Đề Xuất 5/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Xã # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Xã # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Xã mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có thể nói, trong những năm qua, hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ bản đảm bảo tính hợp pháp, tính hợp lý, tính khả thi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương, từng bước khẳng định và phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại diện của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần phải sớm khắc phục như:

Thứ nhất, một số nghị quyết nội dung còn chung chung, thiếu tính chặt chẽ, thiếu căn cứ pháp lý; các đánh giá, phân tích còn thiếu tính thuyết phục; các thông tin trong nội dung dự thảo nghị quyết mới chỉ dừng lại ở những con số thống kê. Việc tiến hành, thực hiện các quy trình ban hành nghị quyết vẫn còn chưa theo quy định; nhiều dự thảo nghị quyết chưa được tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết hoặc nếu có cũng chỉ mang tính hình thức,… do vậy, có những nghị quyết tính khả thi không cao; chưa sát với thực tế.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do:

Một là, Thường trực HĐND chỉ có Chủ tịch và Phó Chủ tịch (Chủ tịch HĐND lại kiêm nhiệm). Cán bộ giúp việc là công chức văn phòng thống kê vừa giúp việc cho UBND, vừa giúp việc cho HĐND cấp xã. Mặc dù đã được thành lập 02 Ban cấp xã, nhưng thành viên các Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc của HĐND khá nhiều là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã nói chung, hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND xã nói riêng.

Hai là, trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đại biểu HĐND cấp xã còn có những hạn chế nhất định, thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đại biểu nên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã trong thời gian tới, có thể nghiên cứu một số giải pháp cơ bản như:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã. Đảng ủy cấp xã cần phát huy vai trò định hướng chính trị thông qua việc đề ra các chủ trương, nghị quyết về phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh ở địa phương; chỉ đạo HĐND cấp xã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy thành các nghị quyết, nhiệm vụ, đề án, quyết định cụ thể. Trước mỗi kỳ họp, Đảng ủy xã cần nghiên cứu kỹ dự thảo nghị quyết của HĐND để có ý kiến chỉ đạo cụ thể; đặc biệt là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH; về phân bổ dự toán NSNN và chi ngân sách địa phương, nghị quyết về chương trình giám sát,… Cấp ủy cần quan tâm định hướng về nội dung và phương thức hoạt động giám sát của HĐND; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND trong suốt quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát; trong hoạt động xem xét báo cáo, chất vấn,…

Thứ hai, phải xác định đúng nội dung, lĩnh vực cần ban hành nghị quyết. Việc lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết phải trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, quy hoạch chiến lược tổng thể về phát triển KT – XH của địa phương và xuất phát từ yêu cầu thực tế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của HĐND trong từng thời điểm nhất định. Nội dung nghị quyết phải thực sự cần thiết, cấp bách, phải làm rõ mục đích của việc ban hành nghị quyết, đối tượng và mức độ tác động đến các đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết được thực thi; đặc biệt, các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết phải thực hiện theo đúng quy trình quy định.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động ban hành nghị quyết. Đặc biệt, trong ban hành nghị quyết là văn bản QPPL, các Ban của HĐND chủ động vào cuộc, phối hợp ngay từ đầu với UBND trong việc chuẩn bị nội dung; chủ động tham dự các cuộc họp do UBND tổ chức để nắm bắt thông tin, tham gia, góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo dự thảo nghị quyết trình HĐND.

Hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã là hết sức quan trọng và cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, đòi hỏi HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp xã nói riêng phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH địa phương./.

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay

Ngày đăng: 30/11/2018 03:23

1. Một số kết quả đạt được trong hoạt động ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã

Thứ nhất, hoạt động soạn thảo nghị quyết của HĐND cấp xã

Thứ hai, hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết

Thứ ba, hoạt động xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân:

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, các nghị quyết của HĐND cấp xã đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn từng địa phương. Các nghị quyết về cơ bản bảo đảm đúng quy trình, thủ tục ban hành; nội dung bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước; phù hợp xu thế phát triển, sát thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã thời gian qua

Những kết quả đạt được trong hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã thời gian qua là rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác ban hành nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cụ thể như sau:

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

Một là, Thường trực HĐND chỉ có Chủ tịch và Phó Chủ tịch, đa số Chủ tịch HĐND lại kiêm Bí thư Đảng ủy xã. Cán bộ giúp việc là công chức văn phòng thống kê vừa giúp việc cho UBND, vừa giúp việc cho HĐND cấp xã. Trong một thời gian dài cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã không có các ban, từ năm 2016 mặc dù đã được thành lập 2 ban là Ban kinh tế – xã hội và Ban Pháp chế nhưng thành viên các ban, kể cả trưởng, phó ban đều hoạt động kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc của HĐND khá nhiều là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã nói chung, hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND xã nói riêng.

Hai là, trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đại biểu HĐND cấp xã còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Có những đại biểu, đặc biệt một bộ phận đại biểu ở các xã miền núi thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa còn thiếu kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý nhà nước, thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Ba là, việc phân bổ kinh phí ngân sách cho hoạt động của HĐND còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Chính vì vậy, các đại biểu còn thiếu những điều kiện cần thiết về trang thiết bị, tài liệu, thông tin… phục vụ cho công tác ban hành nghị quyết.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu mới hiện nay

a. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng uỷ đối với hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã

Đảng uỷ cấp xã cần phát huy vai trò định hướng chính trị thông qua việc đề ra các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; chỉ đạo HĐND cấp xã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy thành các nghị quyết, nhiệm vụ, đề án, quyết định cụ thể. Trước mỗi kỳ họp, Đảng uỷ xã cần nghiên cứu kỹ dự thảo nghị quyết của HĐND để có ý kiến chỉ đạo cụ thể; đặc biệt là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương, nghị quyết về chương trình giám sát… Cấp ủy cần quan tâm định hướng về nội dung và phương thức hoạt động giám sát của HĐND; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND trong suốt quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát; trong hoạt động xem xét báo cáo; chất vấn, xem xét quyết định của UBND cấp xã trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm; hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

b. Đổi mới nội dung, phương thức ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã

Trước hết, phải xác định đúng nội dung, lĩnh vực cần ban hành nghị quyết. Việc lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết phải trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, quy hoạch chiến lược tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và xuất phát từ yêu cầu thực tế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của HĐND trong từng thời điểm nhất định. Nội dung nghị quyết phải thực sự cần thiết, cấp bách, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống, công tác quản lý xã hội… Đặc biệt, phải làm rõ mục đích của việc ban hành nghị quyết, đối tượng và mức độ tác động đến các đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết được thực thi.

Hai là, nâng cao chất lượng soạn thảo dự thảo nghị quyết. Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết phải thực hiện theo đúng quy trình, các bước, các khâu. Tuỳ theo tính chất của từng nghị quyết để thực hiện các khâu: tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng; thu thập thông tin; tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết; mục tiêu đề ra phải cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao; phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng ngân sách của địa phương.

c. Nâng cao trách nhiệm của Thường trực HĐND cấp xã trong hoạt động ban hành nghị quyết

Để nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, Thường trực HĐND cần phát huy tối đa vai trò hoạt động tập thể và vai trò của từng thành viên Thường trực HĐND. Trong đó, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

d. Tăng cường công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết

e. Nâng cao năng lực thực hiện chức năng quyết định của đại biểu HĐND cấp xã

Hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã là hết sức quan trọng và cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả nước, trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, đòi hỏi HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp xã nói riêng phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc tăng trưởng kinh tế; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

(1) Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017, tr.8.

Theo: lyluanchinhtri.vn

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Trong những năm qua, Đảng ta ban hành khá nhiều văn bản quy định, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có Hướng dẫn số 09, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Ngày 21-1-2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, trong đó nhấn mạnh: Cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí của đảng viên.

Trong thực tiễn, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên. Đại đa số chi bộ đã thực hiện đủ 6 nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, nội dung sinh hoạt chi bộ vừa bảo đảm việc cung cấp thông tin mới cho đảng viên; kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bàn, kết luận những vấn đề lãnh đạo của chi bộ trong tháng. Đồng thời, đảng viên thực hiện nghĩa vụ đóng đảng phí… Sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới, đáp ứng nhu cầu của đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cuộc họp chi bộ kể cả trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và chi bộ khu dân cư chất lượng sinh hoạt chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Sinh hoạt chi bộ chưa trở thành nhu cầu của đảng viên. Vì vậy, khi đến sinh hoạt chi bộ có đảng viên đề nghị ban chi ủy triển khai nhanh các nội dung để còn về làm việc khác; có đảng viên thường không tham gia ý kiến gì trong sinh hoạt chi bộ; có đảng viên không tham gia sinh hoạt chi bộ thường kỳ đầy đủ… Nguyên nhân chính là do chất lượng sinh hoạt chưa được nâng cao, còn những hạn chế nhất định. Thông qua quan sát có thể thấy một số vấn đề hạn chế như:

Có chi bộ trước khi sinh hoạt, chi ủy không họp để bàn trước các nội dung sẽ đưa ra trong cuộc họp chi bộ, phân công cấp ủy viên triển khai các nội dung trong sinh hoạt chi bộ. Khi sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ triển khai tất cả các nội dung còn các thành viên trong ban chi ủy không có nhiệm vụ gì, dẫn đến tình trạng có nội dung triển khai không sâu, không bảo đảm yêu cầu, nhất là phần thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Chưa đánh giá được tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm… Đồng thời trí tuệ của tập thể chi ủy chưa được phát huy, vai trò của chi ủy viên không được thể hiện. Điều này không những làm giảm vai trò lãnh đạo, điều hành của chi ủy đối với chi bộ, mà còn làm cho cuộc sinh hoạt trở nên đơn điệu, thiếu sự lôi cuốn đối với đảng viên.

Có đồng chí bí thư chi bộ chưa biết chọn lọc thông tin phù hợp, thiết thực, chưa biết tóm tắt, nhấn mạnh những nội dung đảng viên cần quan tâm mà đọc nguyên xi văn bản do cấp trên cung cấp. Thành ra vừa mất nhiều thời gian, vừa không phù hợp với nhu cầu của đảng viên, nhất là đối với những đảng viên trình độ học vấn cao, đảng viên có nhiều thời gian để cập nhật tin tức hàng ngày. Do không bảo đảm yêu cầu thiết thực nên đảng viên thường không chú ý, lơ đãng, hoặc làm việc riêng.

Mặt khác, do chưa bàn bạc thống nhất trong chi ủy nên phần nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm… nhiều khi chưa trúng, chưa đúng, gây nên những tranh luận qua lại, mất thời gian không cần thiết, thậm chí có trường hợp không thống nhất ý kiến ngay trong ban chi ủy, dẫn đến thiếu sự thống nhất trong chi bộ.

Có chi bộ chưa phân định rõ giữa nội dung sinh hoạt chuyên môn và nội dung sinh hoạt chi bộ, nên nội dung họp chi bộ không khác gì cuộc họp chuyên môn. Một số cơ quan, đơn vị có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên xuất hiện tình trạng coi một cuộc sinh hoạt cơ quan vừa là sinh hoạt chuyên môn, vừa là sinh hoạt chi bộ. Thực chất, ban chi ủy ở đó chưa nhận thức đúng vai trò, tính chất của sinh hoạt chi bộ là để mọi đảng viên nâng cao nhận thức nói chung, trong đó có nhận thức chính trị, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đương nhiên sinh hoạt chi bộ bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là quan trọng nhất, song không chỉ có vậy, sinh hoạt chi bộ còn có những nội dung khác như: xây dựng nội bộ Đảng, xét kết nạp đảng viên, chi bộ lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị… Trong khi họp chuyên môn chủ yếu tập trung bàn biện pháp cụ thể, hình thức tổ chức, các yêu cầu cần và đủ để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với năng suất, chất lượng cao… Việc đồng nhất sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn làm giảm ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều bàn luận, hội thảo, đưa ra nhiều giải pháp, song thiết nghĩ cần tập trung thực hiện tốt mấy vấn đề cốt lõi gồm:

, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là chi ủy viên ngay sau khi tổ chức đại hội chi bộ và đảng bộ cơ sở. Nội dung các lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy cần dành thời gian thỏa đáng để bồi dưỡng, thực hành kỹ năng điều hành cuộc sinh hoạt chi bộ, phương pháp tổ chức các hoạt động ở chi bộ…

, khi triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên thông qua sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy cần gắn những chỉ thị, nghị quyết đó với chi bộ, gợi mở để đảng viên liên hệ với bản thân và nhận thấy sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc với trách nhiệm của người đảng viên. Hạn chế việc đọc nguyên si văn bản, dễ gây sự nhàm chán cho đảng viên.

Thực hiện tốt một số vấn đề trên, chắc chắn chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng cao, các cuộc sinh hoạt chi bộ sẽ sôi nổi, dân chủ, thu hút sự quan tâm của đảng viên; sinh hoạt chi bộ sẽ từng bước trở thành nhu cầu của đảng viên./.

Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dcj, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Nghị Quyết 55 Năng Lượng, Nghị Quyết Năng Lượng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw Đột Phá Trong Phát Triển Năng Lượng, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Dự án Năng Lượng Từ Chất Thải Tại Tp. Hcm, Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Cho Vay, Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Đề án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học, Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn, Bao Cao Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hjoat Chi Bo, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Nâng Cao Chât Lượng Quản Lý Cấp Phòng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Mạng Lõi, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Thpt, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Mua ô Tô Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Tổng Quan Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Tại Trạm Y Tế, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tình Huống Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Xây Dựng, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Phong Trào Thi Đua,

Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dcj, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Nghị Quyết 55 Năng Lượng, Nghị Quyết Năng Lượng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw Đột Phá Trong Phát Triển Năng Lượng, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Dự án Năng Lượng Từ Chất Thải Tại Tp. Hcm, Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Cho Vay, Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Đề án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Xã trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!