Đề Xuất 12/2022 # Kéo Dài Thời Hạn Tạm Giữ Tang Vật, Phương Tiện, Giấy Phép, Chứng Chỉ Hành Nghề Theo Thủ Tục Hành Chính / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Kéo Dài Thời Hạn Tạm Giữ Tang Vật, Phương Tiện, Giấy Phép, Chứng Chỉ Hành Nghề Theo Thủ Tục Hành Chính / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kéo Dài Thời Hạn Tạm Giữ Tang Vật, Phương Tiện, Giấy Phép, Chứng Chỉ Hành Nghề Theo Thủ Tục Hành Chính / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tôi là người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình giải quyết vụ vi phạm hành chính, tôi đang gặp phải vướng mắc như sau: một vụ việc vi phạm, đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định là 07 ngày.

Sau đó, xác định vụ việc có tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian xác minh tình tiết vụ vi phạm thì mới có thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đã có văn bản gia hạn thời gian ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tôi xin hỏi có phải ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không?

Trả lời

Về thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính, khoản 8 Điều 125 Luật XLVPHC năm 2012 quy định:

“Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày”.

Như vậy, có thể kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh. Tuy nhiên, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh không phải là điều kiện đương nhiên để kéo dài thời hạn tạm giữ. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bạn cần phải ra quyết định bằng văn bản. Vì lý do sau:

Ttheo quy định tại Phụ lục một số biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Mẫu quyết định số 20- Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong phần hướng dẫn áp dụng mẫu Quyết định 20 có quy định: “Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính”. Tức là, khi kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh thì phải ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

Phong Nguyễn

Xử lý Vi phạm Hành chính

Mẫu Quyết Định Kéo Dài Thời Hạn Tạm Giữ Người Theo Thủ Tục Hành Chính / 2023

Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chínhTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-KDTHTGN 2, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNHKéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chínhCăn cứ Điều 122, Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số /QĐ-TGN ngày tháng năm do ký;Căn cứ Văn bản giao quyền số / ngày tháng năm (nếu có),Tôi: Chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ đối với:Ông (Bà): Năm sinh: Quốc tịch: Nghề nghiệp Địa chỉ: Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp: Đang bị tạm giữ theo Quyết định số /QĐ-TGN ngày tháng năm có thời hạn tạm giữ là giờ, kể từ giờ phút ngày tháng năm đến giờ phút ngày tháng năm Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ: Thời hạn kéo dài là giờ phút, từ giờ phút ngày tháng năm đến giờ phút ngày tháng năm Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho3 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:1. Ông (Bà): để chấp hành.Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.2. 4 để tổ chức thực hiện Quyết định này.Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lưu: Hồ sơ. NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(Ký tên, đóng dấu)(Ghi rõ chức vụ, họ tên)1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.3 Ghi họ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, người được thông báo.4 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

Đăng bởi Huyền Nguyễn

Tags: mẫu quyết định, mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ, mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ mới nhất, mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ mẫu, mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành, mẫu quyết định mẫu, tải mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ mới nhất

Quy Định Về Xử Lý Tang Vật, Phương Tiện Vi Phạm Hành Chính / 2023

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, có hiệu lực 01/5/2020.

Theo đó, quy định cụ thể về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời gian tạm giữ như sau:

Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm và trong thời gian niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị tịch thu xử lý theo quy định.

– Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bằng quyết định tịch thu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

(Tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính mới nhất)

– Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong trường hợp người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm (mẫu ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP)

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày…./…./…….. của(4) ……….

…………………………………………………………………………………………………………………… ;

Căn cứ kết quả thông báo trên(5)……………………………………………………………….. và niêm yết công khai tại(5)……………………………………………………………………………… từ ngày…./…./…….. đến ngày…./…./……..;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số……./QĐ-GQXP ngày…./…./…….. (nếu có),

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ(6): ……………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày…./…./…….. của(4) ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

2. Lý do tịch thu(7): …………………………………………………………………………………

3. Tài liệu kèm theo(8):……………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được gửi cho(9) …………………………………………………….. để tổ chức thực hiện./.

* Mẫu này được sử dụng để tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm, thì ghi ” do không xác định được người vi phạm“; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người vi phạm không đến nhận, thì ghi ” do người vi phạm không đến nhận “.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(5) Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin thông báo và địa chỉ trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ đã niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(7) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

Rubi

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thăm Dò Khoáng Sản Theo Quy Định Hiện Hành / 2023

Xin chào các bạn. Tôi là Phạm Ngọc Dung, hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn vui lòng hướng dẫn giúp tôi thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định pháp luật về thăm dò khoáng sản hiện hành? Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều?

Pháp luật hiện hành quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề theo quy định thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định;

– Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

– Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

Pháp luật đồng thời quy định các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mà hết hạn thì được gia hạn theo quy định.

Theo đó, thì thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Khoáng sản 2010, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật Khoáng sản 2010, hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản;

– Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo;

– Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản đã loại trừ ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trân trọng!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kéo Dài Thời Hạn Tạm Giữ Tang Vật, Phương Tiện, Giấy Phép, Chứng Chỉ Hành Nghề Theo Thủ Tục Hành Chính / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!