Đề Xuất 5/2023 # Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa).

Điều này lại càng có ý nghĩa hơn đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) khi mà tỷ lệ cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên thường chiếm hơn 60% tổng quân số. Việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, là lớp người kế tục xứng đáng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược mà cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần đặc biệt quan tâm.

Tuổi trẻ CAND giúp đỡ nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh niên trong CAND ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên như Nghị quyết số 07 NQ/ĐUCA ngày 16-3-2009 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 3001/QĐ-BCA ngày 12-6-2013 về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013-2020; Chương trình hành động số 39-CTr/ĐUCA(X11) ngày 21-9-2015 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 01 CT/ĐUCA ngày 6-10-2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2017-2022…; chỉ đạo kiện toàn bộ máy của tổ chức Đoàn trong CAND và đội ngũ cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong toàn lực lượng; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong CAND.

Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; ban hành chính sách đối với thanh niên đảm nhận công tác ở đơn vị cơ sở, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây chính là một trong những yếu tố quyết định thành công của công tác thanh niên trong CAND thời gian qua.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp, với sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các cấp bộ Đoàn, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong CAND đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tuyệt đại bộ phận đoàn viên thanh niên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao phẩm chất trung thành – tận tụy, mưu trí – dũng cảm, đoàn kết – sáng tạo, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Công an nhân dân đã chủ động trong việc tiếp cận, nắm bắt và sử dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ hiện đại vào công tác chuyên môn, thích ứng nhanh với các hoạt động giao lưu quốc tế. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên đã phục vụ đắc lực cho các lĩnh vực công tác chuyên môn, trong đó có những nhiệm vụ trọng yếu, khó khăn; hàng vạn đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện được thành lập và hoạt động hiệu quả, sẵn sàng đảm nhận công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm, phức tạp, chiến lược về an ninh, trật tự; các câu lạc bộ khoa học trẻ, hội thi sáng tạo kỹ thuật, đề tài khoa học của thanh niên Công an đã góp phần nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, chế tạo mới phương tiện, công cụ nghiệp vụ, áp dụng khoa học – công nghệ vào lĩnh vực công tác công an, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an trẻ dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh chống tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân; kết quả các hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên nơi đóng quân, nhất là các tỉnh thuộc địa bàn chiến lược về an ninh trật tự xây dựng các mô hình của tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động xã hội tình nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng góp phần khắc phục thiên tai, bão lũ và tham gia xây dựng nông thôn mới… để lại những ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình hiện nay, công tác Công an đang phải đối diện những khó khăn, thách thức lớn mang tính thời đại: cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư dẫn tới sự bùng nổ của công nghệ thông tin, công nghệ số hóa làm thay đổi mạnh mẽ công cụ sản xuất cũng như phương thức giao tiếp của loài người; xu hướng toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ tới các hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao; các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen và khó dự đoán; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường; những hạn chế yếu kém trong quản lý kinh tế – xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mặt trái của cơ chế thị trường; những biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã và đang có những tác động sâu sắc tới nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ nói chung và cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng.

Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện, kế tục xứng đáng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong thời gian tới, công tác thanh niên trong CAND cần tập trung đổi mới công tác giáo dục của Đoàn theo đúng định hướng về nội dung mà Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đề cập; có hình thức thể hiện hiện đại, hấp dẫn, gắn với việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Đây phải là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để rèn luyện, phát huy thanh niên; tăng cường các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh, năng lực hội nhập; nâng cao trình độ công tác chuyên môn, và hoàn thiện các kỹ năng xã hội; đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở…

Để làm được điều này, tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần thực sự chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất; bám sát định hướng, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những giải pháp có tính đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, vấn đề có tính then chốt, quyết định là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Do vậy, cấp ủy Đảng các cấp trong CAND cần quan tâm triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh niên và coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Để đảm bảo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp ủy Đảng cần đổi mới cách tiếp cận, đặt trọng tâm công tác thanh niên hiện nay vào việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên; bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức “vì nhân dân phục vụ”; nhận diện và tổ chức cho thanh niên đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong mỗi thanh niên và nội bộ cơ quan, đơn vị; duy trì tốt các kênh thông tin trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên.

Các cấp ủy Đảng trong CAND chú trọng việc khơi dậy và phát huy tính tích cực, phẩm chất, tiềm năng của từng đoàn viên thanh niên. Mục tiêu cốt lõi của công tác thanh niên trong CAND là tôi luyện nên những lớp cán bộ, chiến sĩ Công an ưu tú, đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; tin tưởng giao việc cho thanh niên nhất là những việc mới, việc khó, việc đòi hỏi sức khỏe, sự sáng tạo, việc đòi hỏi sự thông thạo về tin học, ngoại ngữ; tạo điều kiện để thanh niên học tập, nâng cao trình độ, bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế một cách công bằng; rèn luyện cho thanh niên tư duy hệ thống và tác phong công tác chính quy, khoa học.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác Đoàn, phong trào thanh niên là vấn đề có tính nguyên tắc nhưng cũng cần lưu ý tôn trọng và bảo đảm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đoàn; tránh các biểu hiện áp đặt, duy ý chí dẫn tới làm mất vai trò của Đoàn; cần đặc biệt quan tâm xây dựng, bảo đảm cơ chế, chính sách động viên, thu hút cán bộ tham gia đảm nhiệm, phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua giới thiệu những đảng viên ưu tú, có đủ phẩm chất, năng lực tham gia đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt đồng thời mạnh dạn quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ Đoàn có đủ năng lực, phẩm chất vào các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Công an, xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Công an.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 – sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ toàn lực lượng CAND. Với tất cả sự tin tưởng dành cho thế hệ trẻ, cấp ủy Đảng các cấp trong CAND cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, quan tâm, tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác thanh niên; từng bước xây dựng nên những lớp thanh niên Công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đề án xây dựng kiện toàn tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND

Tiểu Luận Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Đoàn Trong Việc Hỗ Trợ Thanh Niên Xóa Đói Giảm Nghèo

thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các Đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ. 1.1.3 Khái niệm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân: – Đảng hoạch định được đường lối, chủ trương đúng đắn để định hướng phong trào họat động của quần chúng cách mạng. Như chúng ta đã biết, cách mạnhg là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, sự nghiệp đó chỉ đi đến thành công khi có sự lãnh đạo của Đảng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện của nuớc mình mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”. Muốn vậy “Đảng là đội quân tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận của giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được quần chúng”. Để lãnh đạo được quần chúng trong sự nghiệp cách mạng, Đảng phải xây dựng được đường lối đúng. Đường lối, chủ trương của Đảng phải được đứng vững trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã giúp Đảng ta vuợt qua mọi thử thách, nhờ vậy Đảng ta không những giành được quyền lãnh đạo cách mạng trong cả nước mà còn giữ vững được quyền lãnh đạo đó. – Đảng lãnh đạo quần chúng bằng phương pháp tổ chức quần chúng thực hiện đường lối của Đảng đề ra. – Đảng lãnh đạo quần chúng thông qua vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ – Đảng viên của mình trong các tổ chức chính trị – xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng chỉ có thể thực hiện và đạt hiệu quả khi thông qua các tổ chức Đảng cũng như vai trò của từng Đảng viên trong tổ chức được phát huy. Các tổ chức Đảng phài vừa là người lãnh đạo trực tiếp đối với các hoạt động của quần chúng đồng thời là cầu nối để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào trong các tổ chức chính trị – xã hội. Đảng lãnh đạo quần chúng còn thông qua đội ngũ Đảng viên của Đảng. các Đảng viên của Đảng không chỉ là người nhận thức về quan điểm của Đảng một các sâu sắc, mà còn là những chiến sỹ tiên phong trong hoạt động thực tiễn, lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nuớc. 1. 2 Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên nói chung: – Nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn: + Đề ra các chủ trương, quyết định về hoạt động của Đoàn thanh niên. + Cụ thể hóa các chủ trương, quyết định và lãnh đạo Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện. + Lãnh đạo Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào của thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nuớc. + Lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. + Lãnh đạo Đoàn thanh niên thực hiện công tác đội thiếu niên tiền phong. + Lãnh đạo Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo quy định. + Lãnh đạo Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. – Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta: + Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. + Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. + Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. + Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đường lối, chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng năm của các cấp, các ngành. + Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận Đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác Đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1. 3 Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo: Nhằm thực hiện tốt cuộc vận đồng “Vì người nghèo”; chương trình mục tiêu “xóa đói giảm nghèo”; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”….hàng năm, tổ chức Đảng đều xây dụng nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Đặc biệt trong tiểu luận này, tôi chỉ trình bày chủ yếu về nghị quyết thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo theo tiêu chuẩn mới. Theo thống kê mới nhất, Việt Nam tuy đã là nước không còn là nước nghèo nhưng thực tế, tình hình hộ dân nghèo, có mức thu nhập bình quân thấp còn tương đối nhiều. Các hộ nghèo chủ yếu tập trung các tỉnh có vị trí địa lý không thuận lợi, cư dân thưa thớt, thiếu diện tích đất để canh tác cũng như thực hiện phát triển kinh tế địa phương. Ngay tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – là trung tâm kinh tế của cả nước, đóng góp vào ngân sách quốc gia 1/3 tổng ngân sách – vẫn còn một số lượng lớn các hộ nghèo, có mức thu nhập bình quân còn thấp (dưới 12 triệu đồng/người/năm). Các hộ này có mặt khắp các quận, huyện của thành phố nhưng trong đó tập trung chủ yếu các quận và huyện vùng ven, cở sở hạ tầng chưa phát triển hoặc phát triển không đồng bộ. Bên cạnh đó, sự phát triển ngày càng nhanh tốc độ đô thị hóa cũng góp phần làm gia tăng khỏang cách giàu và nghèo thêm sâu sắc. Chính vì lẽ đó, các chương trình nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo luôn được đề ra và là mục tiêu hàng đầu của các cơ sở Đảng và được thực hiện một cách triệt để, quyết liệt của các cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyền đến các Đoàn thể chính trị xã hội. Torng đó thể hiện nổi bật vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bằng chức năng và với vai trò nhiệm vụ của mình, hàng năm thành Đoàn đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện mục tiêu chung của cả thành phố mà nổi bật trong số đó là chương “Đồng hành với thanh niên trong mưu sinh lập nghiệp”. Thông qua các chương trình hành động của mình, Trung ương Đoàn đã đề ra các chương trình cụ thể về hỗ trợ thanh niên làm kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo cụ thể như: chương trình hợp tác với ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ thanh niên vay vốn là kinh tế, chương trình đồng hành cùng các xã nghèo mà chủ yếu là chăm lo cho thanh niên, chương trình tuyên dương “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, các giải thưởng cao quý của Đoàn dành cho các tập thể, các thanh niên làm kinh tế giỏi hoặc hỗ trợ phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo….dưới sự lãnh đạo và định hướng của Đảng thông qua các nghị quyết, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng. Ví dụ như Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Với tất cả những nỗ lực của tổ chức Đoàn, sự lãnh đạo của Đảng và sự nỗ lực của bản thân thanh niên, hàng năm đã có hàng ngàn hộ gia đình, trong đó hộ gia đình có thanh niêm chiếm hơn 80% từng bước vượt nghèo và trở thành các hộ có mức sống khá. Điển hình ở một số tỉnh thành như: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Lào Cai, Lạng Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu… Chương 2: Thực trạng của vai trò lãnh đạo của Đảng dối với Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo 2. 1 Đặc điểm chung: 2.1.1 Điều kiện tự nhiên: – Phường Phú Thọ Hòa được thành lập vào tháng 12/2003 theo Nghị định 130/2003/NĐ – CP của Chính phủ. – Phường có diện tích gần 123 ha. – Dân số khoảng: 42.000 người, mật độ dân số là 26,73 m2/ người. – Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm là 0,6%. Phần lớn lao động chủ yếu là phi nông nghiệp. – Mức phát triển cơ sở hạ tầng có tập trung nhưng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định là chưa đạt. – Cơ cấu kinh tế và tỷ trọng giữa các ngành cũng không cân đối do năng suất sản xuất kinh doanh thực tế của từng cơ sở theo từng ngành nghề là khác nhau và định hướng cơ cấu kinh tế chưa cụ thể. Khi mới thành lập, phường có 05 khu phố với tổng số dân khoảng hơn 35.000 dân (6.526 hộ gia đình) trong đó dân tạm trú chiếm tỷ lệ khoảng 57%. Phường Phú Thọ Hòa tiếp giáp với các phường: Tân Thành, Hòa Thạnh, Phú Thạnh quận Tân Phú và phường Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân. 2.1.2 Đặc điểm kinh tế – xã hội: Phương Phú Thọ Hòa chủ yếu tập trung các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các đại lý tiêu dùng, các chi nhánh công ty doanh nghiệp. Phần còn lại chủ yếu là buôn bán nhỏ, một phần lại dân cư là cán bộ công chức, buôn bán, công nhân và cán bộ hưu trí… Hiện nay theo kết quả điều tra dân số tháng ngày 01/4/2009 thì dân số phường có khoảng 49.000 dân, 8.552 hộ gia đình (trong đó tỷ lệ dân tạm trú chiếm 57%) và địa bàn phường hiện có 07 khu phố, 103 tổ dân phố. Từ ngày mới thành lập, trên địa bàn phường có khoảng 50% các tuyến đường được bê tông hóa, nhựa hóa phần còn lại là đường đất và hẻm đất. Tỷ lệ hộ nghèo có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm qua điều tra khảo sát năm 2004 chiếm khoảng 5,47% (357 hộ, trong đó hộ gia đình có thanh niên chiếm khoảng 80%, khoảng 285 hộ). Đây chính là vấn đề gây nhiều sự quan tâm của Đảng ủy, UBDN phường, mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể. Với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,11 % trong khi đó tỷ lệ tăng dân số cơ học khoảng 4%. Do đặc điểm của phường và quận Tân Phú chủ yếu phát triển về cơ cấu kinh tế tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ cũng như các doanh nghiệp may mặc, tiểu thủ công nghiệp, lắp ráp hàng diện tử, gia công hàng tiêu dùng nên thu hút đông đảo lao động từ các địa phương khác về đây sinh sống và lập nghiệp mà phần lớn là thanh niên. Một bộ phận những lao động này với những điều kiện thuận lợi cũng như nghề nghiệp bản thân nên phát triển được. Bộ phận còn lại mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa thể hòa nhập với cuộc sống, vẫn còn sống trong tình trạng nghèo. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thiên tai lũ lụt nên các hộ nghèo có khuynh hướng ngày càng khó khăn hơn. Qua thống kê của Đoàn phương, tổng số thanh niên hiện có của phường là 11.077 thanh niên (độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi). Trong đó: – Thanh niên là học sinh, sinh viên: 5.562 bạn – Thanh niên là công chức, giáo viên: 1.538 bạn – Thanh niên lực lượng vũ trang: 285 bạn. – Thanh niên là công nhân: 568 bạn. – Phần còn lại là lao động tự do: 3.124 bạn. – Thanh niên nhập cư chiếm: 6.313 bạn 2.2 Thực trạng: 2.2.1 Thực trạng: Đa số các hộ trong diện xóa đói giảm nghèo đều là những hộ thiếu lao đông, thiếu phương tiện lao động, hoặc có lao động nhung không có tay nghề, một số hộ do gặp thiên tai hỏa họan nên cũng lâm vào cảnh hộ nghèo. Bên cạnh đó, còn có những hộ mặc dù có lao động, có nguồn vốn nhưng không biết cách làm ăn nên dân dần trở thành hộ nghèo. Chính vì thế, đoàn phường thường xuyên tiến hành khảo sát các hộ nghèo này nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất, vận dụng và tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của Đảng ủy để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. + Ưu điểm: Hơn 05 năm kể từ ngày chia tách và thành lập phường, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND phương, vai trò tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể đối với việc góp phần xóa đói giảm nghèo của phường đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình có thanh niên vượt nghèo có mức thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm từng bước tăng (từ 285 hộ xuống còn 82 hộ). Xác định được vai trò của tổ chức Đoàn nên Đảng ủy phường đã xây dựng nhiều nghị quyết về công tác thanh niên trên địa bàn phường trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu hỗ trợ thanh niên làm kinh tế góp phần vào mục tiêu chung của phường là xóa đói giảm nghèo. Đoàn phường Phú Thọ Hòa từng bước xác định được vai trò, trách nhiệm của tổ chưc nên đã tiến hành thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình hành động chăm lo cho thanh niên mà đặc biệt là giúp đỡ thanh niên làm kinh tế hộ gia đình góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của phường. Từng đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn phường, từng chi Đoàn đều xác định được mục tiêu và vai trò của Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, làm kinh tế gia đình góp phần nâng cao thu nhập, thực hiện được mục tiêu xóa đói giảm nghèo của phường; không ngại khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh niên làm kinh tế, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đa số các hộ gia đình có thanh niên đều tích cực làm ăn, học nghề, siêng năng làm ăn nên từng bước có tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay của nhà nước, của ngân hàng chính sách xã hội thông qua các tổ chức Đoàn thể mà cụ thể là Đoàn phường nhằm mục đích phát triển kinh tế hộ gia đình cá thể, vay vốn học tập, vay vốn xuất khẩu lao động, vay vốn giải quyết việc làm… dễ dàng hơn, thủ tục cho vay đơn giản. Một vài số liệu thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy phường đối với Đoàn thanh niên trong việc xóa đói giảm nghèo tại phường: Năm Giới thiệu việc làm Vay vốn học tập Vay vốn làm kinh tế Số hộ nghèo trong độ tuổi thanh niên/hộ nghèo toàn phường 2005 46 TN 00 34 triệu 285/357 2006 78 TN 00 128 triệu 221/315 2007 126 TN 895 triệu 675 triệu 184/278 2008 148 TN 1.125 triệu 1.250 triệu 102/168 2009 176 TN 1.250 triệu 986 triệu 82/142 Qua những số liệu trên cho ta thấy Đoàn thanh niên ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng ủy trong việc hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế hộ gia đình; vay vốn học tập, học nghề; vay vốn xuất khẩu lao động cũng như giới thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn quận và phường. Chính vì có sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời cũng như sự định hướng trong các phong trào đồng hành cùng thanh niên nên số lượng hộ nghèo của phường ngày càng giảm, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng, của chính quyền, của Đoàn thanh niên trong việc chăm lo cho hộ nghèo, thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ XI (2005 – 2010) + Khuyết điểm: Có lúc, có giai đọan Đảng ủy chưa thể hiện sự quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên không thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; chưa làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Nhà nước chậm thể chế hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh niên; chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ. , việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn phường và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên; khả năng chi phối và ảnh hưởng của Đoàn, Hội trong thanh niên chưa cao, tỉ lệ tập hợp thanh niên thấp, tính tiên phong; gương mẫu của một số cán bộ Đoàn, hội và Đoàn viên, hội viên chưa cao. Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể phường chưa phối hợp chặt chẽ giúp đỡ thanh niên làm kinh tế gia đình. Một bộ phận hộ gia đình thanh niên còn ỷ lại, không chú tâm làm ăn, chỉ trông đợi và sự hỗ trợ của nhà nước, của các Đoàn thể. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo có lúc, có nơi còn chưa được thể hiện nhiều. Trình độ học vấn và chuyên môn của thanh niên còn thấp nên rất khó khăng khi vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tính chủ động, sáng tạo của thanh niên chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu CNH – HĐH của đất nước. Ở một vài khu phố, vai trò của chi Đoàn còn mờ nhạt, chưa thể hiện được vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên. 2.2.2 Nguyên nhân: Về lãnh, chỉ đạo và điều hành đôi lúc còn thiếu tập trung, sự vận dụng chủ trương chính sách còn thiếu sáng tạo, còn ít biện pháp mang tính đột phá vì vậy hiệu quả đạt được trên một số lĩnh vực chưa cao. Một số chi bộ khu phố còn chưa thể hiện hết vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng đối chi Đoàn, chưa hỗ trợ chi Đoàn thực hiện các hoạt động đồng hành cùng thanh niên. Do địa bàn rộng, dân cư đông, số lượng thanh niên ngoài tổ chức Đoàn – Hội còn nhiều. Trong khi đó công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn phường còn chưa đủ sức lan toả để tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội. Một bộ phận, cán bộ Đoàn trình độ năng lực còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, chưa làm hết trách nhiệm được phân công làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ làm việc chưa sâu, chưa sát với chi Đoàn, với thanh niên; làm việc thiên nội bộ của tổ chức hơn, giao khoán việc cho chi Đoàn khu phố, tổ thanh niên và thiếu sự quan tâm giúp đỡ. Chế độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với cán bộ Đoàn nhìn chung còn thấp, làm giảm sự kích thích năng động sáng tạo của cán bộ Đoàn. Các nguồn vốn vay để làm kinh tế hộ gia đình tuy các hộ nghèo có thể tiếp cận dễ dàng, hình thức vay linh hoạt, không cần nhiều thủ tục nhưng thời gian thì quá lâu. Chính vì thế gặp những thời cơ để kinh doanh, buôn bán nhưng không nhận được sự hỗ trợ vốn kịp thời nên gây nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc liên kết các nguồn quỹ của các đoàn thể nhằm tạo nguồn lực mạnh nhất cho việc chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo là chưa cao. 2.2.3 Bài học kinh nghiệm: * Phải xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế và phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Những thành tựu về công tác xóa đói gảm nghèo trong thời gian qua đã cho thấy việc đạt được những kết quả như phát triển kinh tế, văn hóa, phong trào vận động quần chúng, phong trào xóa hộ nghèo, nâng hộ khá… * Cán bộ Đoàn phải gắn bó, hỗ trợ nhau, phải xông xáo dám nghĩ, dám làm; biết dựa vào các đồng chí lão thành cách mạng nhận được sự tư vấn, kinh nghiệm và là nòng cốt trong công tác vận động thanh niên. * Khơi dậy lòng yêu nước và nhiệt tình cách mạng của quần chúng, sức dân là vô địch. Làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của dân lên trên hết, dân thông hiểu, dân nhiệt tình tham gia, dân thực hiện thì sẽ đạt kết quả tốt và ngược lại. Chương III Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng dối với Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo 3.1 Quan điểm và phương hướng: 3.1.1 Quan điểm của Đảng và nhà nước ta: Xoá đói, giảm nghèo là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Ngay từ khi nước ta mới dành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định đói nghèo là một thứ “giặc”, như giặc dốt, giặc ngoại xâm. Người căn dặn phải làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì đủ khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm. Tư tưởng đó đã xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách về công tác xoá đói giảm nghèo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp. Thực hiện chương trình mục tiêu đa quốc gia xoá đói, giảm nghèo, Quyết định 133 và Quyết định 135 của Thủ tưởng Chính phủ giao cho các cấp, các ngành thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo đồng thời đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu. Đây là nhiệm vụ cấp mắt, thường xuyên và lâu dài. Làm tốt công tác xoá đói, giảm nghèo sẽ góp phần đem lại sự công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước ta luôn xác định rõ vai trò của thanh niên, cụ thể: – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Cấp uỷ Đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ. (điều 44, điều lệ Đảng). – Xây dựng tổ chức Đoàn chính là xây dựng Đảng trước một bước (trích báo cáo xây dựng Đảng của BCH Trung ương Đảng khóa X) – Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (trích Nghị quyết 25) 3.1.2 Quan điểm của Quận ủy và Đảng ủy phường: Ngày 30/3/2009 Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành kế hoạch số 91-KH/QU về tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch số 28-KH/ĐU nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết 25 cũng như đề ra những biện pháp nhằm tăng cương vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên. Trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại phường, Đảng ủy phường nhấn mạnh: phường có phát triển, có giàu mạnh thì nhân dân phải giàu, mạnh. Muốn cho nhân dân giàu, mạnh thì trước hết phải tập trung và kiên quyết xóa hết hộ nghèo, nâng tỷ lệ hộ khá đặc biệt là các hộ thuộc độ tuổi thanh niên. Thanh niên là người chủ của đất nước, là người xung kích tình nguyện đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, do vậy không thể chấp nhận tình trạng hộ thanh niên nghèo, thuộc diện xóa đói giảm nghèo của phường. Do vậy, cần phải có sự quan tâm đặc biệt đến các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo trong độ tuổi thanh niên bằng những việc làm cụ thể. 3.2 Giải pháp và kiến nghị: 3.2.1 Những giải pháp cơ bản: Đưa chủ trương xóa đói giảm nghèo mà dặt biệt trong thanh niên vào chương trình hành động cụ thể hàng năm của Đảng ủy, của Đoàn phường. Có như thế mới xác định được tầm quan trọng và tính chất cấp thiết của việc xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh cho vay các nguồn vốn ưu đãi của quỹ hổ trợ giảm nghèo, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội và quỹ tín dụng của hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… Gắn cho vay vốn với việc hướng dẫn hộ nghèo làm ăn một cách có hiệu quả theo hướng điều chỉnh cơ cấu vay vốn ngành nghề có hiệu quả, phù hợp với quy mô quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của phường và theo khả năng, quy mô của hộ gia đình, giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo. Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyế

Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới

Cũng theo Hồ Chí Minh, “công tác dân vận” là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng.

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí và khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận. Quan điểm của Đảng về công tác dân vận được thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ Cương lĩnh chính trị, văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, quy chế, quy định… cùng sự vận dụng phù hợp theo từng thời kỳ cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, các quan điểm đó được thể hiện tập trung, đầy đủ nhất ở Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định quan điểm: (1) cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ. (2) Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, nhưng gì có hại cho dân thì hết sức tránh. (3) Phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. (4) Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. (5) Nhà nước tiếp tục thể chế hóa có chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thành quy chế, quy định để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận; các hình thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả.

Từ khái niệm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 đã chỉ rõ “đối tượng của công tác dân vận là tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân”.

Trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương; các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước; các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp Trung ương; cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; cơ quan trung ương của các hội, liên hiệp hội và một số tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp. Các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong cơ quan, đơn vị ở Trung ương; là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức đảng cơ sở trong cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

“Dân” với ý nghĩa là đối tượng của công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, được hiểu là tất cả mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong các cơ quan Trung ương. Hiểu đúng như thế sẽ hạn chế được tình trạng có không ít đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ Khối nhận thức không đúng rằng ở các cơ quan Trung ương không có dân, do vậy Đảng bộ Khối không cần thực hiện công tác dân vận, vì cho rằng công tác dân vận là công tác vận động người ngoài Đảng. Nếu đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ Khối nhận thức đúng đắn về trách nhiệm chính trị của bản thân và tổ chức đối với công tác dân vận thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Khối.

Với đặc điểm của các tổ chức đảng và đảng viên, quần chúng ở các cơ quan, đơn vị như vậy, có thể thấy đối tượng để thực hiện dân vận trong Đảng bộ Khối là tất cả mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong các cơ quan Trung ương; đó cũng chính là các đối tượng mà công tác dân vận của Đảng ủy Khối trực tiếp hướng đến.

Mặt khác, với đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một đảng bộ bao gồm các tổ chức đảng và đảng viên ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương, kết quả việc tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong Đảng bộ mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân cả nước với Đảng và với chế độ. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đều gương mẫu trong công tác và lối sống, đều thấm nhuần quan điểm “lấy Dân làm gốc”, “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, công tác dân vận của Đảng bộ Khối được thực hiện có hiệu quả, sẽ góp phần quan trọng vào việc tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân, gián tiếp góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác dân vận trên cả nước.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã xác định rõ “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang”.

Như vậy, có thể thấy, lực lượng làm công tác dân vận là: đối với tập thể gồm (1) các cấp ủy và tổ chức đảng, (2) lãnh đạo cơ quan, đơn vị, (3) các tổ chức đoàn thể. Đối với cá nhân, lực lượng làm công tác dân vận là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội. Xác định rõ chủ thể của công tác dân vận sẽ giúp các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ trách nhiệm cũng như vai trò trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phương pháp công tác dân vận có ba việc quan trọng để thực hiện, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đó là: tuyên truyền cho dân, gương mẫu trước dân và quan tâm giải quyết lợi ích của dân.

– Thứ nhất là tuyên truyền cho dân, tức là làm cho dân biết, dân hiểu, dân tin, dân làm theo. Trong quan niệm của mình về dân vận, Hồ Chí Minh yêu cầu người làm dân vận phải giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu được việc đảng, đoàn thể vận động họ làm là có lợi cho họ và là nhiệm vụ của họ, họ phải hăng say thực hiện. Mục đích của những người cộng sản chân chính vận động nhân dân làm cách mạng là nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân. Song, để nhân dân có thể một lòng đi theo Đảng, khi mà những lợi ích đối với họ không những chưa có ngay trước mắt mà còn phải đương đầu với gian khổ, hy sinh thì cần phải tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu, thấy được lợi ích lâu dài của sự hy sinh, gian khổ khi làm cách mạng mà dấn thân làm theo. Hiểu và thấy được lợi ích chính đáng mà họ được thụ hưởng khi cách mạng thành công thì chắc chắn họ sẽ một lòng theo Đảng, xả thân vì sự nghiệp của họ, do họ và vì họ. Thực tế cách mạng nước ta hơn 80 năm dưới ngọn cờ của Đảng đã minh chứng, một khi đường lối đúng, dân vận khéo, cán bộ tận tụy, trong sáng, vì dân vì nước nêu gương thì nhân dân một lòng một dạ theo Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng.

– Thứ hai là gương mẫu trước dân, vì theo Người “một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là của giai cấp công nhân, vừa là của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Muốn vận động được dân, nhân dân, cả dân tộc, Đảng phải: vừa là đạo đức, vừa là văn minh; Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại; Đảng phải thực sự đoàn kết nhất trí; được nhân dân thừa nhận.

Muốn dân vận có kết quả tốt, bên cạnh nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động thì đòi hỏi đạo đức, năng lực của mỗi đảng viên, cán bộ. Cán bộ, đảng viên phải làm gương trong sáng, không vun vén cho riêng mình, coi lợi ích cho dân là lợi ích cho mình, sống được dân yêu thương, quý trọng; phải xứng đáng tiên phong trong mọi công việc, giải quyết tốt những vấn đề thuộc về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Nhân dân trọng đức, nể tài đảng viên, cán bộ là nguyên nhân căn bản làm nên thành công của công tác dân vận.

– Thứ ba là quan tâm và giải quyết lợi ích của dân. Công tác dân vận phải gắn liền với việc quan tâm và giải quyết lợi ích của nhân dân “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW ngày 27-3-1990 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) đã xác định quan điểm “công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đoàn thể, mà còn là trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, có phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước đều phải làm công tác quần chúng theo chức trách của mình”. Đảng ta là Đảng cầm quyền, thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng lãnh đạo thông qua Nhà nước, chính quyền, mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều phải được Nhà nước thể chế hóa thành chính sách, pháp luật để vận động các tổ chức và nhân dân thực hiện với mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân. Do các quan hệ hành chính của nhân dân đều thông qua chính quyền nên để phần lớn các quyền lợi của người dân đều do chính quyền bảo đảm thực hiện. Nghĩa là, nếu chính quyền thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhân dân, giải quyết tốt các quyền lợi chính đáng của người dân thì công tác dân vận đã được bảo đảm thực hiện một cách cơ bản.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã bổ sung thêm, xác định rõ và làm sâu sắc vai trò, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong cả hệ thống chính trị, cơ chế thực hiện công tác dân vận, đó là quan điểm “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đã đề ra bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đối với các cấp ủy, có thể cụ thể hóa thành tám nội dung như sau:

Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, quy định để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Bảo Vệ Môi Trường

Chiều 29-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 (Gọi tắt là Nghị quyết 05). Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức và trách nhiệm của một số cơ sở, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường chưa cao, coi trọng lợi ích trước mắt về kinh tế mà xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện một số dự án về bảo vệ môi trường còn chậm; việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến chưa triển khai được khi chủ yếu vẫn là hình thức chôn lấp (chiếm đến 90%); tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ diễn ra ở nhiều nơi, nhất là tình trạng xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra sông, suối. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật về BVMT ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề còn chậm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh: Công tác BVMT là vấn đề lớn, mang tầm vóc toàn cầu, có tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân. Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết đã mang đến nhiều kết quả tích cực trong công tác BVMT; nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị: Sở TN&MT cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo Ban Thường vụ. Phần kết quả thực hiện, cần đánh giá rõ kết quả thực hiện dựa trên các chỉ tiêu theo mục tiêu Nghị quyết đề ra; đánh giá kỹ về môi trường của các khu vực trọng điểm, bệnh viện để thấy rõ bức tranh về môi trường của Thanh Hóa. Về tồn tại, cần làm rõ, nhấn mạnh về ý thức của một bộ phận quản lý nhà nước, nhất là công tác phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ BVMT trên địa bàn; làm rõ những nguyên nhân, tồn tại hạn chế và rút ra bài học kiinh nghiệm. Phần thứ hai ghi rõ nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, định hướng đến năm 2025 vào phần Nghị quyết. Phần kiến nghị, khi sơ kết thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác BVMT đến năm 2025.

Trần Hằng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Thanh Niên Công An Nhân Dân trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!