Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Trong các hợp đồng dịch vụ, không tránh khỏi những trường hợp một hoặc nhiều bên vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại cho bên còn lại, để giảm thiểu thiệt hại, bên bị thiệt hại có thể làm hợp đồng chấm dứt dịch vụ để thông báo tới bên vi phạm.

1. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là gì?

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là loại văn kiện thể hiện ý chí đơn phương của bên bị vi phạm  thông báo cho bên còn lại của hợp đồng là bên vi phạm về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa 2 bên.  Bên vi phạm có thể nêu quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Mẫu bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là một loại văn kiện thông báo cho bên đối tác về việc chấm dứt hợp đồng giữa 2 bên

Đảm bảo về mặt pháp lý, bên thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng phải dựa trên cơ sở, quy định của hợp đồng đối với những trường hợp được phép thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.  Việc chấm dứt hợp đồng sẽ phải dựa trên quy định pháp luật để thực hiện nếu hai bên không có thỏa thuận trước trong hợp đồng.

2. Khi nào cần sử dụng văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ?

Sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dịch vụ khi 1 trong 2 bên có hành vi vi phạm quy định hợp đồng quá nhiều lần. Mặc dù đã đưa ra hình thức nhắc nhỡ nhưng bên kia vẫn tái phạm nên bắt buộc phải có những hình thức nặng tay hơn. Thông báo bao gồm nội dung cảnh báo hậu quả pháp lý của việc bên vi phạm không thực hiện đúng yêu cầu của thông báo

Cần sử dụng mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong nhiều trường hợp

Khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật, những quy định bắt buộc trong hợp đồng thì bên còn lại có quyền sử dụng quyền đơn phương đê chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra, không được sử dụng văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cho các bên lao động hoặc quan hệ pháp lý mà không được chú thích cụ thể trong tài liệu.

Trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chế, pháp nhân pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện nghĩa vụ không thể thực hiện tiếp được và hợp đồng bị chấm dứt. Khi bên có quyền biết sự kiện này sẽ thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cho người kế thừa của bên có nghĩa vụ biết.

Thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Trong trường hợp này, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý. Nếu các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong thời hạn đó thì một trong các bên có thể yêu cầu tòa án chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định.

Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, người bị ảnh hưởng đến lợi ích có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý.

Ngoài ra, một số loại hợp đồng cụ thể, luật cũng có quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng và thông báo chấm dứt:

– Hợp đồng chính bị vô hiệu thì hợp đồng phụ bị chấm dứt. Trường hợp nếu thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể thiếu của hợp đồng chính, thì hợp đồng phụ vô hiệu cũng dẫn đến hợp đồng chính bị chấm dứt. Khi đó một trong các bên sẽ chấm dứt hợp đồng và thông báo cho bên còn lại biết.

– Hợp đồng thuê tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc không thể xác định thời hạn thuê thì một bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Khi đó, bên chấm dứt phải báo trước một thời gian hợp lý, khoảng thời gian đủ để bên thuê có thể chuẩn bị tài sản khác thay thế.

Văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cần ghi rõ nội dung thông báo, thông tin các bên. Cách trình bày thư có thể khác nhau tùy từng tình huống giải quyết nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố rõ ràng để tăng tính pháp lý cho văn bản.

3. Những nội dung cần thiết có trong văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Để văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ được rõ ràng, đầy đủ, đúng luật và truyền đạt nội dung thông báo một cách tối ưu thì cần chú ý những nội dung sau:

– Tiêu ngữ

– Tên văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

– Người nhận

– Căn cứ theo hợp đồng dịch vụ đã ký

– Lý do chấm dứt hợp đồng, cần ghi rõ bên vi phạm và hành vi vi phạm hợp đồng

– Cơ sở pháp lý và quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Thời hạn hiệu lực của việc chấm dứt hợp đồng, thường thì theo quy định là sau khi bên kia nhận được thông báo

– Đưa ra phương án xử lý hậu quả, yêu cầu mức bồi thường thiệt hại nếu có

– Chữ ký, đóng dấu xác nhận của bên phát hành thông báo

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cần đầy đủ thông tin và các thông báo cụ thể.

Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng, Mẫu Thông Báo

Mô tả

1. Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Là Gì ?

Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng là văn kiện pháp lý thể hiện ý chí đơn phương của một bên (bên bị vi phạm) về việc thông báo cho bên còn lại của hợp đồng (bên vi phạm) về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa hai bên dựa trên các sự kiện pháp lý và căn cứ pháp lý cụ thể, đồng thời bên bị vi phạm có thể nêu quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng (nếu các bên có thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng).

[ Xem Mẫu Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng ]

2. Mục Đích Sử Dụng Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng

Sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng sẽ cho các lợi ích sau: (i). Làm tài liệu tham khảo để hoàn thành thư thông báo chấm dứt hợp đồng khi có nhu cầu thực hiện; (ii). Trên cơ sở nội dung thư mẫu, có thể thay đổi các thông số theo chỉ dẫn của thư để sử dụng; (iii). Tham khảo chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của thư mẫu.

3. Tình Huống Sử Dụng Phù Hợp Đối Với Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng

4. Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Có Những Nội Dung Gì ?

Thông thường Thư chấm dứt hợp đồng bao gồm ít nhất những nội dung sau:

THÔNG TIN CÁC BÊN HỢP ĐỒNG

BỐI CẢNH QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN

LÝ DO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG ĐÓ NÊU CỤ THỂ HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

CƠ SỞ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (THEO QUY ĐỊNH LÀ SAU KHI BÊN KIA NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO)

XỬ LÝ HẬU QUẢ, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (NẾU CÓ)

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CHỮ KÝ VÀ CON DẤU CỦA BÊN PHÁT HÀNH THÔNG BÁO

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

5. Cần Lưu ý Gì Khi Muốn Chấm Dứt Hợp Đồng ?

Tức là cơ sở nào để một bên có quyền chấm dứt hợp đồng. Thông thường, hợp đồng chấm dứt trong những trường hợp sau đây được xem là hợp lệ (đây là những sự kiện được nêu ra theo thông lệ):

(i) Hai bên thỏa thuận được việc chấm dứt hợp đồng trong khi hợp đồng vẫn đang thực hiện;

(ii) Xảy ra sự kiện vi phạm hợp đồng và loại sự kiện này đã được các bên tiên liệu, thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng (hoặc có thể ghi chung là vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng về phía mỗi bên);

(iii) Không xảy ra vi phạm hợp đồng nhưng hợp đồng cho phép một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trên cơ sở tự nguyện nhưng phải đáp ứng điều kiện chấm dứt, VD bên muốn chấm dứt hợp đồng đã phát hành thông báo chấm dứt hợp đồng gửi bên còn lại [ ] ngày trước ngày dự định chấm dứt hoặc một bên đã hoàn thành tối thiểu một số nghĩa vụ cụ thể hoặc hợp đồng đã được thực hiện trong một khoảng thời gian từ thời điểm có hiệu lực …;

(b) Chấm dứt hợp đồng có để lại hệ quả gì không và có kiểm soát được hệ quả không ?

Trên thực tế, hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng có các dạng phổ biến như: (i) bên có lỗi làm hợp đồng chấm dứt phải bồi thường thiệt hại, bị phạt vi phạm hợp đồng (một trong hai hoặc cả hai) hoặc (ii) bên có lỗi làm hợp đồng chấm dứt không bồi thường thiệt hại hoặc/và không bị phạt vi phạm hợp đồng.

Việc áp dụng chế tài xử lý chấm dứt hợp đồng một cách hiệu quả hay không là tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, tức là các bên nên chủ động thỏa thuận vấn đề này và ghi trong hợp đồng.

6. Bên dưới là bản giới thiệu Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng (bản tham khảo, chưa đầy đủ).

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Nghiệp Vụ Sản Phẩm

Mỗi Sản phẩm được chăm sóc, thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với mỗi dạng tài liệu. Chúng tôi đảm bảo sự cẩn trọng, kỹ năng tối ưu, sự chuyên nghiệp trong công việc để cung cấp các sản phẩm tốt nhất.

Sản phẩm được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Đầu Tư Kỹ Lưỡng

Sản phẩm được đầu tư thực hiện kỹ lưỡng, có trách nhiệm từ nội dung đến hình thức, dễ hiểu, dễ sử dụng. Người dùng có thể điều chỉnh sản phẩm trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất cho việc sử dụng.

Hỗ Trợ Kịp Thời

Contracts-vn có dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp để hiệu chỉnh tài liệu, hợp đồng mẫu. Với mỗi sản phẩm, chúng tôi đều tính đến mức độ hoàn thiện nhanh chóng, do vậy ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu thì sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ tư vấn để giúp rà soát, hiệu chỉnh sản phẩm là vấn đề cần thiết được chúng tôi quan tâm, chú trọng thực hiện nhằm cung cấp các sản phẩm tốt và đáng tin cậy.

Tham khảo dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, Hiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật Thường Xuyên

Sản phẩm được cập nhật thường xuyên để làm mới, làm đa dạng nhu cầu, mục đích sử dụng sản phẩm của nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

Chuyển Giao Sản Phẩm Nhanh

Được tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến nên ngay sau khi người mua hoàn thành thủ tục thanh toán, sản phẩm sẽ được được chuyển trực tiếp đến email của người mua.

Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là quyết định được đưa ra nhằm mục đích chấm dứt hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động, đó có thể là chấm dứt do kỉ luật hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tư vẫn cụ thể về nội dung và những lưu ý khi soạn thảo mẫu thông báo này.

Nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc

Căn cứ theo Điều 47 Luật lao động 2012, người sử dụng lao động khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động phải ra văn bản thông báo cho người lao động. Nội dung của văn bản này bao gồm:

Ngày, tháng, năm thông báo;

Tên công ty;

Thông tin người lao động bị chấm dứt hợp đồng;

Lí do chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

Nghĩa vụ của người lao động trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực;

Nơi nhận thông báo;

Đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động kí tên cuối thông báo.

Lưu ý khi viết mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Hết hạn hợp đồng, hoàn thành công việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

Người lao động nghỉ việc, về hưu hoặc chết;

Người lao động bị kỉ luật sa thải theo Điều 125 luật lao động 2012;

Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án;

Người lao động, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Nếu vì một lý do khác ngoài các lý do này thì thông báo chấm dứt hợp đồng này bị trái luật.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng phải nêu rõ lý do được quy định tại Điều 38 Luật lao động 2012:

Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng, 06 tháng liên tục hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục (tùy theo từng loại hợp đồng lao động).

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không được;

Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật lao động 2012.

Bên cạnh đó, ngày được viết trên mẫu thông báo là ngày để xác định người lao động biết về việc chấm dứt hợp đồng, đây là căn cứ quan trọng để người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 Luật lao động nên bắt buộc phải có.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Khoảng thời gian hợp lý để thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Điều 37, 38 Luật lao động 2012.

Đối với chấm dứt hợp đồng không phải do đơn phương chấm dứt hợp đồng, ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Mẫu Thông Báo Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà

Mẫu thông báo chấm dứt HĐ thuê nhà

Bạn có nhà cho thuê, nhưng người thuê nhà của bạn lại cho người khác thuê mà không bàn bạc gì với bạn, bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì người thuê đã vi phạm hợp đồng theo quy định tại Bộ luật dân sự. Bạn nên gửi Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đến người đang thuê nhà của bạn để người ta chuyển đi nơi khác. chúng tôi xin gửi đến các bạn độc giả mẫu Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà rất đầy đủ, chi tiết để các bạn tham khảo.

Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

1. Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà số 1

…….., ngày….. tháng …….năm 20……

THÔNG BÁO (V/v: Chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà)

Kính gửi: Ông …………………………… giới tính: ……..

Dân tộc: …………….

Chứng minh nhân dân số:……………….do Công an thành phố………..cấp ngày ………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số …….. Quận ………………..

Tên tôi là : …………

Chứng minh thư nhân dân số:……………..do công an thành phố Hà Nội cấp ngày………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………..

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số……………………… ký ngày………………………ký giữa Ông ……….. và tôi tức ……………. đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông ………. đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông ………. đã không thực hiện việc thanh toán theo cam kết tại Điều 3, thể hiện như sau:

1. Nhiều lần tôi đã gọi điện liên lạc mà tôi không nhận được thông tin nào về tiến độ thanh toán, thời gian gia hạn thanh tóan để thực hiện tiếp bản hợp đồng này, Ông ………. tắt máy, không nghe điện thoại.

2. Trước đó, ngày…. tháng …. năm ……… Tôi có gửi tới đích danh Ông ……………….thư thông báo yêu cầu thực hiện thanh toán. Trong thông báo tôi có để thời gian Ông ………. trao đổi với tôi về việc thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nhưng Ông ………. không có thông tin nào phản hồi.

Bên cạnh đó, bên ……………………… đã sử dụng và làm hư hỏng của tôi một chiếc điều hòa nhãn hiệu …….và 3 chiếc quạt trần màu xanh được gắn cố định trên tường đã bị gãy hỏng và bẻ cong, bị hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho tôi.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ……………………… đã ký ngày ………………………bên trên, thì trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày. Vậy, hôm nay, ngày……………………… tôi viết thông báo về việc chấm dứt hợp đồng này đến………………………để………………………biết và thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng số………………………đã ký ngày……………………….

Xin chân thành cám ơn.

Người lập văn bản

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà số 2

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà như sau:

Theo quy định tại Điều 498 Bộ luật dân sự thì bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

Người làm thông báo

đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì việc thuê nhà ở của ông/bà ………………………. đã có hành vi “cho người khác thuê lại toàn bộ nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê”. Tôi nhận thấy rằng ông/bà …………………. đã cho hành vi cho thuê lại ngôi nhà của tôi cho những cá nhân khác, hiện nay vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà của tôi. Ông/bà ……………………. đã không có bất cứ trao đổi nào với tôi nên tôi không thể hiện được quan điểm của tôi về về vấn đề.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà mà không phải bồi thường mà không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê nhà khi thời hạn thuê vẫn còn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Văn Bản Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Dịch Vụ, Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!