Đề Xuất 11/2022 # Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Năm 2022 / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Mới Nhất Năm 2022 / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—–o0o—–

…….., ngày …  tháng … năm ……

………, ………………, ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

DECISION:

Ref. to appointment of Chief Accountant

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Director of the Company

–        Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………..;

–        Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

–        Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

Pursuant to the Charter of Organization and operation of ………………;

Review the business operation requirements of the Company;

Considering the capacity and quality of officials;

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty ………….. đối với người có tên sau:

Article 1: To appoint Chief Accountant of ……………… to the person named below:

Bà …………..

Ms. ………..

Sinh ngày: ………….         Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: …………        Nationality: Vietnamese

Căn cước công dân số: ………. 

ID number: ………. 

Ngày cấp: ……….       Nơi cấp: ………. 

Date of issue: ………. 

Issuing authority: ………. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………. 

Registered permanent residence: ………. 

Chỗ ở hiện tại: ………. 

Current residence: ………. 

Article 2: Ms. ……….  and related persons are responsible for implementing this Decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      This decision takes effect from the date of signing

–        Như điều 2;

As stated in Article 2;

–        Lưu VP

Save Office

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Director of the company

………. 

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—–o0o—–

……, ngày …  tháng … năm 2019

………, ………………, ……..

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

RESOLUTION

Resolution on appointment of the Deputy Director

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

THE MEMBERS’ COUNCIL

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………. ;

– Xét  yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

Pursuant to the Law on Enterprises No.68/2014/QH13 and guiding documents;

Pursuant to the Charter of Organization and operation of the ………. ;

Review the business operation requirements of the Company;

Considering the capacity and quality of officials;

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty ……….  đối với người có tên sau:

Article 1: To appoint Deputy Director of ……….  to the person named below:

Ông: ……….   

Mr. ………. 

Sinh ngày: ……….        Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth:……….        Nationality: Vietnamese

Căn cước công dân số:……….  

ID number: ………. 

Ngày cấp: ……….       Nơi cấp: ………. 

Date of issue: ………. 

Issuing authority: ………. 

Ngày hết hạn: ………. 

Expiry data: ………. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………. .

Registered permanent residence:………. 

Chỗ ở hiện tại: ………. .

Current residence: ………. 

Giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ ………………….

Assuming the position of deputy director of the term ….

Article 2: Mr. ……….  and related persons are responsible for implementing this Decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision takes effect from the date of signing

–        Như điều 2;

As stated in Article 2;

–        Lưu VP

Save Office

T/M  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

On behalf of the board of members

………. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ / 2023

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2019, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng,

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2019, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2015, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Anh Việt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng,

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Trong cơ cấu tổ chức quản lý của mô hình Công ty TNHH, ngoài các chức danh mà pháp luật doanh nghiệp quy định như Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) thì chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp này có thể thiết lập thêm chức danh Phó Giám đốc tùy theo quy mô của công ty mà họ làm chủ.

Chức danh Phó Giám đốc công ty được coi như một cánh tay trái đắc lực của Giám đốc công ty, giúp Giám đốc dễ dàng nắm bắt hoạt động kinh doanh và các vấn đề nhân sự trong công ty.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và soạn thảo quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc trong loại hình Công ty TNHH.

Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty

Tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 không quy định chi tiết vấn về quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty bởi vậy, quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc ởhai mô hình là công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên sẽ do Điều lệ Công ty quy định.

Có thể thấy, hành lang pháp lý đã lới lỏng quy định về cơ cấu tổ chứctrong mô hình công ty TNHH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp, đồng thời tôn trọng sự thỏa thuận của các thành viên thông qua Điều lệ Công ty.

Phó Giám đốc công ty là chức danh nằm dưới quyền của Giám đốc công ty. Vì vậy, quyền hạn của Phó Giám đốc sẽ bị hạn chế hơn. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc công ty có nghĩa vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý, phân công công tác của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên

Quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH

Ở hai mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty TNHH một thành viên,chức danh Phó Giám đốc có thể do Hội đồng thành viên bổ nhiệm thành viên trong Hội đồng làm Phó Giám đốc hoặc thuê Phó Giám đốc ở bên ngoài.

Do đó, công ty có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển đối với chức danh này. Hội đồng thành viên sẽ ký hợp đồng lao động với người được công ty lựa chọn làm Phó Giám đốc.

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty … HỘI ĐỒNG … CÔNG TY…………………………. Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty………………………………; Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng … Công ty ………………………………..; Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; Xét năng lực và phẩm chất cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm:

Ông (bà): ……………………………………Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: …… Quốc tịch: …..

CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty …………………………

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

– Ông (bà) … được hưởng các quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, các quyền theo quyết định của Hội đồng … và theo quy định của pháp luật.

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng … và theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân côngvà chịu sự chỉ đạo của Giám đốc công ty.

– Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng … về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung:

Thứ nhất: Về hình thức

Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành.

Bên cạnh đó, phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Mới Nhất. / 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…………………….

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà

CMND/Thẻ căn cước công dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà…………………….có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Năm 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!