Đề Xuất 5/2022 # Một Số Kiểu Lỗi Thường Gặp Trong Văn Bản Báo Cáo Tiếng Việt # Top Like

Xem 15,147

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Kiểu Lỗi Thường Gặp Trong Văn Bản Báo Cáo Tiếng Việt mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,147 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính: Muôn Hình Kiểu Sai
 • Một Số Sai Sót Thường Gặp Trong Việc Lập Biên Bản Vi Phạm Hành Chính
 • Đặc Điểm Ngôn Ngữ Văn Bản Hành Chính Và Các Lỗi Thường Gặp (Qua Ngữ Liệu Khảo Sát Tại Huyện Quảng Xương Thanh Hóa) Luận Văn Thạc Sỹ Ngữ Văn
 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Có Mấy Loại
 • Soạn Văn 8 Vnen Bài 31: Văn Bản Thông Báo
 • NGUYỄN QUỐC THÁI

  MỘT SỐ KIỂU LỖI THƢỜNG GẶP

  TRONG VĂN BẢN BÁO CÁO TIẾNG VIỆT

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

  THÁI NGUYÊN – 2014

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

  NGUYỄN QUỐC THÁI

  MỘT SỐ KIỂU LỖI THƢỜNG GẶP

  TRONG VĂN BẢN BÁO CÁO TIẾNG VIỆT

  Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

  Mã số: 60.22.01.02

  LUẬN VĂN THẠC SĨ

  NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

  NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: chúng tôi ĐÀO THỊ VÂN

  THÁI NGUYÊN – 2014

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu

  khảo sát, điều tra, kết luận trong luận văn là trung thực và chƣa từng công bố ở

  bất kì công trình nào khác.

  Tác giả

  Nguyễn Quốc Thái

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  i

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  LỜI CẢM ƠN

  Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chúng tôi Đào Thị Vân, ngƣời

  đã tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này.

  Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo những ngƣời đã trực tiếp giúp tác giả nâng cao vốn kiến thức ngôn ngữ trong

  thời gian theo học chƣơng trình thạc sĩ ngôn ngữ khóa 2012 – 2014 tại trƣờng

  Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên; cảm ơn các cơ quan, đơn vị và một

  số địa phƣơng đã cung cấp nhiều thông tin và tƣ liệu quý giá cho luận văn.

  Sau cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, ngƣời thân, đồng nghiệp và các học viên

  Cao học Ngôn ngữ K20 đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm

  luận văn.

  Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2014

  Tác giả

  Nguyễn Quốc Thái

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  ii

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………… i

  LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………. ii

  MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………… iii

  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN ………………………………………….. iv

  MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………. 1

  1. Lí do chọn đề tài …………………………………………………………………………………. 1

  2. Lịch sử vấn đề …………………………………………………………………………………….. 2

  3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………. 12

  4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………………………. 13

  5. Phƣơng pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………. 14

  6. Cấu trúc của luận văn ………………………………………………………………………… 15

  Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN ……………………………………………………………….. 16

  1.1. Khái quát về văn bản và văn bản mắc lỗi …………………………………………… 16

  1.1.1. Sơ lƣợc về văn bản ………………………………………………………………………. 16

  1.1.2. Văn bản mắc lỗi …………………………………………………………………………… 21

  1.2. Khái quát về văn bản hành chính – công vụ và văn bản báo cáo …………… 30

  1.2.1. Sơ lƣợc về loại văn bản hành chính – công vụ ………………………………… 30

  1.2.2. Sơ lƣợc về kiểu văn bản báo cáo ……………………………………………………. 32

  1.2.3. Vài nét về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ……………. 35

  1.3. Tiểu kết …………………………………………………………………………………………. 36

  Chƣơng 2: PHÂN LOẠI VÀ MIÊU TẢ CÁC KIỂU LỖI TRONG VĂN

  BẢN BÁO CÁO TIẾNG VIỆT ……………………………………………………………. 38

  2.1. Kết quả khảo sát các lỗi trong văn bản báo cáo tiếng Việt …………………… 38

  2.1.1. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………. 38

  2.1.2. Bảng tổng kết các loại lỗi trong văn bản báo cáo đã thống kê ……………. 40

  2.2. Miêu tả các kiểu lỗi trong văn bản báo cáo tiếng Việt …………………………. 41

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  iii

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.2.1. Lỗi thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản báo cáo ………………………….. 41

  2.2.2. Lỗi sử dụng phƣơng tiện ngôn ngữ ………………………………………………… 65

  2.3. Tiểu kết …………………………………………………………………………………………. 79

  Chƣơng 3: NGUYÊN NHÂN VÀ HƢỚNG KHẮC PHỤC LỖI

  TRONG VĂN BẢN BÁO CÁO TIẾNG VIỆT ……………………………………… 80

  3.1. Nguyên nhân mắc lỗi trong văn bản báo cáo tiếng Việt ………………………. 80

  3.1.1. Nguyên nhân chủ quan …………………………………………………………………. 80

  3.1.2. Nguyên nhân khách quan ……………………………………………………………… 83

  3.2. Vấn đề sửa và khắc phục lỗi trong văn bản báo cáo tiếng Việt …………….. 90

  3.2.1. Vấn đề sửa lỗi trong văn bản báo cáo tiếng Việt……………………………… 91

  3.2.2. Hƣớng khắc phục lỗi ……………………………………………………………………. 94

  3.3. Tiểu kết …………………………………………………………………………………………. 95

  KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………. 97

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGỮ LIỆU THỐNG KÊ ………………………. 99

  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  iv

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN

  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp các loại văn bản báo cáo đƣợc chọn làm ngữ liệu

  khảo sát …………………………………………………………………………………. 38

  Bảng 2.2: Bảng tổng hợp số lỗi đã thống kê trong văn bản báo cáo …………….. 40

  Bảng 2.3: Bảng tổng kết số lỗi/ các văn bản báo cáo đƣợc phân loại theo

  chủ thể ban hành …………………………………………………………………….. 40

  Bảng 2.4: Bảng tổng kết lỗi thể thức và kỹ thuật trình bày …………………………. 42

  Bảng 2.5: Bảng tổng kết số lỗi thể thức và lỗi kĩ thuật trình bày theo chủ

  thể ban hành báo cáo ………………………………………………………………. 42

  Bảng 2.6: Lỗi thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản phân loại theo chủ thể

  ban hành báo cáo ……………………………………………………………………. 43

  Bảng 2.7: Bảng tổng kết lỗi thể thức trong văn bản báo cáo đã khảo sát ……… 44

  Bảng 2.8: Bảng tổng kết loại lỗi thể thức tính theo kiểu văn bản báo cáo …….. 44

  Bảng 2.9: Báo cáo mắc lỗi thể thức đƣợc phân loại theo chủ thể ban hành ….. 45

  Bảng 2.10: Bảng tổng kết lỗi thể thức theo các kiểu báo cáo và theo 10

  thành phần thể thức và chủ thể ban hành báo cáo ……………………….. 45

  Bảng 2.11: Bảng tổng kết lỗi kỹ thuật trình bày trong văn bản BC đã khảo sát ……… 52

  Bảng 2.12: Bảng tổng kết loại lỗi kỹ thuật trình bày theo kiểu văn bản BC…. 53

  Bảng 2.13: Báo cáo mắc lỗi kỹ thuật trình bày đƣợc phân loại theo chủ thể

  ban hành………………………………………………………………………………… 53

  Bảng 2.14: Bảng tổng kết lỗi kỹ thuật trình bày văn bản theo 10 thành phần

  thể thức và chủ thể ban hành báo cáo ……………………………………….. 54

  Bảng 2.15: So sánh kỹ thuật định lề trang, đánh số trang, số phụ lục của

  văn bản báo cáo khối đảng và khối quản lý nhà nƣớc …………………. 64

  Bảng 2.16: Bảng tổng hợp lỗi sử dụng phƣơng tiện ngôn ngữ trong BC ……… 66

  Bảng 2.17: Bảng tổng kết lỗi chính tả trong các báo cáo đƣợc phân loại

  theo cấp ban hành …………………………………………………………………… 66

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  iv

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Bảng 2.18: Bảng tổng kết các kiểu lỗi về từ theo kiểu văn bản và chủ thể

  ban hành………………………………………………………………………………… 69

  Bảng 2.19: Số lƣợng câu mắc lỗi chia theo kiểu báo cáo và tỉ lệ % tính theo

  số câu mắc lỗi ………………………………………………………………………… 72

  Bảng 2.20: Bảng tổng kết số lƣợng câu mắc lỗi trong các loại văn bản báo

  cáo phân loại theo chủ thể ban hành …………………………………………. 72

  Bảng 2.21: Bảng tổng kết số lƣợng câu mắc lỗi trong các văn bản báo cáo

  phân loại theo kiểu câu mắc lỗi ………………………………………………… 78

  Bảng 3.1: Những điểm khác nhau cơ bản trong trình bày thể thức văn bản

  của Đảng và văn bản quản lý Nhà nƣớc…………………………………….. 85

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  v

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài

  1.1. Lí do khách quan

  Báo cáo là một kiểu văn bản đƣợc dùng thƣờng xuyên trong các đơn vị

  hành chính và trong đời sống hàng ngày. Tuy là một loại văn bản có vị trí khá

  quan trọng trong giao tiếp nhƣng các ý kiến về cách viết một văn bản báo cáo

  vẫn còn có chỗ chƣa thực sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu.

  Thực tế khảo sát 400 văn bản báo cáo ở một số cấp, ngành, đơn vị và địa

  phƣơng cho thấy có khá nhiều văn bản báo cáo mắc lỗi. Những lỗi này rất đa

  dạng: đó có thể là lỗi về thể thức văn bản và kĩ thuật trình bày; cũng có thể là

  lỗi sử dụng các phƣơng tiện ngôn ngữ, nhƣ lỗi sử dụng các yếu tố ngữ âm, lỗi

  dùng từ hay lỗi đặt câu, v.v…

  Theo điều tra bƣớc đầu của chúng tôi, đến nay chƣa thấy có một công trình

  nghiên cứu nào dành riêng cho việc tìm hiểu tình hình mắc lỗi trong văn bản

  báo cáo một cách kĩ lƣỡng và bài bản, mặc dù nhƣ đã nói, đây là một kiểu văn

  bản quen thuộc và đƣợc dùng thƣờng xuyên trong giao tiếp hành chính.

  1.2. Lí do chủ quan

  Là ngƣời làm việc tại Ban Tuyên giáo của một tỉnh, chúng tôi thƣờng

  xuyên đƣợc nhận văn bản báo cáo cũng nhƣ thƣờng xuyên phải viết báo cáo.

  Đứng từ góc độ ngƣời nhận báo cáo, chúng tôi thấy tình trạng văn bản báo

  cáo mắc lỗi, đặc biệt là lỗi sử dụng ngôn ngữ nhiều khi đã gây ra những cách

  hiểu văn bản khác nhau cho ngƣời tiếp nhận báo cáo.

  Đứng từ góc độ ngƣời viết báo cáo, chúng tôi cũng ý thức đƣợc tầm quan

  trọng của văn bản báo cáo và cái khó khăn của những ngƣời viết báo cáo.

  Muốn viết đƣợc một văn bản báo cáo tốt, ngƣời viết không những phải nắm

  đƣợc thể thức cũng nhƣ kỹ thuật trình bày nội dung mà còn phải biết sử dụng

  các phƣơng tiện ngôn ngữ sao cho đúng, cho hay. Bởi vậy, chọn đề tài “Một số

  kiểu lỗi thường gặp trong văn bản báo cáo tiếng Việt” để nghiên cứu, ngƣời

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  1

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viết hy vọng luận văn có thể làm tƣ liệu tham khảo cho những ai muốn nghiên

  cứu hay viết báo cáo, giúp họ tránh đƣợc những lỗi không đáng có trong sử

  dụng ngôn ngữ khi tạo lập kiểu văn bản này.

  2. Lịch sử vấn đề

  2.1. Tình hình nghiên cứu văn bản báo cáo

  Có thể nói, đến nay đã có khá nhiều tài liệu bàn về cách viết văn bản, vấn

  đề qui chuẩn một số văn bản hành chính – công vụ nói chung và văn bản báo

  cáo nói riêng. Khó có thể liệt kê hết các công trình nghiên cứu này. Dƣới đây là

  một số tài liệu và công trình nghiên cứu tiêu biểu về văn bản hành chính – công

  vụ, trong đó có văn bản báo cáo, từ những năm 1982 trở lại đây:

  (1) Thông tƣ 02/BT, ngày 11 tháng 01 năm 1982 của Bộ trƣởng – Tổng

  Thƣ ký Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) về “Hướng dẫn việc xây dựng

  và ban hành văn bản”. Thông tƣ này đã đề cập tới nguyên tắc xây dựng và ban

  hành văn bản. Thông tƣ nêu rõ: “… cơ quan ban hành văn bản phải theo đúng

  thẩm quyền của mình. Các văn bản của cơ quan Nhà nước ở các ngành, các

  cấp ban hành đều phải căn cứ vào Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản

  của cấp trên. Hình thức văn bản phải theo đúng quy định của pháp luật; từ

  ngữ, cách viết cũng phải theo đúng từ ngữ, cách viết văn bản Nhà nước…”.

  Qui định về viết văn bản báo cáo cũng không nằm ngoài những qui định với

  các văn bản khác đƣợc nói đến ở đây.

  (2) Quyết định (sau đây viết tắt là QĐ) số 31-QĐ/TW, ngày 01 tháng 10

  năm 1997 của Ban Chấp hành Trung ƣơng về việc “Ban hành qui định về thể

  loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”.

  Ngoài việc trình bày những qui định chung về hệ thống văn bản, các cấp

  ban hành văn bản, ngôn ngữ viết văn bản hay những qui định sửa đổi, bổ sung,

  bãi bỏ văn bản, QĐ này còn giới thiệu 23 thể loại văn bản của Đảng, trong đó

  có báo cáo.

  Về thể thức văn bản, “Quyết định ban hành qui định về thể loại, thẩm

  quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng” qui định rất rõ thể thức chung

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  2

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  của 23 kiểu loại văn bản của Đảng là phải đủ 8 thành phần bắt buộc (xin xem

  Điều 15 trong QĐ).

  Về kỹ thuật trình bày văn bản, tài liệu này cũng nêu chi tiết cách trình bày

  của từng thể thức nói trên, có kèm theo mẫu và ví dụ minh họa để ngƣời viết

  văn bản có thể lấy đó làm căn cứ.

  (3) Qui định số 251-QĐ/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ban Bí thƣ

  “Qui định về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư” đã trình bày ba chƣơng

  với ba nội dung lớn :

  + Chƣơng 1, Qui định chung: Chƣơng này gồm ba điều: 1) Đối tƣợng

  điều chỉnh, 2) Thể loại và yêu cầu báo cáo, 3) Hình thức báo cáo, thẩm quyền

  ký báo cáo và thời hạn báo cáo.

  + Chƣơng 2, Nội dung báo cáo: Chƣơng này gồm 4 điều: 1) Báo cáo

  chung, 2) Báo cáo quí, báo cáo sơ kết 6 tháng và báo cáo tổng kết năm, 3) Báo

  cáo chuyên đề, 4) Báo cáo đột xuất và các báo cáo khác.

  + Chƣơng 3, Tổ chức thực hiện: Chƣơng này gồm 2 điều: 1) Trách nhiệm

  thực hiện, 2) Hiệu lực thi hành.

  Quy định này là một trong những tài liệu quan trọng mà ngƣời viết các văn

  bản hành chính – công vụ, trong đó có báo cáo cần tìm hiểu kỹ.

  (4) Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính

  phủ “về công tác văn thư”, Nghị định này gồm 6 chƣơng nêu những điều khoản

  về công tác văn thƣ. Trong đó, chƣơng II là chƣơng qui định cụ thể về hình

  thức văn bản, các thành phần thể thức và cách soạn thảo các văn bản thuộc

  phong cách hành chính – công vụ. Theo Nghị định này, thể thức văn bản hành

  chính – công vụ đƣợc qui định cụ thể căn cứ vào từng loại văn bản (Nghị định

  chia thành 4 loại): văn bản quy phạm pháp luật, thể thức văn bản chuyên

  ngành, thể thức văn bản của tổ chức chính trị – xã hội, văn bản trao đổi với cơ

  quan, tổ chức hoặc cá nhân nƣớc ngoài đƣợc thực hiện theo thông lệ quốc tế.

  (Xin xem điều 5, chƣơng II của Nghị định).

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  3

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  (5) Hƣớng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Văn

  phòng Trung ƣơng Đảng “về thể thức văn bản của Đảng” đã trình bày rất chi

  tiết 8 thành phần thể thức bắt buộc và 3 thành phần thể thức bổ sung (xem mục

  I và II) của các văn bản hành chính – công vụ, trong đó có báo cáo.

  Cũng trong tài liệu hƣớng dẫn này, 5 yêu cầu về kỹ thuật trình bày văn bản

  của Đảng đƣợc qui định rất rõ và có ví dụ minh họa hoặc mẫu kèm theo.

  Hƣớng dẫn này cơ bản không có gì khác với những tài liệu dẫn trên về qui

  định thể thức văn bản. Sự khác nhau ở đây có lẽ chỉ là ở mức độ chi tiết những

  qui định về kỹ thuật trình bày.

  (6) Thông tƣ liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06 tháng 5

  năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ “Hướng dẫn về thể thức và

  kỹ thuật trình bày văn bản” là một trong những tài liệu trình bày khá chi tiết về

  thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

  Về thể thức văn bản, Thông tƣ này nêu ra 10 thành phần thể thức bắt buộc

  và 5 thành phần thể thức khác. Mỗi thành phần thể thức đƣợc tài liệu chi tiết

  hóa và làm rõ bằng những lời giải thích hoặc có ví dụ minh họa.

  Về kỹ thuật trình bày, Thông tƣ liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

  “Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản” gồm hai nội dung lớn:

  1) Qui định về: khổ giấy, kiểu trình bày, định dạng lề và 2) Cách trình bày các

  thành phần thể thức nói trên.

  Có thể coi Thông tƣ liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP “Hướng dẫn về

  thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản” là một tài liệu tham khảo hữu ích khi soạn

  thảo văn bản hành chính – công vụ nói chung và văn bản báo cáo nói riêng.

  (7) Thông tƣ số 01/2011/TT-BNV, ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ

  Nội vụ “Hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính” cũng

  đã trình bày tƣơng đối kĩ những qui định về thể thức, kĩ thuật trình bày văn bản

  hành chính (Thông tƣ đã nêu 15 điều qui định về soạn thảo văn bản hành chính

  nói chung. Xin xem từ trang 1 đến trang 17). Ngoài ra, trong Thông tƣ này còn

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  4

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  đƣa ra một số mẫu văn bản hành chính – công vụ, trong đó có báo cáo. Những

  quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn

  bản đƣợc quy định tại Thông tƣ liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày

  06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hƣớng dẫn thể

  thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trái với Thông tƣ này bị bãi bỏ.

  (8) Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính

  phủ “về công tác văn thư” có quy định hình thức, thể thức văn bản của tổ chức

  chính trị, chính trị – xã hội do ngƣời đứng đầu cơ quan Trung ƣơng của tổ chức

  đó quy định. Chúng tôi đã khảo sát qui định về thể thức văn bản của một số tổ

  chức chính trị – xã hội, cụ thể nhƣ sau:

  – Hƣớng dẫn số 29-HD/TWĐTN-VP, ngày 29 tháng 10 năm 2013 của

  Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “thể thức văn bản của

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” có qui định văn bản chính thức của Đoàn bắt buộc

  phải có đủ 8 thành phần thể thức và tùy theo nội dung và tính chất có thể có các

  thành phần thể thức bổ sung nhƣ: dấu chỉ mức độ mật; dấu chỉ mức độ khẩn;

  các chỉ dẫn về phạm vi phổ biến, giao dịch, bản thảo và tài liệu hội nghị. Nhƣ

  vậy thể thức văn bản của Đoàn về cơ bản giống thể thức văn bản của Đảng.

  – Quy định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành các loại

  văn bản của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐTLĐ, ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã

  liệt kê 22 thể loại văn bản và một số loại giấy tờ hành chính khác. Về thể thức,

  văn bản này qui định văn bản của tổ chức Công đoàn các cấp có 8 thành phần

  thể thức và tùy theo nội dung và tính chất có thể có các thành phần thể thức bổ

  sung. Qui định này không khác nhiều so với Hƣớng dẫn số 11-HD/VPTW,

  ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Văn phòng Trung ƣơng Đảng “Hướng dẫn về

  thể thức văn bản của Đảng”.

  – Tƣơng tự nhƣ trên, Hƣớng dẫn số 15-HD/VP, ngày 24 tháng 01 năm

  2011 của Văn phòng Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam cũng liệt kê 8 thành

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  5

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  phần thể thức bắt buộc và 3 thành phần thể thức bổ sung áp dụng với hệ thống

  văn bản của Hội Nông dân Việt Nam.

  (9) Ngoài các tài liệu thuộc cấp Trung ƣơng ban hành vừa dẫn, những

  công trình của cá nhân dƣới đây cũng cần đƣợc nhắc đến:

  – Cuốn “Soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quản lý nhà nước” của

  Tạ Hữu Ánh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H. 1999;

  – Cuốn “Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước” của

  Lƣu Kiếm Thanh, Nhà xuất bản Thống kê, H. 2000;

  – Cuốn “Kỹ năng và ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lý nhà nước” của

  Bùi Khắc Việt, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, H. 1997;

  – Cuốn “Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước” của Nguyễn Văn

  Thâm (tái bản lần thứ tƣ), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H. 2006,…

  Điểm chung của tất cả các tài liệu này là đã giới thiệu và phân loại đƣợc

  một hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nƣớc. Đặc biệt, hầu hết các công

  trình đều có mục “Hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính nhà nước”, trong

  đó có khá nhiều loại văn bản và hầu nhƣ không có công trình nào ở đây không

  nhắc đến báo cáo. Trong mục “Hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính nhà

  nước” này đều nêu những qui định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

  một cách rõ ràng,

  (10) “Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh

  doanh”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, H. 2008 của TS. Nguyễn Thế

  Phán là giáo trình dùng nội bộ của Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân.

  Ngoài những vấn đề chung về văn bản, nhƣ khái niệm, chức năng và phân

  loại văn bản, Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị

  kinh doanh của TS. Nguyễn Thế Phán đã dành phần nội dung cơ bản cho việc

  hƣớng dẫn cách soạn thảo một văn bản hành chính – công vụ; riêng văn bản

  báo cáo đã chiếm gần 6 trang.

  Bàn về soạn thảo báo cáo, Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý

  kinh tế và quản trị kinh doanh đã nêu các thành phần thể thức và những qui

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  6

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  định về kỹ thuật trình bày văn bản báo cáo. Theo đó, 10 thành phần bắt buộc và

  1 thành phần bổ sung đƣợc hƣớng dẫn cách viết khá kỹ.

  Cũng nhƣ các tài liệu nói trên, cuốn giáo trình này chƣa nói đến vấn đề

  mắc lỗi trong báo cáo.

  (11) Cuốn “Soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan nhà nước”, Nhà

  xuất bản Lao động, H. 2008 của tác giả Tạ Hữu Ánh là tài liệu trình bày tƣơng đối

  tỉ mỷ về các loại văn bản hành chính – công vụ thƣờng gặp.

  Cuốn sách đã nêu đƣợc những vấn đề chung về văn bản, nhƣ: Văn bản là

  gì, khái niệm văn bản quản lí nhà nƣớc, khái niệm văn bản hành chính. Ý

  nghĩa, tác dụng của văn bản, phân loại văn bản theo hình thức, thẩm quyền của

  cơ quan, tổ chức ban hành hình thức văn bản. Theo đó, bốn kiểu văn bản đƣợc

  tác giả bàn khá kĩ trong công trình này bao gồm: Văn bản qui phạm, văn bản

  hành chính, văn bản chuyên ngành và văn bản của tổ chức chính trị – xã hội.

  Báo cáo là một trong số 23 kiểu văn bản hành chính đƣợc cuốn sách nhắc

  đến. Tác giả quan niệm: “Báo cáo là một hình thức văn bản dùng để gửi cho

  cấp trên để tường trình hoặc xin ý kiến về một hoặc một số vấn đề, vụ việc nhất

  định; để sơ kết, tổng kết công tác của một cơ quan, một tổ chức; để trình bày

  một vấn đề, một sự việc hoặc một đề tài trước hội nghị hoặc trước một người

  hay một cơ quan có trách nhiệm theo chế độ đã qui định”.

  Ngoài việc nêu khái niệm, cuốn sách của tác giả Tạ Hữu Ánh còn phân

  loại báo cáo thành nhiều kiểu theo chức năng và nhiệm vụ của chúng. Theo tác

  giả, một văn bản báo cáo muốn có chất lƣợng phải đảm bảo ba yêu cầu cơ bản:

  1) Trung thực, chính xác, 2) Thông tin phải đầy đủ, có chọn lọc, có tính tổng

  hợp và 3) Kịp thời.

  Trong chƣơng VIII, tác giả dành riêng cho việc hƣớng dẫn cách soạn thảo

  một số loại văn bản hành chính, bao gồm cả văn bản báo cáo.

  Mƣời thành phần thể thức của văn bản báo cáo đƣợc trình bày ở đây cũng

  không có gì đặc biệt, chỉ có điều chúng đƣợc minh họa bằng các mẫu cụ thể

  nên ngƣời đọc có thể dựa vào đó khi soạn báo cáo. Ngoài ra, tác giả còn nói rõ

  rằng, viết báo cáo nên theo ba bƣớc: công tác chuẩn bị, viết đề cƣơng, viết nội

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  7

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  dung báo cáo. Thiết nghĩ, ba bƣớc này tuy không phải là lý thuyết mới nhƣng

  cũng không phải là cũ, bởi đó là những bƣớc ngƣời soạn thảo văn bản cần làm

  để tránh lỗi không đáng có.

  Những qui định về sử dụng ngôn ngữ, cách thức trình bày một văn bản

  báo cáo cũng đƣợc trình bày khá chi tiết trong công trình này. Và cũng nhƣ các

  tài liệu khác, cuốn sách này chƣa bàn về những lỗi thƣờng gặp trong báo cáo.

  (12) Văn bản “Qui định về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại

  văn bản của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” (Ban hành

  kèm theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHCN ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Hiệu

  trƣởng Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh), cũng đã đƣa ra một số

  qui định về thể thức văn bản và kỹ thuật trình bày văn bản, trên cơ sở phân loại

  văn bản hành chính thành 21 loại.

  Tóm lại, tất cả các tài liệu và công trình nghiên cứu tiêu biểu bàn về soạn

  thảo văn bản hành chính – công vụ, trong đó có báo cáo dẫn trên đều mới chỉ đề

  cập đến những nội dung khái quát chung về văn bản hành chính – công vụ,

  nhƣ: khái niệm văn bản hành chính – công vụ; phân loại văn bản hành chính –

  công vụ; thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; hiệu lực và

  nguyên tắc ứng dụng văn bản; giám sát, kiểm tra văn bản trái pháp luật; thể

  thức và kỹ thuật trình bày văn bản; trình tự soạn thảo, ban hành văn bản… mà

  chƣa có một công trình nào khảo sát và bàn đến lỗi cũng nhƣ nguyên nhân,

  cách sửa các kiểu lỗi thƣờng gặp trong các văn bản hành chính – công vụ nói

  chung, trong văn bản báo cáo nói riêng.

  2.2. Tình hình nghiên cứu về các kiểu lỗi văn bản và lỗi thường gặp trong văn

  bản báo cáo

  2.2.1. Tình hình nghiên cứu về các kiểu lỗi văn bản

  Có thể nói ngay rằng, đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu bàn về

  các kiểu lỗi văn bản nói chung, bao gồm cả văn bản báo cáo. Dƣới đây là một số

  công trình tiêu biểu:

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  8

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  (1) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp, Tiếng Việt thực

  hành, Nxb ĐHQG, H.1997: Trong công trình nghiên cứu này, các tác giả không

  nói cụ thể thế nào là một văn bản mắc lỗi, song theo các tác giả, để tạo lập đƣợc

  một văn bản tốt, ngoài những kỹ năng khác, ngƣời viết cần phải có kỹ năng phát

  hiện và chữa các lỗi về chính tả, dùng từ, viết câu và viết đoạn văn.

  – Lỗi chính tả gồm những lỗi, nhƣ: viết sai qui tắc viết hoa, viết sai kí tự ghi

  âm các âm vị, phiên âm tiếng nƣớc ngoài, v.v…

  – Lỗi dùng từ bao gồm những lỗi nhƣ: dùng từ sai vỏ âm thanh, dùng từ sai

  do không hiểu nghĩa, dùng từ không đúng khả năng kết hợp của từ, dùng từ thừa,

  dùng từ không đúng phong cách, v.v…

  – Lỗi về câu bao gồm những lỗi nhƣ: lỗi cấu tạo câu, lỗi sử dụng dấu câu , lỗi

  về ngữ nghĩa, v.v…

  – Lỗi về đoạn văn gồm những kiểu lỗi tiêu biểu, nhƣ: đoạn văn thiếu ý, đoạn

  văn lặp ý, đoạn văn mâu thuẫn ý, đoạn văn sử dụng phƣơng tiện liên kết sai, v.v…

  Theo đó, văn bản nào mắc những lỗi trên sẽ bị xếp vào loại văn bản mắc lỗi.

  (2) Nguyễn Đức Dân, (2002), Giáo trình tiếng Việt thực hành, Nxb ĐHQG

  Tp HCM: Cũng nhƣ các tác giả vừa dẫn ở (1), tác giả Nguyễn Đức Dân quan tâm

  đến vấn đề sử dụng chuẩn các phƣơng tiện ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng viết câu

  khi tạo lập văn bản, bất kể đó là kiểu văn bản thuộc phong cách nào.

  Tác giả chỉ rõ, “Nếu không lưu ý tới ngôn từ, ai cũng có thể viết ra những câu

  sai, câu vô nghĩa, thậm chí những câu trái ngược với ý nghĩ, quan điểm của

  mình” (Giáo trình tiếng Việt thực hành, Nxb ĐHQG Tp HCM, 2002; tr.3). Trên

  tinh thần đó, tác giả đã đƣa ra một vài nhận xét về tình hình sử dụng ngôn ngữ

  hiện nay trong giao tiếp hàng ngày cũng nhƣ trong tạo lập văn bản viết, trƣớc hết

  là vấn đề viết câu sai.

  Theo tác giả, câu sai là những câu mắc lỗi về nhiều phƣơng diện, nhƣ: sai

  chính tả, sai ngữ pháp, sai từ ngữ, sai lôgích, sai phong cách, sai tri thức, … Ngoài

  việc nêu quan điểm về “câu sai” và các loại câu sai, tác giả Nguyễn Đức Dân còn

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  9

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  10

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  chế lỗi khi soạn thảo văn bản nói chung, soạn thảo văn bản báo cáo nói riêng một

  cách tốt nhất.

  2.2.2. Tình hình nghiên cứu về lỗi trong các văn bản báo cáo

  Nhƣ đã nói ở mục Lí do chọn đề tài, đến nay chƣa có một công trình nghiên

  cứu nào dành riêng cho việc nghiên cứu lỗi trong văn bản báo cáo một cách công

  phu, bài bản. Tuy vậy, về vấn đề này cũng có một vài bài báo với tƣ cách “tản

  văn”, xin dẫn hai bài báo:

  (1) Bài “Giật mình vì ông chủ tịch”, đăng tải trên [email protected],

  ngày 05-7-2013: Bài báo nói về lỗi trong văn bản báo cáo của ông Chủ tịch Hiệp

  hội Vận tải ô – tô Hà Nội gửi Ban Thƣờng vụ Thành ủy và UBND Tp Hà Nội về

  tình hình điều chuyển phƣơng tiện nhằm giảm tải cho bến xe Mỹ Đình dẫn tới dƣ

  luận không tốt của nhiều ngƣời.

  Lỗi của văn bản báo cáo này là đã đƣa ra những “lƣu ý hết sức ngô nghê”,

  nhƣ: “… ngoài ra cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ: Thái Bình là quê của

  một Phó Thủ tướng, một Bộ trưởng, hai Thứ trưởng,… nên cân nhắc việc giảm tải

  ở bến xe…”.

  Ngoài ra, bài báo này còn dẫn một số báo cáo mắc lỗi khác và cuối cùng kết

  luận bằng việc đƣa ra lời bàn: “Trong việc ban hành văn bản, đặc biệt là văn bản

  hành chính, bao gồm cả báo cáo, vấp lỗi về ngôn từ, nội dung diễn đạt không còn

  xa lạ…”.

  (2) Bài báo mang nhan đề: “Kỹ năng viết báo cáo”, (Congchucvienchuc.com/…/ky-nang-viet-bao-cao(2014).html), ngoài các nội dung cơ

  bản, nhƣ: Ý nghĩa của viết báo cáo, các loại báo cáo, yêu cầu của báo cáo, các

  yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng báo cáo, các bƣớc viết báo cáo, … bài báo

  còn trình bày sơ lƣợc về “Các lỗi thường gặp trong báo cáo”, cụ thể đó là ba

  kiểu lỗi sau đây:

  – Thứ nhất: Lỗi trình bày bản báo cáo. Lỗi trình bày gồm 4 kiểu nhỏ:

  + Lỗi đánh số;

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

  11

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  12

  http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính Do Cơ Quan Nhà Nước Ban Hành Sai Thể Thức Có Bị Mất Hiệu Lực?
 • Giật Mình Vì Lỗi Sơ Đẳng Trong Văn Bản Hành Chính
 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Gồm Những Loại Nào
 • Văn Bản Hành Chính Bao Gồm Những Thành Phần Gì
 • Một Số Mẫu Văn Bản Hành Chính Thông Dụng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Kiểu Lỗi Thường Gặp Trong Văn Bản Báo Cáo Tiếng Việt trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100