Đề Xuất 1/2023 # Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Hiện Nay # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Mới Nhất Hiện Nay # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Hiện Nay mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giấy uỷ quyền mua bán đất

Khi gia đình bạn bán đất, bạn cần phải ra công chứng. Khi công chứng phải có đầy đủ vợ và chồng hoặc người cùng đứng tên mảnh đất đó. Tuy nhiên, trong trường hợp vắng mặt vợ hoặc chồng không thể cùng bạn ra công chứng thì người vắng mặt cần phải có giấy uỷ quyền cho người đi công chứng.

Nội dung chính của giấy ủy quyền bán đất bao gồm thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Nội dung này cần trình bày cụ thể, chi tiết để bên được ủy quyền có căn cứ thực hiện cho đúng và hạn chế xảy ra các trường hợp lạm dụng việc ủy quyền để thực hiện các hành vi chuộc lợi riêng.

Mẫu giấy uỷ quyền bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………………….………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………….………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………..………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Phạm vi Ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã……………..……………..

Quận/huyện……………………….Tỉnh/thành phố………………………

  Thời gian Ủy quyền

  Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :…………..…………cho đến ngày:………………………

  IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

  Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

  Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

   Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

   Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

   V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

   – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

   Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

        BÊN ỦY QUYỀN                                                            BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   Thủ tục làm giấy uỷ quyền bán đất

   Hồ sơ bao gồm:

   A. Giấy tờ hồ sơ bên ủy quyền cung cấp như sau:

   * Trong trường hợp bên ủy quyền là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

   1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

   2. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

   3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền ( Đăng ký kết hôn )

   4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …) Hoặc giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác ( Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy mời, Giấy triệu tập…)

   5. Hợp đồng uỷ quyền có nội dung ủy quyền lại ( Nếu có )

   B. Giấy tờ bên nhận ủy quyền gồm:

   1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền 2

   . Hộ khẩu của bên nhận ủy quyền.

   Sau khi chuẩn bị các giấy tờ như trên, bạn có thể liên hệ với phòng công chứng để làm Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

   Giấy ủy quyền bán đất

   4.7

   (94.29%)

   7

   votes

   (94.29%)votes

   Mẫu Giấy Ủy Quyền Bán Đất Chuẩn Nhất

   – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 – Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. ……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

   Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

   Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………………………….

   Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

   II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

   Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

   Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………………..

   Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

   III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

   Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã…………………………….

   Quận/huyện……………………….Tỉnh/thành phố………………………

   Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :……………………..cho đến ngày:………………………

   IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

   Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

   Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

   Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

   Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

   V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

   – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

   Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

   BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

   (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   Tải Biểu Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Mới Nhất 2022

   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …………

   Tại:…………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

   Chồng: Ông chúng tôi năm:……………………

   CMND số ………………………………………………..do……………………..cấp ngày ………………..

   Đăng ký tạm trú tại :……………………………………………………………………………………………

   Và vợ: Bà…………………………………………………… Sinh năm……………………………………..

   CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………

   Đăng ký tạm trú tại:…………………………………………………………………………………………..

   II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

   Chồng: Ông chúng tôi năm…………………………..

   CMND số…………………………. do………………………….cấp ngày ………………………………..

   Đăng ký tạm trú tại :………………………………………………………………………………

   Và vợ: Bà chúng tôi năm………………………………..

   CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ………………………….

   Đăng ký tạm trú tại:…………………………………………………………………………

   Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

   ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

   1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số:

   Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông……………………………….

   (Sinh năm ……………………………………. có CMND số………………………………………………

   Do …………………………………cấp ngày……………………………………………………………. ).

   Vợ là Bà…………………………………………Sinh năm ………………..có CMND số …………………do

   cấp ngày ………………………….), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

   2. Ngôi nhà số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số……………, hồ sơ gốc số……………do UBND quận…………. (huyện) cấp ngày……………

   3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……………m2.

   4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

   ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

   1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………. đ. (Ghi bằng chữ:……………….. đồng Việt nam chẵn) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

   2. Phương thức thanh toán:

   Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

   * Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

   * Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

   3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

   * Thanh toán 1 đợt.

   * Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

   ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

   1. Trách nhiệm Bên bán:

   a/ Khi mua bán theo bản hợp đồng này thì diện tích nhà đất ở nói trên:

   * Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán;

   * Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

   * Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

   * Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

   * Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Nếu cần thiết thì bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua.

   b/ Không còn được giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích nhà đất ở nói trên;

   c/ Bên bán phải giao toàn bộ diện tích nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích Nhà đất ở này cho Bên mua.

   đ/ Trong thời gian làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B, thì bên A có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở cho bên mua; Chi phí giao dịch làm thủ sang tên do bên A chịu.

   e/ Không giao giấy tờ sở hữu nhà đất ở đứng tên bên mua khi chưa nhận đủ số tiền còn lại.

   f/ Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì tình trạng sức khoẻ và thần kinh của các thành viên bên A là hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường.

   g/ Bên A chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân.

   2. Trách nhiệm Bên mua:

   a/ Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên.

   b/ Có trách nhiệm chi trả chi phí sang tên giấy tờ nhà đất ở theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

   c/ Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại…

   d/ Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

   * Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.

   * Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   * Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Hợp đồng gồm 05 trang, 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm chứng giữ 01 bản.

   Ngày………tháng……..năm……………………

   Tại:…………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   1. Ông (Bà) chúng tôi năm……………………………

   CMND số……………………………………….. do………………………….cấp ngày ……………..

   Địa chỉ:…………………………………………………………………………

   2. Ông (Bà)…………………………………………………………….. Sinh năm……………………..

   CMND số………………………………………….. do………………………..cấp ngày ……………..

   Địa chỉ:…………………………………………………………………………

   Cả hai được (bên B) và …………………………………….(bên A) mời làm chứng việc hai bên ký kết hợp đồng.

   Ông (bà)……………………………………………………. Sinh năm:…………………………….

   CMND số:……………………………………………cấp ngày……………..tại:…………………..

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………….

   II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

   Ông (bà)……………………………………………………….. Sinh năm:…………………………..

   CMND số:…………………………….. cấp ngày……………..tại:………………………………….

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………

   – Hai bên thoả thuận và ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.

   – Tại thời điểm ký kết hợp đồng xác nhận……………………….. và ………………….hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt và có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của Pháp luật.

   – Chúng tôi đã ghi nhận có sự thoả thuận của…………………………………………. ; rồi đánh máy, in thành văn bản.

   – Trước khi……………………….. và…………………….. ký kết hợp đồng này, chúng tôi đã đọc lại nội dung cho hai ông, bà nghe và hoàn toàn nhất trí công nhận nội dung này đúng như hai bên đã thoả thuận.

   – …………………..và ……………………….ký vào bản hợp đồng này trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong bản hợp đồng này là của và……………………………………

   Bản hợp đồng gồm 05 trang 03 bản, mỗi bên lưu giữ một bản để thực hiện, 01 bản người làm chứng lưu giữ.

   Dịch Vụ Tư Vấn Mua Bán Nhà Đất, Giá Thuê Luật Sư Mua Bán Nhà Đất Trọn Gói

   Đất đai, nhà ở là một trong những lĩnh vực có nhiều quy định pháp luật nhất, đồng thời việc áp dụng các quy định này cũng gây ra nhiều khó khăn nhất. Là công ty luật uy tín ở Hà Nội với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm, am hiểu kỹ về lĩnh vực chuyển nhượng, mua bán nhà đất, Luật Nhân Dân sẽ giúp Quý khách hàng tháo gỡ những khó khăn đó và có những tư vấn tốt nhất cho quý khách hàng về việc mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất đai, nhà ở.

   Thêm vào đó, Luật Nhân Dân sẽ đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục từ A – Z với thời gian nhanh chóng và giá cả hợp lý nhất thị trường, quý khách sẽ không phải chờ đợi và lo lắng về hồ sơ của mình. Để giao dịch này diễn ra chính xác, nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên với chi phí rẻ nhất, Công ty luật Nhân Dân sẽ hỗ trợ quý khách với dịch vụ mua bán nhà đất như sau:

   + Hỗ trợ khách hàng kiểm tra, thẩm định chất lượng ngôi nhà trước khi tiến hành giao dịch;

   + Lên kế hoạch tài chính và dự trù kinh phí cho toàn bộ quá trình mua nhà;

   +

   + Công chứng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;

   + Tư vấn và thực hiện thủ tục tặng cho nhà đất, khai nhận di sản thừa kế đất đai, nhà ở;

   + Thay mặt khách hàng thực hiện các bước của hoạt động mua bán chuyển nhượng đến khi khách hàng có sổ đỏ;

   + Thực hiện thương thảo và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động mua bán nhà đất theo luật.

   Và các thủ tục pháp lý khác, riêng biệt theo yêu cầu của khách hàng như : Soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán nhà đất…

   Những quyền lợi khách hàng khi thuê luật sư tư vấn thủ tục mua bán nhà đất tại Luật Nhân Dân:

   – Quý khách hàng sẽ được hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh, giải đáp mọi thắc mắc về đất đai cũng như không bao giờ phải lo lắng về những vấn đề pháp lý với cơ quan nhà nước cũng như các rủi ro khi tách sổ đỏ.

   – Bước 1: Luật sư của Luật Nhân Dân sẽ gặp gỡ khách hàng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của khách hàng và tư vấn sơ bộ cho khách hàng về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc mua bán, chuyển nhượng;

   – Bước 2: Luật sư sẽ soạn các loại giấy tờ cần thiết và chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh cho khách hàng để thực hiện mua bán, chuyển nhượng.

   – Bước 3: Đại diện khách hàng hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với đối tác. Cùng khách hàng thực hiện công chứng các giấy tờ, văn bản chuyển nhượng;

   – Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ sang tên và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi hồ sơ đăng ký để đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ;

   – Bước 5: Hoàn tất việc chuyển nhượng và sang tên sổ đỏ rồi tiến hành giao sổ đỏ mới cho khách hàng.

   Hồ sơ hoàn thiện thủ tục mua bán nhà đất

   Quý khách hàng (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) chỉ cần chuẩn bị giấy tờ sau:

   – Các giấy tờ chứng minh nhân thân gồm: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Giấy đăng ký kết hôn;

   – Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ thể hiện quyền sử dụng đất.

   Luật Nhân Dân sẽ chuẩn bị các giấy tờ sau:

   – Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất, nhà có công chứng;

   – Văn bản ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính;

   – Đơn đăng ký biến động đất đai (theo quy định mới nhất hiện nay);

   – Các tờ khai thuế, phí, lệ phí gồm: tờ khai thuế thu nhập cá nhân; tờ khai lệ phí trước bạ;

   – Sơ đồ vị trí thửa đất;

   – Và các loại giấy tờ khác theo yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước.

   Thời gian thực hiện mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất đai

   Thời gian thông thường theo quy định từ 10 đến 20 ngày làm việc (tùy từng quận và từng thời điểm làm thủ tục);

   Luật Nhân Dân có thể rút ngắn thời gian còn từ 03 đến 07 ngày làm việc, giúp bạn thực hiện các thủ tục mua bán nhà, chuyển nhượng đất đai nhanh chóng.

   Giá/phí mua bán nhà đất

   Theo quy định của pháp luật hiện nay thì các khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

   1. Thuế thu nhập cá nhân

   Theo công văn số 17526/BTC-TCT về Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế thì Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (Giá chuyển nhượng)

   Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất” sẽ được miễn thuế.

   2. Lệ phí trước bạ

   Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì: “Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”

   Căn cứ theo Khoản 3 Điều Thông tư 34/2013/TT-BTC thì Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:

   Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ) x (Mức lệ phí trước bạ)

   Giá trị đất = (diện tích đất) x (giá đất). Mỗi địa phương quy định giá đất khác nhau

   Như vậy, Số tiền lệ phí trước bạ của bạn = (Diện tích đất) x( Giá đất) x 0,5%

   3. Các lệ phí mua bán nhà đất khác

   – Lệ phí địa chính: 15.000 đồng

   – Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).

   – Phí dịch vụ luật sư tư vấn mua bán nhà đất trọn gói tại Hà Nôi, tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc giá chỉ từ 3.500.000 đồng.

   Quý khách hàng có thể liên hệ đến công ty Luật Nhân Dân để được hỗ trợ và báo giá thuê luật sư mua bán nhà đất, chuyển nhượng đất đai qua một trong các hình thức sau:

   Liên hệ trực tiếp qua Hotline tư vấn 0966.498.666 hoặc 02462.587.666

   Gửi mail đến địa chỉ Email: luatnhandan@gmail.com

   Đến trực tiếp văn phòng tại địa chỉ: Số 16 ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

   100% Khách hàng sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi cảm thấy hài lòng. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

   Giám đốc điều hành: Luật sư Nguyễn Anh Văn

   Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Hiện Nay trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!