Đề Xuất 11/2022 # Mấy Vấn Đề Cần Chú Ý Trong Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Mấy Vấn Đề Cần Chú Ý Trong Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mấy Vấn Đề Cần Chú Ý Trong Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10 -2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) đã tổ chức thực hiện được hơn một năm. Với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy đảng các cấp, bước đầu đã thu được những kết quả thiết thực.

Một là, về mối quan hệ giữa bảo vệ và đấu tranh.

Nghị quyết 35 với tiêu đề “Tăng cường bảo vệ nâng tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” có hai hoạt động cơ bản là bảo vệ và đấu tranh, phù hợp với phương châm “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước. Vì vậy, thực hiện Nghị quyết này phải lấy bảo vệ là chính. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này đã được Cương lĩnh và Điều lệ Đảng khẳng định. Bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, trong bảo vệ phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hiện thực hóa hệ tư tưởng của Đảng vào đời sống và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, việc phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trở nên rất dễ dàng nên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đặt ngang hàng với bảo vệ nền tảng tư tưởng là điều tất yếu. Dù vậy, thực hiện Nghị quyết 35 vẫn phải lấy bảo vệ là chính, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng là để bảo vệ nền tảng tư tưởng được tốt hơn. Hiện nay, cấp ủy một số địa phương chỉ coi trọng đấu tranh là chưa đúng tinh thần của Nghị quyết.

Hai là, sự khác nhau giữa quan điểm sai lầm, sai trái, thù địch và mục đích đấu tranh phản bác.

Trong thực hiện Nghị quyết 35, cần phân biệt quan điểm sai lầm và quan điểm sai trái để khoanh vùng đấu tranh cho phù hợp, tránh tình trạng quy kết, chụp mũ. Quan điểm sai trái là những quan điểm phản ánh không đúng hiện thực khách quan, tức là sai lầm nhưng trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Như vậy, quan điểm sai lầm khác với quan điểm sai trái ở mức độ và tính chất của nó. Ai cũng có thể mắc sai lầm vì năng lực tư duy, vì phương pháp nhận thức thiếu khoa học, thiếu dữ kiện, vì chân lý chỉ là tương đối… Trên thực tế, nhận thức sai lầm về sự vật, hiện tượng trong đời sống là khá phổ biến, bởi không phải ai và lúc nào cũng nhận thức đầy đủ, đúng đắn về bản chất và các quy luật của hiện thực khách quan.

Tuy nhiên, những quan điểm sai lầm thông thường chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, một nhóm nhỏ thì không nghiêm trọng, có thể giải quyết bằng các biện pháp thuộc về khoa học. Những quan điểm sai lầm mà đối lập với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước là sai lầm có phạm vi ảnh hưởng lớn, tính chất nghiêm trọng cần phải đấu tranh phản bác bằng những biện pháp mang tính chính trị, hành chính.

Quan điểm thù địch bao hàm cả những quan điểm sai trái nhưng khác nhau về mục đích và mức độ. Mục đích của quan điểm thù địch là chủ ý, mang tính phá hoại. Người có quan điểm thù địch vẫn sử dụng những kết quả nhận thức đúng đắn, chân thực để chống phá. Có thể họ biết đó là chân lý nhưng vẫn cố tình phủ nhận sạch trơn, không bao giờ thừa nhận một cách công khai.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hoạt động có mục đích của Đảng nhằm vạch trần bản chất phản khoa học, phản cách mạng của chúng và góp phần củng cố niềm tin vào hệ tư tưởng của Đảng. Ở đây cần chú ý, mục đích của đấu tranh là bảo vệ, là củng cố niềm tin. Nếu chúng ta đấu tranh phản bác được nhiều quan điểm sai trái, thù địch nhưng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hệ tư tưởng, vào sự lãnh đạo của Đảng không tăng lên thì cũng không có ích lợi gì.

Có người thắc mắc, tại sao không đấu tranh chống hoặc xóa bỏ mà lại đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phải chăng, chúng ta “đấu” không được nên bây giờ chỉ “cãi nhau” với họ mà thôi. Chúng tôi cho rằng, sử dụng thuật ngữ phản bác là thỏa đáng vì thực tế, bất cứ ở đâu, thời kỳ nào cũng luôn xuất hiện quan điểm sai trái, thù địch. Trong điều kiện hiện nay, với sự phát triển của truyền thông xã hội, việc ngăn chặn, xóa bỏ hoàn toàn các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội là không khả thi.

Một vấn đề đặt ra là những sản phẩm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (sau đây gọi chung là bài viết) là để cho ai đọc, ai xem, ai nghe? Nếu viết cho kẻ thù của chúng ta thì liệu có thuyết phục được họ, buộc họ thừa nhận hệ tư tưởng của chúng ta, bởi họ vốn không cùng thế giới quan, lập trường, quan điểm, lợi ích với chúng ta. Theo chúng tôi, mục đích của những bài viết phản bác chủ yếu phải hướng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bởi vì đấu tranh là để bảo vệ, giữ vững niềm tin của nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Nếu chúng ta đấu tranh phản bác bằng những nội dung, hình thức trừu tượng, hàn lâm, xa lạ, nếu quần chúng không hiểu được thì cuộc đấu tranh đó cũng không mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, nội dung phản bác cần phải phù hợp với nhận thức của từng đối tượng, phải thể hiện bằng những hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với giới trẻ, phải lựa chọn những kênh thông tin để các bài viết đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như thế nào để không trở thành “tuyên truyền không công” cho địch. 

Hiện nay, trên intrernet và mạng xã hội lan truyền rất nhiều quan điểm sai trái, thù địch. Không ít cán bộ tuyên truyền sử dụng chúng làm nội dung để đấu tranh phản bác. Những quan điểm càng mới, ít người biết, càng cao siêu, mơ hồ lại càng hấp dẫn đối tượng. Trong bối cảnh xã hội có tình trạng suy giảm niềm tin như hiện nay, cách làm này vô tình đã tiếp tay cho các thế lực thù địch.

Chúng ta nên tập hợp các quan điểm sai trái, thù địch thành các nhóm như sau:

1) Những quan điểm tấn công trực tiếp vào hệ tư tưởng. Đây là những quan điểm hoặc là phủ nhận sạch trơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoặc thừa nhận đúng một phần, đúng trong quá khứ, không đúng trong hiện tại, đúng ở  phương Tây, không đúng với Việt Nam. v. v. 

2) Những quan điểm tấn công vào đời tư của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh bằng các thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đặt sai bối cảnh…

3) Những quan điểm đánh đồng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực với học thuyết, lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

4) Những quan điểm quy những hạn chế, yếu kém của quá trình đổi mới vào sai lầm của hệ tư tưởng.

Phân loại như vậy, chúng ta chỉ cần lấy một vài ví dụ phổ biến để chứng minh, phản bác. Đôi khi trong đấu tranh phản bác, chúng ta chỉ cần chứng minh điều ngược lại với các quan điểm sai trái, thù địch là đủ bởi chúng ta có chính nghĩa và thực tiễn lịch sử rất phong phú.

Bốn là, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch hay với chủ thể của các quan điểm sai trái thù địch.        

Hiện nay, chúng ta thường tập trung vạch trần bản chất phản khoa học, phản cách mạng của các quan điểm sai trái, thù địch. Theo chúng tôi, đây chỉ là cách đấu tranh ở phần ngọn. Vì nếu chúng ta phản bác được luận điểm này, chúng lại tiếp tục đưa ra các quan điểm khác, ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thâm độc hơn. Mặt khác, trong khi hệ tư tưởng của chúng ta hiện nay cũng chưa hoàn thiện, chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện mới, có những vấn đề đã bị thực tiễn vượt qua; trong khi đó, công cuộc đổi mới vẫn đang còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Như vậy, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch sẽ như “muối bỏ bể”, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng đó, chúng ta cần truy đến tận gốc, tức là phải xác định chủ thể của các quan điểm sai trái, thù địch để phân loại và có biện pháp đấu tranh phản bác phù hợp.

Theo chúng tôi, chủ thể, nguồn phát các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay có thể chia làm bốn loại sau đây:

Kẻ thù giai cấp

Nền tảng tư tưởng của chúng ta là hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, như  vậy những người theo hệ tư tưởng tư sản sẽ chống đối là điều tất yếu. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng, mang tính chiến lược lâu dài. Việc giai cấp tư sản huy động các nhà tư tưởng, lý luận để đưa những quan điểm sai trái, thù địch là không cần phải bàn cãi. Vì vậy, chúng ta không hoang mang và nôn nóng trong cuộc đấu tranh này. Mặt khác, đây là cuộc đấu tranh giai cấp trong lĩnh vực tư tưởng trên phạm vi toàn cầu nên giai cấp tư sản đã có chiến lược, có bộ máy, con người, lộ trình, thủ đoạn, kinh phí, phương tiện dồi dào, hiện đại để chống phá. Vì vậy, chúng ta phải nâng tầm cuộc đấu tranh này lên tầm chiến lược, phải đấu tranh ở tầm trí tuệ, tầm lý luận, học thuyết. Một mặt, chúng ta không dao động, không nhân nhượng, luôn kiên định mục tiêu nhưng mặt khác cũng cần “tương kế, tựu kế” giống như chủ nghĩa tư bản đã rất cám ơn bộ tư bản của Mác vì đã chỉ ra khuyết tật của chính họ, nhờ đó họ đã điều chỉnh và tạo ra sức sống cho chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày nay.

Kẻ thù cách mạng

Chiến thắng của cách mạng đồng thời cũng tạo ra những kẻ thù của cách mạng. Họ là những kẻ đã thất bại trong các cuộc kháng chiến. Sự thất bại luôn đi cùng với mất mát, thiệt hại về sinh mạng, quyền lực chính trị, tinh thần và của cải nên họ rất khó xóa bỏ được tư tưởng thù hận, tham vọng khôi phục những quyền lợi đã mất. Vì vậy, lực lượng này đương nhiên sẽ rất hậm hực khi chứng kiến những thành tựu của công cuộc đổi mới và rất hả hê khi chúng ta gặp khó khăn, thất bại. Mặc dù kẻ thù giai cấp luôn tận dụng, cấu kết với kẻ thù cách mạng để chống phá, nhưng nhìn chung, các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng này thường không sâu sắc, bài bản, hệ thống như kẻ thù giai cấp. Quan điểm chống phá của họ thường nặng về cảm xúc, dễ thay đổi và tính thuyết phục không cao. Lớp người thù hận cũng sẽ dần dần ít đi vì tuổi tác. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ là người Việt nên nắm được tâm lý, tâm linh, văn hóa của người Việt Nam. Các quan điểm sai trái, thù địch của họ dễ thông qua con đường tình cảm gia đình, dòng họ để thẩm thấu vào Việt Nam. Nếu chúng ta biết được nguồn gốc, lịch sử của họ, chúng ta sẽ chỉ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết họ là ai và lý do vì sao họ lại có quan điểm như vậy, đồng thời chúng ta có thể cảm hóa, lôi kéo họ trở về với dân tộc, đóng góp cho đất nước.

Những kẻ phản bội cách mạng

Đây là những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoặc là những quần chúng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nhưng bị lôi kéo, mua chuộc quay lưng lại chống Đảng, chống chế độ. Điều nguy hiểm ở lực lượng này là đa số họ nắm chắc về lý luận chính trị, thực tiễn cách mạng Việt Nam. Một bộ phận trong số họ đã từng giữ cương vị trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đất nước nên nắm được những sai lầm, khuyết điểm của chúng ta. Quan điểm của họ thường được ngụy trang, núp bóng dưới những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến canh tân, cải tổ đất nước, vì vậy dễ được quần chúng tin tưởng. Đây là lực lượng nguy hiểm nhất, chúng ta cần  nghiên cứu sâu về năng lực, sở trường của từng phần tử chống đối. Phải có lực lượng theo dõi thường xuyên, kịp thời đấu tranh bằng những luận chứng, luận cứ thuyết phục, sắc bén cùng với các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để phong tỏa thông tin, gắn với làm rõ thân nhân, biểu hiện suy thoái, cơ hội để cán bộ, đảng viên sớm biết rõ bộ mặt thật của họ.

Những kẻ a dua, hoang tưởng về chính trị

Đây là những người bất mãn trong cuộc sống, những người nhẹ dạ cả tin, suy thoái về đạo đức, lối sống, công thần, ngạo mạn, chỉ coi mình là trên hết, coi thường lãnh tụ, coi thường tổ chức, theo thuyết âm mưu. Họ là những người vô tình, hay cố ý tán phát quan điểm sai trái, thù địch hoặc tung tin sai sự thật, suy luận vô căn cứ. Những quan điểm này tuy không có sức công phá mạnh nhưng có thể làm rối loạn xã hội, mất ổn định về tư tưởng chính trị. Những quan điểm của họ thường không chặt chẽ, nhiều sơ hở, cộng với những hạn chế về đạo đức, lối sống nên chúng ta có thể sử dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để cảm hóa, thuyết phục kết hợp các biện pháp quản lý hành chính, kỷ luật và công tác kiểm tra, giám sát.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, không thể bằng một vài chiến dịch, cuộc vận động mà có thể thành công. Để giành thắng lợi, đòi hỏi trước tiên là phải có nhận thức đúng mục tiêu, đối tượng, từ đó xác định đúng nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp. Điều quan trọng nhất là phải có quyết tâm chính trị và niềm tin vào chiến thắng, không nôn nóng nhưng cũng không chủ quan, tuyệt đối không để xảy ra “bệnh thành tích” và “bệnh hình thức” trong quá trình thực hiện./.  

TS. Lương Ngọc Vĩnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Theo tuyengiao.vn

Bảo Vệ Vững Chắc Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng / 2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Từ đó, đã tạo “gốc rễ”, nền tảng vững chắc, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển tỉnh và đất nước.

Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 3/10/2018 về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới”; Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 10/5/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh (trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo 94, 609, 213 của tỉnh) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Kế hoạch số 282-KH/TU nêu rất rõ những trọng tâm, đặt ra yêu cầu cho các cấp ủy quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về sự cần thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tăng cường thông tin nhằm đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, nòng cốt là cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đã tham mưu ban hành các kế hoạch triển khai, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, tháng 10/2019.

Để đảm bảo việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thông suốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên văn hóa – văn nghệ các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, đến nay trên địa bàn tỉnh có 6.145 báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên. Trong đó, có 5 báo cáo viên cấp trung ương; 70 báo cáo viên cấp tỉnh; 475 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 5.595 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đặc biệt, nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở hiện là bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, khu phố) làm lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là “cầu nối” gắn kết nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thời gian qua, Quảng Ninh duy trì thường xuyên, nền nếp hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng, hội nghị báo cáo viên cấp huyện hằng quý, hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, thông tin báo chí hằng tuần. Qua đó đã chủ động nắm bắt tình hình, định hướng thông tin báo chí, dư luận, mạng xã hội; dự báo tình hình, chủ động lực lượng, thông tin phản ánh tích cực đối với những vấn đề tiêu cực, bất ổn.

Hiện nay số lượng báo, tạp chí phát hành (báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng, báo Quảng Ninh) được cấp phát đến tận các chi, đảng bộ, trong đó chú trọng đến các chi, đảng bộ thôn (bản, khu phố). Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành trên 9.000 cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy, phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ và công tác tư tưởng tại cơ sở.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2019 tổ chức tại huyện Hoành Bồ.

Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội thời gian qua được tỉnh đặc biệt coi trọng. Sở TT&TT căn cứ vào các quy định pháp luật, rà soát, kiểm soát thông tin trên các trang web, mạng xã hội, đã kịp thời phát hiện, xử lý một số trang facebook cá nhân đưa thông tin không chính xác về một số vụ việc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng” ở cơ sở.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh được duy trì, phát huy hiệu quả, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong xã hội.

Hiện cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời những phần tử cơ hội, kích động, lôi kéo nhân dân làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc.

Theo Mạnh Trường/baoquangninh.com.vn

Hôm nay: 174

Đã truy cập: 107059

Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới / 2023

Ngày 5/7/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo, báo cáo viên các tỉnh, thành phố…

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

Trong đó, Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của in-tơ-nét, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,…

Đặc biệt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin và làm rõ những khái niệm, lý giải nguyên nhân vì sao trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nhận diện các thế lực thù địch, thông tin sai trái, cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã phân tích làm rõ những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị; hệ thống hóa, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET), trong đó nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hệ thống thông tin điện tử VCNET nhằm hỗ trợ quản lý điều hành công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, tin học hóa hầu hết công việc hằng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh… Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo còn là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái… Thông qua hệ thống, lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc điện thoại thông minh (Android, iOS). Hệ thống sẽ giúp tiết kiệm thời gian giải quyết công việc và giảm thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí thông tin về “Ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 – 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng thông tin trong thời gian tới; đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo thông tin về các nội dung, đặc biệt là của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các báo cáo viên cần căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để truyền đạt thông tin từ nội dung các chuyên đề mà các đồng chí báo cáo viên đã thông tin tại Hội nghị lần này.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị trong tháng 7/2019, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt là tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Tuyên truyền kết quả chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019). Tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai…

Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Là Góp Phần Bảo Vệ Đại Hội / 2023

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với cả nước, ở tỉnh Quảng Trị đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá hệ tư tưởng của Đảng dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Số 35-NQ/TW đồng thời thực hiện Chỉ thị số Số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng” thời gian qua, tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Số 35-NQ/TW và Chỉ thị Số 35-CT/TW gắn với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Bộ đội Biên phòng đồn Đồn 617 đang làm công tác vận động quần chúng.

Nhằm đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến mọi tầng lớp nhân dân, cuối tháng 2 năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết đối với cấp huyện và tương đương. Theo đó, Ban chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

 

 Không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở thành phố Đông Hà

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng ( BĐBP ) tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng tổ chức học tập, phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, giải pháp của Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Không ngừng nâng cao lý luận chính trị, trang bị kiến thức cho cán bộ chiến sĩ, từ đó góp phần làm tốt công tác vận động quần chúng trên hai tuyến biên giới rừng và bờ biển, đảo

.

Giáo dục, động viên nhân dân các vùng biên giới

phát huy

truyền thống cách mạng, đoàn kết,

đề cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu

tuyên truyền, xuyên tạc

của các thế lực thù địch

. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, p

hát huy sức mạnh tổng hợp góp phần bảo hệ tư tưởng của Đảng, bảo vệ

Đại hội Đảng các cấp.

 

Đại tá Ngô Xuân Thường

,

 Phó Chính ủy Bộ

C

hỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị:

  Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả, các cấp ủy Đảng luôn đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang diễn ra Đại hội được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao.   Ông Ngô Quang Trinh, đảng viên Chi bộ khu phố 8, phường 5, Tp Đông Hà:

   Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy :  

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức chống phá Đảng và nhà nước dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau. Việc giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đi đôi với thực hiện Chỉ thị Số 35-CT/TW sẽ góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội tạo tiền đề vững chắc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại Hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.                                                                                                                                    Văn Cần                                                                                              

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mấy Vấn Đề Cần Chú Ý Trong Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!