Đề Xuất 12/2022 # Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

        Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. 

           Trong nhiệm kỳ Đại hội XII,

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả

rõ rệt

. Trong đó, c

ông tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn.

          

Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng.

          

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, dạy và học hình thức.

           Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản có chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực.

           Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Bộ Chính trị kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

           Mặc dù vậy,

công tác tư tưởng

có nơi,

có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời,

hình thức chưa phong phú

. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng;

việc nắm bắt,

định hướng dư luận xã hội có lúc

chưa kịp thời

. Kết quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, quản lý Internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng chưa được phát huy đầy đủ. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu

; một số vấn đề mới, khó, phức tạp thực tiễn đặt ra chưa được làm sáng tỏ.

          

Trong thời gian tới, để

góp phần thực hiện có hiệu quả

Nghị quyết số 35-NQ/TW,

ngày 22/10/2018 

của Bộ Chính trị, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng với những giải pháp sau đây:

          

Một là,

c

ông tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái

. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

           Hai là, t

uyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng và nhân dân. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên.

           Ba là, d

ự báo

sát, chủ động

nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí

; phát huy hơn nữa vai trò của văn học, nghệ thuật trên mặt trận tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

           Bốn là, n

âng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới để bổ sung, phát triển lý luận của Đảng. Tiếp tục bổ sung, phát triển hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

           Năm là, đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên

.

..

     

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tư Tưởng Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Chính Trị Của Đảng Bộ Tỉnh / 2023

Công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò “đi trước mở đường”, giúp cho Đảng đề ra được những chủ trương, đường lối thực sự khoa học, sát với thực tiễn, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong nội bộ,… Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 – 2020” thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác tư tưởng, bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bậtgóp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được coi trọng. Tập trung đổi mới tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường hội nghị trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cơ sở, chú trọng quán triệt, học tập chuyên sâu. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân đạt 96%, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, để tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng hiệu quả, thiết thực. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn; hầu hết các cơ sở đào tạo đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các binh chủng thông tin như Báo Lai Châu, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các ấn phẩm mang tính báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng; thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, tăng thời lượng phát sóng, lượng thông tin, tính thời sự, mở thêm nhiều chuyên mục tăng tính hấp dẫn, thuyết phục từng bước nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó đưa nghị quyết “thấm” vào cuộc sống, làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn, từ đó chuyển thành ý thức, trách nhiệm và tình cảm trong hành động.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp đảm bảo tính sát thực, khả thi cao. Giai đoạn 2016-2019, Tỉnh ủy đã ban hành 63 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, chương trình hành động; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết trên 60 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh. Năm 2019, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng và trưởng thành – Những vấn đề thực tiễn và lý luận”, là cơ sở khoa học giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống được quan tâm, góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 9/56 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng công trình lịch sử truyền thống; 18/108 xã, thị trấn đã biên soạn lịch sử đảng bộ. Hoạt động văn hoá, văn nghệ được đẩy mạnh, đảm bảo đúng định hướng, thiết thực, phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chất lượng thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nâng lên, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa tinh thần,bồi dưỡng truyền thống yêu nước, đạo đức, thẩm mỹ cho Nhân dân.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từng bước làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hướng trọng tâm về cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các cuộc triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng vùng cao, thông tin lưu động, tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc. Phát hiện, xử lý kịp thời những thông tin, bài viết phản ánh sai sự thật trên các trang mạng xã hội; quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin, phát tán, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động. Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác không để các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc xâm nhập vào địa bàn, nhất là vùng đồng bào các dân tộc ít người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh còn có những hạn chế, bất cập như: Công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng có việc còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số chi, đảng bộ còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc nêu gương, còn vi phạm những điều đảng viên không được làm. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm, có việc chưa kịp thời; việc cung cấp, xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội của một số địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động; chưa kịp thời tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa thật sự đa dạng, hấp dẫn; đời sống văn hóa ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều chi bộ chưa chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương, ngành chưa coi trọng làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có mặt còn hạn chế, có nơi, có thời điểm chưa gắn lý luận với thực tiễn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, kết quả chưa rõ nét.

Những hạn chế trên là do một số ít cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác tư tưởng, chưa thực sự quan tâm đúng mức và thường xuyên. Việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tư tưởng có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở có thời điểm chưa kịp thời. Một số cán bộ làm công tác tuyên giáo năng lực tham mưu, dự báo còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa còn hạn chế; có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu độc.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, cùng với cả nước Lai Châu có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có tính chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp như: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác tư tưởng, coi đó thực sự là mặt trận hàng đầu và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Tiếp tục triển khai có trọng tâm Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 – 2020”, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh., tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng;

Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, dư luận xã hội trực tiếp giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Đổi mới phương pháp nghiên cứu điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, năng lực dự báo tình hình; nâng cao chất lượng các hoạt động báo chí, chủ động cung cấp định hướng thông tin báo chí, định hướng các hoạt động tuyên truyền các sự kiện, hoạt động lớn của Trung ương và của tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; tổ chức đối thoại trực tiếp, thông tin hai chiều.

Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo sát thực, khả thi. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng của Đảng bộ; hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng các thông tin, tài liệu, đảm bảo tính thời sự, phục vụ tốt cho hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, tăng cườnggiới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu; thu hút đầu tư phát triển KT – XH. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, phản động trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu kích động, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Tăng Cường Lãnh Đạo Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tuyển Quân Năm 2022 / 2023

(QBĐT) – Ngày 14-12-2020, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 26-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân năm 2021. Nội dung công văn như sau:

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân) luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước; các địa phương đã tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối; quá trình thực hiện đã đề cao dân chủ, công khai, công bằng xã hội, đúng quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số vấn đề hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa thực sự sâu sát; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân chưa sâu rộng; chất lượng công dân nhập ngũ của một số địa phương về các tiêu chí còn thấp hơn các năm trước([1]), chưa thực hiện tốt khâu “3 gặp, 4 biết”, còn có trường hợp đề nghị tạm hoãn không đúng luật; công tác sơ tuyển, khám tuyển của một số hội đồng khám chưa chặt chẽ, còn sai sót, nhiều công dân đủ điều kiện nhưng không đưa vào danh sách nhập ngũ, kết luận một số trường hợp không đúng quy định, nhiều địa phương phải khám bù, khám bổ sung nhiều lần; tỷ lệ bù đổi tương đối lớn. Một số gia đình và thanh niên có ý thức trách nhiệm chưa cao, cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự, gây khó khăn và lãng phí trong quá trình tuyển quân.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu và nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

2. UBND các cấp chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp và cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, khám sức khỏe, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, thời gian và chất lượng. Thường xuyên, sâu sát, nắm chắc cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh mặt yếu, khâu yếu, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân, nhất là ở các khâu khám tuyển sức khỏe, xét duyệt việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y sỹ, bác sỹ trong hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 30-6-2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 2-10-2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, không để sót, lọt những trường hợp đủ điều kiện nhưng tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ Quân sự; chịu trách nhiệm về chất lượng sức khỏe của công dân nhập ngũ năm 2021; quá trình thực hiện công tác tuyển quân phải làm tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trong quá trình tuyển quân.

3. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Phấn đấu đạt tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 từ 75% trở lên; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng từ 5% trở lên (đối với huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa từ 3% trở lên); tỷ lệ đảng viên từ 2% trở lên; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 2 công dân trở lên tham gia nhập ngũ, thực hiện bình đẳng trong công tác tuyển quân giữa các vùng miền, giữa cán bộ, công chức, người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, con, em cán bộ, đảng viên với nông dân, giữa thành thị với nông thôn. Gắn công tác tuyển quân với công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh.

Làm tốt công tác hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân trước, trong và sau lễ giao nhận quân. Các địa phương hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ cho đơn vị, nâng cao chất lượng về mọi mặt, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp loại trả, bù đổi về sức khỏe, bảo đảm chấp hành nghiêm túc quy định bù đổi; kiên quyết không để sót, lọt các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ vào Quân đội, Công an, cũng như không tạo kẽ hở để công dân lợi dụng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

4. Cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm trong việc công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhập ngũ; danh sách công dân được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức. Tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo.

Yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

([1]) Năm 2020, tuyển chọn và gọi nhập ngũ 951/951 công dân (đạt 100% chỉ tiêu); tỷ lệ sức khỏe loại 1, 2 đạt 56,4% (năm 2019 là 69,7%,); tỷ lệ đảng viên đạt 0,2% (năm 2019 là 0,4%); không có cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị tham gia nhập ngũ; tỷ lệ bù đổi 0,9% (năm 2019 là 0,6%).

Tphcm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Trật Tự Xây Dựng / 2023

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/7, Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 23 – CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn TP.

Theo đó, để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXD, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng pháp luật, làm tiền đề thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 – 2020, ổn định an ninh trật tự để phát triển TP, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND TP tổ chức hội nghị “Lập lại trật tự xây dựng trên toàn TP”, để đánh giá tình trạng xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý thời gian qua (năm 2016 – 2019), hậu quả của việc này, làm rõ các nguyên nhân, cơ chế của việc tồn tại dai dẳng việc xây dựng không phép, trái phép; đề xuất, xác định các giải pháp đồng bộ, khả thi, quyết liệt của hệ thống chính trị 3 cấp ở TP để tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, trái phép mà không bị xử lý đúng pháp luật trước đại hội đảng bộ cấp quận, huyện (tháng 6/2020).

Đồng thời, UBND TP, các sở, ngành phải khẩn trương, kiên quyết thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật, làm tiền đề để chính quyền quận – huyện, phường – xã – thị trấn chấn chỉnh việc quản lý xây dựng trên địa bàn, thực hiện đúng yêu cầu chấm dứt tình trạng xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý theo pháp luật trước đại hội đảng bộ cấp quận, huyện.

Cùng với đó, các cấp ủy quận – huyện, phường – xã – thị trấn tổ chức hội nghị và có nghị quyết chuyên đề vào đầu tháng 8/2019; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ và tại mỗi chi bộ, tới từng đảng viên trong quý 3/2019 về việc không để xây dựng không phép và trái phép tiếp tục như thời gian qua, phải lập lại TTXD trước đại hội đảng bộ quận, huyện. Mỗi đảng viên phải cam kết với tổ chức đảng nơi sinh hoạt không vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng; Bí thư, Chủ tịch UBND quận – huyện, các phường – xã – thị trấn cam kết với cấp ủy cấp trên trực tiếp về việc lập lại TTXD trước tháng 6/2020, nếu không cam kết thì cấp ủy bố trí công tác khác đối với cán bộ này. Phường – xã – thị trấn nào để xảy ra xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặt khác, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, hàng tháng lãnh đạo quận – huyện, phường – xã – thị trấn (chính quyền và cấp ủy) phải tổ chức giao ban chuyên đề lập lại TTXD trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, xử lý kịp thời công chức vi phạm. Trong quý 3/2019, bố trí lại cán bộ, công chức ở phường – xã – thị trấn, quận – huyện có nhiều sai phạm, uy tín thấp.

Song song đó, các quận – huyện, phường – xã – thị trấn cần rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp đã triển khai xây dựng các công trình không phép, trái phép tại địa phương, các tổ chức, cá nhân môi giới bán các công trình không phép, sai phép trên địa bàn để nhắc nhở, cảnh báo và yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Đối với các đối tượng vừa qua đã xây dựng và môi giới bán các công trình xây dựng không phép, sai phép với quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho người mua và trật tự đô thị, móc ngoặc với một số công chức thoái hóa để xây dựng và mua bán trái pháp luật, cần giao cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ và kết luận sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong quý 3, quý 4/2019, kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm này cần công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, trong quý 3/2019, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và bài học kinh nghiệm của UBND huyện Hóc Môn cuối năm 2018, đầu năm 2019, UBND các quận, huyện rà soát tất cả các hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, hướng dẫn người dân làm đúng pháp luật và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đúng pháp luật.

UBND TP chỉ đạo và hỗ trợ quận, huyện, trong năm 2019, tất cả các quận, huyện triển khai hệ thống trực tuyến ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, trong đó có vi phạm TTXD, qua tin nhắn (mô hình Bình Thạnh trực tuyến, Hóc Môn trực tuyến), đảm bảo tất cả các sai phạm về TTXD đã được người dân phản ánh đều được xử lý đúng pháp luật trong thời gian mà UBND các quận, huyện xác định.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu trong tháng 7/2019, UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn TP theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm; phải thực hiện bằng được các yêu cầu công trình xây dựng không niêm yết giấy phép xây dựng thì không được xây dựng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí TP tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXD trên địa bàn TP.

Ngoài ra, Đảng đoàn HĐND TP lãnh đạo HĐND TP thực hiện kết luận của kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa IX, tổ chức giám sát việc lập lại TTXD trên địa bàn TP.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Xây Dựng Đảng Về Tư Tưởng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!