, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội Vững Mạnh, Tờ Trình Thôi Giư Chưc Vụ Đề Nghị Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2015, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2016, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2017, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd,

Nghị Định Mới Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Khen Thưởng, Nghị Định 91 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 65 Thi Đua Khen Thưởng, Nghị Định Số 42 Luật Thi Đua Khen Thưởng, Hướng Dẫn Nghị Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Xét Khen Thưởng, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng, Đơn Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Hiệp Y Khen Thưởng, Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng, Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội, Mẫu Đơn Đề Nghị Khen Thưởng Đột Xuất, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng, Quy Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ,

Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số : 196 /QĐ-MNMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hư ng, ngày 16 tháng 9 năm 201 9

Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013;

Điều 1 . Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 201 9 – 2020 gồm các đồng chí có tên sau :

Điều 2 . Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, tổ chức bình xét thi đua theo quy định về công tác thi đua khen thưởng.

Điều 3 . Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi đua khen thưởng chịu trách nhiệ m thi hành Quyết định này./.

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số : 197 /KH -MNMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng , ngày 16 tháng 9 năm 201 9

Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013;

Quán triệt sâu rộng trong các nhà trường về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng (như Luật Thi đua-Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ; Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013;

– Đợt thi đua số 2: Thi đua lập thành tích kỷ niệ m 7 6 năm ngày thành lập Quân độ i nhân dân VN 22/12 và ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam 3/2.

Đợt thi đua số 3: Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 44 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao độ ng 1/5; 6 6 năm Chiến thắng Điện biên phủ và 130 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng nă m họ c 2019 – 2020 .

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, nhất là hình thức khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở “; “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”; ” Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường , cấp cơ sở ” . Thực hiện tốt công tác nhân điển hình tiên tiến.

a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; Đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

d. Có đạo đức lối, sống lành mạnh.

+ Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ qui định vẫn được tham gia xét.

+ Đi học dưới 01 năm nếu đạt kết quả học tập Khá trở lên vẫn được tham gia xét.

+ Đi học trên 01 năm nếu đạt kết quả học tập Khá trở lên được xếp tương đương.

+ Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác đơn vị mới xét có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ .

+ Không xét: mới tuyển dụng dưới 10 tháng; Nghỉ việc từ 40 ngày trở lên; bị kỷ luật

III. THỜI ĐIỂM XÉT, ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngành Giáo Dục Đồng Phú Đổi Mới Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!