Đề Xuất 3/2023 # Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường

2. Đặc điểm của quyết định quản trị là gì?

Các quyết định quản trị là sản phẩm tư duy của chủ thể quản trị, chứa đựng một hàm lượng tri thức khoa học lẫn cả yếu tố sáng tạo và tính nghệ thuật nhất định.

Các quyết định quản trị đề ra khi vấn đề đã chín muồi xoay quanh vấn đề của tổ chức. Chất lượng của quyết định quản trị phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu nhận và khả năng phân tích của nhà quản trị.

Khả năng ra quyết định quản trị không phải là khả năng bẩm sinh.

3. Yêu cầu của 1 quyết định quản trị là gì?

– Tính hợp pháp : Quyết định quản trị là hành vi của tổ chức hay cá nhân các nhà quản trị nên nó phải tuân theo pháp luật.

+Quyết định phải được đưa ra trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức hoặc cá nhân .

+ Quyết định không trái với nội dung mà pháp luật quy định.

+ Quyết định phải được ban hành đúng thủ tục và thể thức.

– Tính khoa học: Tính hợp pháp chưa đủ đảm cảo cho quyết định có hiệu quả.Muốn có hiệu quả thì quyết định phải có tính khoa học.Đó là các quyết định quản trị phải có căn cứ khoa học bất kể đó là quyết định loại nào, nó phải được đề ra trên cơ sở nắm vững những đòi hỏi của các quy luật khách quan dựa trên cơ sở những thông tin xác thực và đảm bảo chất lượng.

– Tính thống nhất: tính thống nhất được thể hiện:

+ Các quyết định được ban hành bởi các cấp và bộ phận chức năng phải thống nhất theo cùng một hướng. Hướng đó do mục tiêu chung xác định

+ Các quyết định được ban hành tại thời điểm khác nhau không được mâu thuẫn, trái ngược, phủ định lẫn nhau. Quyết định nào đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp cần phải loại bỏ.

– Tính linh hoạt: Đòi hỏi các quyết định phải phản ánh được các nhân tố mới trong lựa chọn quyết định, phản ánh tính thời đại, môi trường mà quyết định ra đời và thực hiện.

– Tính cụ thể về thời gian và người thực hiện: Các quyết định quản trị đòi hỏi phải thật cụ thể về thời gian, đặc biệt là các quyết định có tính chất dây chuyền công nghệ, bộ phận này phải hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm nào để bàn giao cho bộ phận kia thực hiện chuyển tiếp.

Khái Niệm, Đặc Điểm Của Quyết Định Hành Chính

Nói đến vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước là nói đến vai trò của các loại quyết định hành chinh: Vai trò của quyết định chủ đạo là đưa ra các đường lối chính sách, những giải pháp lớn đối với cả nước, một vùng hoặc đối với một đơn vị hành chính nhất định. Quyết định này không trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội mà giá trị định hướng cho hoạt động quản lý về vấn đề lớn, những vấn đề mang tính quan trọng trong hệ thống hành chính như về cải cách một bước hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức ở Nghị Quyết Chính phủ số 38/CP ngày 4/5/1994.Các Quết định hành chính chủ đạo mang tính định hướng cao là cơ sở để dựa theo đó để thực hiện, và có phạm vi điều chỉnh rộng. Các quyết định hành chính chủ đạo có vai trò là cơ sở đểban hành quyết định quy phạm. Vai trò của quyết định quy phạm nhằm cụ thể hóa luật, pháp lệnh của các chủ thể để quản lýxã hội trên từng lĩnh vực, điều chỉnh các quanhệ xã hội cơ bản và quan trọng. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống văn bản pháp luật nói chung và hệ thống văn bản hành chính nói riêng. Quyết định quy phạm xác định khuôn khổ pháp lý, trong đó các chủ thể của pháp luật hành chính sẽ thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình. Vai trò của quyết định cá biệt nhằm hướng đến việc cho các chủ thể pháp luật hành chính thực hiện được những quyền và nghĩa vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ có quyết định này mà pháp luật thi hành. Nó trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hành chính cụ thể. Quyết định cá biệt được ban hành nhằm mục đích hướng đến việc các chủ thể pháp luật hành chính thực hiện được các quyền cũng như nghĩa vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.Chính vì vậy, quyết định cá biệt sẽ trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Nếu không có hoạt động ban hành quy định hành chính cá biệt thì nhiều trường hợp pháp luật không được thực hiện. Khi đó pháp luật chỉ là khung pháp lý tĩnh là những tình huống được dự liệu. Áp dụng quyết định hành chính cá biệt góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật vàođời sống, bởi vì nó được áp dụng một lần, cho một hoặc một số hoặc một số đối tượng nhất định. Các quyết định cá biệt được ban hành trên cơ sở của quyết định chủđạo cũng như quyết định quy phạm nhằm mục đích để các chủ thể có thẩm quyền giải quyết các công việc cụ thể trên từng lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.

Trong xã hội có những tổ chức nói chung và quan nói riêng số lượng vấn đề thường xuyên xuất hiện và gia tăng. Sự gia tăng này do tính chất, quy mô hoạt động của hành chính và cũng do môi trường bên ngoài nền hành chính luôn vận động và tay đổi. Đặt ra trong các quy định của các nhà hành chính không chỉ là kỷ luật ban hành ban hành quyết định hành chính và sự tuân thủ các quy định có sẵn đề gia quyết định mà quan trọng để làm thế nào để nhận biết được vấn đề mà hành chính phải giải quyết. Nếu như vấn đề không xác định đúng, chính xác thì không thể có quyết định đúng. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Khái niệm của quyết định hành chính. 1. Khái niệm Quyền lực hà nước được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy nhà nước trên lĩnh vực lập pháp, hànhpháp và tư pháp. Một trong những biểu hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là ra quyết định pháp luật. Quyết định pháp luật bao gồm những quyết định của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyết định là một hoạt động hay dãy hoạt động có ý chí được lựa chọn một số khả năng có thể lựa chọn. Những người tham gia quá trình ra quyết định lựa chọn một trong số các lựa chọn đó. Ra quyết định có thể hiểu như là sự thực hiện lựa chọn một quan điểm hay một hoạt động trong số những cái có thể lựa chọn. Theo điều 12 Hiến Pháp 1992 quy định: “ Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật…” Những quy định được ghi nhận trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luạt năm 1996 điều thể hiện Nhà nước muốn quản lý xã hội nối chung nhất là trong lĩnh vực công thì không thể không thể hiện ý thông qua dưới hình thức là quyết định pháp luật trong đó có quyết định hành chính. Để thực hiện quyền lực nhà nước thì vị trí và vai trò quan trọng của hệ thống cơ quan nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước tên cơ sở quyền hànhg pháp- lĩnh vực thể hiện nhà nước một cách thiết thực nhất bởi lẽ đó là những hoạt động với mục đích thực hiện luật nhằm cụ thể hóa những các quy địnhc của luật trong lĩnh vực đời sống xã hội. Chính vì vậy, hình thức hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này chủ yếu và quan trọng đó là ra quyết định hành chính để đè ra những chủ trương, chính sách lớn, xây dụng quy tắc xử sự hoặc áp dụng pháp luật cho một công việc cụ thể nhằm mục tiêu thực hiện chức năng của nhà nước thông qua quyền hành pháp. Mục tiêu hoạt động của tổ chức nói chung và của cơ quan hành chính nói riêng là nền tảng và địn hướng cho các nhà hành chính ra quyết định. Quyết định hành chính là mệnh lện điều hành các chủ thể quản lý hành chính nhà nước, được thể hiện bằng một hình thức nhất định và thông qua theo một thể thức xác định nhằm thực hiện một mục đích hay công việc cụ thể. Quyết định hành chính chứa đựng quyền lực nhà nước dưới góc độ nhất định, quyết định hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đưa ra các quyết định hành chính chung hoặc giải quyết các vấn đề pháp lý hành chính cụ thể đối với tập thể hay cá nhân, có ý nghĩa bắt buộc tuân thủ. Quyết định hành chính cũng chứa đựng trong đó các mục tiêu mà củ thể mong muốn đạt được khi thi hành quyết định và sử dụng là phương tiện để thực hiện chúng. Quyết định hành chính là biện pháp giải quyết công việc cụ thể trước một tình huốngđang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính nhà nước trước tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của cơ quan có thẩm quyền do luật định. Mặt khác, quyết định hành chính do nhiều chủ thể khác nhau ban hành với nội hành chính nhà nước. Trong số những chủ thể có thẩm quyền trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi lẽ, đây là những chủ thể cơ bản, chủ yếu thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Như vậy, quyết định hành chính là một dạng quyết định pháp luật, nó là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định của pháp luật, nhằm đưa ra những chủ trương, biện pháp, đặt ra các quy tắc xử sự hoặc áp dụng những quy tắc đó giải quyết một công việc cụ thể trong đời sống xã hội nhằm thực hiện một chức năng quản lý hành chính nhà nước. 2. Đặc điểm của quyết định hành chính. Quyết định hành chính là một loại quyết định pháp luật. Vì vậy nó có tất cả các tính chất quyết định pháp luật mà quan trọng là tính ý chí, tính quyền lực nhà nước: Tính quyền lực nhà nước: Việc thực hiện quyền lực nhà nước thường là những quyết định bằng văn bản, trong số những quyết định thành văn dó thì những quyết định thành văn do các chủ thể hành chính ban hành rất nhiều. Tính quyền lực nhà nước thể hiện ở chổ đó là ý chí đơn phương mà mọi chủ thể pháp luật khác buộc phải tuân theo, nếu họ thuộc phạm vi tác động của quy định và trước hết thể hiện ngay ở hình thức của quyết định, bởi lẽ theo quy định của pháp luật thì chỉ có cơ quan nhà nước mới được đơn phương ra các quyết định hành chính xuất phát từ lợi ích chung (theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì các tổ chức xã hội chỉ được phép kết hợp với với các cơ quan nhà nước để ra một số quyết định cần thiết). Để thực thi quyền hành pháp trên cơ sở luật để thi hành luật, quyết định hành chính luôn luôn thể hiện tính mệnh lện rất cao, chính vì vậy tính quyền lực nhà nước còn thể hiện đảm bảo thi hành của quyết định hành chính. Về nguyên tắc mọi quyết định đều phải được thi hành , kể cả những quyết định có phản kháng từ đối tượng quản lý, có nghĩa là quyết định sẽ được đảm bảo thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước khi cần thiết. Tính ý chí nhà nước: cũng như các loại quyết định pháp luật khác, nó là kết quả của sự thể hiện ý chí của các chủ thể quản lý có thẩm quyền thực hiện nhân danh nhà nước, vì lợi ích nhà nước. Trong quyết định hành chính nhà nước ý chí của nhà nước thể hiện cách tập trung nhất. Hai đặc điểm này cho phép phân biệt quyết định hành chính với với hoạt động tổ chức- xã hội trực tiếp, các tác nghiệp vật chất- kỹ thuật. Tiếp đến là tính pháp lý của quyết định thể hiện ở hệ quả pháp lý của nó. Hệ quả đó thể hiện ở chổ: quyết định hành chính đem lại sự thay đổi trong cơ chế điều chỉnh pháp luật. Do vậy, các quyết định do Nhà nước ban hành đều có tính giá trị về mặt pháp lý. Trước hết quyết định hành chính xuất hiện đã tác động đến ngay đến cơ chế điều chỉnh pháp luật, quyết định hành chính có thê đưa ra các biện pháp hoặc chủ trương lớn, đường lối nhiệm vụ lớn cho hoạt động quản lý đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính hoặc làm thay đổi phạm vi hiệu lực của chúng, làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Ví dụ: việc đề ra chủ trương, giải pháp cải cách thủ thực hành chính trong Nghị quyết của Chính phủ số 38/CP ngày 4/5/1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Tính chất này không những cho phép phân biệt quyết định hành chính với tổ chức- xã hội trực tiếp, với các tác nghiệp vật chất- kỹ thuật mà còn cho phép phân biệt nó với các hợp đồng dân sự, hợp đồng hành chính, với các hoạt động mang tính quyền lực có giá trị pháp lý (dẩn giải phạm nhân, thực hiện các quyết định cưỡng chế, canh gác bảo vệ kho tang…) Ngoài những đặc điểm chung nêu trên quyết định hành chính còn có những đặc điểm riêng sau: – Tính dưới luật: Đặc trưng này xuất phát từ nguyên tắc pháp chế trong quản lý nhà nước thể hiện ở chổ quyết định hành chính được xây dựng và ban hành trên cở sở Hiến pháp và luật. Có nghĩa là nội dung của quyết định hành chính được ban hành phải phù hợp để thi hành không chỉ Hiến pháp, luật, pháp lệnh mà mọi quyết định pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và cơ quan quyền lực cùng cấp. – Quyết định hành chính là những quyết định được nhiều chủ thể trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ban hành, để thực hiện nhiệm vụ và chức năng quản lý, chủ thể chủ yếu ban hành quyết định là những cơ qunan nhà nước ở trung ương, địa phương, những chủ thể có thẩm quyền chung cũng như những chủ thể có thẩm quyền riêng… Quyết định hành chính chỉ gắn liền với các cơ quan thuộc hệ thống hành chính. Các loại quyết định nhằm đảm bảo cho hoạt động thực thi quyền hành pháp có hiệu quả và có hiệu lực nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật nhà nước được chủ thể trong xã hội thực hiện. Trong các hoạt động quản lý nhà nước, nhiều cơ quan nhà nước đều có quyền ban hành quyết định quản lý trên các lĩnh vực được pháp luật quy định. – Quyết định hành chính có những mục đích và nội dung phong phú, xuất phát từ đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Quyết định hành chính không chỉ gắn liền với nội dung mà cả trình tự xây dựng và ban hành cũng như hình thức quyết định. Có nghĩa là quyết định hành chính phải được ban hành theo hình thức và trình tự do pháp luật quy định. Hình thức ở dây được hiểu trước hết là tên gọi, thể thức văn vản banrhay có thể bằng miệng, chữ ký, con dấu, số của quy định. Trình tự ban hành thể hiện chủ yếu ở chổ thông qua bởi tập thể hay cá nhân có thẩm quyền… Nếu không đảm bảo yêu cầu này quyết định quản lý hành chính nhà nước hoặc sẽ bị coi là không có hiệu lực hoặc sẽ bị chỉnh lý, sửa đổi. II) Vai tr ò của quyết định hành chính Vai trò của quyết định pháp luật đã được ghi rõ trong văn kiện của Đảng ta quản lý bằng pháp luật chứ không phải bằng đạo lý. Coi quyết định là một hành động là chưa phân biệt được đầy đủ giữa hoạt động ban ra quyết định và sản phẩm của nó là bản than quyết định. Quyết định hành chính chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý nhà nước, Là phương tiện không thể thiếu để các chủ thể quản lý hành chính sử dụng nhằm thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. Quyết định hành chính chủ yếu nhằm mục đích đưa ra quyết định phù hợp với thực tiễn quản lý, nghiên cứu pháp luật chủ yếu nhằm tạo ra sự hài hòa, thống nhất giữa các quyết định với quy định hiện hành. Quyết định hành chính có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, nhiệm vụ lớn cho hoạt động quản lý; đặt ra, sửa đổi bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành pháp luật hành chính hoặc làm thay đổi phạm vi hiệu lực của chúng; làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Quyết định hành chính giúp bộ máy nhà nước nhất là bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hài hòa, nhịp nhàng, và giúp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân trên thực tế. Quyết định hành chính không chỉ là một phần quan trọng của thể chế hành chính, một nội dung của cải cách hành chính mà thông qua quyết định hành cính có thể đánh giá thủ tục hành chính, năng lực các bộ công chức, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Hơn nữa, còn giúp cho hoạt động ban hành của các chủ thể có thẩm quyền đạt được hiệu quả và đặc biệt là gúp các đối tượng quản lý nắm bắt được phần nào về nội dung và hình cũng trực tiếp tạo ra những chuyển biến mọi mặt về đời sống xã hội theo mục đích, yêu cầu của quản lý hành chính. Quyết định hành chính thể hiện tính quyền lực nhà nước thông qua mối quan hệ quyền lực- phục tùng, giữa một bên nhân danh nhà nước ra những mệnh lệnh như Nghị quyết, Nghị định ( Chính phủ); Quyết định, chỉ thị (Thủ tướng Chính phủ)… bắt buộc đối với bên kia là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Vai trò của quyết định hành chính còn thể hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Các cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp khôn can thiệp vào họt động của cơ quan hành chính nhà nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Và tạo được sự thống nhất giữa cơ quan cấp dưới và cơ quan cấp trên, từ địa phương đến trung ương. Tuy rằng, quyết định hành chính tạo ra sự phục tùng nhưng không phải là sự phục tùng vô điều kiện mà sự phực tùng những mệnh lệnh hợp pháp theo quy định pháp luật. Cấp trên, trung ương phải tôn trọng ý kiến cấp dưới, địa phương về công tác tổ chức các vấn đề khác của quản lý hành chính nhà nước. Thông qua quyết định hành chính thì tạo điều kiện để cấp dưới, địa phương phát huy sự chủ động, sáng tạo nhằm phát huy hoạt động mọi khả năng về trí tuệ lao động. Nói đến vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước là nói đến vai trò của các loại quyết định hành chinh: Vai trò của quyết định chủ đạo là đưa ra các đường lối chính sách, những giải pháp lớn đối với cả nước, một vùng hoặc đối với một đơn vị hành chính nhất định. Quyết định này không trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội mà giá trị định hướng cho hoạt động quản lý về vấn đề lớn, những vấn đề mang tính quan trọng trong hệ thống hành chính như về cải cách một bước hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức ở Nghị Quyết Chính phủ số 38/CP ngày 4/5/1994. Các Quết định hành chính chủ đạo mang tính định hướng cao là cơ sở để dựa theo đó để thực hiện, và có phạm vi điều chỉnh rộng. Các quyết định hành chính chủ đạo có vai trò là cơ sở để ban hành quyết định quy phạm. Vai trò của quyết định quy phạm nhằm cụ thể hóa luật, pháp lệnh của các chủ thể để quản lý xã hội trên từng lĩnh vực, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống văn bản pháp luật nói chung và hệ thống văn bản hành chính nói riêng. Quyết định quy phạm xác định khuôn khổ pháp lý, trong đó các chủ thể của pháp luật hành chính sẽ thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình. Vai trò của quyết định cá biệt nhằm hướng đến việc cho các chủ thể pháp luật hành chính thực hiện được những quyền và nghĩa vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ có quyết định này mà pháp luật thi hành. Nó trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hành chính cụ thể. Quyết định cá biệt được ban hành nhằm mục đích hướng đến việc các chủ thể pháp luật hành chính thực hiện được các quyền cũng như nghĩa vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vậy, quyết định cá biệt sẽ trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Nếu không có hoạt động ban hành quy định hành chính cá biệt thì nhiều trường hợp pháp luật không được thực hiện. Khi đó pháp luật chỉ là khung pháp lý tĩnh là những tình huống được dự liệu. Áp dụng quyết định hành chính cá biệt góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật vào đời sống, bởi vì nó được áp dụng một lần, cho một hoặc một số hoặc một số đối tượng nhất định. Các quyết định cá biệt được ban hành trên cơ sở của quyết định chủ đạo cũng như quyết định quy phạm nhằm mục đích để các chủ thể có thẩm quyền giải quyết các công việc cụ thể trên từng lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. KẾT LUẬN Quyết định hành chính có tác động rất đa dạng. nó làm cơ sở phát sinh không chỉ quan hệ pháp luật mà cả các quan hệ pháp luật khac như đất đai, dân sự, tài chinh, kinh tế… Quyết định hành chính chiếm một vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý. Vì hầu hết mọi hình thức hoạt động quản lý khác nhau như hoạt động tổ chức- xã hội trực tiếp, hoạt động tác nghiệp vật chất xã hội, hoạt động hành chính đều trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ cho hoạt động xây dựng và ban hành quyết định hành chính. MỤC LỤC Lời Mở Đầu…………………………………………………………1 Giải Quyết Vấn Đề………………………………………………….1 I. Khái niệm về quyết định hành chính…………………………1 1. Khái niệm……………………………………………………….1 2. Đặc điểm………………………………………………………..2 II. Vai trò của quyết định hành chính…………………………….4 Kết luận………………………………………………………….. Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo………………………………… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam- Trường đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội. 2. Giáo trình luật hành chính Việt Nam – Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội NXB, Đại học quốc gia, Hà Nội. 3. Giáo trình luật hành chinh và tài phán hành chính- Học viện hành chính quốc gia, NXB Giáo dục, Hà Nội. 4. Hành chính công – Học viện hành chính quốc gia, NXB Thống kê.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính.pdf

Khái Niệm, Đặc Điểm Và Phân Loại Quyết Định Hành Chính

Khái niệm quyết định hành chính? Đặc điểm của quyết định hành chính? Phân loại các loại quyết định hành chính? Quy định về cơ quan hành chính, thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính.

Như chúng ta đã biết quyết định hành chính có vai trò rất quan trọng và to lớn trong việc quản lý hành chính Nhà nước. Quyết định hành chính như một phương tiện dùng để đưa ra các đường lối chính sách đúng đắn, có giá trị giải pháp lý để giải quyết các vấn đề, các khúc mắc trong lĩnh vực hành chính khi thực hiện việc quản lý Nhà nước của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc thực hiện áp dụng quyết định hành chính đã góp phần rất quan trọng trong việc đưa pháp luật vào đời sống để giải quyết từng vụ việc cụ thể.

1. Khái niệm quyết định hành chính

Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật được dùng để ban hành các biện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,của Nhà nước do cơ quan và cá nhân có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc hàng ngày của tổ chức, cơ quan.

Ví dụ: Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý cho các đơn vị và cá nhân cụ thể của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ;hay như các quyết định cấp đất, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh….

Quyết định hành chính là những quyết định được xác lập trong lĩnh vực quản lý hành chính để thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền , của người có chức vụ , tổ chức và cá nhân được nhà nước trao quyền, được thực hiện trên cơ sở và để thi hành pháp luật, theo trình tự và hình thức do pháp luật quy định hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính.

Ví dụ về một số quyết định hành chính như : Quyết định tăng lương, quyết định luân chuyển công tác….

2. Đặc điểm của quyết định hành chính

Vì quyết định hành chính vẫn có yếu tố cơ bản của một quyết định nên quyết định hành chính sẽ có những đặc điểm chung của một quyết định như sau:

+ Quyết định hành chính mang tính quyền lực Nhà nước:

Quyền lực Nhà nước được thể hiện thông qua việc các cơ quan Nhà nước ban hành ra các văn bản. Tính quyền lực thể hiện rõ nhất ở nội dung của văn bản mà các cơ quan Nhà nước ban hành ra. Nội dung của quyết định thể hiện rõ tính mệnh lệnh, đảm bảo nội dung của quyết định phải được thi hành kể cả là bằng những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước khi cần.

Tính pháp lý là những lý lẽ, lẽ phải theo pháp luật, giá trị pháp lý của quyết định bắt nguồn từ một sự việc, hiện tượng xã hội. Đây là tính bắt buộc từ các quyết định do Nhà nước ban hành. Khi các quyết định được ban hành sẽ có tác động đến cơ chế điều chỉnh pháp luật, là phương thức được dùng để đưa rá các phương pháp, các hướng giải quyết những trường hợp, những vấn đề cụ thể chưa có cách giải quyết. Cũng từ đó, làm phát sinh những quy phạm pháp luật mới có hiệu lực pháp lý từ thời điểm ban hành, hoặc là thay thế những quyết định cũ đã không còn có hiệu lực, hoặc là sửa đổi bổ sung những quyết định có nội dung tương tự trước đó.

Ngoài hai đặc điểm chung nêu trên thì quyết định hành chính còn có những đặc điểm riêng biệt, chỉ quyết định hành chính mới có như sau:

+ Quyết định hành chính mang tính dưới luật:

Nguồn gốc của quyết định hành chính được xuất phát từ các cơ quan mang tính quyền lực Nhà nước, do vậy khi các chú thể tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc soạn thảo, nghiên cứu và ban hành ra các văn bản quyết định hành chính thì các văn bản quyết định hành chính được ban hành này sẽ được coi là các văn bản dưới luật và được tiến hành đưa ra thực hiện nhằm thực thi các quy định pháp luật.

+ Quyết định hành chính được ban hành bởi nhiều chủ thể

Thông thường các chủ thể trong cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được ban hành các quyết định hành chính là các chủ thể tại các đơn vị hành chính các cấp trung ương, địa phương… các chủ thể có thẩm quyền chung cũng như thẩm quyền riêng về vấn đề, nội dung mà quyết định hành chính được ban hành.

Đặc điểm này của quyết định hành chính xuất phát từ chính những đặc điểm thực tế mà các quyết định hành chính quản lý. Đó là các vấn đề trong xã hội, trong việc quản lý, điều khiển các vấn đề xã hội. Không chỉ phong phú về mặt nội dung mà các quyết định hành chính còn đa dạng cả về mặt hình thức. Các quyết định hành chính có những loại hình thức tiêu biểu như: nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư,chỉ định, ….

3. Phân loại quyết định hành chính

Việc phân loại quyết định hành chính là một việc vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý và điều hành hệ thống pháp luật hành chính của Nhà nước Việt Nam. Việc phân loại sẽ giúp cho các chủ thể ban hành quyết định hành chính cũng như các chủ thể, đơn vị tổ chức, cá nhân áp dụng thực hiện sẽ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi các quyết định hành chính này.

Cũng chính vì quyết định hành chính có nhiều đặc điểm tính chất nên việc phân loại các quyết định hành chính cũng sẽ phải căn cứ vào các đặc điểm tính chất này của quyết định hành chính.

+ Căn cứ và tính chất pháp lý thì quyết định hành chính được chia làm ba loại đó là:

Thứ nhất quyết định hành chính chủ đạo

Thứ hai quyết định hành chính quy phạm

+ Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định thì quyết định hành chính được ban hành thành năm loại quyết định hành chính như sau:

Thứ nhất quyết định hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành ;

Thứ hai quyết định hành chính của các bộ và cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền của các bộ và cơ quan ngang bộ ban hành;

Thứ ba quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành;

Thứ tư quyết định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân ban hành;

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Phân loại quyết định hành chính căn cứ vào tính chất pháp lý. Có phải chỉ có cơ quan hành chính mới được ban hành các quyết định hành chính không? Tại sao? A Chị giúp em với.?

Quyết định hành chính là một dạng quyết định pháp luật, là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực của nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định pháp luật, nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách, những xử sự chung từ đó giải quyết công việc cụ thể trong đời sống,

Là các biện pháp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính Nhà nước trước một tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của Nhà nước theo thẩm quyền do luật định.

Quyết định hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của những người có chức vụ, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2010 giải thích quyết định hành chính như sau:

” Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể “

Các quyết định hành chính căn cứ vào tính chất pháp lý như sau:

+ Thứ nhất, quyết định chủ đạo:

Là loại quyết định đề ra chủ trương, đường lối, nhiệm vụ… có tính chất chung, là công cụ định hướng chiến lược trong thực hiện chức năng lãnh đạo của quản lý hành chính. Các quyết định chủ đạo là cơ sở ban hành các quyết định quy phạm và cá biệt

+ Thứ hai, quyết định quy phạm:

Là quyết định trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính. Trên cơ sở luật, pháp lệnh các chủ thể có thẩm quyền sẽ ban hành các quy phạm chủ yếu nhằm cụ thể hóa luật, pháp lệnh để quản lý xã hội trên từng lĩnh vực.

+ Thứ ba, quyết định cá biệt:

Là quyết định được ban hành trên cơ sở các quyết định được ban hành trên cơ sở các quyết định chủ đạo và quy phạm của các cơ quan cấp trên hoặc của bản thân cơ quan ban hành quyết định đó nhằm giải quyết những việc cá biệt, cụ thể, chỉ có hiệu lực đối với các đối tượng cụ thể và chỉ được áp dụng một lần.

Theo quy định của pháp luật, chủ thể ban hành quyết định hành chính rất rộng, không chỉ bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước, mà còn các cơ quan, cá nhân khác, như Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng QH, Văn phòng Chủ tịch nước; những người có chức vụ trong tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức được trao quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước…

Khái Niệm, Bản Chất Và Vai Trò Của Quyết Định Trong Quản Trị

Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị. Để giải quyết các vấn đề này người ta thường phải xây dựng và lựa chọn các phương án tối ưu.

Việc này tất yếu đòi hỏi các nhà quản trị cân nhắc, lựa chọn và đi đến quyết định.

Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi, trên cơ sở sự hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện tượng của hệ thống đó.

Các quyết dịnh về quản trị có vai trò cực kỳ quan trọng trong các hoạt động về quản trị. Bởi vì:

Các quyết định luôn luôn là sản phẩm chủ yếu và là trung tâm của mọi hoạt động về quản trị. Không thể nói đến hoạt động về quản trị mà thiếu việc ra các quyết định, cũng như không thể nói đến việc kinh doanh mà thiếu dịch vụ và hàng hóa.

Sự thành công hay thất bại trong các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định của các nhà quản trị.

Xét về mặt tổng thể thì không thể thay thế các quyết định về quản trị bằng tiền bạc, vốn liếng, sự tự phát, sự tự điều chỉnh hoặc bất cứ thứ tự đồng bằng máy móc tinh xảo nào.

Mỗi quyết định về quản trị là một mắt xích trong toàn bộ hệ thống các quyết định của một tổ chức nên mức độ tương tác ảnh hưởng giữa chúng với nhau là cực kỳ phức tạp và hết sức quan trọng. Không thận trọng trong việc ra quết định thường có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Quyết định là trái tim của mọi hoạt động về quản trị, nó cần phải thực hiện được những chức năng chủ yếu sau:

Lựa chọn phương án tối ưu

Định hướng

Bảo đảm các yếu tố thực hiện

Phối hợp hành động

Chức năng động viên, cưỡng bức

Bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện.

Bảo đảm tính hiệu quả trong kinh doanh

Bảo đảm tính hiệu lực

Bạn đang đọc nội dung bài viết Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!