Đề Xuất 12/2022 # Llm Masters Of Law In The U.s. Legal System, Cincinnati, Usa 2022 / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Llm Masters Of Law In The U.s. Legal System, Cincinnati, Usa 2022 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Llm Masters Of Law In The U.s. Legal System, Cincinnati, Usa 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

The University of Cincinnati College of Law is pleased to offer a program of study on the US legal system to practicing attorneys and law school graduates who received their legal education outside the United States.

The LLM program can be completed in as little as 9 months, although some students decide to spend up to two academic years in the program.

The LLM Program

LLM degree students can be practicing attorneys or recent law school graduates who will improve their English legal writing skills, develop an in-depth understanding of the U.S. legal process, and hone in on the particular areas of law that most interest them. Students will enjoy the opportunity to make lasting relationships with other international lawyers in the LLM program as well as students in the JD program, to work closely with our esteemed UC law faculty members, and to network with local lawyers, judges, and business leaders.

Specialization

UC Law LLM students generally complete the program in one academic year. The LLM degree program begins with an orientation and the first course–Introduction to Law–in August and concludes in May. During the course of the year, LLM students are required to take two additional courses: The US Legal System and Legal Research and Writing for LLM Students.

English Language Proficiency and Conditional Admission

The LLM program involves in-class dialogue about complex legal issues and substantial reading of a sophisticated legal text. Therefore, if English is not your country’s primary language, you will be required to take and submit an exam that shows your English proficiency. Applicants with the following scores will be given preference: 1) TOEFL internet-based 85, computer-based 250 or paper-based 600; 2) IELTS 7.0 or 3) ELS Language Center completion of Level 112. Applicants with TOEFL scores of 80 and above will also be considered.

If you are otherwise qualified for the program but need additional English language training you will be eligible for a Conditional Letter of Admission that will allow you to come and study English on our campus prior to beginning the LLM program. The ELS-Cincinnati Language Center is located at the University of Cincinnati and is one of the largest ELS centers in the U.S. Conditional Admission is valid for two years.

Glossary Of The 2022 Law On Promulgation Of Legal Documents / 2023

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Legal norm means a general rule of conduct, commonly binding on and applied repeatedly to agencies, organizations and individuals nationwide or within a certain administrative unit, promulgated by a competent state agency or person defined in this Law, and the implementation of which is guaranteed by the State.

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành

Subjects directly affected by a legal document means agencies, organizations or individuals whose rights, obligations and responsibilities are directly affected by the application of such document after it is promulgated

Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật

Interpretation of the Constitution, a law or an ordinance means the clarification by the Standing Committee of the National Assembly of the ideas and contents of certain articles, clauses and points in the Constitution, a law or an ordinance so that they are perceived, implemented and applied correctly and uniformly

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: 1. Hiến pháp. 2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện). 13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 1. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. 2. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 3. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật. 4. Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 5. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

6. Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Principles of formulation and promulgation of legal documents: 1. Ensuring the constitutionality, lawfulness and uniformity of legal documents in the legal system. 2. Complying with the competence, form and order and procedures for formulating and promulgating legal documents. 3. Ensuring transparency of provisions of legal documents. 4. Ensuring the feasibility, economy, effectiveness, timeliness, accessibility and enforceability of legal documents; ensuring the integration of gender equality issues in legal documents; ensuring requirements for reform of administrative procedures. 5. Ensuring national defense, security and environmental protection requirements without obstructing the implementation of treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party. 6. Ensuring publicity and democracy in the receipt of, and response to, opinions and proposals of individuals, agencies and organizations during the formulation and promulgation of legal documents.

Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Agency, organization or person competent to submit a draft legal document

Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Agency or organization in charge of drafting a legal document

Cơ quan thẩm định

Appraising agency

Cơ quan thẩm tra

Verifying agency

Văn bản quy định chi tiết

Detailing documents (detailing laws or resolutions of the National Assembly, ordinances or resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, or orders or decisions of the President

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Amendment, supplementation, replacement, annulment or suspension of implementation of legal documents

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Law- and ordinance-making program

Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan, tổ chức

Law and ordinance formulation proposals of agencies and organizations

Kiến nghị về luật, pháp lệnh, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội

Law or ordinance motions, law or ordinance formulation proposals of National Assembly deputies

Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý

Summarize, study, give explanations to and accept contributed opinions

Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh

Dossiers of law or ordinance formulation proposal; written law or ordinance motions

A dossier of law or ordinance formulation proposal must comprise: a/ A report on the law or ordinance formulation proposal, which must specify the necessity of promulgation of such law or ordinance; the law or ordinance formulation purposes and viewpoints; subjects and scope of regulation of the law or ordinance; objectives and principal contents of policies in the law or ordinance formulation proposal, solutions for implementation of the selected policy and reasons for the selection; estimated resources and conditions for ensuring the implementation of the law or ordinance after it is passed by the National Assembly or the Standing Committee of the National Assembly; projected time for submission to the National Assembly or the Standing Committee of the National Assembly for consideration and passage; b/ Report on assessment of impacts of policies in the law or ordinance formulation proposal; c/ Report on law implementation or social relations related to the law or ordinance formulation proposal; d/ A report on summarization, giving of explanations to and acceptance of opinions of the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and other agencies and organizations; photocopies of the opinions; dd/ The outline of the draft law or ordinance.

Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình

Appraisal of proposals for formulation of laws or ordinances to be submitted by the Government

The appraisal shall focus on: a/ Necessity of promulgation of the law or ordinance; subjects and scope of regulation by the law or ordinance; b/ Conformity of policy contents with the line and policies of the Party and policies of the State; c/ The constitutionality, legality and consistency of policies with the legal system; feasibility and predictability of policy contents; solutions and conditions for ensuring the implementation of the proposed policies in the law or ordinance formulation proposal; d/ Compatibility of policy contents in the law or ordinance formulation proposal with relevant treaties to which Socialist Republic of Vietnam is a contracting party; dd/ Necessity, reasonability and compliance cost of administrative procedures of the policies in the law or ordinance formulation proposal, if they are related to administrative procedures; integration of gender equality issues in the proposal, if they are related to gender equality; e/ Observance of the order and procedures for making the law or ordinance formulation proposal.

Thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh

Verification of law or ordinance formulation proposals and law or ordinance motions

Lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Formulation of tentative law- and ordinance-making programs

Thành lập Ban soạn thảo và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Establishment of Drafting Boards and appointment of agencies in charge of drafting laws and resolutions of the National Assembly, and ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly

Tổ biên tập

Editorial group

Công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết

Promulgation of laws, ordinances and resolutions

Responsibility to make lists of detailing documents

Triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết

Formulation of detailing documents

Đề nghị xây dựng nghị định

Decree formulation proposal

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Formulation and promulgation of legal documents according to the simplified order and procedures

Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: 1. Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội. 2. Trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định. 3. Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Cases of formulation and promulgation of legal documents according to the simplified order and procedures: 1. State of emergency as prescribed by the law on state of emergency; urgent response to natural disasters, epidemics, fires and explosions; urgent situations for solving practical problems under decisions of the National Assembly. 2. Suspension of the effect of a legal document in part or in whole for a certain period.

3. Prompt revision to conform with a new legal document.

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Effective dates of legal documents

Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật

Retrospective effect of legal documents

Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật

Suspension of effect of legal documents

Hiệu lực về không gian

Spatial effect

Giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

Supervision and handling of legal documents showing signs of unlawfulness

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Consolidation of legal documents, codification of the system of legal norms, review and systemization of legal documents

Ls. Ths Nguyễn Nhật Tuấn / 2023

Tôi là Luật sư – Thạc sỹ Luật học: NGUYỄN NHẬT TUẤN – Trưởng Văn phòng Luật sư PHÚ VINH và là thành viên Tổ Tư vấn pháp luật thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

Tôi tốt nghiệp Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 1995 và bảo vệ thành công Luận án Thạc sỹ Luật học năm 1998 với chuyên ngành Luật Kinh tế và những vấn đề trọng tài của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh.

Tôi được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư năm 2007, Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh cấp Thẻ luật sư năm 2008 và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp đổi Thẻ luật sư năm 2010.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề luật sư, tôi từng là Giảng viên môn Luật Lao động thuộc Khoa Luật Kinh tế của Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, từng kinh qua các chức vụ quản lý về công tác nhân sự, pháp chế, pháp lý doanh nghiệp trong các công ty và tập đoàn lớn như: Giám đốc Hành chính Nhân sự của Vietcomreal, Trưởng phòng Pháp chế của Tập đoàn Khang Thông, Trưởng phòng Pháp chế của Tập đoàn C.T, Trưởng ban pháp lý của Vinamilk và từ năm 2014 đến nay, tôi là Trưởng Văn phòng luật sư Phú Vinh thuộc Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, ngoài công việc chuyên môn là một luật sư tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng tại tòa án các cấp, đại diện pháp lý cho tất cả những khách hàng có nhu cầu thì tôi còn là luật sư tích cực, cộng tác thường xuyên của Dân luật thuộc Thư viện Pháp luật (Công ty CP Lawsoft), chương trình “Chuyện làng quê” và “Luật sư của bạn” của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương (BTV1), các báo Pháp luật và Đời sống, Thanh niên, Lao động… và là cố vấn pháp luật của báo Thương gia và Thị trường – Văn phòng đại diện phía Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Tiên Phong Việt Nam.

Phương châm làm việc của tôi là tận tâm, nhiệt tình, uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cùng với phong cách làm việc chững chạc, thân thiện và nghiêm túc trong ứng xử, giao tiếp, tôi mong muốn góp sức mình vào công tác tư vấn pháp luật, tranh tụng, đại diện pháp lý và thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng (cá nhân, tổ chức, đơn vị…), bạn đọc gần xa có nhu cầu với chi phí hợp lý và chất lượng dịch vụ uy tín.

Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

– Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

– Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản…;

– Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận…

– Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác…

Điều Kiện Để U23 Việt Nam Đi Tiếp Ở Vck U23 Châu Á / 2023

– Việc chỉ có được 2 điểm sau hai trận đấu khiến cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam chia điểm sau trận đấu không bàn thắng với U23 UAE. Ở trận đấu với U23 Jordan tối 13/1, U23 Việt Nam cũng chỉ có được trận hòa 0-0.

Với 2 điểm có được sau hai trận, U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng D, trong khi U23 UAE và U23 Jordan cùng có được 4 điểm để chia nhau hai vị trí dẫn đầu.

U23 Việt Nam đi tiếp trong các trường hợp sau:

Thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 tới. Đồng thời cặp đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc có tỷ số thắng thua. Nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Triều Tiên với cách biệt nhiều hơn 2 bàn thì Quang Hải và các đồng đội sẽ có vé tứ kết.

Trường hợp hai đội hòa nhau, khi đó cả 3 đội sẽ cùng có 5 điểm thì hiệu số bàn thắng giữa các trận đấu của 3 đội này với nhau sẽ được tính tới. Nếu hiệu số của cả 3 đội bằng nhau, số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ được tính tới.

Khi đó, số bàn thắng ghi được trong trận đấu với Triều Tiên sẽ không có giá trị trong tình huống này.

U23 Việt Nam (áo đỏ) hòa 2 trận liên tiếp. Ảnh: SN

Trường hợp UAE và Jordan hòa nhau 0-0 thì khi ấy hiệu số bàn thắng cùng số bàn thắng chỉ trong các trận đối đầu trực tiếp của cả U23 Việt Nam, UAE và Jordan đều là 0.

Theo luật của AFC, yếu tố được tính tiếp sẽ là hiệu số bàn thắng bại ở toàn bộ các trận đấu, bao gồm cả gặp U23 Triều Tiên. Khi ấy hiệu số của UAE là +2, hiệu số của Jordan là +1. Tức U23 Việt Nam cần thắng U23 Triều Tiên cách biệt ít nhất 2 bàn để giành vé đi tiếp.

U23 Việt Nam sẽ bị loại trong các trường hợp sau:

Nếu hòa hoặc thua U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối thì U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại.

U23 Việt Nam sau 2 trận hòa không bàn thắng với U23 UAE và U23 Jordan sẽ chỉ có hiệu số là +0 và số bàn thắng là 0. Điều này đồng nghĩa chỉ cần U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có bàn thắng ở lượt cuối, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù có thắng đậm U23 Triều Tiên với tỷ số nào.

Nếu U23 Việt Nam chỉ thắng U23 Triều Tiên 1-0, còn U23 UAE và Jordan hòa 0-0, chúng ta sẽ bị loại do ghi ít bàn hơn U23 Jordan (1 so với 2).

Trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 2-1 và có cùng mọi chỉ số bàn thắng sau cả 3 trận với Jordan, chỉ số fair-play sẽ được tính tới.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam phải nhận 2 thẻ vàng, trong khi U23 Jordan đã nhận 4 thẻ vàng nên thầy trò HLV Park Hang Seo đang có lợi thế.

Trong trường hợp bằng cả số thẻ, U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ bốc thăm chọn đội đi tiếp.

U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 với mục tiêu là tấm vé Olympic Tokyo 2020. Bởi VCK U23 châu Á 2020 cũng chính là vòng loại môn bóng đá nam Olympic 2020. Theo quy định, ba đội bóng đứng đầu giải U23 châu Á sẽ giành vé dự Thế vận hội vào năm sau.

Do U23 Nhật Bản là chủ nhà của Olympic Tokyo 2020, nên họ nghiễm nhiên có suất. Nếu đội bóng xứ mặt trời mọc có mặt ở bán kết, thì 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu này nghiễm nhiên dự Olympic 2020.

Tuy nhiên, U23 Nhật Bản đã chính thức bị loại sau hai trận thua U23 Saudi Arabia và U23 Syria, cùng với tỷ số 1-2 ở bảng B. Đây là cú sốc lớn bởi U23 Nhật Bản là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch giải U23 châu Á 2020.

Với việc Nhật Bản bị loại sớm, giải U23 châu Á 2020 sẽ chỉ chọn ra ba đội dự Olympic 2020. Khi đó, trận tranh huy chương đồng vốn ít được chú ý ở các giải đấu, sẽ hứa hẹn vô cùng căng thẳng vì tấm vé dự Olympic. Hai đội vào chung kết đương nhiên giành vé.

Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đối diện với những đối thủ rất mạnh ở tứ kết như U23 Hàn Quốc hay U23 Uzbekistan, những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Trong trường hợp vượt qua vòng tứ kết, thầy trò HLV Park Hang Seo có nguy cơ phải đối diện các đối thủ rất mạnh như U23 Australia, U23 Saudi Arabia (thậm chí cả U23 Thái Lan).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Llm Masters Of Law In The U.s. Legal System, Cincinnati, Usa 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!