Đề Xuất 5/2023 # Lập Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Các Công Trình Bảo Vệ Môi Trường # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Lập Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Các Công Trình Bảo Vệ Môi Trường # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lập Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Các Công Trình Bảo Vệ Môi Trường mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

1. Đối tượng thực hiện

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

2. Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 40:2019/NĐ-CP, Thông tư 25:2019/TT-BTNMT.

3. Điều kiện xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

 Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải rắn, kho lưu giữ chất thải sinh hoạt, kho lưu giữ chất thải nguy hại, hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, hệ thống thoát nước mưa phải tách rời hệ thống thoát nước thải, nghiệm thu về PCCC, văn bản kế hoạch/ứng phó sự cố về hóa chất)  sau:

 - Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

 - Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

 4. Hồ sơ cần thiết

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản

 - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 - Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt

 - Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

 - Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

 - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường

–  Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất.

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Cơ quan thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản là cơ quan trực tiếp thẩm định báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

 - Phòng Tài nguyên và môi trường

 - Sở Tài nguyên và Môi trường

 - Ban quản lý Khu công nghiệp

 - Ban quản lý Khu kinh tế

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường

 - Các bộ khác.

Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành nghiệm thu với Sở Tài nguyên – Môi trường và có văn bản thông bảo kết quản kiểm tra vận hành thử nghiệm. Sau đó phải thực hiện đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành.

Trung tâm tư vấn môi trường CRS VINA cung cấp dịch vụ lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 📞 0903.980.538

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

✍️ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13.

✍️ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

✍️ Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

✍️ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4, Phụ lục II, Mục 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày.

Hồ sơ đề nghị xác nhận được chủ đầu tư dự án trực tiếp gửi đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận. Có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ bao gồm:

✔️ 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

✔️ 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

✔️ 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm. Hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành.

▪️ Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường.

▪️ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ.

▪️ Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

▪️ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

▪️ Bước 2: Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện giai đoạn này và có biên bản kiểm tra sau khi hoàn thành.

▪️ Bước 4: Xác nhận hồ sơ và

▪️ Bước 5: Nhận giấy xác nhận.

🎋 Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải: các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất, quy trình vận hành của từng công trình; hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng để xử lý nước thải; hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu có); quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý.

🎋 Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: Các công trình, thiết bị đã được xây lắp; Quy mô, công suất, quy trình vận hành của từng công trình, thiết bị; hóa chất, các chất xúc tác sử dụng để xử lý bụi, khí thải; hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu có); quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí, bụi sau xử lý.

🎋 Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắc công nghiệp thông thường và rác thải sinh hoạt: Các công trình đã được xây lắp; quy môm công suất và quy trình vận hành của công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

🎋 Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải nguy hại: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

🎋 Đối với các công trình bảo vệ môi trường khác: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

🎋 Đối với các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Các công trình đã được xây lắp; quy mô, công suất và quy trình vận hành đối với công trình đó; các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình đó; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Chương trình quan trắc và giám sát môi trường khi dự án vận hành.

Việc kiểm tra, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do cơ quan phê quyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện bằng hình thức kiểm tra thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong vòng 15 ngày làm việc, không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết.

Giấy xác nhận căn cứ để chủ đầu tư dự án đưa dự án vào vận hành. Là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở, khu công nghiệp.

Đối với các dự án lớn, có nhiều hạng mục công trình hoặc được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Thì giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có thể được cấp cho từng hạng mục công trình của dự án và sẽ được tích hợp sau khi tất cả các hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành.

Đối với các dự án mở rộng, nâng công suất, tăng quy mô, thay đổi công nghệ của cơ sở và khu công nghiệp đang hoạt động. Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án sẽ thay thế các văn bản thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoàn thành công trình của dự án trước đó.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường có sự thay đổi thì chủ dự án phải lập lại hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn thực hiện báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

🌐 Website: https://daotaoantoan.org/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaoantoancrsvina/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚓ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

⚓ Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚓ Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình

I. Khi nào cần làm Xác nhận hoàn thành công trình?

Trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức, chủ dự án có trách nhiệm:

a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 23 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án quy định tại Điều 26 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;

b) Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

c) Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 39 Thông tư 01/2012/TT-BTNMT.

II. Hồ sơ Xác nhận hoàn thành công trình

Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.2 Thông tư này;

b) Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

c) Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.3 Thông tư 01/2012/TT-BTNMT. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra;

d) Phụ lục kèm theo với số lượng bằng số lượng báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án quy định tại điểm c khoản này.

Tư vấn miễn phí:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Địa chỉ: 537/18/4 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

(Địa chỉ cũ: B30 Khu Chung Cư An Lộc, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM)

Hotline: 0903.018.135 – 0918.280.905

Email: info@moitruongxuyenviet.com

Mã số thuế: 0310866342

Tel: (+84) 028 3895 3166

Fax: (+84) 028 3895 3188

Chúng tôi rất vui được giải đáp những thắc mắc của bạn. Trân trọng!

Kiểm Tra, Xác Nhận Hoàn Thành Các Công Trình Bảo Vệ Môi Trường Theo Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Của Dự Án

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

– Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

– Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đúng quy định, Lãnh đạo ban ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Tổ chức đoàn kiểm tra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của chủ dự án; lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Lãnh đạo ban căn cứ biên bản kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của dự án và đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định việc cấp giấy xác nhận.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Quản lý KKT Hải Phòng có thông báo bằng văn bản gửi đến chủ dự án.

Sau khi chủ dự án gửi đến Ban Quản lý KKT Hải Phòng hồ sơ báo cáo đã được hoàn thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đối chiếu các yêu cầu về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; trình Trưởng ban Ban Quản lý KKT Hải Phòng cấp Giấy xác nhận khi đạt yêu cầu hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp quá thời hạn cho phép chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Trưởng ban giao Văn phòng ra thông báo trả lại hồ sơ.

– Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý.

Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (01 bản);

– Bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (01 bản);

– Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành (tối thiểu 07 bản);

– Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tối đa là mười năm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

– Mẫu 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án; – Mẫu 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án;

(ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lập Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Các Công Trình Bảo Vệ Môi Trường trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!