Đề Xuất 5/2022 # Kết Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Năm 2022 Của Bộ Nội Vụ # Top Like

Xem 16,434

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Năm 2022 Của Bộ Nội Vụ mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 16,434 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Góp Phần Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Phản Bác Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trên Internet, Mạng Xã Hội
 • Tín Nhiệm Thấp Thì Bỏ Phiếu Ngay
 • Nghị Quyết 561/2013/ubtvqh13 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Nghị Quyết 35/2012/qh13 Của Quốc Hội Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn
 • Thường Trực Hđnd Tỉnh Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Số 35/2012/nq
 • Nghị Quyết Số 35/2012/qh13 Của Quốc Hội : Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn
 • Theo đó, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ, ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Bộ.

  Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các báo cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên hệ thống thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy Đảng cấp trên. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ để xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kỹ nhân sự và thống nhất với Ban Cán sự đảng Bộ đối với những trường hợp thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác; không để trong danh sách dự kiến bầu hoặc chỉ định vào cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/BCSĐ, ngày 29/5/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ; góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong cách mạng Công nghiệp 4.0. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

  Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, trong đó đề cao vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Đảng và của pháp luật. Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm.

  Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành Quyết định số 147-QĐ/BCSĐ, ngày 31/7/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gồm 12 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ làm Trưởng ban; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng – Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ làm Phó Trưởng ban; giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ.

  Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 162-QĐ/BCĐ, ngày 20/8/2019 về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do Phó Vụ trưởng – Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ làm Tổ trưởng; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ làm Tổ phó; Quyết định số 163-QĐ/BCĐ, ngày 20/8/2019 về việc thành lập Nhóm Cộng tác viên gồm 12 thành viên do Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng nhóm. Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 01-QC/BCĐ, ngày 17/9/2019 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để thống nhất triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết số 280-NQ/BCSĐ, ngày 22/02/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nội bộ. Giao Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ bổ sung nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào Chuyên trang “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” của Ban Cán sự đảng Bộ. Đẩy mạnh thực hiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ hằng năm và đột xuất về công tác bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch….

  Nhìn chung, tuy mới đi vào hoạt động nhưng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Năm 2022 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ./.

  Thanh Tuấn – Tuấn Ninh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2022
 • Tọa Đàm Trực Tuyến “nghị Quyết 35/nq
 • Nhiều Điểm Mới Trong Nghị Quyết 35 Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ Và Phát Triển Doanh Nghiệp
 • Tiếp Tục Triển Khai Hiệu Quả Nghị Quyết Số 35/nq
 • Căn Cứ Nghị Quyết Số 35/nq
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Năm 2022 Của Bộ Nội Vụ trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100