Đề Xuất 5/2022 # Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022 # Top Like

Xem 15,246

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022 mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,246 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Đội Và Phong Trào Thiếu Nhi
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm
 • Mẫu Thông Báo Sản Phẩm Quảng Cáo
 • Báo Cáo Thành Tích Đề Nghị Tặng Thưởng (Áp Dụng Cho Tập Thể)
 • Mẫu Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Đề Nghị Khen Thưởng
 • 1. Báo cáo tổng kết chi bộ số 1

  2. Đánh giá công tác phối hợp với phụ trách đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  1. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

  1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện cá quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

  1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 427-KH/ĐU ngày 28/01/2019 của Đảng ủy TTXVN về việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm 2022 theo Công văn số 432-CV/ĐU ngày 15/02/2019 của Đảng ủy TTXVN.

  1.3. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  – Đánh giá việc nắm tình hình tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề nổi cộm (nếu có).

  – Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí,… của đơn vị.

  – Đánh giá việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

  1.4. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

  2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

  2.1. Đánh giá việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 528-KH/ĐU, ngày 05/11/2019 của Đảng ủy TTXVN về đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2022-2025.

  2.2. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai thực hiện Chương trình hành động số 308-CTr/ĐU, ngày 11/01/2018 của Đảng ủy TTXVN về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  2.3. Đánh giá công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 thuộc thẩm quyền.

  2.4. Đánh giá công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

  3. Công tác kiểm tra, giám sát

  3.1. Việc xây dựng và chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra cấp ủy.

  IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  3.2. Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

  4.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2022. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy TTXVN về công tác dân vận; việc chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2022; đôn đốc, xây dựng, triển khai “Mô hình dân vận” của chi bộ.

  Phần thứ hai

  I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

  4.2. Đánh giá kết quả tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

  II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

  4.3. Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động tình nguyện.

  1. Ưu điểm

  2. Hạn chế

  3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

  Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

  1. Phương hướng

  2. Các chỉ tiêu cụ thể

  1. Lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị: Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  2. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

  3. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

  BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI BỘ TIỂU HỌC NĂM …….

  4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

  5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

  …………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………..

  I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ: 1. Tình hình chung:

  …………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………..

  2. Báo cáo tổng kết chi bộ số 2

  Căn cứ hướng dẫn số 27- HD/BTCTW,ngày 25- 9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”.

  Thực hiện theo hướng dẫn số 12- CV/TU ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban thường vụ Huyện ủy “về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm”.

  Căn cứ hướng dẫn số ….-KH/ĐU ngày ………. của đảng uỷ xã …….” về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm”.

  Chi bộ Trường …………… tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi uỷ năm ………… như sau:

  Chi bộ Trường ………………. là một chi bộ trực thuộc dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Xã ……………., thực hiện công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện …………… Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của BCH Đảng uỷ Xã ……….. Sự nghiệp giáo dục của nhà trường không ngừng tiến bộ và phát triển về mạng lưới quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục. Có được những kết quả đạt được đó là sự lãnh đạo và chỉ đạo của chi bộ nhà trường và đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là vai trò tiên phong gương mẫu của các đồng chí Đảng viên.

  Tổng số Đảng viên tính đến cuối năm ………… là …. Đảng viên. Trong đó:

  2. Thuận lợi:

  Đảng viên chính thức là: …. đ/c.

  Đảng viên dự bị là: ….. đ/c.

  Đảng viên nữ là: …… đ/c.

  Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên:

  Đảng viên có trình độ Đại học: ….. đ/c.

  3. Khó khăn

  Đảng viên có trình độ TC: ….. đ/c

  Có đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác đảng, được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của đảng uỷ xã ……………… trong các mặt hoạt động của nhà trường.

  II/ KẾT QUẢ VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ: A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ: 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

  Đa số đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên trong Chi bộ có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, năng nỗ với nghề.

  Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đảm bảo các điều kiện để học.

  2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

  Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã ……., Phòng GD&ĐT …………., Chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động tích cực. Chi bộ thực hiện công tác lãnh – chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục bậc TH từng bước có hiệu quả. Tập thể Chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường .

  Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.

  Đa số đảng viên trong Chi bộ tuổi còn trẻ, nhiệt tình trong công việc.

  3. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn:

  Nhà trường còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường chưa có đủ các phòng học bộ môn, các trang thiết bị đồ dùng dạy học đã hư hỏng nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.

  Một bộ phận học sinh, phụ huynh học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng của việc học tập nên một số em còn lười học, đẫn đến bỏ học.

  Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CBGV, NV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ …., Nghị quyết Đại hội huyện Tri Tôn lần thứ …., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ ……; Xây dựng Quy chế hoạt động của Chi bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nêu cao vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.

  Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể.

  Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại theo TT 30 và bổ sung TT22 đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp, hết cấp.

  * Kết quả dạy và học năm học 2022 -………… của trường:

  – Tỉ lệ học sinh lớp 5 HTCTTH là 122/122 đạt tỉ lệ 100%.

  – Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng là 590/603 em chiếm tỉ lệ 98 %.

  4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

  – Cá phong trào thi đua trong giáo viên:

  + Tham gia thi giáo viên giỏi: Cấp trường 15/Đ/c;

  + Tham gia hội thi viết SKKN: Cấp trường 17đ/c,cấp huyện 05 giải.

  + Tham gia hội thi làm ĐDDH: 08đ/c đạt giải cấp trường.

  + Tham gia hội thi giáo viên viết chữ đẹp: đạt giải cấp trường 08đ/c, huyện 03 giải

  + Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học …………

  + Trường đạt LĐTT, 6 tổ LĐTT, 26 cá nhân LĐTT, 4 cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 cá nhân đạt bằng khen UBND tỉnh.

  a/ Đối với chính quyền nhà trường:

  Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BCH công đoàn, công tác Đoàn- Đội.

  Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện qui chế chuyên môn, thực hiện nề nếp, kỷ cương, trật tự trong đơn vị.

  Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

  5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

  Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

  b/ Đối với tổ chức đoàn thể:

  Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục.

  Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, Liên đội thiếu niên Đại hội nhiệm kỳ đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng các chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong nội bộ đơn vị.

  Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN, TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh.

  6. Công tác kiểm tra ,giám sát và kỷ luật đảng:

  Chi bộ đã chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn viên thanh niên, chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn hoạt động theo đúng điều lệ quy định, thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Công đoàn, Đoàn TN là lực lượng nòng cốt trong phong trào thực hiện thi đua “dạy tốt – học tốt”, là lực lượng đi đầu trong phong trào VHVN, TDTT, là lực lượng tích cực quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.

  Hàng tháng Chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức. Công tác rèn luyện đội viên được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhà trường.

  Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

  Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

  7. Vai trò lãnh đạo của ban chi ủy:

  Trong năm ………… chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để 2 đ/c làm hồ sơ kết nạp Đảng, cử 2 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

  Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng đối với các đồng chí đảng viên trong việc chấp hành các chính sách, cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng và việc thực hiện các chính sách của địa phương.

  Tổ chức cho CB, ĐV tham gia học tập, thực theo Nghị quyết BCHTW đầy đủ.

  Song song với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ; qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ xã.

  B. Những tồn tại, nguyên nhân: 1/ Tồn tại: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo của chi bộ vẫn còn một số hạn chế và tồn tại sau đây:

  Chi bộ tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra đảng viên chấp hành 14/14 đạt 100%

  Trong năm không có đơn thưa, khiếu nại đối với CB- ĐV và không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm

  Vào tháng 03 năm ………… chi bộ trường TH ……….. đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ …………-2020. Từ đó ban chi ủy chi bộ luôn khắc phục khó khăn, nêu cao vai trò trách nhiệm, vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao phó. Chi bộ căn cứ vào nghị quyết và chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của chi bộ và mục tiêu kế hoạch của nhà trường để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của chi bộ và nhà trường đi vào nề nếp, hiệu quả. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ, củng cố và phát huy được những điểm mạnh của chi bộ và các tổ chức đoàn đoàn thể trong nhà trường .

  Nề nếp sinh hoạt của BCU và chi bộ tương đối thường xuyên bám sát nội dung, kế hoạch của Đảng ủy, của Phòng giáo dục và kế hoạch của nhà trường để định ra phương hướng chỉ đạo và lãnh đạo một cách có hiệu quả. BCU có kế hoạch chỉ đạo cụ thể theo từng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo theo từng tháng, từng học kỳ và kế hoạch chỉ đạo theo năm học. Cuối mỗi năm học đều tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đai hội. BCU chi bộ luôn phối hợp với BGH nhà trường đề ra kế hoach chỉ đạo, phát động được nhiều phong trào thi đua trong các năm học. Quản lý tốt ngày giờ công đối với CB-GV-CĐV. Đề ra ba rem đánh giá thi đua cụ thể, rõ ràng để các cá nhân, tập thể đánh giá thi đua sát thực.

  Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, trong quá trình hoạt động BCU chi bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: Nội dung một số buổi sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, đổi mới, năng lực lãnh đạo của BCU vẫn còn nhiều hạn chế.

  2/ Nguyên nhân:

  -Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm ………… trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục

  Việc tuyên truyền giáo dục chủ trương các chính sách của Đảng và nhà Nước đến giáo viên nhiều khi chưa kịp thời.

  3/ Phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế:

  Chất lượng đội ngũ chưa cao, thỉnh thoảng vẫn còn đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong công tác, chưa thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

  Việc Sinh hoạt chi bộ nhiều khi chưa đúng lịch; Công tác lãnh đạo của ban chi uỷ chi bộ còn hạn chế .

  Chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh vẫn còn thấp Tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh CHT vẫn còn, tỉ lệ học sinh bỏ học cao.

  Sự phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường và các ngành đoàn thể trong xã chưa đồng bộ và có hiệu quả.

  III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Trường có khối 1,2 dạy 2 buổi nên thời gian để sinh hoạt Đảng gặp khó khăn, việc triển khai nội dung sinh hoạt đảng chưa phong phú.

  Một số giáo viên chưa có nhiều giải pháp, phương pháp giảng dạy phù hợp đối với đối tượng học sinh, Chưa thực sự tâm huyết để giảng dạy và giáo dục học sinh.

  Sự phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục chưa có hiệu quả cao, nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình.

  Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban chi ủy chi bộ.

  Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú để giới thiệu đi học các lớp cảm tình đảng.

  Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.

  Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục.

  Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn. Xong trong năm ………… Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đề ra.

  Tuy chất lượng đội ngũ CB, GV, NV không đồng đều, nhưng dưới dự lãnh đạo của chi bộ và nhà trường các đồng chí đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của Chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

  Từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, trong năm ………… tập thể Chi bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân 2022 Chuẩn Nhất Hiện Nay!
 • Mẫu Báo Cáo Tự Giám Sát Đảng Viên Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Viên
 • Mẫu Báo Cáo Bằng Excel
 • Nêu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước Của Hồ Xuân Hương
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100