Đề Xuất 12/2022 # Lương Cán Bộ, Công Chức Được Thiết Kế Theo Cơ Cấu Mới / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Lương Cán Bộ, Công Chức Được Thiết Kế Theo Cơ Cấu Mới / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lương Cán Bộ, Công Chức Được Thiết Kế Theo Cơ Cấu Mới / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

          Đó là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã được ban hành ngày 21/5/2018.          Theo đó, cơ cấu tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thiết kế theo tỷ lệ: Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Ngoài ra, Nghị quyết  27-NQ/TW còn quy định bổ sung thêm tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).          Nghị quyết đồng thời đề ra nội dung xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.           Với những quy định cụ thể về lương cán bộ, công chức theo Nghị quyết  27-NQ/TW cùng với sự nỗ lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đổi Mới Công Tác Cán Bộ, Thực Hiện Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấu Lại Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức / 2023

Có thể khẳng định, việc đổi mới công tác cán bộ, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới. Nhờ có chính sách phù hợp và đúng đắn, công tác cán bộ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, khắc phục được những hạn chế, bất cập và từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ. Để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hiệu quả, cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến cuối năm 2019 của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước” _Ảnh: VGP

Những kết quả chủ yếu trong đổi mới công tác cán bộ

Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những lĩnh vực công tác trọng yếu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đảng ta khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính vì vậy, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ và hoàn thiện chính sách cán bộ. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ Đại hội XI và XII, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng, có ý nghĩa đột phá, như: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 24-KL/TW, ngày 15-12-2017, của Bộ Chính trị, về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển; Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017, của Bộ Chính trị, về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017, của Ban Chấp hành Trung ương, về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3-1-2018, của Ban Bí thư, về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6-6-2018, của Bộ Chính trị, về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26-4-2019, của Ban Bí thư, về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15-8-2019, của Ban Bí thư, về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019, của Bộ Chính trị, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2-1-2020, của Bộ Chính trị, về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24-3-2020, của Ban Bí thư, về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017, của Bộ Chính trị…

Tinh thần và nội dung đổi mới nổi bật, xuyên suốt các văn bản quan trọng nêu trên là sự thống nhất, chặt chẽ về lý luận và sát hợp với thực tiễn; quán xuyến tất cả các khâu của công tác cán bộ, như: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; đồng thời, từng bước bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất phẩm chất, uy tín, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ và yêu cầu đổi mới về tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Một điểm nhấn rất quan trọng là Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho sự phát triển lâu dài, bền vững. Đây là kết quả rất quan trọng của quá trình tổng kết thực tiễn và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về công tác cán bộ qua gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới.

Có thể khẳng định, việc đổi mới công tác cán bộ thời gian qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của Đảng về chính sách cán bộ trong thời kỳ mới. Nhờ có chính sách phù hợp và đúng đắn, công tác cán bộ đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, khắc phục được những hạn chế, bất cập và từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Năm nội dung trong chính sách cán bộ, bao gồm: Đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; luân chuyển cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ được quan tâm xây dựng từ nội dung đến tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – những kết quả quan trọng bước đầu

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hà Nội, ngày 8-5-2019 _Ảnh: TTXVN

Tính đến ngày 31-12-2019, số người làm việc hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước là 3.088.013 người, giảm 541.890 người (chiếm 14,93%) so với số được giao trước ngày 30-4-2015. Trong đó, cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên giảm 37.939 người (chiếm 10,26%); viên chức giảm 209.544 người (chiếm 11,10%); hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, giảm 6.752 người (chiếm 5,66%); các loại hợp đồng khác giảm 18.734 người (chiếm 14,44%); cán bộ, công chức cấp xã giảm 5.481 người (chiếm 2,31%); người hoạt động chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố giảm 263.440 (chiếm 29,75%), trong đó cấp xã giảm 41.089 người và thôn, tổ dân phố giảm 222.351 người. Kết quả tinh giản biên chế tính theo các khối: Khối Quốc hội giảm 174 người (chiếm 0,47%); khối Chính phủ giảm 28.815 người (chiếm 10,94%); khối chính quyền địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) giảm 234.358 người (chiếm 11,09%); cấp xã giảm 268.921 người (chiếm 23,94%); Văn phòng Chủ tịch nước giảm 15 người (chiếm 15%).

Một là, sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức để thể chế hóa chủ trương “không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước)” và “tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên chức, công chức”.

Hai là, sửa đổi quy định về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. Trên cơ sở quy định khung của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ quy định chi tiết để có đội ngũ và cơ cấu phù hợp.

Ba là, xây dựng các quy định về xếp lương, trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định về xếp loại đánh giá cán bộ, công chức để thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4-8-2017, của Bộ Chính trị, về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Năm là, sửa đổi, bổ sung quy định về phương thức tuyển dụng công chức, tiếp nhận công chức để tạo cơ chế liên thông trong công tác cán bộ và thể chế hóa chủ trương “thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ” tại Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Sáu là, sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành, địa phương trong công tác này, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức phù hợp với thực tế.

Bảy là, quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp và chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, năng lực quản trị tiên tiến.

Tám là, ban hành các quy định thể chế hóa chủ trương thực hiện chế độ hợp đồng viên chức xác định thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn); đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Với các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả đó, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đã đạt những kết quả bước đầu rất quan trọng, góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. So với yêu cầu của Nghị quyết số 39-NQ/TW “Đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với năm 2015” thì đến nay, chúng ta đã đạt tỷ lệ 14,93%, vượt chỉ tiêu trước hai năm.

Những vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới

Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Các văn bản của Đảng ta về công tác cán bộ thời gian qua đã thể hiện tinh thần, quan điểm đổi mới mạnh mẽ ở tất cả các khâu trong công tác cán bộ, song cần lựa chọn các khâu trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII biểu quyết cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng_Ảnh: VGP

Trong bối cảnh tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ; nhân dân phát hiện, tiến cử những người có đức, có tài cho đội ngũ cán bộ; nhân dân lựa chọn, bầu cử những người lãnh đạo trực tiếp của mình. Có chế độ quy định cán bộ tự phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của nhân dân, sửa chữa những khuyết điểm được nhân dân góp ý, phát hiện, phê bình trực tiếp hoặc thông qua các đoàn thể chính trị – xã hội.

Hai là, cần đổi mới việc tuyển dụng, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ. Về công tác tuyển dụng cán bộ, cần nghiên cứu thành lập Trung tâm Tuyển dụng công chức quốc gia để thống nhất việc tuyển dụng công chức cho cả hệ thống chính trị theo tiêu chuẩn, tiêu chí chung. Về công tác quy hoạch cán bộ, phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị và thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Đặc biệt, chú trọng tạo nguồn cán bộ, tập trung vào cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học và chuyên gia, cán bộ quản lý kinh doanh. Mỗi cấp, mỗi ngành phải có kế hoạch tạo nguồn cán bộ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã chỉ rõ phương châm và yêu cầu là “Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng”. Theo tinh thần đó, cần xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng đối với từng nhóm cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trước khi bổ nhiệm. Sắp xếp lại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trung ương, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp. Sớm ban hành và tổ chức thực hiện Chiến lược phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Về công tác luân chuyển cán bộ, cần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về luân chuyển cán bộ, không luân chuyển để lên chức vụ cao hơn; thực hiện luân chuyển trên cơ sở quy hoạch cán bộ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ; thực hiện theo lộ trình từng bước chắc chắn, không thực hiện ồ ạt. Kết hợp hài hòa giữa luân chuyển với ổn định đội ngũ cán bộ; luân chuyển theo yêu cầu của công tác cán bộ; luân chuyển để đào tạo, rèn luyện phẩm chất, năng lực và bản lĩnh của cán bộ. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghiên cứu, đánh giá việc luân chuyển cán bộ thời gian qua; tổ chức thực hiện thống nhất việc bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, liên tỉnh và liên huyện không phải là người địa phương.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chính sách cán bộ. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong sử dụng, quản lý cán bộ. Việc bố trí và sử dụng cán bộ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, phù hợp với phẩm chất, năng lực và sở trường. Quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ phải công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, thiếu khách quan khi xem xét, quyết định. Có cơ chế phát hiện, lựa chọn và giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực và uy tín trong các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế tham gia vào đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Có chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần để tạo động lực làm việc, sáng tạo, cống hiến cho đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ nhất, đối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức; về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối để bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước; kiên quyết không quy định cào bằng trong thực hiện tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thứ tư, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Theo Tapchicongsan.org.vn

http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/doi-moi-cong-tac-can-bo-thuc-hien-tinh-gian-bien-che-va-co-cau-lai-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ket-qua-va-nhung-van-de-dat-ra

Tăng Lương Cơ Bản Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước / 2023

Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành thay đổi mức lương cơ sở dẫn đến tăng lương cơ bản đánh dấu một mốc quan trọng cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Theo nghị định này bắt đầu từ 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Tăng lương cơ bản 2020 – Tin đáng mừng cho cán bộ công chức Nhà nước.

Đối tượng tăng lương cơ bản 2020 là những đối tượng có mức lương cơ sở 2019 tăng theo quy định của Pháp luật. Căn cứ vào nội dung Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019 quy định 9 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên mức 1.490.000 đồng/tháng đồng nghĩa với việc tăng lương cơ bản 2020 gồm có:

Tăng lương cơ bản 2020 là kết quả của tăng mức lương cơ sở khi nền kinh tế tăng trưởng, xã hội phát triển ở mức cao hơn, ổn định cuộc sống cho một bộ phận lớn người lao động. Tăng lương cơ bản xuất phát từ tăng mức lương cơ sở tác động lên tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, chính vì vậy mà dù chưa nâng ngạch hay tăng hệ số lương hiện hưởng thì mức lương cơ bản vẫn tăng đáng kể.

II. Cách tính lương cơ bản 2020 theo mức lương cơ sở mới

Tăng lương cơ bản 2020 là một tin đáng mừng, tùy vào hệ số lương mà mức lương cũ và mức lương mới của người lao động sẽ tăng khác nhau. Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị Định 38/2019-NĐ/CP dẫn đến tăng lương cơ bản 2020.

Theo Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (người lao động nằm trong danh sách đối tượng được tăng mức lương cơ sở tại Điều 2, Nghị định này) từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy mức lương cơ sở mới đã tăng lên 100.000 đồng/tháng so với quy định cũ là 1.390.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Nhà nước cũng có thể là ngoài nhà nước. Dùng làm căn cứ tính mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Tăng lương cơ bản là hệ quả tất yếu khi mức lương cơ sở tăng lên. Mức lương cơ bản tăng được tính dựa trên hệ số nhân giữa mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng của người lao động.

2. Cách tính lương cơ bản 2020 theo mức lương cơ sở mới

Cách tính lương cơ bản 2020 theo mức lương cơ sở mới áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội được tính như sau:

Lương cơ bản hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Cách tính lương cơ bản theo mức lương cơ sở mới.

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước là như nhau vì vậy mà mức tăng lương cơ bản sẽ phụ thuộc vào hệ số lương hiện hưởng của từng đối tượng. Nếu hệ số lương hiện hưởng cao thì mức lương cơ bản sẽ càng cao.

Lương thực lĩnh được tính bằng mức lương cơ bản cộng với lương phụ cấp (phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)). Tuy nhiên mức lương phụ cấp thường ít hơn so với mức lương cơ bản mà người lao động nhận được.

căn cứ dựa trên sự thay đổi của nền kinh tế, tỉ lệ lạm phát và dựa trên ngân sách Nhà nước. Ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự kiến trong năm 2020 Tăng lương cơ bản 2020 mức lương cơ sở có thể được tiếp tục điều chỉnh nhằm tăng mức lương cơ bản phù hợp hơn với mức sống cùng sự phát triển của nền kinh tế hiện tại.

Năm 2022: Lương Cơ Bản Của Cán Bộ, Công Chức, Nlđ Đều Tăng / 2023

Những thay đổi của lương cơ bản năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước đều tăng so với năm 2019.

Pháp luật hiện hành chỉ ghi nhận lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, lương cơ bản lại là cách gọi quen thuộc của nhiều người.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một văn bản pháp luật nào quy định về lương cơ bản. Theo cách hiểu thông thường, lương cơ bản là tên gọi chung cho cả lương cơ sở (áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) và lương tối thiểu vùng (áp dụng với người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp).

Cụ thể hơn, lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho NLĐ tùy theo tính chất, yêu cầu cụ thể của từng công việc. Lương cơ bản không bao gồm các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác. Trong nhiều trường hợp, lương cơ bản không phải là lương thực nhận của NLĐ.

Lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động tùy theo tính chất, yêu cầu cụ thể của từng công việc

Trước đây, các doanh nghiệp (DN) thường lấy lương cơ bản làm mức đóng BHXH hàng tháng cho NLĐ. Tuy nhiên hiện nay, tiền lương tháng đóng BHXH còn có cả phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Như đã đề cập, lương cơ bản là tên gọi chung cho mức lương của NLĐ trên cả nước. Do đó, để xác định chính xác mức lương cơ bản của từng đối tượng, có thể chia NLĐ thành 2 nhóm đối tượng:

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Lương cơ bản năm 2020 của nhóm đối tượng này được tính dựa trên mức lương cơ sở. Cụ thể: Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương. Trong đó: Mức lương cơ sở năm 2020: Từ 1-1-2020 – 30-6-2020: Mức 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ). Từ 1-7-2020 – 31-12-2020: Mức 1.600.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 ). Hệ số lương: Phụ thuộc vào từng chức vụ, ngành nghề, lĩnh vực.

Nhóm 2: NLĐ trong DN. Khác với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, lương cơ bản của NLĐ trong doanh nghiệp được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định hàng năm.

Theo đó, người sử dụng lao động trả lương cho NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu này. Năm 2020, mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau: Mức 4.420.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. Mức 3.920.000 đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. Mức 3.430.000 đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. Mức 3.070.000 đồng/tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Do vậy, lương cơ bản của NLĐ trong các doanh nghiệp sẽ là: Lương cơ bản vùng I: 4.420.000 đồng/tháng. Lương cơ bản vùng II: 3.920.000 đồng/tháng. Lương cơ bản vùng III: 3.430.000 đồng/tháng. Lương cơ bản vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

(Theo NLĐ)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lương Cán Bộ, Công Chức Được Thiết Kế Theo Cơ Cấu Mới / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!