Đề Xuất 11/2022 # Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33 / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33 / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được quan tâm giữ gìn. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu, các phong tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới… Ngay sau khi Nghị quyết số số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 72-CTr/HU đồng thời chỉ đạo UBND huyện xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của huyện, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TW cho 278 đ/c, tỷ lệ tham gia học tập đạt 97,4%. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan trong khối tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử của huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền về các di sản văn hóa; xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW việc thực hiện 06 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đạt kết quả thiết thực cụ thể như: Về xây dựng con người Yên Thế phát triển toàn diện được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Đến nay, toàn huyện có số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên là 35%; 100% trường học trên địa bàn huyện đảm bảo việc thực hiện giáo dục thể chất; toàn huyện có 145 CLB TDTT ở các loại hình: cầu lông, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, bóng đá… Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  Phong trào xây dựng gia đình văn hóa là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn, bản, phố văn hóa, chính vì vậy phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước (năm 2014 toàn huyện có 24.277/28.814 hộ GĐVH, đạt 84,3%; năm 2018 có 25.689/29.760 hộ đạt danh hiệu văn hóa, đạt 86,3%). Phong trào xây dựng “cơ quan văn hoá” đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện hưởng ứng tích cực. Năm 2014 toàn huyện có 151/182 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 83%; năm 2018 toàn huyện có 153/176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 86,9%. Phong trào xây dựng thôn, bản, phố văn hóa có vị trí hết sức quan trọng trong việc ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, chính vì vậy phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; thể hiện ở việc năm 2014 toàn huyện không có xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Đồng Tâm, An Thượng, Phồn Xương, Hương Vĩ), 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (thị trấn Cầu Gồ). Công tác xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; gắn phát triển du lịch được Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao, kịp thời. Toàn huyện có 44 di tích lịch sử được xếp hạng (trong đó có 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp bộ, 29 di tích cấp tỉnh). Trong gần 5 năm qua đã có 14 di tích lịch sử được quan tâm đầu tư, tu bổ với tổng số kinh phí trên 35 tỷ đồng (tiêu biểu như: Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình tại đền Thề, đồn Phồn Xương và nâng cấp tượng đài Hoàng Hoa Thám với tổng số kinh phí 19 tỷ đồng; tu bổ đền Cầu Khoai, xã Tam Hiệp với tổng số kinh phí 5 tỷ đồng; tu bổ Nhà mẫu đền Thượng, xã Đông Sơn với tổng số kinh phí 2,1 tỷ đồng…). Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng, sản phẩm văn hóa tiếp tục được quan tâm. Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, hiện nay toàn huyện toàn huyện có 17/21 nhà văn hóa xã, 205/212 nhà văn hóa thôn, bản, phố (từ năm 2016 đến nay có 3 nhà văn hóa xã xây mới, 49 nhà văn hóa thôn, bản, phố được nâng cấp và xây dựng, với tổng số kinh phí trên 20 tỷ đồng). Ngoài ra đã đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh hỗ trợ 23 bộ tăng âm, loa đài cho nhà văn hóa thôn, bản, phố, với tổng số kinh phí trên 640 triệu đồng. Quan tâm đầu tư xây dựng Khu liên hiệp văn hóa, thể thao huyện, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Bên cạnh đó, để làm giàu và phong phú thêm kho tàng văn hóa, di sản văn hóa của huyện, đồng thời mở rộng giao lưu, quảng bá giới thiệu truyền thống, bản sắc văn hóa của huyện đến các địa phương khác trong cả nước thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư gà đồi Yên Thế, tổ chức các lễ hội đầu xuân, tổ chức Hội chợ Thương mại Du lịch huyện Yên Thế, tham gia giới thiệu các sản phẩm ẩm thực của địa phương tại các huyện Cát Bà, Hải Phòng… Việc thực hiện 04 giải pháp nêu trong Nghị quyết như việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa được Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, cấp huyện có 29 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa; cấp xã bố trí đầy đủ 21/21 cán bộ làm công tác văn hóa. Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo đúng chuyên ngành chiếm khoảng 65%, còn lại là chuyên ngành khác; về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về công tác chuyên môn.  Về tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa được quan tâm đầu tư. Từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa với tổng số kinh phí trên 20 tỷ đồng; đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích 35 tỷ đồng. Ngoài ra Hội đồng nhân dân huyện còn ban hành Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, phố (mức hỗ trợ 20%/nhà văn hóa nhân với tổng giá trị xây dựng, nhưng không quá 150 triệu đồng), Nghị quyết hỗ trợ hộ gia đình thực hiện hỏa táng (3 triệu đồng/trường hợp). Hiện nay toàn huyện có 23 nhà thi đấu thuộc các cơ quan, đơn vị, thôn, bản, phố; 17/21 nhà văn hóa xã, 205/212 nhà văn hóa thôn, bản, phố. Nhìn chung các nhà văn hóa xã, thôn, bản, phố có đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, sân bãi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho nhân dân. Trong thời gian tới để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy hiệu quả; Ban Thường vụ Huyện ủy để ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, ban hành các văn bản phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Ba là, coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bốn là, Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa, tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế. Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên một số nét văn hóa truyền thống cần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương. Sáu là, tăng cường hiệu quả hoạt động, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện và cơ sở, trong công tác chỉ đạo thực hiện phát triển văn hóa. Bảy là, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhân dân, duy trì hoạt động hiệu quả của các CLB văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tám là, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Nông Văn Tuyển

Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 20 / 2023

Nhận thức tầm quan trọng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012, Tỉnh ủy Kon Tum đã xây dựng Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 09-4-2013 thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XI (trong đó có Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Trong 05 năm qua, đã tích cực triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết: tổng số lớp học tập, quán triệt là trên 383 lớp. Các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thường xuyên duy trì chuyên mục “Khoa học và Công nghệ”, các ngành chức năng duy trì việc phát hành các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các chủ trương về KH&CN đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân.

Kết quả thực hiện các quan điểm, mục tiêu: nguồn nhân lực KH&CN tăng về số lượng và được đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; trình độ, năng lực kinh nghiệm nghiên cứu của đội ngũ cán bộ KH&CN được nâng lên. Tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày càng nhiều. Trong những năm gần đây, tỉnh đã tập trung phần lớn vào phát triển nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tỉ lệ các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp luôn chiếm trên 56,7% tổng số đề tài, dự án; các lĩnh vực khác như khoa học xã hội và nhân văn, y dược chiếm 24,5%; khoa học kĩ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin chiếm 18,8% được tỉnh quan tâm triển khai để phục vụ công tác xây dựng luận cứ khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiện nay có 09 tổ chức KH&CN đã được cấp chứng nhận hoạt động. Số cán bộ KH&CN nghiên cứu và phát triển đạt khoảng 10/10.000 dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW còn có những hạn chế như: việc triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả sau nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống còn hạn chế. Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh còn ít, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Quy mô triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Tiềm lực KH&CN của địa phương còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới tập trung vào 06 nhiệm vụ và giải pháp đó là: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW, Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 09-4-2013 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI; định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò và động lực của KH&CN. Xác định KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. (2) Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN như: đầu tư cho nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, văn hóa, xã hội phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Ưu tiên các nguồn lực để đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. (3) Phát triển thị trường KH&CN gắn với thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu, hình thành hệ thống doanh nghiệp KH&CN gồm cả doanh nghiệp khởi nghiệp từ các nhóm nghiên cứu và các tổ chức KH&CN; xây dựng và phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ KH&CN, dịch vụ chuyển giao công nghệ; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN. (4) Tiếp tục xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN, trong đó chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN (cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu…) để đủ sức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ban hành cơ chế hỗ trợ cho việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. (5) Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong các doanh nghiệp theo quy định. (6) Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học với các Trường Đại học, các Viện có uy tín; đẩy mạnh hợp tác chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trên một số lĩnh vực trọng yếu như: nông, lâm nghiệp; công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ thông tin; y-dược.

Phát Huy Những Kết Quả Nổi Bật Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023

Sau 5 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết 33) được ban hành, ngày 31/12/2104, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Ngay sau đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ ngành, đoàn thể cũng đã triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng có những chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền nội dung Nghị quyết.

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 33; đánh giá một cách toàn diện thực trạng của sự phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian qua và tập trung đề xuất những giải pháp cho việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.

Qua quá trình kiểm tra, khảo sát và báo cáo của các địa phương, đơn vị, 5 năm qua, việc triển khai, thực hiện 6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 33-NQ/TW đã thu được những kết quả nổi bật như: Trung ương và địa phương đã khẩn trương triển khai ban hành văn bản, các chủ trương, chính sách, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện để xây dựng con người. Nhiều chuẩn mực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của con người thời đại Hồ Chí Minh đã được đưa vào một số văn bản pháp luật, vào quy ước, hương ước tại các làng xã, vào quy định, nội quy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh các phong trào khởi nghiệp, thiện nguyện, gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng giá trị chuẩn mực con người Việt Nam phù hợp với từng đối tượng; quan tâm hơn đến giáo dục con cháu trong gia đình, dạy chữ kết hợp với dạy người và dạy những kỹ năng sống, nâng cao thể chất, tầm vóc cho thế hệ trẻ.

5 năm qua, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc có chuyển biến tích cực, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, giữ gìn di sản văn hoá truyền thống, nhất là một số loại hình nghệ thuật có nguy cơ bị mai một; khai thác giá trị của di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch. Hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật có bước phát triển mới với việc tìm tòi và mở rộng đề tài, hình thức thể nghiệm, tạo ra sản phẩm văn hoá, văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng hơn.

GS, TS. Đinh Xuân Dũng cho rằng cần tập trung nhân lực, trí lực, tài lực để xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới. (Ảnh: TA)

Công tác gia đình có nhiều tiến bộ nhất là ở cấp chính quyền cơ sở, góp phần thực hiện bình đẳng giới, hạn chế bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm hơn đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc xây dựng hương ước, quy ước văn hoá, thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc có chuyển biến tích cực, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, giữ gìn di sản văn hoá truyền thống, nhất là một số loại hình nghệ thuật có nguy cơ bị mai một; khai thác giá trị của di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch. Hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật có bước phát triển mới với việc tìm tòi và mở rộng đề tài, hình thức thể nghiệm, tạo ra sản phẩm văn hoá, văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng hơn.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho rằng để làm công tác văn hóa cần những cán bộ quản lý thực sự am hiểu về văn hóa, quan tâm chăm lo tới đời sống đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước. (Ảnh: TA)

Có thể nói, sau 5 năm Nghị quyết 33 đi vào cuộc sống, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người; với những chuyển biến tích cực nhất định. Song, trong quá trình triển khai, thực hiện chúng ta cũng gặp không ít thách thức, khó khăn và bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: nhiệm vụ xây dựng con người trong 5 năm qua tuy có chuyển biến nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn so với yêu cầu phát triển đất nước; việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa định hình được hình mẫu con người văn hóa trong thời đại mới; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị suy thoái làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, lệch lạc nhận thức về giá trị nhân cách ở một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên còn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bất bình trong xã hội. Tình trạng mê tín dị đoan chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Việc xây dựng môi trường văn hoá, danh hiệu phong trào văn hoá ở một số nơi còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích; sự chênh lệch hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền tiếp tục gia tăng; thực phẩm bẩn, tệ nạn xã hội, gian lận thi cử, xâm hại tình dục trẻ em, chạy chức, chạy quyền, kinh doanh bất chấp vì lợi ích cá nhân… gây mất lòng tin, hoang mang trong xã hội.Một số chính sách cho văn học, nghệ thuật chưa mang tính chiến lược; đầu tư cho văn học, nghệ thuật còn thấp; nhiều bất cập trong đầu tư cho hoạt động quảng bá, phổ biến tác phẩm. Công tác phòng, chống tham nhũng bước đầu có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục đích và yêu cầu đề ra, còn có nhiều vụ việc làm thất thoát, lãng phí tài sản lớn của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân vào chế độ…

Những khó khăn, thách thức trên đã ảnh hưởng, tác động rất lớn đến quá trình xây dựng, phát triển văn hóa, hoàn thiện các giá trị của con người Việt Nam trong xu thế phát triển, hội nhập hiện nay.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết 33-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau: , xây dựng môi trường văn hóa; hát triển công nghiệp văn hoá; một là, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; ba là, xây dựng văn hoá trong kinh tế; bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá; sáu là, h năm là, pội nhập quốc tế về văn hóa./.

Kết Quả Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 / 2023

Nhận thức rõ ảnh hưởng của công tác thể dục, thể thao đối với sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức; đồng thời, ban hành Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 17-9-2012 để thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương, đơn vị.

Trong hơn 5 năm qua, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với đời sống xã hội, từ đó tự giác, tích cực rèn luyện thể dục, thể thao, góp phần duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư và trong công sở, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học ngày một nâng cao. Được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao trong các trường học từng bước được xây dựng, nâng cấp, mua sắm, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa; phát triển các trường lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao quốc gia. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã dạy chương trình giáo dục thể chất đúng thời lượng, đủ nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh có 360 giáo viên giáo dục thể chất trên 295 trường. Hằng năm, có 99,95% học sinh được kiểm tra và phân loại thể lực, trong đó có 98,9% học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực.

Các môn võ thuật, cờ vua, bơi lội, bóng đá đã được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực, phòng ngừa các bệnh lý học đường… cho học sinh được chú trọng thực hiện. Hằng năm, đã tổ chức các lớp tập huấn bơi và cứu đuối nước, đổi mới phương pháp dạy học, nghiệp vụ trọng tài cho giáo viên thể dục; chỉ đạo lồng ghép dạy kỹ năng sống, kỹ năng vận động, đạo đức, sơ cấp cứu khi gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao… vào các chương trình chính khóa và ngoại khóa; kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện thân thể của học sinh, tổ chức các hội thi thể thao, truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng bơi lội cho học sinh… qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, thực hiện các mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trong những năm qua, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng đã không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng. Đến nay, đã có trên 135.000 người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; trên 23.600 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thường xuyên được duy trì, mở rộng. Các giải thể thao trong quần chúng, lực lượng vũ trang thường xuyên được tổ chức. Hệ thống thiết chế thể thao ở cơ sở được quan tâm xây dựng. Các hoạt động thể dục, thể thao cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm. Hiện nay, tỉnh có 03 lớp năng khiếu thể thao với hơn 100 vận động viên (VĐV), trong đó có 15 VĐV được hưởng chế độ tập luyện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định cụ thể về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao được củng cố, duy trì và phát triển; khuyến khích thành lập mới các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để thu hút Nhân dân tham gia tập luyện; các tổ chức hội, liên đoàn, câu lạc bộ thể dục, thể thao phát triển đa dạng về hình thức tổ chức, phong phú về nội dung, được thành lập rộng khắp tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang… hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đóng góp kinh phí.

Nhìn chung, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò của thể dục, thể thao được nâng lên. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong hệ thống trường học các cấp ngày càng phát triển. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong tỉnh dần được mở rộng, chất lượng từng bước được nâng lên. Các xã, phường, thị trấn và các thôn, làng phần lớn đều có khu thể thao đáp ứng việc tập luyện và thi đấu giao lưu thể thao của quần chúng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020 được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Hoạt động thể dục, thể thao dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Đội ngũ vận động viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao được xây dựng, đào tạo; đã tuyển chọn tập huấn vận động viên có thành tích tốt để tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc. Các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển. Đã quy hoạch đất để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao, đầu tư sân vận động, nhà thi đấu, các khu vui chơi giải trí tại các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nói trên, công tác thể dục, thể thao tỉnh nhà trong những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở địa bàn trung tâm thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chưa cao, nhất là ở khu vực nông thôn. Thiết chế thể dục, thể thao ở một số nơi chưa đạt chuẩn, hiệu quả sử dụng chưa cao. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao ở một số nơi còn mang tính thời vụ. Việc áp dụng những tiến bộ khoa học trong công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên còn hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng bố trí đội ngũ công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao ở cấp huyện và cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Huy động các nguồn lực xã hội, động viên các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư cho thể dục, thể thao và xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; động viên, khuyến khích phong trào thể dục, thể thao; nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thể dục, thể thao….

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Quả Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!