Đề Xuất 12/2022 # Luật Sư Phải Gia Nhập, Đóng Phí Gia Nhập, Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Luật Sư Phải Gia Nhập, Đóng Phí Gia Nhập, Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Luật Sư Phải Gia Nhập, Đóng Phí Gia Nhập, Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

*Ghi chú điều khoản sử dụng:

– Điều 11. Điều kiện hành nghề luật sư, Luật Luật sư 2006

– Điều 20. Gia nhập Đoàn luật sư, Luật Luật sư 2006

– Khoản 11 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 2012

Điều 11. Điều kiện hành nghề luật sư

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

Điều 20. Gia nhập Đoàn luật sư

1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gia nhập một Đoàn luật sư do mình lựa chọn để hành nghề luật sư.

2. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

a) Giấy đăng ký gia nhập Đoàn luật sư;

b) Sơ yếu lý lịch;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư;

d) Phiếu lý lịch tư pháp;

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ.

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật này.

4. Người gia nhập Đoàn luật sư được tổ chức luật sư toàn quốc cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá ba mươi ngày, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư.

5. Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác thì phải làm thủ tục rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên để chuyển sinh hoạt đến Đoàn luật sư mới và được đổi Thẻ luật sư.

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư:

11. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Gia nhập Đoàn luật sư

1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

2. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật này.

4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn, được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc khi bị mất, hỏng.

5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở hoặc luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn năm năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

6. Luật sư chuyển Đoàn luật sư phải gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên giấy đề nghị rút tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định xóa tên đối với luật sư rút khỏi danh sách luật sư của Đoàn, đồng thời gửi giấy giới thiệu của Đoàn kèm theo hồ sơ của luật sư đó đến Đoàn luật sư nơi luật sư dự định gia nhập.

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư và đổi Thẻ luật sư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Trong thời gian chờ đổi Thẻ luật sư, luật sư tiếp tục dùng Thẻ luật sư đang sử dụng để hành nghề và phải nộp lại ngay khi được đổi Thẻ luật sư.”

…”

2. Mức phí, nghĩa vụ đóng phí gia nhập & phí thành viên Đoàn luật sư

2.1 Nghĩa vụ đóng phí gia nhập & phí thành viên Đoàn luật sư

*Ghi chú điều khoản sử dụng:

– Điều 37. Phí đăng ký tập sự hành nghề luật sư, phí gia nhập Đoàn Luật sư, phí thành viên, Quyết định 1573/QĐ-BTP, Về việc Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam

Điều 37. Phí đăng ký tập sự hành nghề luật sư, phí gia nhập Đoàn Luật sư, phí thành viên

1. Khi đăng ký tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư. Mức phí đăng ký tập sự hành nghề luật sư do Hội nghị luật sư quyết định căn cứ khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.

2. Người được gia nhập Đoàn Luật sư phải nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư. Mức phí gia nhập, các trường hợp được miễn, giảm phí gia nhập Đoàn luật sư do Hội nghị luật sư quyết định căn cứ khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.

3. Luật sư phải đóng phí thành viên. Mức phí, các trường hợp miễn, giảm phí thành viên do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.

4. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm thu phí thành viên của các luật sư thành viên của Đoàn mình và trích nộp cho Liên đoàn. Tỷ lệ trích nộp phí thành viên do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định. Phương thức thu các loại phí của Đoàn Luật sư do Nội quy Đoàn Luật sư quy định.

2.2 Khung phí gia nhập Đoàn luật sư

*Ghi chú điều khoản sử dụng:

– Điều 3. Khung phí gia nhập Đoàn luật sư, 05/NQ-HĐLSTQ – Về khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên, các trường hợp miễn, giảm phí thành viên

Điều 3. Khung phí gia nhập Đoàn luật sư

1. Người gia nhập Đoàn Luật sư nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư. Mức phí gia nhập Đoàn Luật sư cao nhất không quá mười triệu đồng một người (10.000.000 đồng/người).

2. Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ quy định về khung phí nêu trên quyết định mức phí gia nhập, các trường họp được miễn, giảm phí gia nhập đoàn luật sư cho phù họp với điều kiện cụ thể, thực tế của Đoàn Luật sư.

2.3 Mức phí, trường hợp được miễn, giảm phí thành viên

*Ghi chú điều khoản sử dụng:

– Khoản 1 Điều 4. Phí thành viên, Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ – Về khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên, các trường hợp miễn, giảm phí thành viên

– Điều 5. Miễn, giảm phí thành viên,Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ – Về khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên, các trường hợp miễn, giảm phí thành viên

Điều 4. Phí thành viên

1. Luật sư phải đóng phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

2. Đoàn luật sư trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tỷ lệ trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam như sau:

a) Đoàn luật sư có số lượng từ 1.000 luật sư trở lên trích nộp 50% phí thành viên;

b) Đoàn luật sư có số lượng từ 300 luật sư đến 999 luật sư trích nộp 30% phí thành viên;

c) Đoàn luật sư có số lượng từ 50 luật sư đến 299 luật sư trích nộp 20% phí thành viên;

d) Đoàn luật sư có số lượng dưới 50 luật sư trích nộp 10% phí thành viên.

3. Hàng quý, Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư có trách nhiệm thu phí thành viên từ các luật sư thuộc Đoàn mình và trích nộp về Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước ngày mồng 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Điều 5. Miễn, giám phí thành viên

1. Luật sư thành viên từ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

2. Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật không thể tham gia hoạt động hành nghề và có đơn xin miễn giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên.

3. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tiếp nhận đơn xin miễn giảm phí thành viên, xem xét đối với từng trường họp cụ thể và đề nghị Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chấp thuận.

2.4 Xử lý vi phạm đối với luật sư không đóng phí thành viên

*Ghi chú điều khoản sử dụng:

– Điều 6. Xử lý vi phạm đối với luật sư không đóng phí thành viên, Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ – Về khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên, các trường hợp miễn, giảm phí thành viên

Điều 6. Xử lý vi phạm đối với luật sư không đóng phí thành viên

1. Luật sư không đóng phí thành viên 06 tháng thì bị Đoàn Luật sư nhắc nhở bằng văn bản.

2. Luật sư không đóng phí thành viên 12 tháng thì bị Đoàn Luật sư thông báo công khai trong phạm vi Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

3. Luật sư không đóng phí thành viên 18 tháng thì đương nhiên bị Đoàn Luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư.

Các Loại Phí Khi Tập Sự Hành Nghề Luật Sư, Gia Nhập Đoàn Luật Sư / 2023

Cho tôi hỏi, hiện nay phí tập sự hành nghề Luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư là bao nhiêu? Pháp luật quy định như thế nào về các loại phí này? Đây là câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi câu hỏi cho Thư Ký Luật nhờ hỗ trợ.

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp vấn đề này của anh Trường như sau:

Hiện nay, theo nội dung tại Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ quy định về khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên, các trường hợp miễn, giảm phí thành viên thì các loại phí phải nộp khi tập sự hành nghề Luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư năm 2020 gồm có:

1. Phí tập sự hành nghề luật sư

Cụ thể, theo Điều 2 Nghị quyết 05, khi đăng ký tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư phải nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư. Mức phí tập sự hành nghề luật sư cao nhất không quá 5.000.000 đồng một người.

Trên cơ sở khung phí này, Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư sẽ quyết định mức phí cụ thể của Đoàn Luật sư trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện cho người tập sự hành nghề luật sư.

2. Phí gia nhập Đoàn Luật sư

Cũng theo Nghị quyết này, người gia nhập Đoàn Luật sư phải nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư. Mức phí gia nhập Đoàn Luật sư cao nhất không quá 10.000.000 đồng một người. Và trên cơ sở khung phí này, Hội nghị luật sư của Đoàn sư sẽ quyết định mức phí gia nhập, các trường hợp được miễn, giảm phí gia nhập đoàn luật sư cho phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tế của Đoàn Luật sư.

3. Phí thành viên

Theo Điều 4 Nghị quyết 05 thì Luật sư phải đóng phí thành viên the quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

Trong đó, Luật sư thành viên từ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên. Những Luật sư vì lý do sức khỏe, bệnh tật không thể tham gia hoạt động hành nghề và có đơn xin miễn giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên.

Còn lại, đối với những Luật sư không đóng phí thành viên thì sẽ bị xử lý như sau:

– Luật sư không đóng phí thành viên 06 tháng thì bị Đoàn Luật sư nhắc nhở bằng văn bản.

– Luật sư không đóng phí thành viên 12 tháng thì Đoàn Luật sư thông báo công khai trong phạm vi Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Luật sư không đóng phí thành viên 12 tháng thì đương nhiên bị Đoàn Luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư.

Nguyễn Trinh

Gia Nhập Đoàn Luật Sư Tại Việt Nam / 2023

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật luật sư.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn, được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc khi bị mất, hỏng.

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở hoặc luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn năm năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

Luật sư chuyển Đoàn luật sư phải gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên giấy đề nghị rút tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định xoá tên đối với luật sư rút khỏi danh sách luật sư của Đoàn, đồng thời gửi giấy giới thiệu của Đoàn kèm theo hồ sơ của luật sư đó đến Đoàn luật sư nơi luật sư dự định gia nhập.

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư và đổi Thẻ luật sư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Trong thời gian chờ đổi Thẻ luật sư, luật sư tiếp tục dùng Thẻ luật sư đang sử dụng để hành nghề và phải nộp lại ngay khi được đổi Thẻ luật sư.”

Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hà (Mr.)

Mobile: 0904 340 664.

VP Hà Nội: 04. 62 62 0246

VP HCM: 08. 35 208 101

Email: ha.nguyen@sblaw.vn; info@sblaw.vn

– See more at: https://vi.sblaw.vn/chuyen-muc/gia-nhap-doan-luat-su-tai-viet-nam#sthash.4phLMWfA.dpuf

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Thủ Tục Gia Nhập Đoàn Luật Sư Của Người Có Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư / 2023

Theo quy định tại Điều 20 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 thì thủ tục gia nhập Đoàn luật sư của người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định cụ thể bao gồm:

– Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư 2006 tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

– Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

+ Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

+ Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

+ Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư; nếu người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư 2006 thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư từ chối việc gia nhập và thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 87 của Luật Luật sư 2006.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư.

Thẻ luật sư có giá trị không thời hạn, được đổi khi luật sư chuyển Đoàn luật sư hoặc khi bị mất, hỏng.

– Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư, luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc không thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở hoặc luật sư không hành nghề luật sư trong thời hạn năm năm liên tục sau khi được cấp Thẻ luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

– Luật sư chuyển Đoàn luật sư phải gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên giấy đề nghị rút tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định xóa tên đối với luật sư rút khỏi danh sách luật sư của Đoàn, đồng thời gửi giấy giới thiệu của Đoàn kèm theo hồ sơ của luật sư đó đến Đoàn luật sư nơi luật sư dự định gia nhập.

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư và đổi Thẻ luật sư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 20 Luật Luật sư 2006. Trong thời gian chờ đổi Thẻ luật sư, luật sư tiếp tục dùng Thẻ luật sư đang sử dụng để hành nghề và phải nộp lại ngay khi được đổi Thẻ luật sư.

Trân trọng!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Luật Sư Phải Gia Nhập, Đóng Phí Gia Nhập, Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!