Đề Xuất 5/2022 # Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay # Top Like

Xem 16,533

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 16,533 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Kỳ Họp Thứ 14 (Chuyên Đề)
 • Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái
 • Nghị Quyết Số 10 Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Số 18/nq
 • Nghị Quyết Số 20 Của Hđnd Tỉnh Yên Bái
 • Ngày đăng: 30/11/2018 03:23

  1. Một số kết quả đạt được trong hoạt động ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã

  Thứ nhất, hoạt động soạn thảo nghị quyết của HĐND cấp xã

  Thứ hai, hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết

  Thứ ba, hoạt động xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân:

  Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, các nghị quyết của HĐND cấp xã đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn từng địa phương. Các nghị quyết về cơ bản bảo đảm đúng quy trình, thủ tục ban hành; nội dung bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước; phù hợp xu thế phát triển, sát thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  2. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã thời gian qua

  Những kết quả đạt được trong hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã thời gian qua là rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác ban hành nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cụ thể như sau:

  Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

  Một là, Thường trực HĐND chỉ có Chủ tịch và Phó Chủ tịch, đa số Chủ tịch HĐND lại kiêm Bí thư Đảng ủy xã. Cán bộ giúp việc là công chức văn phòng thống kê vừa giúp việc cho UBND, vừa giúp việc cho HĐND cấp xã. Trong một thời gian dài cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã không có các ban, từ năm 2022 mặc dù đã được thành lập 2 ban là Ban kinh tế – xã hội và Ban Pháp chế nhưng thành viên các ban, kể cả trưởng, phó ban đều hoạt động kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc của HĐND khá nhiều là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã nói chung, hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND xã nói riêng.

  Hai là, trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đại biểu HĐND cấp xã còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Có những đại biểu, đặc biệt một bộ phận đại biểu ở các xã miền núi thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa còn thiếu kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý nhà nước, thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

  Ba là, việc phân bổ kinh phí ngân sách cho hoạt động của HĐND còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Chính vì vậy, các đại biểu còn thiếu những điều kiện cần thiết về trang thiết bị, tài liệu, thông tin… phục vụ cho công tác ban hành nghị quyết.

  3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu mới hiện nay

  a. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng uỷ đối với hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã

  Đảng uỷ cấp xã cần phát huy vai trò định hướng chính trị thông qua việc đề ra các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; chỉ đạo HĐND cấp xã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy thành các nghị quyết, nhiệm vụ, đề án, quyết định cụ thể. Trước mỗi kỳ họp, Đảng uỷ xã cần nghiên cứu kỹ dự thảo nghị quyết của HĐND để có ý kiến chỉ đạo cụ thể; đặc biệt là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương, nghị quyết về chương trình giám sát… Cấp ủy cần quan tâm định hướng về nội dung và phương thức hoạt động giám sát của HĐND; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND trong suốt quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát; trong hoạt động xem xét báo cáo; chất vấn, xem xét quyết định của UBND cấp xã trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm; hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

  b. Đổi mới nội dung, phương thức ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã

  Trước hết, phải xác định đúng nội dung, lĩnh vực cần ban hành nghị quyết. Việc lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết phải trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, quy hoạch chiến lược tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và xuất phát từ yêu cầu thực tế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của HĐND trong từng thời điểm nhất định. Nội dung nghị quyết phải thực sự cần thiết, cấp bách, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống, công tác quản lý xã hội… Đặc biệt, phải làm rõ mục đích của việc ban hành nghị quyết, đối tượng và mức độ tác động đến các đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết được thực thi.

  Hai là, nâng cao chất lượng soạn thảo dự thảo nghị quyết. Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết phải thực hiện theo đúng quy trình, các bước, các khâu. Tuỳ theo tính chất của từng nghị quyết để thực hiện các khâu: tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng; thu thập thông tin; tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết; mục tiêu đề ra phải cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao; phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng ngân sách của địa phương.

  c. Nâng cao trách nhiệm của Thường trực HĐND cấp xã trong hoạt động ban hành nghị quyết

  Để nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, Thường trực HĐND cần phát huy tối đa vai trò hoạt động tập thể và vai trò của từng thành viên Thường trực HĐND. Trong đó, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

  d. Tăng cường công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết

  e. Nâng cao năng lực thực hiện chức năng quyết định của đại biểu HĐND cấp xã

  Hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã là hết sức quan trọng và cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả nước, trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, đòi hỏi HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp xã nói riêng phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc tăng trưởng kinh tế; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

  (1) Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2022, tr.8.

  Theo: lyluanchinhtri.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảm Bảo Chế Độ Bhxh, Quyền Lợi Của Người Lao Động Khi Nghỉ Việc Theo Nghị Quyết Số 31 Của Hđnd Tỉnh
 • Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Về Việc Sửa Đổi Một Số Nội Dung Nghị Quyết Số 37/2011/nq
 • Thực Hiện Giảm Số Lượng Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Theo Nghị Quyết Số 22/2017/nq
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền, Phổ Biến Triển Khai Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh
 • Nghị Quyết 60 Hđnd Tỉnh Hà Giang
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100